1. Bibliografie

Abaev, Os. ir. = V. I. Abaev, Osnovy iranskogo jazykoznanija. Drevneiranskie jazyki. Moscova, Akademija Nauk, 1979.

ACIB = Actes du premier congrès international des études balkaniques et sud-est européennes. VI. Linguistique. Sofia, Editions de l’Académie bulgare des sciences, 1968.

Alexics, Magy. el. = György Alexics, Magyar elemek az oláh nyelvben. Budapesta, Hornyánszky Viktor Könyvnyomdája, 1888.

Andriotis, ELKN = Ἀνδριώτης, Ν., Ἐτυμολογικό λεξικό τῆς κοινῆς νεολληνικῆς, Salonic, 1967.

Archivum Romanicum = Archivum Romanicum. Nuova rivista di filologia romanza, Firenze / Genova, Genève, 1917-1941.

Arvinte, DERM = Vasile Arvinte, Die deutsche Entlehnungen in den rumänischen Mundarten, Berlin, Akademie Verlag, 1971.

Arvinte, RLRG = Vasile Arvinte, Raporturi lingvistice româno-germane. Contribuții etimologice. Ediție întocmită de Alexandru Gafton. Bacău, Egal, 2002.

Arvinte, S. = Vasile Arvinte, Studii de istorie a limbii române. Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2006.

AUB – LLR = Analele Universității din București. Limba și literatura română. Seria veche 1893-1942, 1956-1960; în 1964-1968 cu titlul Analele Universității din București. Seria științe sociale. Filologie; seria nouă 1969-.

AUT = Analele Universității de Vest din Timișoara. Seria Științe filologice, 1963-.

Avram, CE = Andrei Avram, Contribuții etimologice. București, Editura Univers Enciclopedic („Etymologica” 1), 1997.

Avram, CIE = Andrei Avram, Comentarii și ipoteze etimologice. București, Editura Univers Enciclopedic („Etymologica” 23), 2006.

Avram, FE = Andrei Avram, Fonetică și etimologie. București, Editura Academiei Române, 2017.

Avram, NCE = Andrei Avram, Noi contribuții etimologice. București, Editura Univers Enciclopedic („Etymologica” 7), 2001.

Avram, PE = Andrei Avram, Probleme de etimologie. București, Editura Univers Enciclopedic („Etymologica” 4), 2000.

Avram, SFI = Andrei Avram, Studii de fonetică istorică a limbii române. București, Editura Academiei Române, 2012.

Babiniotis = Georgios Babiniotis, Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Atena, Κέντρο λεξικολογίας, 2002.

Bailly, DGR = Anatole Bailly, Dictionnaire grec-français. Ediție revăzută de L. Séchan și P. Chantraine. Paris, Hachette, 1950.

BalkA = Balkan-Archiv. Revistă editată de Gustav Weigand. Leipzig, 1925-1928.

Bara, LLHA = Mariana Bara, Le lexique latin hérité en aroumain dans une perspective romane. München, Lincom, 2004.

Bartoli, Dalm. = Matteo Giulio Bartoli, Das Dalmatische. Altromanische Sprachreste von Veglia bis Ragusa und ihre Stellung in der Apennino-balkanischen Romania. Viena, Alfred Hölder, 2 vol., 1906.

Battisti – Alessio = Carlo Battisti, Giovanni Alessio, Dizionario etimologico italiano. Florența, Barbera, 5 vol., 1950-1957.

Beekes, EDG = Robert Beekes, Etymological Dictionary of Greek. Leiden și Boston, Brill, 2010.

Benveniste, VIIE = Émile Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes. Paris, Les Éditions de Minuit, 2 vol., 1969.

BER = Bălgarski etimologičen rečnik. Sofia, Bălgarska Akademija na Naukite, Institut za Bălgarski Ezik, 8 vol., 1971-2017.

Berneker, SEW = Erich Berneker, Slavisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, Carl Winter, 2 vol., 1908-1913.

Bertoni, It. dial. = G. Bertoni, Italia dialettale. Milano, Hoepli, 1916.

BIFR = Buletinul Institutului de Filologie Română „Al. Philippide”. Iași, 1934-1945; reluat din 2000.

BL = Bulletin linguistique. București / Paris / Copenhague, 1933-1948.

Blédy, Infl. = G. Blédy, Influența limbii române asupra limbii maghiare. Sibiu, Publicațiile Seminarului de Filologie Romanică 2, 1942.

Bloch – Wartburg = Oscar Bloch, Walther von Wartburg, Dictionnaire étymologique de la langue française. Paris, Presses Universitaires de France, 1932.

Boerescu, El. substr. = Pârvu Boerescu, Elementele de substrat [autohtone] ale limbii române. Compendiu. București, Editura Academiei Române, 2018.

Boerescu, ERC = Pârvu Boerescu, Etimologii românești controversate. București, Editura Academiei Române, 2017.

Brâncuș, IC = Grigore Brâncuș, Istoria cuvintelor. Unitate de limbă și cultură românească. București, Editura Coresi, 1991.

Brâncuș, SILR = Grigore Brâncuș, Studii de istorie a limbii române. București, Editura Academiei Române, 3 vol., 2007-2013.

Brâncuș, VA = Grigore Brâncuș, Vocabularul autohton al limbii române. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

Brückner, SEJP = Aleksander Brückner, Słownik etymologyczny języka polskiego. Varșovia, Wiedza Powszechna, 1985.

BSF = Buletinul Societății Filologice. București, 1905-1907.

BSL = Bulletin de la Société de Linguistique de Paris, Paris, 1869–.

BSNR = Buletinul Societății Numismatice Române. București, 1904-2009.

BSS = Buletin për Shkencat Shoqërore. Tiranë, Botim i Institutit të Shkencave, 1952-1956.

Budmani, RHSJ = P. Budmani, Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Zagreb, 95 vol., 1880-1975.

Burlă, Studie = Vasile M. Burlă, „Studie filologice”, în Conv. lit., XIV, Iași, 1880, p. 217-242, 267-279, 353-362, 384-396.

Çabej, SEFS = Eqrem Çabej, Studime etimologjike në fushë të shqipes. Tirana, 7 vol., 1976-2006.

Çabej, SGJ = Eqrem Çabej, Studime gjuhësore. Pristhinë, Rilindja, 6 vol., 1976.

CADE = I.-A. Candrea, Gh. Adamescu, Dicționarul enciclopedic ilustrat. București, Editura Cartea Românească, 1931.

Cancel, T. plug. = P. Cancel, Termenii slavi de plug în dacoromână. București, Atelierele Grafice Socec & Comp., 1921.

Candrea, El. = I.-A. Candrea-Hecht, Les éléments latins de la langue roumaine. Le consonnantisme. Paris, Librairie Émille Bouillon, 1902.

Candrea, Gl. = I.-A. Candrea, „Glosar megleno-român”, în GS, I 1927, II 1928, III 1933-1934, IV 1937.

Capidan, Ar. = Theodor Capidan, Aromânii. Dialectul aromân – studiu lingvistic. București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, 1932.

Capidan, Megl. III = Theodor Capidan, Meglenoromânii III. Dicționar meglenoromân. București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, Depozitul General Cartea Românească, 1935.

CDDE = I.-A. Candrea, Ov. Densusianu, Dicționarul etimologic al limbii române. Elementele latine. (A-Putea). București, Socec, 1907-1914.

CDDG = I.-A. Candrea, Ov. Densusianu, Dicționar general al limbii române din trecut și de astăzi. București, Socec & Co., 1909.

CDED = A. de Cihac, Dictionnaire d’étymologie daco-romane. Vol. I. Éléments latins, comparés avec les autres langues romanes. Francfort A/M, Ludolphe St. Goar; Berlin, A. Asher; Bucarest, Socec, 1870. Vol. II. Éléments slaves, magyars, turcs, grecs-moderne et albanais. Francfort, Ludolphe St. Goar; Berlin, S. Calvary; București, Sotschek, 1879.

CDER = Alexandru Ciorănescu, Dicționarul etimologic al limbii române. Ediție îngrijită și traducere din limba spaniolă de Tudora Șandru-Mehedinți și Magdalena Popescu Marin. București, Editura Saeculum I. O., 2002. Ediția I: Diccionario etimológico rumano, Universidad de La Laguna, Biblioteca filológica, 1958-1966.

CGL = Corpus Glossariorum Latinorum. Editat de G. Loewe și G. Goetz, Leipzig, 1888-1903.

Chantraine, DELG = P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Paris, Klincksieck, vol. I 1968, vol. II 1970, vol. III 1974, vol. IV/1 1977, vol. IV/2 1980.

CIL = Corpus inscriptionum latinarum. Ediție începută de Th. Momsen. Berlin, 17 vol., 1862-1986.

Cipariu, Gram. = Timotei Cipariu, Gramateca limbei române. Partea I. Analitica, București, Societatea Academică Română/ Tiparul Seminarului A. Diecezan, 1869. Partea a II-a. Sintetica, București, Societatea Academică Română/ Tipografia lui S. Filtsch (W. Krafft), 1877.

CL = Cercetări de lingvistică. Cluj, 1956-1993.

CMD = Matilda Caragiu-Marioțeanu, Dicționar aromân-macedo-vlah comparativ (român literar-aromân), contextual, normativ, modern. București, Editura Enciclopedică, 1997.

CODEE = T. F Hoad, The Concise Oxford Dictionary of English Etymology. Ediția a II-a. Oxford University Press, 1996.

Conev, EVBR = V. Conev, Ezikovi vzaimnosti meždu bălgari i rumăni. Sofia, 1921; republicat în V. Conev, Istorija na bălgarskija ezik, vol. II, Sofia, 1984.

Contribuții lingv. = Contribuții lingvistice. Universitatea din Timișoara, 1983-1989.

Corominas, DCEC = Joan Corominas, Diccionario crítico etimológico de la lengua castellana, Madrid, Editorial Gredos, 4 vol., 1954-1957.

Cota, Argot = Vasile Cota, Argot-ul apașilor. Dicționarul limbii șmecherilor, București, Tiparul Românesc, 1936.

Coteanu – Sala, ELR = Ion Coteanu, Marius Sala, Etimologia și limba română. Principii – probleme, București, Editura Academiei, 1987.

DA = Academia Română, Dicționarul limbii române. Sub conducerea lui Sextil Pușcariu. Tomul I, partea I: A-B, București, Librăriile Socec & Co. și C. Sfetea, 1913 (apărut pe fascicule în 1906-1912); tomul I, partea II: C, București, Tipografia Ziarului „Universul”, 1940; tomul I, partea III, fascicula I: D-de, București, „Universul”, Intreprindere Industrială a Statului, 1949; [fascicula II: De – desțina; șpalt, 1948]; tomul II, partea I: F-I, București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională, 1934; tomul II, partea II, fascicula I: J – lacustru, București, Tipografia Ziarului „Universul” S.A., 1937; tomul II, partea II, fascicula II: Ladă – lepăda, București, Tipografia Ziarului „Universul” S.A., 1940; tomul II, partea II, fascicula III: Lepăda – lojniță, București, Tipografia Ziarului „Universul” S.A., 1948.

DDA = Tache Papahagi, Dicționarul dialectului aromân: general și etimologic. București, Editura Academiei, 1963.

DDA2 = Tache Papahagi, Dicționarul dialectului aromân: general și etimologic. Ediția a doua, augmentată, București, Editura Academiei, 1974.

DDM = Nicolae Saramandu (coord.), Alina Celac, Irina Floarea, Marilena Tiugan, Dicționarul dialectului meglenoromân, general și etimologic. București, Editura Academiei, 2013.

DEDI = Manlio Cortelazzo, Carla Marcato, Dizionario etimologico dei dialetti italiani. Ediția a doua. Torino, UTET, 2005.

DELI = Manlio Cortelazzo, Paolo Zolli, Dizionario etimologico della lingua italiana. Ediția a doua, Bologna, Zanichelli, 1999.

DELL = Alfred Ernout, Antoine Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine. Paris, Klincksieck, 1932.

Demiraj, Alb. Et. = Demiraj, Bardhyl, Albanische Etymologien (Untersuchungen zum albanischen Erbwortschatz). Amsterdam – Atlanta, Rodopi, 1997.

Densusianu, HLR = Ovide Densusianu, Histoire de la langue roumaine. Vol. I, Les Origines, Paris, Ernest Leroux, 1901; vol. II, Le seizième siècle, Paris, Ernest Leroux, fasc. 1, 1914, fasc. 2, 1932, fasc. 3, 1938.

Densusianu, LR XVII = Ovid Densusianu, Limba română în secolul al XVII-lea, în Densusianu, O. III.

Densusianu, O. = Ovid Densusianu, Opere. Ediție îngrijită de B. Cazacu, V. Russu, I. Șerb și F. Șerb. București, Editura pentru literatură / Editura Minerva, 6 vol., 1968-1985.

A. Densusianu, ILLR = Aron Densusianu, Istoria limbei și literaturei române. Ediția a doua, Iași, H. Goldner, 1894.

DEX1 = Ion Coteanu, Luiza Seche, Mircea Seche (coord.), Dicționarul explicativ al limbii române. București, Editura Academiei, „Institutul de Lingvistică Iorgu Iordan”, 1975.

DEX2 = Ion Coteanu, Lucreția Mareș (coord.), Dicționarul explicativ al limbii române. Ediția a II-a. București, Editura Univers Enciclopedic, 1996; retipărit cu adăugiri în 1998, 2009, 2012, 2016.

DEX-S = Ion Coteanu, Ion Dănăilă, Nicoleta Tiugan (coord.), Supliment la Dicționarul explicativ al limbii române. București, Editura Academiei, 1988.

DGS = Maria Marin (coord.), Ion Ionică, Anca Marinescu, Iulia Mărgărit, Teofil Teaha, Dicționarul graiurilor dacoromâne sudice. București, Editura Academiei Române, 3 vol., 2009-2011.

Diculescu, Die Gepiden = Constantin G. Diculescu, Die Gepiden: Forschungen zur Geschichte Daziens im frühen Mittelalter und zur Vorgeschichte des Rumänischen Volkes. Band 1, Leipzig, Komissionsverlag von C. Kabitsch, 1922.

Diculescu, Elementele = Constantin G. Diculescu, „Elementele vechi grecești din limba română”, în DR 4, 1924-1926, p. 394-516.

Diculescu, Originile = Constantin Diculescu, Originile limbii române. București, Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, 1907 (extras din AA lit. seria II, tomul XXIX).

Diez = Friedrich Diez, Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen. Bonn, Adolph Marcus, 1853.

Diez, Gr. = Friedrich Diez, Grammatik der romanischen Sprachen, ed. a treia, 3 vol., Bonn, 1870-1872.

Dimitrakos = D. Dimitrakos, Μέγα λεξικόν όλης της ελληνικής γλώσσης. Atena, Εκδόσεις Δομή, 15 vol., 1953.

DÎLR = Gh. Chivu, Emanuela Buză, Alexandra Roman Moraru, Dicționarul împrumuturilor latino-romanice în limba română veche (1421-1760). București, Editura Științifică, 1992.

DLE = Diccionario de la lengua española, elaborat de Real Academia Española, disponibil online la https://dle.rae.es/

DLR = Academia Română, Dicționarul limbii române. Serie nouă. Redactori responsabili: acad. Iorgu Iordan, acad. Alexandru Graur și acad. Ion Coteanu. Din anul 2000, redactori responsabili: acad. Marius Sala și acad. Gheorghe Mihăilă. București, Editura Academiei. Tomul I, partea a 3-a, litera D (D – Deînmulțit), 2006; tomul I, partea a 4-a, litera D (Deja – Deținere), 2006; tomul I, partea a 5-a, litera D (Deținut – Discopotiriu), 2007; tomul I, partea a 6-a, litera D (Discord – Dyke), 2009; tomul I, partea a 7-a, litera E (E – Erzaț), 2009; tomul I, partea a 8-a, litera E (Es – Ezredeș), 2010; tomul III, literele J, K, Q, 2010; tomul IV, litera L (L – Lherzolită), 2008; tomul V, litera L (Li – Luzulă), 2008; tomul VI, litera M, 1965-1968; tomul VII, partea 1, litera N, 1971; Tomul VII, partea a 2-a, litera O, 1969; tomul VIII, partea 1, litera P (P – Păzui), 1972; tomul VIII, partea a 2-a, litera P (Pe – Pînar), 1974; tomul VIII, partea a 3-a, litera P (Pînă – Pogribanie), 1977; tomul VIII, partea a 4-a, litera P (Pogrijanie – Presimțire), 1980; tomul VIII, partea a 5-a, litera P (Presin – Puzzolană), 1984; tomul IX, litera R, 1975; tomul X, partea 1, litera S (S – Sclabuc), 1986; tomul X, partea a 2-a, litera S (Scladă – Semînțărie), 1987; tomul X, partea a 3-a, litera S (Semn – Sîveică), 1990; tomul X, partea a 4-a, litera S (Slab – Sponghios), 1992; tomul X, partea a 5-a, litera S (Spongiar – Swing), 1994; tomul XI, partea 1, litera Ș, 1978; tomul XI, partea a 2-a, litera T (T – Tocăliță), 1982; tomul XI, partea a 3-a, litera T (Tocăna – Twist), 1983; tomul XII, partea I, litera Ț, 1994; tomul XII, partea a 2-a, litera U, 2002; tomul XIII, partea 1, litera V (V – Veni), 1997; tomul XIII, partea a 2-a, litera V (Venial – Vizurină), 2002; tomul XIII, partea a 3-a, litera V (Vîclă – Vuzum) și literele W, X, Y, 2005; tomul XIV, litera Z, 2000.

