Abrevieri

abr. = abruzzez (dialectul din Abruzzo)

abstr. = abstract

ac. = acuzativ

acc. = accent, accentuat, accentual

adj. = adjectiv, adjectival

admin. = administrativ, administrație

adv. = adverb, adverbial

adv. rel. = adverb relativ

agent = nume de agent

agr. = agricultură, agronomie

alb. = albanez(ă)

anat. = anatomie

antrop. = antroponim

aor. = aorist

apul. = apulez (dialectul din Apulia)

ar. = aromân(ă)

arag. = aragonez(ă)

arg. = argou, argotic

arhit. = arhitectură

art. = articol, articulat

astron. = astronomie

augm. = augmentativ

austr. = austriac

Ban. = Banat

Bas. = Basarabia

bel. = belarus(ă)

bg. = bulgar(ă)

Bih. = Bihor

biol. = biologie

bis. = (termen) bisericesc

bol. = bolognez

bot. = botanică

Buc. = Bucovina

c. = circa

c.p. = comunicare personală

calabr. = calabrez(ă)

campan. = dial. din Campania

cat. = catalan(ă)

ceh. = ceh(ă)

cf. = confer

chim. = chimie

chin. = chinez(ă)

cinem. = cinematografie

col. = colectiv

col. (urmat de numere) = coloană

com. = comun(ă)

com. (urmat de nume proprii) = comunicat de... sau din...

comp. = compunere, compus

conj. = conjuncție, conjuncțional

conj. prez. = conjunctiv prezent

constr. = construcții

cor. = coregrafie

cors. = corsican

cr. = croat(ă)

Criș. = Crișana

cul. = culinar

cuv. = cuvânt

dalm. = dalmat(ă)

dat. = dativ

dem. = demonstrativ

deprec. = depreciativ

der. = derivat

dial. = dialect(al)

dim. = diminutiv(al)

Dobr. = Dobrogea

dr. = dacoromân(ă)

dublet etim. = dublet etimologic

ebr. = ebraic(ă)

econ. = economie

el. = element

eng. = engadinez(ă)

engl. = englez(ă)

entom. = entomologie

et. = etimon, etimologie

etim. pop. = etimologie populară

etnol. = etnologie

ex. = exemplu

expr. = expresie

f. = feminin

fam. = familiar

Fam. = familia (lexicală)

farm. = farmacie

fem. = feminin

fig. = figurat

fil. = filosofie

filol. = filologie

fin. = finanțe

fiz. = fizică

fiziol. = fiziologic, fiziologie

folc. = folclor

fon. = fonetică, fonologie

fot. = fotografie

fr. = francez(ă)

fr.-prov. = franco-provensal(ă)

friul. = friulan(ă)

friz. = frizon(ă)

galic. = galician(ă)

gen. = genitiv

genov. = genovez(ă)

geogr. = geografie

geol. = geologie

geom. = geometrie

germ. = german(ă)

gr. = grec, greacă

gr. neol. = neologism din greaca veche

gram. = gramatică

h. = harta

hot. = hotărât(ă)

Huned. = Hunedoara

i.-e. = indo-european(ă)

id. = idem (cu referire la sens)

iht. = ihtiologie

ind. prez. = indicativ prezent

industr. = industrie

infl. = influențat(ă), influență

inform. = informatică

interj. = interjecție

interog. = interogativ

interog.-rel. = interogativ-relativ

intranz. = intranzitiv

invar. = invariabil

ir. = istroromân(ă)

irl. = irlandez(ă)

ist. = istorie

it. = italian(ă)

împr. = împrumut

înc. = început

înv. = învechit

japon. = japonez(ă)

jur. = juridic

lad. = ladin(ă)

lat. = latin(ă)

lat. dun. = latin(ă) dunărean(ă)

lat. med. = latin(ă) medieval(ă)

lat. neol. = neologism din latină

lat. vulg. = latin(ă) vulgar(ă)

let. = leton(ă)

lingv. = lingvistică

lit. = literal

lituan. = lituanian(ă)

livr. = livresc

loc. = locuțiune

log. (ca indicație de domeniu) = logică

log. (ca indicație de limbă) = logudorez(ă)

lomb. = lombard(ă)

m. = masculin

m.bg. = medio-bulgar(ă)

m.gr. = medio-grec, medio-greacă

mac. = macedonean(ă) (slavă)

maced. = macedonean(ă) antic(ă)

magh. = maghiar(ă)