DLRLV = Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina Zgraon, Dicționarul limbii române literare vechi (1640-1780). Termeni regionali. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1987.

DOOM1 = Mioara Avram (redactor responsabil), Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. București, Editura Academiei, 1982.

DOOM2 = Ioana Vintilă-Rădulescu (coord.), Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită. București, Editura Univers Enciclopedic, 2005.

DR = Dacoromania. Cluj, seria veche 1920-1948; seria nouă, 1994-.

DRG = Dicziunari Rumantsch Grischun. Vol. I-III, Cuoira, Bischofberger, 1939-1963; vol. IV-VIII, Winterthur, Stamparia, 1964-1991; vol. IX-, 1993-, Cuoira, Institut dal Dicziunari Rumantsch Grischun. Disponibil online la http://online.drg.ch

Drimba, CE = Vl. Drimba, Cercetări etimologice. București, Editura Univers Enciclopedic („Etymologica” 8), 2001.

Du Cange = Du Cange et al., Glossarium mediae et infimae latinitatis. Niort: L. Favre, 1883-1887, versiunea online: http://ducange.enc.sorbonne.fr.

Duden = Duden. 7. Etymologie. Herkunftswörterbuch der deutschen Sprache. Bearbeitet von Günther Drosdowski, Paul Grebe et alii, Dudenverlag, Bibliographisches Institut, Manheim, Wien, Zürich, 1963 (versiunea online: http://www.duden.de/).

Epiškin, ISGRJ = Nikolaj Ivanovič Epiškin, Istoričeskij slovar´ gallicizmov russkogo jazyka, Moscova, ETS, 2010.

ESSJ = O. N. Trubačev (coord.), Ètimologičeskij slovar´ slavjanskich jazykov. Moscova, Editura „Nauka”, 1974 -.

ESTJ = Etimologičeskij slovar´ tjurkskich jazykov, coord. E. V. Sevortian (vol. 1-3), L. S. Levitskaja (vol. 4), G. F. Blagova (vol. 5), A. V. Dybo (vol. 6), Moscova, Nauka, 1974-2003.

ESUM = O. S. Mel´ničuk (coord.), Etimologičnyj slovnyk ukrainskoi movy. Kiev, Nauk, Dumka, 1982-2012.

Eyuboğlu = Ismet Zeki Eyuboğlu, Türk dilinin etimoloji sözlüğü. Ediția a treia. Istanbul, Sosyal Yayınlar, 1995.

EWN = M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim, N. van der Sijs, Etymologisch Woordenboek van het Nederlands. Amsterdam, 4 vol., 2003-2009 (disponibil online la http://www.etymologiebank.nl).

EWU = Benkő Loránd (ed.), Etymologisches Wörterbuch des Ungarischen. Budapest, Akadémiai Kiadó, 2 vol., 1993-1995.

Faré = Paolo A. Faré, Postille italiane al « Romanisches Etymologisches Wörterbuch » di W. Meyer-Lübke. Comprendenti le « Postille italiane e ladine » di Carlo Salvioni. Milano, Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, 1972. 

Form. cuv. = Formarea cuvintelor în limba română. București, Editura Academiei Române. Vol. I: Compunerea, de Fulvia Ciobanu și Finuța Hasan, 1970. Vol. II: Prefixele, de Mioara Avram, Elena Carabulea, Fulvia Ciobanu, Florica Ficșinescu, Cristina Gherman, Finuța Hasan, Magdalena Popescu-Marin, Marina Rădulescu, I. Rizescu, Laura Vasiliu, 1978. Vol. III: Sufixele. 1: Derivarea verbală, de Laura Vasiliu, 1989. Vol. IV: Sufixele: derivarea nominală și adverbială, partea 1, coordonat de Marina Rădulescu-Sala, 2015.

Form. cuv. (XVI-XVIII) = Magdalena Popescu-Marin (coord.), Formarea cuvintelor în limba română din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea. București, Editura Academiei Române, 2007.

FD = Fonetică și dialectologie. București, 1958-.

FEW = Walther von Wartburg, Französisches etymologisches Wörterbuch: eine Darstellung des galloromanischen Sprachschatzes. Leipzig, Berlin: B. G. Teubner, Bonn: Klop, Basel: Zbinden. 25 vol., 1922-2002 (versiunea online: apps.atilf.fr/lecteurFEW/).

Fraenkel, LEW = Ernst Fraenkel, Litauisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, Carl Winter, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, vol. I 1962, vol. II 1965.

Frățilă, EIC = Vasile Frățilă, Etimologii. Istoria unor cuvinte. București, Editura Univers Enciclopedic („Etymologica” 5), 2000.

Frățilă, S. L. = Vasile Frățilă, Studii lingvistice. Timișoara, Editura Excelsior, 1999.

Frățilă – Bărdășan = Vasile Frățilă (coord.), Gabriel Bărdășan, Dialectul istroromân. Straturi etimologice. Partea I. Timișoara, Editura Universității de Vest, 2010.

Frâncu, GLRV = Constantin Frâncu, Gramatica limbii române vechi (1521-1780), Iași, Casa Editorială Demiurg, 2009.

Gáldi = Ladislau Gáldi, Les mots d’origine néo-grecque en roumain à l’époque des Phanariotes. Budapest, Pázmány Péter, 1939.

Gămulescu, ES = Dorin Gămulescu, Elemente de origine sârbocroată ale vocabularului dacoromân. București, Editura Academiei, 1974.

Găzdaru, Dem. ille = Găzdaru, Dimitrie, Descendenții demonstrativului latinesc ille în limba română. Iași, Viața Românească, 1929.

Georgescu, Onomat. = Simona Georgescu, La regularidad en el cambio semántico. Las onomatopeyas en cuanto centros de expansión en las lenguas románicas, Strasbourg, Éditions de linguistique et de philologie, 2021.

Gerov, RBJ = Najden Gerov, Rěčnikŭ na blŭgarskyj jazykŭ. Plovdiv, 5 vol., 1895-1904.

Giuglea, CL = George Giuglea, Cercetări lexicografice. Elemente latine în limba română. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1909.

Giuglea, Concord. = George Giuglea, Concordances linguistiques entre le roumain et les parlers de la zone pyrénéenne. Cluj, Tipografia Cartea Românească, 1937.

Giuglea, CR = George Giuglea, Cuvinte românești și romanice: studii de istoria limbii, etimologie, toponimie. Ediție îngrijită de Florența Sădeanu. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

Giuglea, Fapte de limbă = George Giuglea, Fapte de limbă. Mărturii despre trecutul românesc. Studii de istoria limbii, etimologie, toponimie. Ediție îngrijită de Florența Sădeanu. București, Editura Editura Științifică și Enciclopedică, 1988.

Giuglea, U. = G. Giuglea, Uralte Schichten und Entwicklungsstufen in der Struktur der dakorumänischen Sprache. Centrul de Studii și Cercetări privitoare la Transilvania. Sibiu, 1944.

Giurgea, Or. art. = Ion Giurgea, Originea articolului posesiv-genitival al și evoluția sistemului demonstrativelor în română. București, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2013.

Grannes et al. = A. Grannes, K. R. Hauge, H. Süleymanoglu, A Dictionary of Turkisms in Bulgarian. Oslo, Novus Forlag, 2002.

Graur, AER = Alexandru Graur, Alte etimologii românești. București, Editura Academiei, 1975.

Graur, C. L. R. = Alexandru Graur, „Capcanele” limbii române. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1976.

Graur, Corr. = Alexandru Graur, „Corrections roumaines au REW”, în BL V, 1937, p. 80-124.

Graur, ER = Alexandru Graur, Etimologii românești. București, Editura Academiei, 1963.

Graur, F. L. = Al. Graur, Încercare asupra fondului principal lexical al limbii române. București, Editura Academiei Române, 1954.

Graur, N. P. = Al. Graur, Nume de persoane. București, Editura Științifică, 1965.

Graur, S. L. = Al. Graur, Studii de lingvistică generală. București, Editura Academiei Române, 1955.

Graur, Tend. = Alexandru Graur, Tendințele actuale ale limbii române. București, Editura Științifică, 1968.

Harper, ED = Douglas Harper, Online Etymological Dictionary, 2010, http://www.etymonline.com/

Hasdeu, CB = Bogdan Petriceicu Hasdeu, Cuvente den bătrâni. Vol. I: Limba română vorbită între 1550-1600, București, 1878; vol. II: Cărțile poporane ale românilor în secolul XVI, în legătură cu literatura poporană cea nescrisă, București, 1879; vol. III: Istoria limbei române, București, 1881.

HEM = Bogdan Petriceicu Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae. Dicționarul limbei istorice și poporane a românilor. București, Stabilimentul Grafic Socec și Teclu, tomul I-II: 1887; tomul III: 1893.

HEM2 = Bogdan Petriceicu Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae. Dicționarul limbei istorice și poporane a românilor. Ediție îngrijită de Grigore Brâncuș. București, Editura Minerva, 1976.

Hristea, PE = Theodor Hristea, Probleme de etimologie: studii, articole, note. București, Editura Științifică, 1968.

Hubschmid, Praeromanica = Johannes Hubschmidt, Praeromanica. Studien zum Vorromanischen Wortschatz der Romania mit besonderer Berücksichtung der franko-provenzalischen und provenzalischen Mundarten der Westalpen. Bern, Verlag A. Francké, 1949.

ICSO I = Ana-Maria Barbu, Blanca Croitor, Anabella-Gloria Niculescu-Gorpin, Carmen-Ioana Radu, Monica Vasileanu, Inventar de cuvinte și sensuri noi atestate în mediul online. Volumul I. București, Editura Academiei, 2020.

ILR = Acad. Al. Rosetti (redactor responsabil), Istoria limbii române. București, Editura Academiei Române, vol. I: Limba latină, 1965; vol. II: Româna comună, 1969.

ILR2 = Acad. Marius Sala, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu (coord.), Istoria limbii române. București, Editura Univers Enciclopedic Gold, vol. I, 2018.

ILRL = Ion Gheție (coord.), Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780). București, Editura Academiei Române, 1997.

C. Ionescu, DO = Cristian Ionescu, Dicționar de onomastică. București, Editura Elion, 2001.

Iordan, LRA = Iorgu Iordan, Limba română actuală. O gramatică a „greșelilor”. Ediția a doua. București, Socec & Co., 1948 (prima ediție în 1943).

Ivănescu, ILR = Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române. Iași, Editura Junimea, 1980.

Ivănescu, ILR2 = Gheorghe Ivănescu, Istoria limbii române. Iași, Editura Junimea, 2000.

Jb. = Jahresbericht des Instituts für Rumänischen Sprache zu Leipzig. Herausgegeben von G. Weigand, Leipzig, 1894-1921.

Jokl, Studien = Norbert Jokl, Studien zur albanesischen Etymologie und Wortbildung. Wien, In Kommission bei A. Hölder, 1911.

Király, Contacte = Király Francisc, Contacte lingvistice. Adaptarea fonetică a împrumuturilor românești de origine maghiară. Timișoara, Editura Facla, 1990.

Király, Etimologia = Király Francisc, Etimologia. Etimologii. Curs special de etimologia limbii române. Timișoara, Tipografia Universității din Timișoara, 1988.

KJb = Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der romanischen Sprachen und Literaturen. Herausgegeben von Karl Vollmöller und Richard Otto, Erlangen, 1890 ș.u.

Klein, CEDE = Ernest Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the English Language. Amsterdam, London, New York, Elsevier Publishing Company, 2 vol., 1966-1967.

Kluge = Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, ed. a 6-a, corectată și completată, Straßburg, Karl Trübner, 1899.

Kluge – Seebold = Friedrich Kluge, Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache, ed. a 22-a, revizuită de Elmar Seebold, Berlin, New York, Walter de Gruyter, 1989.

Körting, LRW = Gustav Körting, Lateinisch-Romanisches Wörterbuch (Etymologisches Wörterbuch der romanischen Hauptsprachen). Ediția a treia. Paderborn, Ferdinand Schöningh, 1907.

Kovačec, DIA = August Kovačec, Descrierea istroromânei actuale. București, Editura Academiei, 1971.

Kriaras, LMED = E. Kriaras, Λεξικό της μεσαιωνικής ελληνικής δημώδους γραμματείας 1100-1669. 18 vol., Salonic, 1968 ș.u.

Larousse = Dictionnaire de français, online la http://larousse.fr/dictionnaires/francais-monolingue.

Latham = R. E. Latham, Revised Medieval Latin Word-List, from British and Irish Sources, Oxford University Press, 1983.

LBG = Lexikon zur byzantinischen Gräzität. Österreichische Akademie der Wissenschaften, Viena, 1994.

Lehmann, GED = Winfred P. Lehmann, A Gothic Etymological Dictionary, Leiden, Brill, 1986.

LEI = Max Pfister (coord.), Lessico etimologico italiano. Reichert, Wiesbaden, 1979 ș.u.

Liddell – Scott = Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon. 8th edition, revised throughout. New York, Chicago, Cincinnati, American Book Company, 1897.

LL = Limbă și literatură. Societatea de științe istorice și filologice. București, 1955-.

Löbel, Contribuții = Teofil Löbel, „Contribuții la stabilirea originii orientale a unor cuvinte românești”, în AA lit., seria II, tomul XXX, 1908, p. 225-263.

Löfstedt, Late Latin = Einar Löfstedt, Late Latin. Oslo, Aschehoug, 1959.

Lokotsch = Karl Lokotsch, Etymologisches Wörterbuch der europäischen Wörter orientalischen Ursprungs. Heidelberg, Carl Winter, 1927.

Loșonți, CIE = Dumitru Loșonți, Certitudini și ipoteze etimologice. București, Editura Academiei Române („Etymologica” 26), 2007.

Loșonți, CPE = Dumitru Loșonți, Convingeri și propuneri etimologice. București, Editura Academiei, 2021 (sub tipar).

Loșonți, SSE = Dumitru Loșonți, Soluții și sugestii etimologice. București, Editura Univers Enciclopedic („Etymologica” 9), 2001.

Loșonți, TRFR = Dumitru Loșonți, Toponime românești care descriu forme de relief. Cluj-Napoca, Clusium, 2000.

Löwe, Adj. = Karl Löwe, Die Adjektivsuffixe im Dakoromanischen. Leipzig, 1910.

LR = Limba română. Academia Română, Institutul de Lingvistică, București. 1952-.

Lupu, Lexicogr. rom. = Coman Lupu, Lexicografia românească în procesul de occidentalizare latino-romanică a limbii moderne (1780-1860). București, Logos, 1999.

Mayrhofer = Manfred Mayrhofer, Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, Carl Winter, 3 vol., 1956-1976.

Mărgărit, CES = Iulia Mărgărit, Comentarii etimologice și semantice: note și articole. București, Editura Academiei Române („Etymologica” 27), 2007.

Mărgărit, ISE = Iulia Mărgărit, Ipoteze și sugestii etimologice. Note și articole. București, Editura Academiei Române („Etymologica” 18), 2005.

Mărgărit, NCES = Iulia Mărgărit, Noi comentarii etimologice și semantice. București, Editura Academiei Române („Etymologica” 28), 2010.

Mărgărit, PE = Iulia Mărgărit, Propuneri etimologice. București, Editura Academiei Române („Etymologica” 30), 2017.

Mărgărit, PED = Iulia Mărgărit, Probleme de etimologie dialectală. București, Editura Univers Enciclopedic („Etymologica” 13), 2002.

Mărgărit, VGMA = Iulia Mărgărit, Vocabularul graiurilor muntenești actuale. București, Editura Academiei Române, 2009.

Mării, NSE = I. Mării, Note și studii de etimologie lexicală dacoromână. București, Editura Academiei Române („Etymologica” 17), 2005.

MDA = Micul dicționar academic. Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”. București, Editura Univers Enciclopedic. Vol. I: A-C, 2001; vol. II: D-H, 2002; vol. III: I-Pr, 2003; vol. IV: Pr-Z, 2003.

MDA – 2010 = Micul dicționar academic. Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”. Tiraj nou în 2 volume. I: A-Me; II: Mi-Z. București, Editura Univers Enciclopedic Gold, 2010.

Merriam-Webster = Merriam-Webster English Dictionary, online la https://www.merriam-webster.com.

Meyer, EWA = Gustav Meyer, Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache. Strassburg, K. J. Trübner, 1891.

Meyer-Lübke, RomGr = Wilhelm Meyer-Lübke, Grammatik der romanischen Sprachen. Leipzig, Reisland, 4 vol., 1890-1902.

Mihail, EPE = Zamfira Mihail, Etimologia în perspectivă etnolingvistică. București, Editura Univers Enciclopedic („Etymologica” 5), 2000.

Mihail, TPP = Zamfira Mihail, Terminologia portului popular românesc în perspectiva etnolingvistică comparată sud-est europeană. București, Editura Academiei, 1978.

Mihăescu, CEL = Doru Mihăescu, Contribuții etimologice și lexicale. București, Editura Academiei Române („Etymologica” 19), 2005.

Mihăescu, IG = Haralambie Mihăescu, Influența grecească asupra limbii române până în secolul al XV-lea. București, Editura Academiei, 1966.

Mihăescu, Lg. Lat. = Haralambie Mihăescu, La langue latine dans le sud-est de l’Europe. București, Editura Academiei / Paris, Les Belles Lettres, 1978.

Mihăescu, Rom. = Haralambie Mihăescu, La romanité dans le Sud-Est de l’Europe. București, Editura Academiei Române, 1993.

Mihăilă, CELR = Gheorghe Mihăilă, Contribuții la etimologia limbii române. București, Editura Univers Enciclopedic („Etymologica” 15), 2002.

Mihăilă, CSCA = Gheorghe Mihăilă, Contribuții la studiul cuvintelor de origine autohtonă în limba română. București, Editura Academiei Române, 2010.

Mihăilă, DLRV = Gheorghe Mihăilă, Dicționar al limbii române vechi (sfârșitul sec. X – începutul sec. XVI). București, Editura Enciclopedică Română, 1974.

Mihăilă, ÎVS = Gheorghe Mihăilă, Împrumuturi vechi sud-slave în limba română. București, Editura Academiei, 1960.

Miklosich, EWSS = Franz Miklosich, Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Viena, W. Braumüller, 1887.

Miklosich, Lexicon = Franz Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-greco-latinum. Viena, Guilelmus Braumueller, 1862-1865.

Miklosich, SER = Fr. von Miklosich, Die slavischen Elemente im Rumunischen. Wien, aus der Keiserlich-Königlichen Hof- und Staatsdruckerei, 1861.

Miklosich – Kałužniacki = Franz von Miklosich, Emil Kałužniacki, „Über die Wanderungen der Rumunen in den dalmatinischen Alpen und den Karpaten”, în Denkschriften der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, XXX, Viena, 1880, 1-66.

Mitu, CELS = Mihai Mitu, Cercetări etimologice și lexico-semantice. București, Editura Academiei Române („Etymologica” 24), 2006.

Mitu, SERS = Mihai Mitu, Studii de etimologie româno-slavă. București, Editura Univers Enciclopedic („Etymologica” 10), 2001.

Moroianu, DTE = Cristian Moroianu, Dublete și triplete etimologice în limba română. București, Editura Universității din București, 2005.

MRS = Kelemen Béla, Szász Lőrinc (coord.), Magyar-román szótár. Dicționar maghiar-român. Vol. I (A-J). Academia Română, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu”, București, Editura Academiei Române, 2010.

Nandris, Phon. = Octave Nandris, Phonétique historique du roumain. Paris, Klincksieck, 1963.

Neiescu, DDI = Petru Neiescu, Dicționarul dialectului istroromân. București, Editura Academiei, 3 vol., 2011-2016.

Nestorescu, CE = Virgil Nestorescu, Cercetări etimologice. București, Editura Univers Enciclopedic („Etymologica” 3), 1999.

Nestorescu, ERB = Virgil Nestorescu, Elemente românești în limba bulgară. Contacte lingvistice interbalcanice. București, Editura Univers Enciclopedic („Etymologica”12), 2002.

Nestorescu, VCR = Virgil Nestorescu, Din viața cuvintelor românești. București, Editura Academiei Române („Etymologica” 25), 2006.

Niermeyer = J. F. Niermeyer, Mediae latinitatis lexicon minus. Leiden, Brill, 1976.

Nișanyan = Sevan Nișanyan. Nișanyan Sözlük. Çağdaș Türkçenin Etimolojisi. Disponibil online la https://www.nisanyansozluk.com.

Nocentini, VLI = Alberto Nocentini, L'Etimologico. Vocabolario della lingua italiana. Milano, Le Monnier, 2010.

NȘDU = Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicționar universal al limbii române. Chișinău/ București, Litera Internațional, 2006.

OED = Oxford English Dictionary. Oxford, Oxford University Press (versiunea online oed.com)

OLD = Oxford Latin Dictionary. Oxford, Clarendon Press, 1968.

Omagiu Avram = Ștefan Colceriu (ed.), Bătrânul înțelept de la Pylos. Volum omagial dedicat lui Andrei Avram la 80 de ani, București, Editura Academiei Române, 2012.

Omagiu Brâncuș = Gh. Chivu, Oana Bărbulescu (coord.), Studii de limba română. Omagiu profesorului Grigore Brâncuș. București, Editura Uuniversității din București, 2010.

Omagiu Iordan = Al. Rosetti (coord.), Omagiu lui Iorgu Iordan, cu prilejul împlinirii a 70 de ani. București, Editura Academiei, 1958.

Omagiu Rosetti = Iorgu Iordan (coord.), Omagiu lui Alexandru Rosetti la 70 de ani. București, Editura Academiei, 1965.

Omagiu Wald = Ana-Cristina Halichias, Tudor Dinu (coord.), Antic și Modern. In honorem Luciae Wald. București, Humanitas, 2006.

Orël, AED = Vladimir Orël, Albanian Etymological Dictionary. Leiden, Brill, 1998.

Papahagi, Notițe etim. = Pericle N. Papahagi, „Notițe etimologice”, în AA lit., seria II, tom XXIX, 1906-­1907, p. 201-248.

Pascu, Beiträge = Giorge Pascu, Beiträge zur Geschichte der rumänischen Philologie. Leipzig, Gustav Fock, 1920.

Pascu, DEM = Giorge Pascu, Dictionnaire étymologique macédoroumain. Iași, Cultura Națională, vol. I, Les éléments latins et romans, 1924; vol. II, Les éléments grecs, turcs, slaves, albanais, germaniques, hongrois, néologismes, créations immédiates, obscurs, 1925.

Pascu, Elementele = Giorge Pascu, „Elementele romanice din dialectele macedo- și megleno-române”, în AA lit., seria III, tom. XXXV, nr. 5, București, Socec & C. Sfetea; Leipzig, Otto Harrassowitz; Viena, Gerold, 1913, p. 141-191.

Pascu, Etim. rom. = Giorge Pascu, Etimologii românești. Iași, Editura Autorului, 1910.

Pascu, Sufixele = Giorge Pascu, Sufixele românești. București, Edițiunea Academiei Române, 1916.

PEW = Sextil Pușcariu, Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache, vol. I: Lateinisches Element, mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen. Heidelberg, K. Winter, 1905.

Pfeifer, EWD = Wolfgang Pfeifer (coord.), Etymologische Wörterbuch des Deutschen. Berlin, Akademie-Verlag, 1989, disponibil online la https://www.dwds.de/d/wb-etymwb

Philippide, Altgr. El. = Al. Philippide, Altgriechische Elemente im Rumänischen, Halle a.S., Max Niemeyer, 1905 (extras din Bausteine zur romanischen Philologie. Festgabe für Adolfo Mussafia).

Philippide, ILR = Alexandru Philippide, Istoria limbii române. I. Principii de istoria limbii. Iași, Tipografia Națională, 1894.

Philippide, OR = Alexandru Philippide, Originea românilor. Iași, Tipografia Viața Românească, vol. I: 1923, vol. II: 1927.

Pokorny, IEW = Julius Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Berna, München, A. Francke, 2 vol., 1959-1969.

Poruciuc, CE = Adrian Poruciuc, Confluențe și etimologii. Iași, Polirom, 1998.

Purdela-Sitaru, Vasiluță, CE = Maria Purdela-Sitaru, Livia Vasiluță, Cercetări etimologice (cu referire specială la împrumuturile de origine germană din limba română). București, Editura Univers Enciclopedic („Etymologica” 14), 2002.

Pușcariu, C. S. = Sextil Pușcariu, Cercetări și studii. Ediție îngrijită de Ilie Dan. București, Editura Minerva, 1974.

Pușcariu, Îns. Et. Wb. = Sextil Pușcariu, Însemnările autorului de pe exemplarul propriu de lucru din Etymologisches Wörterbuch der rumänischen Sprache I. Das lateinische Element, mit Berücksichtigung aller romanischen Sprachen (Heidelberg, Winter, 1905). Ediție îngrijită de Dan Slușanschi. București, Editura Universității București, 1995.

Pușcariu, LR = Sextil Pușcariu, Limba română. Vol. I: Privire generală, București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1940; vol. II: Rostirea, București, Editura Academiei Române, 1959 (II2: ediția a doua, îngrijită de Magdalena Vulpe, București, Editura Academiei, 1994).

Pușcariu, Locul limbii române = Sextil Pușcariu, Locul limbii române între limbile romanice. Discurs de recepție la Academia Română. București, Tipografia „Urbana”, 1920.

Pușcariu, St. Ir. = Sextil Pușcariu, Studii istroromâne. București, Editura Cultura Națională, vol. I: Texte, 1906; vol. II: (în colaborare cu M. Bartoli, A. Belulovici și A. Byhan) Introducere, gramatică, caracterizarea dialectului istroromân, 1926; vol. III: Bibliografie critică, listele lui Bartoli, texte inedite, note, glosare, 1929.

RBE = Rečnik na bălgarskija ezik. Sofia, Bălgarska Akademija na Naukite, Institut za Bălgarski Ezik, 15 vol., 2001-2015, disponibil online la https://ibl.bas.bg/rbe/

Reichenkron, Dak. = Günter Reichenkron, Das Dakische (rekonstruiert aus dem Rumänischen). Heidelberg, Carl Winter, 1966.

Rev. fil. = Revista filologică. Organ al Cercului de studii filologice de pe lângă Facultatea de Filosofie și Litere din Cernăuți, director Al. Procopovici, Cernăuți, 1927-1928.

REW = W. Meyer-Lübke, Romanisches Etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, Carl Winters, 1936.

RF = Romanische Forschungen, Frankfurt, Erlangen, 1882-.

Robert = Paul Robert, Le Grand Robert de la Langue Française. Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française. 2e édition entièrement revue et enrichie par Alain Rey. Paris, Le Robert, 9 vol., 1996.

Rohlfs, EWUG = Gerhard Rohlfs, Etymologisches Wörterbuch der unteritalienischen Gräzität. Halle, Max Niermeyer, 1930.

Rohlfs, HGIS = Gerhard Rohlfs, Historische Grammatik der italienischen Sprache und ihrer Mundarten. Bern, A. Francke AG, 3 vol., 1949-1954.

Rohlfs, Quellen = Gerhard Rohlfs, Die Quellen des unteritalienischen Wortschatzes. Halle, Niemeyer, 1926.

Rohr, KREW = Rupprecht Rohr, Kleines rumänisches etymologisches Wörterbuch. Vol. I, A-B, Frankfurt am Main, Haag und Herchen, 1999.

Romania = Romania, recueil trimestriel consacré à l’étude des langues et des littératures romanes, Paris, 1871 ș.u.

Rosetti, ILR = Al. Rosetti, Istoria limbii române. De la origini până la începutul secolului al XVII-lea. Ediție definitivă. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1986.

Rösler, GTBR = Robert Rösler, Die griechischen und türkischen Bestandteile im Rumänischen. Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien, Philosophisch-Historische Klasse 50, Viena, 1865.

RRL = Revue roumaine de linguistique. Academia Română. București, 1956-.

RSJ = Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika. Belgrad, Institut za srpskohrvatski jezik, vol. I, 1959, ș.u.

Russu, El. autoh. = I. I. Russu, Elemente autohtone în limba română. Substratul comun româno-albanez. București, Editura Academiei Române, 1970.

Russu, Etnogeneza = Ion I. Russu, Etnogeneza românilor: fondul autohton traco-dacic și componenta latino-romanică. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.

Russu, L. T. = I. I. Russu, Limba traco-dacilor. Ediția a II-a revăzută și adăugită. București, Editura Științifică, 1967 (prima ediție în 1959).

Sala, CMI = Marius Sala, Cuvintele, mesageri ai istoriei. București, Meronia, 2009.

Sala, Contrib. = Marius Sala, Contributions à la phonétique historique du roumain. Paris, Klincksieck, 1976.

Sala, IELR = Marius Sala, Introducere în etimologia limbii române. București, Editura Univers Enciclopedic („Etymologica” 2), 1999.

Sandfeld, Ling. Balk. = Kristian Sandfeld, Linguistique balkanique. Problèmes et résultats. Paris, Édouard Champion, 1930.

SAO = Svenska Akademiens Ordbok, 37 vol., 1898-2019, versiunea online https://www.saob.se/

Saramandu, RO = Nicolae Saramandu, Romanitatea orientală. București, Editura Academiei Române, 2004.

Sava 2012 = Cristinel Sava, Complementizatorii în limba română veche, teză de doctorat, Universitatea din București, 2012.

Schuchardt, Rom. Et. = Hugo Schuchardt, Romanische Etymologieen. Viena, Kaiserliche Akademie der Wissenschaften, vol. I 1898, vol. II 1899.

SCL = Studii și cercetări lingvistice. Academia Română, București, 1950-.

SCȘ = Studii și cercetări științifice. Filologie. Iași, 1950-1963.

SDEM = N. Raevschi, M. Gabinschi (red.), Scurt dicționar etimologic al limbii moldovenești. Chișinău, Academia de Științe a R.S.S. Moldovenești, 1978.

SDLR = August Scriban, Dicționaru limbii românești. (Etimologii, înțelesuri, exemple, citațiuni, arhaizme, neologizme, provincializme). Edițiunea întâia. Iași, Institutul de Arte Grafice „Presa Bună”, 1939.

Skok, ERHSJ = Petar Skok, Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. Dictionnaire étymologique de la langue croate ou serbe. Rédacteurs Mirko Deanovič et Ljudevit Jonke, collaborateur Valentin Putanec. Zagreb, 4 vol., 1971-1974.

SMFC = Studii și materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română, București, Editura Academiei, vol. I-II, redactori responsabili Al. Graur și Jacques Byck, 1959-1960; vol. III, redactor responsabil Al. Graur, 1962; vol. IV-V, redactori responsabili Al. Graur, Mioara Avram, 1967-1969; vol. VI, redactor responsabil Mioara Avram, 1972.

SPS = Polska Akademia Nauk, Słownik prasłowiański, coord. Franciszk Sławski, Wrocław, Varșovia, Cracovia, Gdańsk, vol. I, 1974, vol. II, 1976, vol. III, 1979.

SSW = A. Schullerus, B. Capesius, A. Tudt, S. Haldenwang et al., Siebenbürgisch-Sächsisches Wörterbuch. Editura Academiei, București și Walter de Gruyter & Co., Berlin.Vol. I (A-C) 1925, vol. II (D-F) 1926, vol. III (G) 1971, vol. IV (H-J) 1972, vol. V (K) 1975, vol. VI (L) 1997, vol. VII (M) 1998, vol. VIII (N-P) 2002, vol. IX (Q-R) 2007.

Stanciu-Istrate, Calcul = Maria Stanciu-Istrate, Calcul lingvistic în limba română. București, Editura Academiei Române, 2006.

Stoichițoiu-Ichim, VLRA = Adriana Stoichițoiu-Ichim, Vocabularul limbii române actuale: dinamică, influențe, creativitate. București, Editura All Educațional, 2001.

Studi Romeni = Studi Rumeni. Roma, 1927 ș.u.

Suciu, CRT = Emil Suciu, Cuvinte românești de origine turcă. București, Editura Academiei Române („Etymologica” 21), 2006.

Suciu, CTR = Emil Suciu, „Contacts linguistiques: turc et roumain/Sprachkontakte: Türkisch und Rumänisch”, în Gerhard Ernst, Martin-Dietrich Gleßgen, Christian Schmitt, Wolfgang Schweickard (eds), Histoire linguistique de la Romania/ Romanische Sprachgeschichte, vol. 2, Berlin, Walter de Gruyter, 2006, p. 1673-1677.

Suciu, IT = Emil Suciu, Influența turcă asupra limbii române. București, Editura Academiei Române, vol. I, Studiu monografic, 2009; vol. II, Dicționarul cuvintelor românești de origine turcă, 2010.

Șăineanu, Elem. turc. = „Elemente turcești în limba română. Influența orientală”, în Rev. ist., 1885.

ȘIO = Lazăr Șăineanu, Influența orientală asupra limbei și culturei române. Vol. I, Introducerea; vol. II, Vocabularul: 1. Vorbe populare, 2. Vorbe istorice, București, Socec, 1900.

Tamás, EW = Lajos Tamás, Etymologisch-historisches Wörterbuch der ungarischen Elemente im Rumänischen (Unter Berücksichtigung der Mundartwörter). Budapest, Akadémiai Kiadó, 1966.

TDRG1 = H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch. Bukarest, Staatsdruckerei. Band I, 1903 (apărut pe fascicule în 1895-1903); Band II, 1911 (apărut pe fascicule în 1906-1910); Band III, 1925 (apărut pe fascicule în 1911-1925).