Mar. = Maramureș

mar. = maritim

masc. = masculin

mat. = matematică

med. (după nume de limbi) = mediu, medie

med. = medicină

Mehed. = Mehedinți

metal. = metalurgie

meteor. = meteorologie

mil. = (termen) militar

min. = mineralogie, minerit

mitol. = mitologie, mitologic

Mold. = Moldova

morav. = dialectul ceh din Moravia

mr. = meglenoromân(ă)

ms. = manuscris

Munt. = Muntenia

muz. = muzică

n. = neutru

n.pr. = nume propriu

nap. = napolitan

Năs. = Năsăud

nec. = necunoscut(ă)

neg. = negativ

nehot. = nehotărât(ă)

neol. = neologism, neologic

nes. = nesigur

ngr. = neogrec, neogreacă

nom. = nominativ

nord. = (limba) nordică

norv. = norvegian(ă)

num. = numeral

occ. = occitan(ă)

Olt. = Oltenia

onomat. = onomatopeic, onomatopee

ord. = ordinal

orig. = origine

ornit. = ornitologie

p. anal. = prin analogie

p. ext. = prin extensiune

p. restr. = prin restrângere

paleogr. = paleografie

panrom. = panromanic

par. = paragraf

part. = participiu, participial

pct. = punctul

peior. = peiorativ

pers. (+ 1, 2, 3) = persoană

pers. = persan(ă)

pesc. = pescuit

piem. = piemontez(ă)

pl. = plural

pol. = polonez(ă)

poligr. = poligrafie

polit. = politică, politologie

pop. = popular

pos. = posesiv

pref. = prefix

prep. = prepoziție, prepozițional

pron. = pronume, pronominal

pron. rel. = pronume relativ

prus. = prusian(ă)

psih. = psihologie

ptg. = portughez(ă)

răd. = rădăcină

refl. = reflexiv

reg. = regional

rel. = (termen) religios

ret. = retoroman(ă)

retor. = retorică

rom. = român(ă), românesc

rom. com. = român(ă) comun(ă)

romagn. = romagnolo

rus. = rus(ă)

s. = substantiv

s.v. = sub voce

sanscr. = sanscrit(ă)

sax. = saxon(ă)

săs. = săsesc

scr. = sârbo-croat(ă)

sd. = sard(ă)

sec. = secol

sem. = semantic

sf. = sfârșit

sg. = singular

sicil. = sicilian(ă)

sil. = silabă

sl. = slav(ă)

sociol. = sociologie

sorab. = sorab(ă)

sp. = spaniol(ă)

spec. = (sens) specializat

stil. = stilistică

stomat. = stomatologie

substit. = substituire

sued. = suedez(ă)

suf. = sufix

surselv. = surselvan(ă)

tarent. = tarentin

tăt. = tătar(ă)

tc. = turc(ă)

tc.-arab. = turco-arab

tc.-pers. = turco-persan

tehn. = tehnică

teol. = teologie

text. = textile

tipogr. = tipografie

top.= toponim

topogr. = topografie

tosc. = tosc(ă)

Trans. = Transilvania

tranz. = tranzitiv

țig. = țigănesc, țigănească

ucr. = ucrainean(ă)

v. (urmat de un nume de limbă/dialect) = vechi, veche

v. = vezi

var. = variantă

var. etim. = variantă etimologică (forma de bază)

vb. = verb(al)

ven. = venețian(ă)

vet. = veterinar

zool. = zoologie

zoon. = zoonim, zoonimic

zoot. = zootehnie

Semne grafice

← provine din... (creație internă)

< moștenit/ împrumutat din...

> a dat...

// delimitează etimologia considerată corectă sau admisibilă de cele considerate greșite

* neatestat

º etimologie originală propusă de DELR

~ cuvântul din expresii, locuțiuni, sintagme etc.

(?) (după un an) atestare îndoielnică; (după un sens, în interiorul ghilimelelor) sens nesigur