TDRG2 = H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch. 2., überarbeitete und ergänzte Auflage von Paul Miron, Wiesbaden, Otto Harrassowitz, Band I, 1986; Band II, 1988; Band III, 1989.

TDRG3 = H. Tiktin, Rumänisch-deutsches Wörterbuch. 3., überarbeitete und ergänzte Auflage von Paul Miron und Elsa Lüder, Cluj-Napoca, Clusium, Band I, 2000; Band II, 2003; Band III, 2005.

Teaha, CLM = Teofil Teaha, Cuvinte latinești moștenite în graiurile românești actuale. București, Editura Academiei Române („Etymologica” 16), 2005.

TLF = Trésor de la Langue Française. Dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789-1960). Paris, 1972 ș.u. (versiunea online: atilf.atilf.fr).

TLL = Thesaurus linguae latinae, versiunea online la http://www.thesaurus.badw.de/en/tll-digital/tll-open-access.html.

Toma, Nume loc. = Ion Toma, 101 nume de locuri, Humanitas, București, 2015.

Treccani = Dizionario della lingua italiana, pubblicato dall’Istituto dell’Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani e Giunti T.V.P. editori, Firenze, 2014 (versiunea online: http://www.treccani.it/vocabolario/).

Triandafillidis = Manolis Triandafillidis (coord.), Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Salonic, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη), versiunea online: http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html.

Ursu, ÎL = N. A. Ursu, Despina Ursu, Împrumutul lexical în procesul modernizării limbii române literare (1760-1860). Iași, Editura Cronica, vol. I, Studiu lingvistic și de istorie culturală, 2004; vol. II, Repertoriu de cuvinte și forme, 2006, vol. III, Repertoriu de cuvinte și forme – supliment, 2 părți, 2011.

Ursu, TȘ = N. A. Ursu, Formarea terminologiei științifice românești. București, Editura Științifică, 1962.

de Vaan, EDLIL = Michiel de Vaan, Etymological Dictionary of Latin and the other Italic Languages. Leiden, Boston, Brill, 2008.

Vaillant, Gram. = André Vaillant, Grammaire comparée des langues slaves, vol. I, Lyon, I.A.C., 1950, vol. II, Lyon, I.A.C., 1958, vol. III, Paris, Klincksieck, 1966, vol. IV, Paris, Klincksieck, 1974, vol. V, Paris, Klincksieck, 1977.

Vasmer, ESRJ = Max Vasmer, Etimologičeskij slovar´ russkogo jazyka (Russisches etymologisches Wörterbuch), Moscova, 4 vol., 1964-1973.

Vasmer, GLSK = Max Vasmer, Die griechischen Lehnwörter im Serbo-Kroatischen. Akademie der Wissenschaften, in Kommission bei W. de Gruyter, Berlin, 1944.

Vasmer, Greko-slavjanskije etjudy = Max Vasmer, Greko-slavjanskije etjudy. Sankt Petersburg, 3 vol., 1907-1909.

Vasmer, REW = Max Vasmer, Russisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, Winter, Band 1, 1953; Band 2, 1955; Band 3, 1958.

Vasmer, SAW = Max Vasmer, „Studien zur albanesischen Wortforschung”, I, în Acta et commentationes Universitatis Tartuensis (Dorpatensis), B, Humaniora, I, Tartu (Dorpat), 1921, p. 3-65.

Vătășescu, SRA = Cătălina Vătășescu, Studii româno-albaneze. Note semantice și etimologice. București, Editura Academiei Române („Etymologica” 22), 2006.

Vătășescu, VLA = Cătălina Vătășescu, Vocabularul de origine latină din limba albaneză în comparație cu româna. București, Biblioteca Thracologica XIX, 1997.

van Veen & van der Sijs = P. A. F. van Veen, N. van der Sijs, Etymologisch woordenboek: de herkomst van onze woorden. Ediția a doua. Utrecht/Antwerpen, Van Dale Lexicografie, 1997 (disponibil online la http://www.etymologiebank.nl).

Vox Romanica = Vox Romanica. Tübingen, 1936-.

Vrabie, ERS = Emil Vrabie, Etimologii românești și străine. București, Editura Univers Enciclopedic, („Etymologica” 11), 2001.

de Vries, Altn. = Jan de Vries, Altnordisches Etymologisches Wörterbuch, a doua ediție îmbunătățită, Leiden, Brill, 1977.

de Vries, NEW = Jan de Vries, Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden, Brill, 1971, disponibil online la https://etymologiebank.nl

Wagner, DES = Max Leopold Wagner, Dizionario etimologico sardo. Edizioni Cagliari, 1978.

Walde, LEW = Alois Walde, Lateinisches etymologisches Wörterbuch, Heildeberg, Carl Winters, 1906.

Wedgwood, DEE = Hensleigh Wedgwood, A Dictionary of English Etymology, Londra, Trübner & Co., 1872.

WP = Alois Walde, Vergleichendes Wörterbuch des indogermanischen Sprachen, herausgegeben und bearbeitet von Julius Pokorny. Berlin und Leipzig, Walter de Gruyter, vol. I 1930, vol. II 1927.

Xhuvani, Çabej, Prapashtesat = Aleksandër Xhuvani, Eqrem Çabej, Prapashtesat e gjuhës shqipe. Tirana, 1962.

Zafiu, CA = Rodica Zafiu, 101 cuvinte argotice. București, Humanitas („Viața cuvintelor”), 2010.

Zamfir 2015 = Dana-Mihaela Zamfir, „Adverbul adică în cursul istoriei limbii române. Schimbări semantice și relații sinonimice. Modificări fonetice și amplificări expresive”, în Caietele Sextil Pușcariu I. Actele Conferinței Internaționale „Zilele Sextil Pușcariu”, Ediția I, Cluj-Napoca, 12-13 septembrie 2013, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, 2015, p. 183-208.

Zamfir, Morf. = Dana-Mihaela Zamfir, Morfologia verbului în limba română veche. București, Editura Academiei, vol. I 2005, vol. II 2007.

Zamfir, Puer = Dana-Mihaela Zamfir, „Termeni pentru noțiunile puer și heres în limba română. Istoria schimbărilor de sens și difuziune dialectală”, în Lucrările celui de-al XIV-lea Simpozion Internațional de Dialectologie (Cluj-Napoca, 16-17 septembrie 2010), Editura Argonaut-Scriptor, Cluj-Napoca, 2012, p. 450-516.

ZBalk = Zeitschrift für Balkanologie. Wiesbaden, 1962 ș.u.

ZRPh = Zeitschrift für romanische Philologie. Halle, 1876 ș.u.

ZRPh, Bhft = Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, Halle, 1876 ș.u.


2. Surse

A = Material (manuscris) cules în anchetele dialectale efectuate de Institutele de Lingvistică ale Academiei Române: I: Valea Crișului Negru, 1959; II: Valea Sebeșului; III: Valea Jiului, 1954, 1956; IV: Țara Hațegului, 1954; V: Valea Bistriței, 1956-1958; VI: Valea Moldovei, 1957; VII: Oaș, Maramureș, Ugocea, 1957; VIII: Valea Sucevei, 1958; IX: Anchetă la ceangăi.

AA adm. = Analele Academiei Române. Partea administrativă și desbaterile. București, 1879 ș. u.

AA ist. = Analele Academiei Române. Memoriile secțiunii istorice. București. Seria II, 1878 ș.u.; seria III, 1923 ș.u.; seria IV, 1975 ș.u.

AA lit. = Analele Academiei Române. Memoriile secțiunii literare. București. Seria II, 1878 ș.u.; seria III, 1924 ș.u.; seria IV, 1977 ș.u.

AA șt. = Analele Academiei Române. Memoriile secțiunii științifice. București. Seria II, 1878 ș.u.; seria III, 1922-1923 ș.u; seria IV, 1977 ș.u.

Aaron, A. = Vasilie Aaron, Anul cel mănos, bucuria lumei. Sibiu, Privileghiata Tipografie a lui Ioan Bart, 1820.

Aaron, P. = Vasilie Aaron, Patimile și moartea a Domnului și Mântuitoriului nostru Isus Hristos. Brașov, Tipografia lui Gheorghie de Șobel prin Mihail Dir, 1805.

Aaron, P. F. = Vasilie Aaron, Praxisul forumurilor bisericești. Manuscris din 1805 (Biblioteca Academiei Române, cota 862).

Aaron, S. H. = Vasilie Aaron, Istoria lui Sofronim și a Haritei cei frumoase, fiicei lui Aristef, mai marelui din Milet. Sibiu, Tipografia lui Gheorghie de Clozius, [1821].

F. Aaron, E. G. = Florian Aaron, Elementuri de gheografie pentru trebuința tinerilor începători. București, 1834.

F. Aaron, I. = Florian Aaron, Idee repede de istoria Prințipatului Țării Rumânești. București, Tipografia lui I. Eliad, vol. I: 1835; vol. II: 1837; vol. III: 1838.

F. Aaron, I. L. = F. Aaron, Elemente de istoria lumii pentru trebuința tinerimei începătoare din așezămintele de învățătură și creștere publice și private. București, Tipografia Colegiului Sf. Sava, 1847 (prima ediție în 1845).

P. Aaron, P. = Petru Pavel Aaron, Păstoriceasca poslanie sau dogmatica învățătură a Bisearicii Răsăritului cătră cuvântătoarea turmă. Tipărită la sfânta Troiță în Blaj, de Petru Sibiianul, tipograf, 1760.

T. Aaron, S. A. = Theodor Aaron, Scurtă apendice la „Istoria” lui Petru Maior carea prin adevărate mărturisiri a mai multor scriitori vechi, începutul românilor din romani adevărați, la mai mare lumină îl pune. Buda, Tipariul Crăieștii Universități din Pesta, 1828.

ABC = ABC sau alphavit pentru folosul și procopsala scoalelor celor normalești a neamului românesc. Blaj, Gedruckt mit dem Buchstaben des Seminars, 1783.

ABC – EPM = Niță Dobrotă (coord.), A.B.C.-ul economiei de piață moderne. București, Casa de Editură și Presă Viața Românească, 1991.

ABC mar. = ABC marinăresc. Vocabular de termeni marinărești în cinci limbi: româna, engleza, franceza, germana și italiana. București, Liga Navală Română. Publicațiunea 51-a, [1942-1943].

ABC săn. = Theodor Burghele (coord.), ABC-ul sănătății. Enciclopedie medicală populară. București, Editura Medicală, 1964.

Abrudeanu, Rom. = Ion Rusu Abrudeanu, România și războiul mondial. București, Socec & Co., 1921.

Acte Ardeal = Acte românești din Ardeal privitoare în cea mai mare parte la legăturile secuilor cu Moldova. Publicate de N. Iorga. București, Atel. Grafice Socec & Co., 1916 (extras din Bul. com. ist. II).

Acte Bas. = Paul Mihail, Zamfira Mihail, Acte în limba română tipărite în Basarabia. I (1812-1830). București, Editura Academiei Române, 1993.

Acte jud. = Acte judiciare din Țara Românească. 1775-1781. Ediție întocmită de Gheorghe Cronț, Alexandru Constantinescu, Ancuța Popescu, Theodora Rădulescu, Constantin Tegăneanu. București, Editura Academiei Române, 1973.

Acterian, Jur. = Jeni Acterian, Jurnalul unei fete greu de mulțumit (1932-1949). Ediție îngrijită de Doina Uricariu. București, Humanitas, 1991.

Adam, N. = Ioan Adam, Năzuinți. Povestiri. București, Minerva, 1907.

Adam, R. = Ioan Adam, Rătăcire. Roman. București, Editura Cartea Românească, [1926] (prima ediție în 1902).

Adam, S. = Ioan Adam, Sybaris. Roman. București, Editura Autorului, 1902.

Adamescu, R. = Gheorghe Adamescu, Manual de retorică. București, Editura librăriei H. Steinberg, 1899.

Adameșteanu, D. P. = Gabriela Adameșteanu, Dimineață pierdută. Ediția a III‑a. Text definitiv. București, Editura 100 + 1 Gramar, 1997 (prima ediție 1975).

Adev. lit. a. = Adevărul literar și artistic. Supliment săptămânal al cotidianului Adevărul. București, 1990-2005.

Adev. (Iași) = Adevărul. Gazetă politică și literară. Iași, 1871-1872.

Adev. = Adevărul. Ziar, București, 1888-1916; 1919-1937; serie nouă 1946-1951.

Adevărul = Adevărul. Cotidian apărut în mai multe serii. București, 1989 ș.u.

A. doc. Șch. = Acte, documente și scrisori din Șcheii Brașovului. Ediție îngrijită de Vasile Oltean. București, Editura Minerva, 1980.

Afacerile = Emilian M. Dobrescu, Valeriu Ioan-Franc, Afacerile. Mică enciclopedie. București, Editura Expert, 1997.

Aga, Simb. bibl. = Victor Aga, Simbolica biblică și creștină. Dicționar enciclopedic (cu istorie, tradiții, legende, folclor). Ediția a II-a. Timișoara, Editura „Învierea”, 2005 (prima ediție 1935).

Agârbiceanu, O. = Ion Agârbiceanu, Opere. Ediție începută sub supravegherea autorului (vol. I-IV) și continuată sub supravegherea lui G. Pienescu (vol. V-XII). București, Editura pentru Literatură / Editura Minerva, 12 vol., 1962-1986.

Agronomia = Agronomia. Publicație bilunară de agricultură și economia rurală. București, 1859-1861.

Agrotehnica = G. Ionescu-Șișești, Irimie Staicu, Agrotehnica. Ministerul Agriculturii și Silviculturii. București, Editura Agro-Silvică de Stat, 2 vol., 1958.

Al Lupului, P. G. = Nicolae Al Lupului, Posada Gurenilor. Povestiri din alte vremi. Craiova, Editura Tiparul „Prietenii Științei”, [1929].

ALAS = Adevărul literar și artistic. Revistă săptămânală. București, 1920-1939.

Albina = Albina, publicație periodică (de 2-3 ori pe săptămână), Viena (1866-1869), Pesta (1869-1876).

Albina (Buc.) = Albina. Revistă enciclopedică populară. București, 1897-1949; seria a II-a, 1949-1989; serie nouă, 1990 ș.u.

Albina Carpaților = Albina Carpaților. Foaie beletristică, științifică și literară, cu ilustrațiuni. Sibiu, 1877-1880.

Albineț, Ist. M. = Ioan Albineț, Manual de istoria Principatului Moldavei. Partea I. Iași, Institutul Albinei, 1845.

Albineț, M. = I. F. Sobernheim, Macroviotica sau regule pentru păstrarea sănătăței și prelungirea vieței. Traducere din limba germană de Ioan T. Albineț. Iași, Tipografia Albinei, 1838.

Alboteanu, Gram. rom. = Ioan Alboteanu, Gramatică românească. Predată în Seminarul de la Socola începând cu anul 1804. Manuscris din anii 1809-1810 (Biblioteca Academiei Române, cota 539).

Alecsandri, O. = Vasile Alecsandri, Opere. Ediție îngrijită de G. C. Nicolescu (vol. I-II), Georgeta Rădulescu-Dulgheru (vol. I-VII), Marta Anineanu (vol. VIII-X). București,Editura pentru Literatură / Editura Minerva, 10 vol., 1966-1985.

Alecsandri, P. = Vasile Alecsandri, Opere complete. Poesii. Vol. I, Doine și lăcrămioare; vol. II, Mărgăritărele; vol. III, Pasteluri și legende. București, Socec, 1875.

Alecsandri, P. P. = Poezii poporale. Balade, adunate și îndreptate de Vasile Alecsandri. Iași, Tipografia Buciumului Român. Vol. I, 1852. Vol. II, 1853.

Alecsandri, S. = Vasile Alecsandri, Scrisori. Vol. I, Către T. Maiorescu, I. Negruzzi, A. Papadopol-Callimach și Paulina Alecsandri. Publicație îngrijită de Il. Chendi și E. Carcalechi, București, Editura Librăriei Socec, 1904.

Alecsandri, Poezii = Vasile Alecsandri, Poezii. Vol. II (Opere complete). București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1896.

Alexandrescu, A. = Voltaire, Alzira sau americanii. Traducere de Gr. Alexandrescu. București, Tipografia lui Eliad, 1834.

Alexandrescu, E. N. = Florian, Eliezer și Neftali. Traducere de Gr. Alexandrescu. București, Tipografia lui Eliad, 1832.

Alexandrescu, M. C. = Grigore Mihail Alexandrescu, Memorial de călătorie, în Meditații, elegii, epistole, satire și fabule. București, Tipografia Națională a lui Ștefan Rassidescu, 1863, p. I-LX (scris în 1842).

Alexandrescu, Meropa = Voltaire, Meropa. Traducere de Gr. Alexandrescu. București, Tipografia C. A. Rosetti și Winterhalder, 1847.

Alexandrescu, O. = Gr. Alexandrescu, Opere, vol. I. Ediție îngrijită de I. Fischer. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.

Alexandria (1620) = Alexandria. Ediție îngrijită de Florentina Zgraon, în CMVCP XI, p. 127-228 (text din 1620).

Alexandria – an. (1717) = Alexandria. Anexe. Ediție îngrijită de Florentina Zgraon, în CMVCP XI, p. 230-240 (text din 1717).

Alexandria (1776) = Povestirea împăratului Alexandru de Machedonia. Manuscris din Banat-Transilvania, din 1776 (BAR, ms. rom. 3093, f. 92-144v).

Alexandru, I. M. = Tiberiu Alexandru, Instrumente muzicale ale poporului român, București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1956.

I. Alexandru, I. I. = Ioan Alexandru, Imnele iubirii. Ediția a II-a revăzută și adăugită. București, Cartea Românească, 1984 (prima ediție 1983).

I. Alexandru, I. = Ioan Alexandru, Imne (1964-1973). București, Editura Eminescu, 1975.

Alexi, DGR = Theochar Alexi, Dicționar portativ germano-român. București, Ioan Weiss, 1866.

Alexi, DGR6 = Theochar Alexi, Dicționar german-român. Deutsch-rumänisches Wörterbuch. Ed. VI prelucrată și completată. Brașov, Editura Librăriei Ioan I. Ciurcu, 1908.

Alexi, DRG = Theochar Alexi, Dicționar româno-german, Brașov, H. Zeidner, 1894.

Alexi, DRG2 = Theochar Alexi, Dicționar român-german. A doua edițiune, prelucrată și complectată, Brașov, H. Zeidner, 1906.

Alexi, Gram. = Joannis [= Ioan] Alexi, Grammatica daco-romana sive valachica, Viennae, apud Bibliopolam Josephum Geistinger, 1826.

Alexici, L. P. = Texte din literatura poporană română. Adunate de Dr. G. Alexici. Vol I. Budapesta, Editura Autorului, (Tip. Franklin – Társulat) 1899 (culese între 1884 și 1899); vol. II, ediție îngrijită de Ion Mușlea. București, Editura Academiei Române, 1966 (culese între 1883 și 1898).

Alexie = Alexie, omul lui Dumnezeu. Ediție îngrijită de Maria Stanciu-Istrate, în CMVCP V, p. 89-101 (text din 1676).

Algebra VIII = Gh. Dumitrescu, Algebra. Manual pentru clasa a VIII-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

Algebra IX = Gh. Dumitrescu, Algebra. Manual pentru clasa a IX-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

Algebra X = Iacob Crișan, Alexandru Pop, Algebra pentru clasa a X-a reală. Manual. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

ALIL = Anuar de lingvistică și istorie literară. Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Institutul de Lingvistică, Istorie Literară și Folclor. Iași. 1964 ș.u.

ALM = Atlasul lingvistic moldovenesc. Alcătuit de Vasile Melnic, Vasile Pavel. Chișinău. Vol. I, partea I. Fonetica, de Rubin Udler, 1968. Vol. I, partea II, Fonetica, de Rubin Udler, Morfologia, de Vasile Melnic, 1968. Vol. II, partea I, Lexicul, de Victor Comarnițchi, 1972. Vol. II, partea 2, Lexicul, de Vasile Melnic și Vasile Pavel, 1973 (material cules în perioada 1957-1965).

Almășanu, Prog. gimn. = David Almășanu, A noua programă a gimnaziului mare românesc de religiunea orth. orientale, pe an scol. 1868/9. Brașov, Tip. Römer & Kamner, 1869.

Alm. muz. = Almanah muzical. Editat de Teodor Burada, 1877-1879.

ALR – M. = Atlasul lingvistic român pe regiuni. Maramureș. Alcătuit de Petru Neiescu, Grigore Rusu, Ionel Stan. București, Editura Academiei Române, vol. I 1969, vol. II 1971, vol. III 1973, vol. IV 1997.

ALR – M. D. ms. = Atlasul lingvistic român pe regiuni. Muntenia și Dobrogea. Material netipărit.

ALR – M. D. = Atlasul lingvistic român pe regiuni. Muntenia și Dobrogea. București, Editura Academiei Române. Vol. I-II, de Teofil Teaha, Mihai Conțu, Ion Ionică, Paul Lăzărescu, Bogdan Marinescu, Valeriu Rusu, Nicolae Saramandu, Magdalena Vulpe, 1996; vol. III, de Teofil Teaha, Mihai Conțu, Ion Ionică, Paul Lăzărescu, Bogdan Marinescu, Valeriu Rusu, Nicolae Saramandu, Magdalena Vulpe, 2001; vol. IV, de Teofil Teaha (coord.), Ion Ionică, Bogdan Marinescu, Nicolae Saramandu, Magdalena Vulpe, 2004; vol. V, de Teofil Teaha (coord.), Bogdan Marinescu, Nicolae Saramandu, 2007.

ALR – T. ms. = Micul atlas lingvistic român pe regiuni. Transilvania. Material netipărit.

ALR – T. = Atlasul lingvistic român pe regiuni. Transilvania, de Grigore Rusu, Viorel Bidian, Dumitru Loșonți. București, Editura Academiei Române, vol I: 1992; vol. II: 1997; III: 2002; IV: 2002; V: 2006.

ALR I ms. = Atlasul linguistic român. Partea I. Material netipărit din anchetele lui Sever Pop.

ALR I/I, I/II = Atlasul linguistic român. Publicat sub Înaltul Patronaj al M. S. Regelui Carol al II-lea de Muzeul Limbii Române din Cluj, sub conducerea lui Sextil Pușcariu. Partea I (ALR I), vol. I: Părțile corpului omenesc și boalele lui, de Sever Pop, Cluj, Muzeul Limbii Române (Institutul cartografic „Unirea” Brașov), 1938; vol. II: Familia, nașterea, botezul, copilăria, nunta, moartea, de Sever Pop. Sibiu, Muzeul Limbii Române, Leipzig, Otto Harrassowitz, 1942.

ALR II ms. = Atlasul linguistic român. Partea II. Material netipărit.

ALR II/I = Atlasul linguistic român. Publicat sub Înaltul Patronaj al M. S. Regelui Mihai I de Muzeul Limbii Române, sub conducerea lui Sextil Pușcariu. Partea II (ALR II), vol. I: A. Corpul omenesc, boale (și termeni înrudiți). B. Familia, nașterea, copilăria, nunta, moartea, viața religioasă, sărbători, de Emil Petrovici. C. Casa, acareturile, curtea, focul, mobilierul, vase, scule. Sibiu, Muzeul Limbii Române. Leipzig, Otto Harrassowitz, 1940.

ALR II/I – S. = Atlasul linguistic român. Publicat sub Înaltul Patronaj al M. S. Regelui Mihai I de Muzeul Limbii Române, sub conducerea lui Sextil Pușcariu. Partea II (ALR II), vol. I Suplement: Termeni considerați obsceni, de Emil Petrovici, Sibiu, Muzeul Limbii Române. Leipzig. Otto Harrassowitz, 1942.

ALR SN = Atlasul lingvistic român. Serie nouă. Întocmit de Institutul de Lingvistică al Filialei din Cluj a Academiei Române. Sub direcția acad. Emil Petrovici. Redactor principal: Ioan Pătruț. București, Editura Academiei. Vol. I: A. Agricultură. B. Morărit. C. Grădinărit. D. Pomărit. E. Viticultură. F. Cânepa. G. Albinărit, 1956; vol. II: A. Creșterea vitelor. B. Carul, căruța, sania. C. Păsări de curte. D. Păstorit. E. Lâna, torsul, țesutul. F. Meserii. G. Pădurărit, 1956; vol. III: A. Plante. B. Câinele, pisica. C. Animale sălbatice. D. Păsări sălbatice. E. Vânătoare. F. Târâtoare, amfibii. G. Pescuit. H. Insecte. I. Timpul. J. Configurația terenului. K. Ape, umiditate, navigație. L. Comunicații. M. Națiuni, categorii sociale, administrație, 1961; vol. IV: A. Școala. B. Armata. C. Conflicte, justiție. D. Bani, comerț. E. Măsuri, greutăți. F. Bucătărie, mâncăruri, băuturi, alimente, coloniale. G. Tutun. H. Îmbrăcăminte, încălțăminte, farduri, podoabe, lucru de mână. I. Culori. J. Spălat, călcat, igienă, 1965; vol. V. A. Fire, caracter, sentimente. B. Petreceri, distracții. C. Muzică. D. Jocuri de copii. E. Salutul. F. Varia. G. Nume de persoană. H. Superstiții, 1966; vol. VI. A. Substantiv. B. Articol. C. Adjectiv. D. Pronume. E. Numeral. F. Adverb. G. Prepoziție. H. Conjuncție, 1969; vol. VII. Verbul, 1972.

ALRM I/I, I/II = Micul atlas linguistic român. Publicat sub Înaltul Patronaj al M. S. Regelui Carol al II-lea de Muzeul Limbii Române din Cluj, sub conducerea lui Sextil Pușcariu. Partea I (ALRM I), vol. I: Părțile corpului omenesc și boalele lui de Sever Pop. Cluj, Muzeul Limbii Române (Institutul cartografic „Unirea” Brașov), 1938; vol. II: Familia, nașterea, botezul, copilăria, nunta, moartea de Sever Pop. Sibiu, Muzeul Limbii Române, Leipzig, Otto Harrassowitz, 1942.

ALRM II/I = Micul atlas linguistic român. Publicat sub Înaltul Patronaj al M. S. Regelui Mihai I de Muzeul Limbii Române, sub conducerea lui Sextil Pușcariu. Partea II (ALRM II), vol. I: A. Corpul omenesc, boale (și termeni înrudiți); B. Familia, nașterea, copilăria, nunta, moartea, viața religioasă, sărbători; C. Casa, acareturile, curtea, focul, mobilierul, vase, scule de Emil Petrovici. Sibiu, Muzeul Limbii Române, Leipzig, Otto Harrassowitz, 1940.

ALRM SN = Micul atlas lingvistic român, serie nouă. Sub direcția acad. Emil Petrovici. Redactor principal: Ioan Pătruț. București, Editura Academiei Române, vol. I 1956; vol. II 1967; vol. III 1967; vol. IV 1981.

ALRR Bas. = Atlasul lingvistic român pe regiuni. Basarabia, nordul Bucovinei, Transnistria. Alcătuit de V. Pavel (vol. I-IV), V. Sclifos (vol. III-IV), C. Strugăreanu (vol. III), V. Corcimari, A. Dumbrăveanu, S. Spînu, R. Udler (vol. IV). Chișinău, 4 vol., 1993-2003.

ALRT II = Emil Petrovici, Texte dialectale culese de Emil Petrovici. Suplement la Atlasul linguistic român II. Muzeul Limbii Române. Sibiu – Leipzig, 1943.

Aman, L. = Alexandru Aman, Logică judecătorească sau Tratat de argumenturi legale, urmată de Logica conștiinței. București, Tip. C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1851.

Amelio = Silvestro Amelio, Glossario italiano-moldavo (1719). Ediție de Giuseppe Picillo, Catania, C.U.E.C.M., 1982.

Amfilohie, E. = Amfilohie Hotiniul, Elementi arithmetice arătate firești. Iași, Sfânta Mitropolie, 1795.

Amfilohie, G. = Claude Buffier, De obște gheografie. Traducere de Amfilohie Hotiniul. Iași, Sfânta Mitropolie, 1795.

Amfilohie, G. F. = Gramatica fizicii. Traducere din limba italiană de Amfilohie Hotiniul. Manuscris de la 1780-1790 (Biblioteca Academiei Române, cota 1627).

Amicul școalei = Amicul școalei, foaie pentru înaintarea învățământului și a educației la români. Redactat de Visarion Roman, Sibiu, 1860-1865.

Amzulescu, Balade = Balade populare românești. Antologie de Al. I. Amzulescu. București, Editura pentru Literatură, 3 vol., 1964.

Anal. Bucov. = Analele Bucovinei. Publicație a Centrului de Studii „Bucovina” al Academiei Române. București, Editura Academiei Române, Anul I (1994) ș.u.

Anal. Dobr. = Analele Dobrogei. Revista Societății Culturale Dobrogene. Director Constantin Brătescu. Constanța, 1920-1923; Cernăuți, 1924-1938.

Anania, Mem. = Valeriu Anania, Memorii. Iași, Editura Polirom, 2008.

Anania, R. = Valeriu Anania, Rotonda plopilor aprinși. București, Cartea Românească, 1983.

An. Arh. Folk. = Anuarul Arhivei de folklor. Publicat de Ion Mușlea. Cluj – București – Sibiu, Academia Română, 1932-1945.

Anastasie = Viața lui Anastasie. Ediție îngrijită de Andrei Timotin și Emanuela Timotin, în CMVCP VI, p. 151-154 (text din 1793).

Anatef. = Anatefterul. Condica de porunci a vistieriei lui Constantin Brâncoveanu. Editat de Dinu C. Giurescu, în SMIM, V (1962), p. 353-505 (documente dintre 1672 și 1740).

Andriescu, L. pres. = Alexandru Andriescu, Limba presei românești în sec. al XIX-lea. Iași, Junimea, 1979.

Andrievici, A. = Fr. Močnik, Aritmetică. Conducere în computăciunea (hambacul) de rost pentru întâia clasă a scoalelor naționale din Bucovina. Traducere din limba germană de Samoil Andrievici. Viena, Ediciunea c. r. Administrațiii de Cărți Scolastice, 1850.

Anestin, C. V. = Victor Anestin, În anul 4000 sau O călătorie la Venus. Ediție îngrijită de Cornel Robu. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1986 (prima ediție 1899).

An. etnogr. = Anuarul Institutului de Etnografie și Folclor „C. Brăiloiu”. Serie nouă. București, Academia Română. Anul I (1990) ș.u.

Angelescu, A. D. = Nicolae I. Angelescu, În chestia alcoolului denaturat. Răspuns unor defăimători. București, Tipografia „Speranța”, 1904.

Angelescu, C. E. = Nicolae I. Angelescu, Fabricarea și comerciul cu esențe. O chestiune de higienă publică. București, Tip. G. A. Lăzăreanu, 1904 (extras din Buletinul Camerei de Comerciu și Industrie din București).

Angelescu, T. V. = N. I. Angelescu, Tariful vamal și nartul lucrurilor de băcănie din 1776. București, Tip. G. A. Lăzăreanu, 1907.

S. Angelescu, C. = Silviu Angelescu, Calpuzanii. București, Editura Cartea Românească, 1987.

Anghel – Iosif, S. = D. Anghel, St. O. Iosif, Scrieri. Ediție îngrijită de Ion Roman. București, Editura Minerva, 2 vol, 1982.

Anghel, P. = D. Anghel, Poezii. Ediție îngrijită de M. I. Dragomirescu. București, Editura pentru Literatură, 1968.

Anghel, Pr. = D. Anghel, Proză. Ediție îngrijită de M. I. Dragomirescu. București, Editura Minerva, 1975.

Anino, El. an. = Edouard Anino, Elemente de anatomie descriptivă sau Destricțiunea trupului uman. București, Tip. Națională a lui I. Romanov și Comp., 1857.

An. Inst. Geol. = Anuarul Institutului Geologic al României, București, 1907-.

An. Ist. Arh. = Anuarul Institutului de Istorie și Arheologie. Cluj, 1971-1989.

An. Ist. Naț. = Anuarul Institutului de Istorie Națională. Publicat de Alex. Lapedatu și Ioan Lupaș. București-Sibiu-Cluj, (Universitatea Regele Ferdinand I, Cluj), 1922-1945.

Anon. Brâncov. = Istoria Țării Românești de la octombrie 1688 până la martie 1717. (Cronica anonimă despre Brâncoveanu), în Cron. munt. II, p. 273-352 (scrisă la începutul sec. XVIII).

Anon. Car. = Dictionarium valachico-latinum (Anonymus Caransebesiensis). Ediție îngrijită de Gh. Chivu. Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”. București, Editura Academiei Române, 2008 (text din c.1650).

An. S.-U. = Anuarul Institutului de Cercetări Socio-Umane. Publicație de cercetări arheologice și de istorie, sociologie și etnologie, de istorie literară și culturală. Sibiu, Anul I (1994) ș.u.

Ant. lit. pop. = Antologie de literatură populară. Ediție întocmită de Institutul de Istorie Literară și Folclor, București, Editura Academiei Române, vol. I 1953, vol. II 1956, vol. III 1967 (publicate între 1906 și 1948).

Antim, D. = Antim Ivireanul, Didahii, în Antim, O., p. 1-238 (predici rostite dintre 1709 și 1716).

Antim, O. = Antim Ivireanul, Opere. Ediție îngrijită de Gabriel Ștrempel. București, Editura Minerva, 1972.

Antipa, D. = Gr. Antipa, Regiunea inundabilă a Dunării. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1910.

Antipa, F. I. = Gr. Antipa, Fauna ichtiologică a României. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1909.

Antipa, P. = Gr. Antipa, Pescăria și pescuitul în România. București, Librăriile Socec & Co., C. Sfetea, Pavel Suru, Viena, Gerold & comp.; Berlin, R. Friedlaender & Sohn; Lipsca, O. Harrassowitz, 1916.

Antonescu, D. = G. M. Antonescu, Dicționar român. Mic repertor de cunoștințe generali coprinzând vorbe streine cu etymologia, termini technici, numini proprie, notițiuni historice ș.c.l. București, Librar-editor George Ioannide. Imprimeria Naționale a lui Stephan Rassidescu, 1862.

Antonescu, NDFR1 = G. M. Antonescu, Nou dicționari frances-român și român-frances. București, Tipografia Academiei Române, 1884.

Antonescu, NDFR2 = G. M. Antonescu, Nou dicționari frances-român și român-frances. Ediția a doua, București, H. Steinberg, Tipo-Litografia Dor. P. Cucu, 1894.

C. Antonescu, P. = C. S. Antonescu, Peștii din apele Republicii Populare Române. București, Editura Agro-Silvică de Stat, 1957.

P. Antonescu, A. = Petre Antonescu, Amenajamentul pădurei după munții statului. Mușuroaiele mari și mici din județul Muscel. București, Lito-Tipografia L. Motzatzeanu, 1903 (extras din Buletinul Ministerului Agriculturei, Industriei, Comerciului și Domeniilor).

P. Antonescu, S. = Petre Antonescu, Studiu general pentru punere în exploatare de complexe forestiere. București, Tipografia și Fonderia de Litere Thoma Basilescu, 1902 (extras din Buletinul Ministerului Domeniilor).

Antoniade, F. B. = C. Antoniade, Filosofia lui Henri Bergson. București, Noua Tipografie Profesională Dimitrie C. Ionescu, 1910.

AO = Anumirea ofițiilor sau caselor de vamă cele neguțătorești în țările Galiția și Lodomeria și în ceale lângă dânsele adunate, de intrare... Foaie volantă, Lemberg, 1778.

AOD = Adunare de ofisuri și deslegări în ramul judecătoresc. Iași, 1844.

AP = Th. Bușniță, I. Alexandrescu, Atlasul peștilor din apele R. S. Romania. Ediția a II-a. Editura Ceres, București, 1971 (prima ediție 1963).

Apolzan, P. I. = Lucia Apolzan, Portul și industria casnică textilă în Munții Apuseni. București, Institutul de Științe Sociale al României (Sociologia României. 5. Biblioteca de sociologie, etică și politică), 1944.

I. Apolzan, U. = I. Apolzan, Uneltele de mână de la lemnărit. Partea primă. I. Rândelele. II. Dălțile. III. Ferestraele. Sibiu, Tipografia Ios. Drotleff (Biblioteca meseriașului, nr. 1), 1908.

Apostol, Lex. zool. = Odiseu Apostol, Lexicon zoologic. Partea I. Cluj, Tip. „Ardealul” (Biblioteca cercetașului naturalist, no. 2), 1936.

AR = Albina românească. Gazetă politică și literală. Iași, Tipografia Albinei, 1829-1849.

Arcan = Arcan sau învățătură împrotiva călbeazii oilor. Foaie volantă, Sibiu, 1787.

Archirie (1708) = Archirie și Anadan. Studiu filologic, studiu lingvistic și ediție de Magdalena Georgescu, în CMVCP II, p. 157-168.

Archiv = Archiv pentru filologie și istorie. Revistă istorică, filologică și literară. Redactor Timotei Cipariu. Blaj. 1867-1872.

Ardeleanu, D. = C. Ardeleanu, Diplomatul, tăbăcarul și actrița. Ediția II-a. București, Editura Cartea Românească, 1928 (prima ediție în 1926).

Ardeleanu, U. D. = C. Ardeleanu, Am ucis pe Dumnezeu. București, Editura Cartea Românească, 1929.

Ardeleanu, V. P. = C. Ardeleanu, Viermii pământului. Roman. București, Adevărul, 1933.

Argetoianu, Î. Z. = Constantin Argetoianu, Însemnări zilnice. Ediție îngrijită de Stelian Neagoe. București, Editura Machiavelli, 10 vol., 1998-2009.

Arghezi, O. = Tudor Arghezi, Opere. Ediție îngrijită de Mitzura Arghezi și Traian Radu. București, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă. 10 vol., 2000-2011.

Arghezi, S. = Tudor Arghezi, Scrieri. Ediție începută sub îngrijirea autorului și ulterior îngrijită de Mitzura Arghezi și Traian Radu. București, Editura pentru Literatură / Editura Minerva / Fundația Națională pentru Știință și Artă, 45 vol., 1962-2005.

Arh. Bas. = Arhivele Basarabiei. Revistă de istorie și geografie a Moldovei dintre Prut și Nistru. Publicație trimestrială. Chișinău, 1929-1938.

Arh. Olt. = Arhivele Olteniei. Publicație sub direcțiunea d-lui Dr. Ch. Laugier și prof. C. D. Fortunescu. Anul I-XXII. Craiova, 1922-1943.

Arh. rom. = Arhiva românească. Subt redacția lui M. Kogălniceanu. Iași, 2 vol., 1841-1845.

Arh. rom.2 = Arhiva românească. Subt redacția lui M. Kogălniceanu. Ediția a doua. Iași, 2 vol., 1860-1862.

Arh. som. = Arhiva someșană. Revistă istorică-culturală. Năsăud, 1924-1940; serie nouă, 1972-1977.

Arhiva = Arhiva Societății științifice și literare din Iași. Iași. 1889-1916; 1921-1940.

Aricescu, A. R. = C. D. Aricescu, Arpa română. București, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1852.

Aricescu, F. = C. D. Aricescu, Florica. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Winterhalder, 1847.

Aricescu, I. = C. D. Aricescu, Istoria revoluțiunii române de la 1821. Craiova, Editura tipografiei române G. Chițu și I. Theodorian, 2 vol., 1874.

Aricescu, P. E. = C. D. Aricescu, Procesul și esilul meu la Snagov. București, Tipografia Jurnalului Naționalul, 1859.

Aristia, Plut. = Plutarh, Parallela sau viețele bărbaților illustri. Traducere din limba greacă de C. Aristia. Tomul I. București, Tipografia Colegiului Național, 1857.

Aristia, P. R. = C. C. Aristia, Prințul român. București, Tipografia Colegiului Național Sfântul Sava, 1843.

Aristia, Saul. = Alfieri, Saul. Traducere de C. Aristia. București, Tipografia lui Eliad, 1836.

Aristia, Virg. = Alfieri, Virginia. Traducere de C. Aristia. București, Tipografia lui Eliad, 1836.

Aritm. = Aritmetica sau știința socotelii. Manuscris din 1823 (Biblioteca Academiei Române, cota 1187).

Artaxerxu = [Metastasio], Artaxerxu. Traducere din neogreacă făcută pe la 1780; manuscris din 1808 (Biblioteca Academiei Române, cota 445).

Arvinte, R. = Vasile Arvinte, Român, românesc, România. Studiu filologic. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

Arvinte, Term. = V. Arvinte, „Terminologia exploatării lemnului și a plutăritului”, în SCȘ Iași, VIII (1957), fasc. I, p. 1-185.

Asachi, A. lit. = Gh. Asachi, Adaos literar pentru domnii abonați la Monitorul oficial. Iași, Institutul Albinei Române, 1861.

Asachi, Alghebra = Gh. Asachi, Alghebra. Copie manuscrisă din 1818 după cursul tradus din limba franceză după Bézout, ținut de Gh. Asachi între 1814-1818 la clasa de inginerie hotarnică (Biblioteca Academiei Române, cota 1789).

Asachi, Aritmetica = Gh. Asachi, Aritmetica. Copie manuscrisă după cursul tradus din limba franceză după Bézout, ținut de Gh. Asachi între 1814-1818 la clasa de inginerie hotarnică (Biblioteca Seminarului Matematic al Universității din Iași, cota 1916/1).

Asachi, E. = Gh. Asachi, Elemente de matematică. Iași, Tipografia Albinei. Vol. I: Aritmetică, 1836; vol. II: Algebra, 1837; vol. III: Geometria elementară, 1838.

Asachi, E. D. = Gh. Asachi, Elena Dragoș de Moldavia. Iași, Institutul Albinei Române, 1863.

Asachi, G. = Gh. Asachi, Elementurile gheometriei teoreticești. Traducere manuscrisă, copie după cursul său de matematică tradus din limba franceză după Étienne Bézout și predat la clasa de inginerie hotarnică de Gh. Asachi între anii 1814 și 1818 (Biblioteca Academiei Române, cota 2496).

Asachi, I. = Ivan Kaidanov, Istoria Imperiii rosiene. Traducere de Gh. Asachi. Iași, Privileghieta Tipografie a Albinei. Partea I, 1832; partea II, 1833.

Asachi, L. = Gh. Asachi, Lexicon de conversație. Iași, Institutul Albinei, 1842.

Asachi, L. M. = Gh. Asachi, Lupta moldovenilor cu cavalerii crucieri în Prusia, la 1423. Iași, Institutul Albinei, 1845.

Asachi, N. = Felice Romani, Norma. Traducere de Gh. Asachi. Iași, Institutul Albinei, 1838.

Asachi, O. = Gh. Asachi, Opere. Ediție critică și prefață de N. A. Ursu. București, Editura Minerva, 2 vol., 1973-1981.

Asachi, P. = Gh. Asachi, Poezii. Iași, Tipografia Albinei, 1836.

Asachi, Ped. = A. von Kotzebue, Pedagogul. Prelucrare pentru Teatrul Național de aga Gh. Asachi. Iași, Tipografia Albinei, 1839.

Asachi, T. B. = Gh. Asachi, Turnul Butului. Iași, Tipografia Institutului Albinei Române, 1863.

Asachi, V. = Gh. Asachi, Viersuri lirice. 1822. Manuscris, text autograf. (Biblioteca Academiei Române, ms. 3059).

D. Asachi, T. = Dimitrie Asachi, Topografia sau elemente de inginerie aplicate la hotărârea moșiilor. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1854.

E. Asachi, Î. = Silvio Pellico, Despre îndatorirele oamenilor. Traducere de Ermiona Asachi. Iași, Institutul Albinei, 1843.

L. Asachi, B. = Bernardin de Saint-Pierre, Bordeiul indienesc. Traducere din limba franceză de Leon Asachi. Iași, 1821.

L. Asachi, J. = Jucăreia norocului sau istorisirea pentru prințipul Menșcikov, carele pe vremea lui Petru cel Mare au fost slăvit în toată Europa. Traducere de Leon Asachi. Iași, 1816.

L. Asachi, T. = Lazăr-Leon Asachi, “Fragmente / Texte / Scrieri”, în Antonie Plămădeală, Lazăr-Leon Asachi în cultura română. Sibiu, Tiparul Tipografiei Eparhiale, 1985, p. 199-479. 

ASAR = Analele Societăței Academice Române. București, Tipografia Națională, 1867-1878, vol. I-XI.

Așez. = [Așezământul lui Iosif II pentru cadastru]. Viena sau Sibiu, 1786.

Atila, P. = F. R. Atila, Peștii și pescuitul. București, Editura Librăriei Frățilă, 1916.

Avramescu – Cândea, Intr. docum. = Aurel Avramescu, Virgil Cândea, Introducere în documentarea științifică. București, Editura Academiei, 1960.

Axinte Uricariul, Cron. = Axinte Uricariul, Cronica paralelă a Țării Românești și a Moldovei. Ediție îngrijită de Gabriel Ștrempel. București, Editura Minerva, 2 vol., 1993-1994 (scrisă c.1730).

Babeș, O. A. = V. Babeș, Opere alese. București, Editura Academiei Române, 3 vol., 1954-1960.

Bacalbașa, S. A. = Anton Bacalbașa, Scrieri alese. Ediție îngrijită de Virgiliu Ene. București, Editura pentru Literatură, 2 vol., 1965.

C. Bacalbașa, Buc. = Constantin Bacalbașa, Bucureștii de altădată. București, Editura Universul, vol. I 1927, vol. II 1928, vol. III 1930, vol. IV 1932.

Baciu, Ms. Vatican = Ana Baciu, Aspecte lexicale în manuscrisul VATICAN ROMENO 6 din Biblioteca Apostolica Vaticana. Cluj-Napoca, Editura Eikon, 2006 (text din 1690).

Baconsky, S. = A. E. Baconsky, Scrieri. Ediție îngrijită de Pavel Țugui. București, Cartea Românescă, 2 vol., 1990.

Bacovia, O. = G. Bacovia, Opere. Ediție îngrijită de Cornelia Botez. București, Editura Minerva, 1978.

Bagav = Andreilu alŭ Bagavŭ, Carte de alégere. Societatea macedo-română Lumina. București, Tipolitografia Dor . P. Cucu, 1887.

Bakos = Ferenc Bakos, A magyar szókészlet román elemeinek története. Budapesta, Akadémiai Kiadó, 1982.

Baltag, E. = Cezar Baltag, Euridice și umbra. București, Editura Eminescu, 1988.

Banuș, P. = Maria Banuș, Poezii. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1958.

Barac, A. E. = Ioan Barac, Istoria prea frumosului Arghir și a prea frumoasei Elena cea măiastră și cu părul de aur. Adecă: O închipuire supt carea să înțăleage luarea țării Ardealului prin Traian, chesariul Râmului. Ediția a II-a. Brașov, Privileghiata Tipografie, 1809 (prima ediție 1801).

Barac, Hal. = O mie și una de nopți. Istorii arabicești sau Halima. Traducere din germană de Ion Barac. Brașov, Rodolf Orghidian, 5 vol., 1836.

Barac, R. = Ioan Barac, Risipirea cea de pre urmă a Ierusalimului, care s-au împlinit după cuvântul ce s-au zis că nu va rămânea piatră pre piatră. Scoasă din cartea lui Iosif Flavie pre scurt. București, 1821.

Barac, S. = Ioan Barac, [Scrieri în proză și în versuri]. Manuscris din 1842-1845 (Biblioteca Academiei Române, cota 209).

Baranga, C. = Aurel Baranga, Fii cuminte, Cristofor. București, 1965.

Baranga, R. F. = Aurel Baranga, Rețeta fericirii sau Despre ceea ce nu se vorbește. Piesă în trei acte. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.

Baranga, V. A. = Aurel Baranga, Vocea Americii. București, Editura pentru Literatură și Artă, 1949.

Barasch, B. = Iuliu Barasch, Manualul de botanică silvică. București, Imprimeria Statului, 1861.

Barasch, I. = Iuliu Barasch, Cursul de igienă populară. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1857.

Barasch, I. F. = Iuliu Barasch, Despre unele din institutele filantropice în Europa. București, Tipografia Colegiului Național, 1853.

Barasch, I. N. = G. Beleze, Istoriea naturală potrivită pe înțelegerea copiilor, cu întrebări și figuri. Traducere din limba franceză și adăugiri de Iuliu Barasch. Ediția a doua. București, Tipografia Colegiului Național, 3 vol., 1856 (prima ediție vol. I-II 1854, vol. III 1856).

Barasch, M. = Iuliu Barasch, Minunele naturei. Conversațiuni asupra deosebitelor obiecte interesante din științele naturale, fisică, chimie și astronomie. Ediția a II-a. București, Tipografia Colegiului Național, 3 tomuri, 1852 (prima ediție: vol. I 1850, vol. II-III 1852).

Barbu, I. = Eugen Barbu, Incognito. București, vol. I, Editura Albatros, 1975; vol. II, Editura Eminescu, 1977; vol. III, Editura Eminescu, 1978; vol. IV, Editura Eminescu, 1980.

Barbu, O. = Eugen Barbu, Opere. Ediție îngrijită de Mihai Ungheanu. București, Fundația Națională pentru Știință și Artă. Univers Enciclopedic, (Colecția „Opere fundamentale”), 2 vol., 2006.

Barbu, Z. = Eugen Barbu, Cât în 7 zile, București, Editura pentru Literatură și Artă, 1960.

G. Barbu, A. V. = G. Barbu, Arta vindecării în Bucureștii de odinioară. București, Editura Științifică, 1967.

I. Barbu, P. = Ion Barbu, Poezii. Proză. Publicistică. Ediție îngrijită de Dinu Pillat. București, Editura Minerva, 1987.

Barcianu, D. = Sab. Pop. Barcianu, Dicționar român-german și german-român. Partea I-a: Română-germană. Sibiu, Institut tipografic, 1886. Republicat cu adăugiri în 1900.

Barcianu, V. = Sab. Pop. Barcianu, Vocabulariu român-nemțesc. Sibiu, Tipariul și Editura lui Teodoru Steinhaussen, 1868.

Barițiu – Munteanu, W. = Georg Baritz und Gabriel Munteanu, Deutsch-romänisches Wörterbuch. Herausgeber und Verleger Rudolph Orgidan. Kronstadt, Römer & Kamner. Vol. I: 1853, vol. II: 1854.

Barițiu, C. = George Bariț și contemporanii săi. Ediție coordonată de Ștefan Pascu (I-VIII) și Iosif Pervain (I-IV). București, Editura Minerva, 8. vol., 1973-1987.

Barițiu, Gr. rom.-nem. = [George Barițiu], Gramatică românească și nemțască pentru tinerimea națională. Brașov, Tipografia lui Ioan Gött, 2 vol., 1838-1839.

Barițiu, Ist. Transilv. = George Barițiu, Părți alese din istoria Transilvaniei. Sibiu, Tipografia W. Krafft. Vol. I: 1889; vol. II: 1890; vol. III: 1891.

Barițiu, S. A. = Gheorghe Barițiu, Studii și articole. Sibiu, Editura Asociațiunii, 1912.

Barițiu, S. I. = George Barițiu, Scrieri istorice. Ediție îngrijită de Camil Mureșanu și Nicolae Edroiu. București, Editura Academiei Române, 2009.

Barnoschi, D. R. = D. V. Barnoschi, Originile democrației române. „Cărvunarii”. Constituția Moldovei de la 1822. Iași, Viața Românească, 1922.

Baronzi, C. = Al. Dumas, Contele de Monte-Cristo. Traducere de G. A. Baronzi. București, Librar-editor George Ioanid, vol. I-IV 1857, vol. V-VIII 1858.

Baronzi, D. M. = Al. Dumas Fiul, Dama cu mărgăritari. Traducere din limba franceză de G. A. Baronzi. București, Tipografia Națională a lui J. Romanov et com., 2 vol., 1856.

Baronzi, I. C. = M. Guizot, Istoria civilisațiunii în Europa (începând cu vol. III: Istoria civilisațiunii în Francia). Traducere de G. Baronzi. Edițiune nouă. București, Tipografia Națională a lui Romanov & Comp., vol. I-III 1856, IV-V 1858.

Baronzi, I. G. = Al. Dumas, Iacobinii și girondinii. Traducere de G. A. Baronzi. București, Librar-editor George Ioanid, 1855.

Baronzi, I. L. = Al. Dumas, Isaak Lakedem. Traducere de G. A. Baronzi. București, Tipografia Bisericească, vol. I-III 1855, vol. IV 1856.

Baronzi, L. = George Baronzi, Opere complecte. Vol. I: Limba română și tradițiunile ei. Galați, Tip. Trianglu, 1872.

Baronzi, M. = Eugène Sue, Matilda sau memoriile unei femei june. Traducere de George Baronzi. București, Imprimeria Sântei Mitropolie, vol. I 1853, vol. II-IV 1854.

Baronzi, P. L. = Potpuri literar. Texte traduse de G. A. Baronzi. București, C. A. Rosetti și Winterhalder, 1852.

Bart, S. = Jean Bart, Scrieri. Ediție îngrijită de C. Mohanu. București, Minerva („Restitutio”), 2 vol., 1974-1979.

Bassarabescu, Dr. = I. A. Bassarabescu, Pe drezină. Ediție îngrijită de Teodor Vârgolici. București, Minerva, 1976.

Batroch. = Batrochomyomachia lui Homerus, Bătaia braștilor cu șoarecii. Traducere de Koncz Jósi, din anul 1816, în Ungaria IV – 1895, p. 304-308, 323-328, 353-355, apud Tamás, EW.

Bațaria, P. = N. Bațaria, Părăvulii (anecdote populare), 1901, apud DDA.

Băcescu, Păs. = Mihai C. Băcescu, Păsările în nomenclatura și viața poporului român. București, Editura Academiei, [1961].

Băcescu, Peș. = Mihai Băcescu, Peștii, așa cum îi vede țăranul pescar român. București, Imprimeria Națională, 1947 (Institutul de Cercetări Piscicole al României. Monografia nr. 3, 1946).

Băjescu, Chernoc = Eugène Sue, Chernoc, corsarul. Traducere de C. C. Băjescu. București, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1852.

Bălăcescu, B. ed. = Costache Bălăcescu, O bună educație, în Pr. dram., p. 121-173 (prima ediție 1845).

Bălăiță, L. = George Bălăiță, Lumea în două zile. București, Editura Eminescu, 1975.

Bălășescu, D. R.-Fr. = Nifon Bălășescu, Zicionariu româno-frances. Volum I. Fascicul I. București, Tipografia Mitropolitului Nifon, 1859.

Bălășescu, Gr. = N. Bălășescu, Gramatica română pentru seminarii și clase mai înalte (Grammatica daco-romana). Sibiu, Privileghiata Tipografie a lui Gheorghi de Clozius, 1848.

Bălcescu, O. = N. Bălcescu, Opere. Ediție îngrijită de C. Zane (vol. I, II, IV), Elena G. Zane (vol. I, II, IV), Daniela Poenaru (vol. III). București, Editura Academiei Române, 4 vol., 1974-1990.

Bălteanu, T. mag. = Valeriu Bălteanu, Terminologia magică populară românească. București, Paideia, 2000.

Băncilă, O. = Vasile Băncilă, Opere. Ediție îngrijită de Dora Mezdrea. Brăila. Muzeul Brăilei. Editura Istros, 16 vol., 2003-2015.

Bănulescu, O. = Ștefan Bănulescu, Opere. Ediție îngrijită de Oana Soare. București, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă și Univers Enciclopedic, vol. I, 2005.

D. Bănulescu, Regi = D. Bănulescu, Cei șapte regi ai orașului București. București, Ed. Nemira, 1998.

Bănuț, S. = A. P. Bănuț, Scrieri. Ediție îngrijită de Petronela Negoșanu. București, Editura Minerva, 1974.

Bărbătescu, C. Dr. Civ. = Joan Bărbătescu, Cursul dreptului civil român sau explicarea paragrafelor de legi civile dupe ordina pravilei lui Caragea. București, Tipografia lui Iosef Copainig, 1849.

Bărbuț, Dicț. olt. = Dorina Bărbuț, Dicționar de grai oltenesc, Craiova, 1990.

Bărnuțiu, DPR = Simion Bărnuțiu, Dereptul public al Românilor. Iași, Tipariul Tribunei române, 1867.

Bărnuțiu, I. F. = Simion Bărnuțiu, Istoria filosofiei. Ediție princeps după manuscris coordonată de Ioan Chindriș. București, Romania press, 2 vol., 2000-2002 (curs ținut între 1855 și 1864; publicat postum).

O. Bârlea, A. P. = Antologie de proză populară epică. București, Editura pentru Literatură, 3 vol., 1966 (culese între 1950 și 1962).

B. darw. XI = Traian Tretiu, Bazele darwinismului. Manual pentru clasa a XI-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

Belciugățeanu, Gheogr. mat. = Ioan Belciugățeanu, Gheografia matimatică, naturală, politică. Manuscris din 1837 (Biblioteca Academiei Române, cota 776) .

Beldiman, A. = S. Gessner, Moartea lui Avel. Traducere din franceză de Alecu Beldiman. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.

Beldiman, A. Z. = Amorven și Zalida, romanț chinezesc, traducere din limba franceză, după un autor încă neidentificat, făcută probabil de Alecu Beldiman în anul 1802. (Biblioteca Națională a României, ms. inv. 11521, copie din 1804).

Beldiman, Ahileu = [Metastasio], Ahileu la ostrovul Sirului. Traducere din neogreacă de Alecu Beldiman, în jurul anului 1783 (manuscris; Biblioteca Academiei Române, cota 1818).

Beldiman, Alexii = Fr. G. Ducray Duminil, Alexii sau căsuța din codru. Traducere din limba franceză de Alecu Beldeman. Manuscris din 1806 (Biblioteca Academiei Române, cota 1781).

Beldiman, E. = Alecu Beldiman, Eterie sau jalnicile scene prilejite în Moldovia din rezvrătirile grecilor, prin șeful lor Alexandru Ipsilanti, venit din Rusia la anul 1821. Editată de banul și cavaleriul Alecu Balica. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1861 (publicată postum).

Beldiman, I. T. = Istoria lui Tarlo. Traducere din limba franceză de Al. Beldiman. Manuscris din 1786 (Biblioteca Academiei Române, cota 25).

Beldiman, Ist. = Abatele Prévost, Istorie cavalieriului de Grie și a iubitii sale Manon Lesco. Traducere din franceză de Alecu Beldiman. Manuscris, copie din anul 1815 de Costachi Borș (Biblioteca Academiei Române, cota 193).

Beldiman, Ist. A. Z. = Vincent Voiture, Istoria lui Alțidalis și a Zelidiei. Traducere din limba franceză, de la 1783, de Alecu Beldiman. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 343).

Beldiman, Ist. R. M. = Istorie lui Raimond și a Mărinei, amorezați, și a maică-sa Ameliei. Traducere din limba franceză de Alecu Beldiman, de pe la 1801-1802. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 445).

Beldiman, Î. = Gh. A. Rückert, Învățătură sau Povățuire pentru facerea pânii cei de obște mai neagră, pentru cea albă de casă, pentru făina cea spre întrebuințarea bucatelor; pentru hriși și altele, din cartofle, pentru sămănatul lor, lucrarea și păstrarea lor. Traducere din germană în greacă de Dimitrie Samurcaș și din greacă în română de Al. Beldiman. Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1818.

Beldiman, M. = J. Fr. Regnard, Minegmii sau frații cei de gemine. Traducere din limba franceză făcută de Al. Beldiman. Manuscris, copie din 1805 (Biblioteca Academiei Române, cota 3095).

Beldiman, Milosârdia = Metastasio, Milosârdia lui Tit. Traducere din neogreacă de Alexandru Beldiman. Manuscris din 1784 (Biblioteca Academiei Române, cota 181, f. 1-43).

Beldiman, N. P. = Florian, Istoria lui Numa Pompilie, al doilea crai al Romii. Traducere din limba franceză de Alexandru Beldiman. Iași, 2 vol., 1820 (traducere din 1795).

Beldiman, Or. = Voltaire, Tragodia lui Orest. Traducere din limba franceză de Alexandru Beldiman. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1820.

Beldiman, Sap. = I. Fr. Regnard, Tragodia lui Sapor. Tradusă de Aleco Beldeman. Manuscris din 1801 (Biblioteca Academiei Române, cota 3106).

Beldiman, Sib. = Elisaveta sau cei surguniți în Siberia. Traducere de Al. Beldiman. Manuscris din 1815 (Biblioteca Academiei Române, cota 437).

Beldiman, Siroe = Metastasio, Siroe. Traducere din neogreacă de Alexandru Beldiman. Manuscris din 1784 (Biblioteca Academiei Române, cota 181, f. 44-83).

Beldiman, Tr. = Alecu Beldiman, Tragodia sau mai bine a zice Jalnica Moldovei întâmplare după răsvrătirea grecilor, 1821, în Let.2 III, p. 335-433 (publicată postum).

I. Beldiman, I. = Istorie a celor mai gingașe amoruri a Parisului. Traducere din limba greacă de Ioan Beldiman. Manuscris, copie din 1818 de Costachi Borș (Biblioteca Academiei Române, cota 126).

Belea, P. A. = Octavian Belea, Primul ajutor și îngrijirea sănătății. Pentru activul Crucii Roșii. București, Crucea Roșie a României, 1959.

Bellu, A. C. = Petre Bellu, Apărarea are cuvântul. București, Editura Ig. Hertz, 1934.

Beniuc, D. P. = Mihai Beniuc, Despre poezie. București, Editura pentru Literatură și Artă, [1953].

Beniuc, M. C. = Mihai Beniuc, Pe muche de cuțit. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1959.

Beniuc, M. V. = Mihai Beniuc, Materia și visele. București, Editura pentru Literatură, 1961.

Beniuc, V. A. = Mihai Beniuc, Versuri alese. București, Editura pentru Literatură și Artă, 2 vol., 1955.

Benkö = Joszef Benkö, Nomina vegetabilium, în Ion Coteanu, Prima listă a numelor românești de plante. București, Institutul de Linguistică Română, 1942, p. 13-34 (text din 1783).

Berechet, Dr. rom. = Șt. Gr. Berechet, Istoria vechiului drept românesc. Vol. I, Izvoarele. Iași, Tip. Goldner, conc. Țerek & Caminski, 1933.

Berescu, Gr. Olt. = Ioan Berescu, „Graiul popular, în jurul ocupațiunilor și obiceiurilor țăranului român de pe vatra Oltului în Transilvania”, în Țara Oltului, I, 1907, nr. 25-30, III, 1909, nr. 12-36, 38, 44, 45, și IV, 1910, nr. 2, 4.

Berindei, D. = Mihai Berindei, Dicționar de jazz. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1976.

Bernea, G. P. = Ernest Bernea, Cadre ale gândirii populare românești. Contribuții la reprezentarea spațiului, timpului și cauzalității. București, Editura Cartea Românească, 1985.

Bertoldo (1774) = Bertoldo. Ediție îngrijită de Magdalena Georgescu, în CMVCP III, p. 157-224.

Bertoldo (1799) = Giulio Cesare Croce, Viiața lui Bertoldo și a lui Bertoldino, feciorului lui dimpreună și a lui Cacasino, nepotului lui. Transcriere și note de Otilia Urs, în Șc. Ard. II, 1097-1115 (prima ediție 1799).

Bianu, D. S. = Vasile Bianu, Doctorul de casă sau Dicționarul sănătății. Buzău, Imprimeria Al. Georgescu, 1910.

I. Bianu, D. R. = Ioan Bianu, Documente românești reproduse după originale sau după fotografii. București, Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, 2 fasc., 1907.

Biberi, A. S. = Ion Biberi, Arta suprarealistă. Privire critică. București, Editura Meridiane, 1973.

Bibicescu, P. P. = Poezii populare din Transilvania. Culese și adnotate de I. G. Bibicescu. București, Imprimeria Statului, 1893.

Bibl. rom. = Bibliotecă românească. Tipărită de Zaharia Carcalechi. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1821, 1829, 1830, 1834.

Biblia (1688) = Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a Vechiului și Noului Testament. Tipărită întâia oară la 1688 în timpul lui Șerban-Vodă Cantacuzino, și retipărită după 300 de ani în facsimil și transcriere. București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1988.

Biblia ms. 4389 = Biblia. Manuscris din 1665‑1680, probabil traducerea lui Daniil Panoneanul (Biblioteca Academiei Române, cota 4389), în Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars I: Genesis, Iași, 1988; Pars II: Exodus, Iași, 1991; Pars III: Leviticus, 1993; Pars IV: Numeri, 1994; Pars V: Deuteronomium, 1997 (Universitatea „Al. I. Cuza” – Iași, Albert-Ludwigs-Universität – Freiburg).

Biblia ms. 45 = Biblia. Manuscris din 1665‑1685, copie revizuită a traducerii lui Nicolae Milescu Spătarul (Biblioteca Academiei Române Cluj, cota 45), în Monumenta linguae Dacoromanorum. Biblia 1688. Pars I: Genesis, Iași, 1988; Pars II: Exodus, Iași, 1991; Pars III: Leviticus, 1993; Pars IV: Numeri, 1994; Pars V: Deuteronomium, 1997 (Universitatea „Al. I. Cuza” – Iași, Albert-Ludwigs-Universität – Freiburg).

Biblia (1760-1761) = Biblia Vulgata. Blaj 1760-1761. Traducere de Petru Pavel Aron. București, Editura Academiei Române, 5 vol., 2005.

Biblia (1795) = Biblia adecă Dumnezeiasca Scriptură a Legii Vechi și a cei Noao, toate care s-au tălmăcit de pre limba elinească pre înțălesul limbii românești. Traducere de Samuil Micu. Ediție jubiliară. Roma, 2000 (prima ediție 1795).

Biblia (1938) = Biblia adică Dumnezeiască Scriptură a Vechiului și a Noului Testament. Traducere după textele originale ebraice și grecești de Vasile Radu și Gala Galaction. București, Fundația „Regele Carol II” pentru Literatură și Artă, 1938.

Biblia (2001) = Biblia sau Sfânta Scriptură. Ediție jubiliară. Versiune diortosită după Septuaginta, redactată și adnotată de Bartolomeu Valeriu Anania. București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 2001.

Birou, Căraș = Virgil Birou, Oameni și locuri din Căraș. Timișoara, Editura Astrei Bănățene, 1940.

Bis. doc. Olt. = I. Ionașcu, Biserici, chipuri și documente din Olt. Craiova, Ramuri, 1934.

Bîrlea, C. P. = I. Bîrlea, Cântece poporane din Maramureș. București, Editura Biblioteca Casei Școalelor, 2 vol., 1924.

Bîrlea, Îns. Maram. = I. Bîrlea, Însemnări din bisericile Maramureșului, București, Socec & comp., 1909.

Bîrlea, L. P. M. = Ion Bîrlea, Literatură populară din Maramureș. Ediție îngrijită de Iordan Datcu. București, Editura pentru Literatură, 2 vol., 1968 (texte publicate în 1924).

Blaga, Încerc. filos. = Lucian Blaga, Încercări filosofice. Ediție îngrijită de Anton Ilica, Timișoara, Editura Facla, 1977.

Blaga, G. = Lucian Blaga, Gândirea românească în Transilvania în secolul al XVIII-lea. Ediție îngrijită de George Ivașcu. București, Editura Științifică, 1966.

Blaga, O. = Lucian Blaga, Opere. Ediție critică de George Gană. București, Editura Minerva, 6 vol., 1982-1997.

Blaga, T. cult. = Lucian Blaga, Trilogia culturii. București, Editura pentru Literatură Universală, 1969 (prima ediție în 3 vol.: vol. I Orizont și stil, 1935; vol. II Spațiul mioritic, 1936; vol. III Geneza metaforei și sensul culturii, 1937).

Blaga, T. cun. = Lucian Blaga, Trilogia cunoașterii. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1943 (prima ediție vol. I Eonul dogmatic, 1931; vol. II Cunoașterea luciferică, 1933; vol. III Censura transcendentă, 1934).

Blaga, T. val. = Lucian Blaga, Trilogia valorilor. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1946 (prima ediție vol. I Știință și creație, 1939; vol. II Gândire magică și religie, 1941; vol. III Artă și valoare, 1942).

Blaga, Z. E. = Lucian Blaga, Zări și etape. București, Editura pentru Literatură, 1968.

Blandiana, A. = Ana Blandiana, Autoportret cu palimpsest. București, Editura Eminescu, 1986.

Blandiana, C. E. = Ana Blandiana, Cine sunt eu? (Un sfert de secol de întrebări). Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2001.

Blandiana, C. M. = Ana Blandiana, Calitatea de martor. București, Editura Cartea Românească, 1970.

Blandiana, P. = Ana Blandiana, Poezii. București, Editura Cartea Românească, [1974].

Blandiana, P. T. = Ana Blandiana, Proiecte de trecut. Proză. București, Editura Cartea Românească, 1982.

Blecher, Î. = M. Blecher, Întâmplări în irealitatea imediată. București, Editura Vremea, [1936].

BNA = Biblioteca națională a aromânilor, editată de Tache Papahagi, vol. I: Nuși Tulliu, Poezii, 1926; vol. II: Poeții Zicu A. Araia și T. Caciona, 1932; vol. III: Anecdote, 1935; vol. IV: M. Beza, Proză și poezii, manuscris.

BO = Buletinul oficial al Republicii Populare Române, 1949-1964; din 1965 Buletinul oficial al Republicii Socialiste România, 1965-1989.

Bobb, DRLU = Ioan Bobb, Dicționariu rumânesc, lateinesc și unguresc. Cluj, cu tipariul Tipografiii Colegiumului Reformaților, prin Stephan Török. Tom. I: A-L, 1822; tom. II: M-Z, 1823.

Bobb, Î. = Ioan Bobb, Înștiințare ... despre râdicarea capitulumului în Blaj la anul 1808. Blaj, cu Tipariul Seminariului, 1808.

Bocănețu, T. A. = Al. Bocănețu, „Terminologia agrară în limba română”, în CC II-III, 1925-1926, p. 119-274.

Boceanu, Gl. Meh. = Ion Boceanu, Glosar de cuvinte din județul Mehedinți. București, București, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrasowitz, Viena Gerold & Comp., 1913 (extras din AA lit.., seria II, tomul XXXV).

Boerescu, Esplic. = V. Boerescu, Esplicarea condicei comerciale române. București, Tipografia Jurnalului Național, 1859.

Bogdan, Doc. Șt. = Documentele lui Ștefan cel Mare. Publicate de Ioan Bogdan. București, Socec & Co. Societate anonimă, 2 vol., 1913.

Bogdan, Org. arm. = Documentul râzenilor din 1484 și organizarea armatei moldovene în secolul XV. Publicate de I. Bogdan. București, Carol Göbl, 1908 (extras din AA ist., seria II, tomul XXX).

D. Bogdan, Gl. = Damian P. Bogdan, Glosarul cuvintelor românești din documentele slavo-române. București, Tipografia Cărților Bisericești, 1946.

N. A. Bogdan, A. = N. A. Bogdan, Arta de a vorbi, recita și declama. Iași, Tipografia H. Goldner, 1899.

N. A. Bogdan, C. M. = Din trecutul comerțului moldovenesc și mai ales al celui ieșan. Documente culese și editate de N. A. Bogdan. Iași, Institutul Modern de Arte Grafice N. V. Ștefăniu & D. Staierman, [1925].

N. A. Bogdan, I. = N. A. Bogdan, Istoria neamului românesc povestită în zece șezători de Moș Andrei Gurăbogată. București, Editura Socec & Co., [1937].

N. A. Bogdan, Pov. = N. A. Bogdan, Povești și anecdote din popor. Iași, Editura Librăriei Frații Șaraga, 1893.

Bogrea, P. ist.-fil. = Vasile Bogrea, Pagini istorico-filologice. Ediție îngrijită de Mircea Borcilă și Ion Mării. Cluj, Editura Dacia, 1971.

Bogrea, S. V. = Vasile Bogrea, Sacra via. Ediție îngrijită de Mircea Borcilă și V. M. Ungureanu. Cluj, Editura Dacia, 1973.

Bogza, A. Î. = Geo Bogza, Anii împotrivirii. București, Editura Tineretului, 1953.

Bogza, C. O. = Geo Bogza, Cartea Oltului. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1945.

Bogza, M. S. = Geo Bogza, Meridiane sovietice. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1953].

Bogza, P. C. = Geo Bogza, Pagini contemporane, 1944-1956. București, Editura Tineretului, 1957.

Bogza, Ț. = Geo Bogza, Țara de piatră. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951] (prima ediție 1935).

Bogza, V. J. = Geo Bogza, Oameni și cărbuni în Valea Jiului. București, Editura de Stat, 1947.

Boia, I. M. = Lucian Boia, Istorie și mit în conștiința românească. București, Editura Humanitas, 1997.

Boiagi, Gram. = Mihail G. Boiagi, Gramatică română sau macedoromână. Ediție îngrijită de Pericle Papahagi. București, Tipografia Curții Regale F. Göbl Fiii, 1915 (prima edițe în 1813).

Boiu, Sem. = Zaharia Boiu, Semințe din agrul lui Christos. Sibiu, Tipariul Tipografiei archidiecesane, Editura autorului, vol. I-II 1898, vol. III 1899.

Bojincă, A. = Damaschin T. Bojincă, Anticile romanilor – Antiquitates Romanorum. Buda, Tipariul Universitatei din Pesta, 2 vol., 1832-1833.

Bojincă, D. = Damaschin T. Bojincă, Diregătoriul bunei creștere. Buda, Crăiasca Tipografia Universitatei Ungurești, 1830.

Bojincă, R. = Damaschin T. Bojincă, Respundere desgurzătoare la Cârtirea cea în Hale... făcută. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești din Pesta, 1828.

Bojincă, S. = Damaschin T. Bojincă, Scrieri. De la idealul luminării la idealul național. Ediție de N. Bocșan, Timișoara, Editura Facla, 1978.

Bolintineanu, O. = Dimitrie Bolintineanu, Opere. Ediție îngrijită de Teodor Vârgolici. București, Editura Minerva, 12 vol., 1981-1992.

Bolintineanu, P. = Dimitrie Bolintineanu, Poezii. București, 2 vol., 1889 (reeditări din 1855 și 1865).

Bolliac, P. N. = Cezar Bolliac, Poezii nouă. București, Tipografia lui Eliade, 1847.

Bolliac, S. = Cezar Bolliac, Scrieri. Ediție îngrijită de Andrei Rusu. București, Editura Minerva, 2 vol., 1983.

Bordeianu, Pom. = T. Bordeianu, Curs de pomologie. Partea III-a. București, Editura Institutului Agronomic „N. Bălcescu”, 1957.

Borza, D. = Al. Borza et alii, Dicționar etnobotanic cuprinzând denumirile populare românești și în alte limbi ale plantelor din România. București, Editura Academiei, 1968.

Bostan, P. P. = Grigore Bostan, Poezia populară românească din spațiul carpato-nistrean. Iași, Editura Cantes, 1998.

Bota, Pov. = Ioan Bota, Culegere din cele mai frumoase povești. Ediția II. Brașov, Editura Librăriei Ciurcu, 1910 (prima ediție 1891).

M. Bota, Versuri = Moisi Bota, Versuri îndemnătoare cătră deprinderea tinerimei românești întru învățături. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1829.

Botanica VIII = Ion Ciobanu, Eugen Ghișa, Traian Tretiu. Botanica. Manual pentru clasa a VIII-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

Botez, A. = Dr. Pagliano, Arta vindecărei pentru părinți sau Doctorul de casă. Traducere din limba germană de S. Botez. Iași, Tipografia „Minervei”, 1861.

D. Botez, F. S. = Demostene Botez, Floarea soarelui. Versuri. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1953.

D. Botez, S. = Demostene Botez, Scrieri. Ediție de autor. București, Editura Minerva, 4 vol., 1971-1973.

I. Botez, B. = Ioachim Botez, Însemnările unui belfer. București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, vol. I: 1935, vol. II: 1939.

Botezat, U. = A. von Kotzebue, Uniforma feldmareșalului Velington. Traducere de Samuil Botezat. Iași, Tipografia Mitropoliei, 1835.

Botta, S. = Emil Botta, Scrieri. Ediție îngrijită de Ioana Diaconescu (vol. I-II) și Doina Uricariu (vol. III). București, Editura Minerva, 3 vol., 1980-1987

Botzan, H. R. = Marcu Botzan, Hidronimie românească sau botezul apelor. București, Editura Academiei Române, 2002.

Boțulescu, S. = Vlad Boțulescu, Scrieri. Vol. I. Viața lui Scanderbeg. Traducere din italiană de Vlad Boțulescu. Ediție de Emanuela Timotin și Ovidiu Olar, București, Univers Enciclopedic Gold, 2013.

Boureanu, S. = Radu Boureanu, Scrieri. Ediție de autor. București, Editura Minerva, 2 vol., 1972.

Brad, O. C. = Ion Brad, Mă uit în ochii copiilor. București, Editura pentru Literatură, 1962.

Brad, T. = Ion Brad, Cu timpul meu. București, Editura Tineretului, 1958.

Bran, G. Săl. = Emiliu Bran, „Graiul românesc din Selagiu (Sălaj) de lângă Someș”, în Trib. 1889, nr. 121, p. 481-482.

Brancovici, Cron. = Gheorghe Brancovici, Cronica românească (sau Cronica sloveanilor Illiricului, Misii cei din Sus și cei din Jos Misii). Ediție critică de Damaschin Mioc și Marieta Adam-Chiper. București, Editura Academiei Române, 1987 (scrisă între 1684 și 1687).

Brandza, Fl. Dobr. = D. Brandza, Flora Dobrogei. Edițiunea Academiei Române, îngrijită de Sabba Ștefănescu. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1898 (text scris în 1887).

Brandza, Fl. = D. Brandza, Prodromul florei române sau enumerațiunea plantelor până astăzi cunoscute în Moldova și Valachia. București, Tipografia Academiei Române, 1879-1883.

Bratosin, D. P. = Dinu Bratosin, Elemente de dinamica pământurilor. București, Editura Academiei Române, 2002.

Brăescu, O. A. = Gh. Brăescu, Opere alese. Ediție îngrijită de Niculae Gheran. București, Editura pentru Literatură, 2 vol., 1962.

I. Brăescu, M. = Ion Brăescu, Măsurătoarea pământului la români, din vechime până la punerea în aplicare a sistemului metric. București, Atelierele Grafice Socec, 1913 (extras din Buletinul Societății Regale Române de geografie, nr. 1 din 1913).

Brătescu – Cernovodeanu, H. = Gheorghe Brătescu, Paul Cernovodeanu, Biciul holerei pe pământ românesc. O calamitate a vremurilor moderne. București, Editura Academiei Române, 2002.

Brătescu-Voinești, O. = I. Al. Brătescu-Voinești, Opere. Vol. I. Ediție îngrijită de Teodor Vârgolici. București, Editura „Grai și suflet – Cultura Națională”, 1994.

Brătianu, E. = Gheorghe I. Brătianu, O enigmă și un miracol istoric: poporul român. București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1940.

Brătianu, Trad. = Gheorghe I. Brătianu, Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești. Ediție îngrijită de Valeriu Râpeanu. București, Editura Eminescu, 1980 (prima ediție 1945).

Br. blăn. = Breasla blănarilor din Botoșani. Catastihul și actele ei. Publicate de N. Iorga. București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea și Librăria Națională. Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1911 (extras din AA ist., seria II, tomul XXXIV).

Breban, A. = Nicolae Breban, Animale bolnave. Ediția a II-a. București, Editura Tineretului, 1969 (prima ediție 1968).

Breban, Amf. = N. Breban, Amfitrion. București, Editura Du Style, 3 vol., 1994.

V. Breban, D. = Vasile Breban, Dicționar al limbii române contemporane. De uz curent. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

V. Breban, D. G. = Vasile Breban, Dicționar general al limbii române. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1987.

Breslașu, D. = Marcel Breslașu, Dialectica poeziei sau Cântece despre cântec. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.

Brezoianu, A. = F. V. Raspail, Curs elementar de agricultură și de economia rurală. Traducere de Ion Brezoianu. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1850.

Brezoianu, Î. = Învățătorul primar sau povețe și sfătuiri pentru a pregăti pe învățătorii primari la cariera lor și a-i călăuzi în lucrarea foncțiilor lor. Traducere din limba franceză de Ion Brezoianu. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1848.

Brezoianu, Man. sănăt. = B. Raspail, Manualul sănătății sau medicina și farmacia domestice. Traducere de Ion Brezoianu. București, Tipografia Sântei Mitropolii, 1852.

Brezoianu, R. = Marchisul de Travanet, Rudiment agricol universal prin întrebări și răspunsuri sau Agricultura învățată prin principii săi, aplicabili la a sa practică în toate țărele și climele. Traducere de Ion Brezoianu. București, Tipografia lui Iosif Copainig, 1850.

Brezoianu, V. inst. = Ioan Brezoianu, Vechile instituțiuni ale României (1327-1866). București, Typografia Ștefan Mihălescu, 1882.

Brumaru, P. = Emil Brumaru, Poeme alese. 1959-1998. Brașov, Editura Aula, 2003.

BRV = Ioan Bianu, Nerva Hodoș, Bibliografia românească veche. 1508-1830. Edițiunea Academiei Române. București, Vol. I: (1508-1716) Stabilimentul Grafic J. V. Socec, 1903; vol. II: (1716-1808) Atelierele Socec & Co., Soc. Anonimă, 1910; vol. III: (1809-1830), fasc. I-II, 1912; fasc. III-VIII, de Ioan Bianu și Dan Simonescu, 1936; vol. IV: Adăogiri și îndreptări de Ioan Bianu și Dan Simonescu, Atelierele Socec & Co., Soc. Anonimă. 1944.

Bucavna = ABC sau bucavnă, spre folosul scolelor neamului romanesc. Sibiu, Gedruckt den Martin Hochmeister Kaisl. Königl. Priv. Buchdrucker und Buchhändler, 1783.

Bucoavna = Bucoavna. Bălgrad 1699. Ediție critică tipărită din inițiativa și cu binecuvântarea P. S. Emilian episcop al Alba Iuliei. Episcopia Ortodoxă Română Alba Iulia, 1989.

Bucovina = Bucovina. Gazetă românească pentru politică, religie și literatură. Cernăuți, Tipografia lui Ioan Ekhardt și fiu, 1848-1850.

Bucuța, R. V. = Emanoil Bucuța, Românii dintre Vidin și Timoc. București, Tip. Cartea Românească S. A., 1923.

Bucuța, S. = Emanoil Bucuța, Scrieri. Ediție de Luiza Borș-Bucuța și Violeta Mihăilă. București, Editura Minerva, vol. I, 1971; vol. II, 1977.

Bucv. (1755) = Bucvari sau începere de învățătură celor ce vor să învețe carte cu slove slovenești. Iași, Sfânta Mitropolie, 1755.

Bucv. (1771) = Bucvar sau începere de învățătură celor ce vor să învețe carte cu slove slovenești. Viena, Iosif Lavrentie Curțbec, 1771.

Bucv. (1781) = Bucvariu pentru pruncii cei rumâneștii, carii să află în Crăia Ungurească și hotarele ei împreunate. Viena, Iosif de Curțbec, 1781.

Bud, P. P. = Tit Bud, Poezii populare din Maramureș. București, 1908.

Budai-Deleanu, Carte treb. = Carte trebuincioasă pentru dascalii școalelor de jos românești neunite, în chesaro-crăieștile țări de moștenire. Traducere de Ion Budai-Deleanu, revizuită probabil de Vasile Balș. Vienna, Iosif Curțbec, 2 vol., 1785.

Budai-Deleanu, Dasc. = Ion Budai-Deleanu, Dascalul românesc pentru temeiurile gramaticii românești. Manuscris, c.1815-1820 (Biblioteca Academiei Române, ms. 2427, f. 2-30).

Budai-Deleanu, Înv. tăb. = Învățătură pentru sămănătorii de tăbac din Bucovina. Traducere de I. Budai-Deleanu, Liov, 1793.

Budai-Deleanu, Lex. = Ion Budai-Deleanu, Lexicon românesc-nemțesc. Manuscris din 1818 (Biblioteca Academiei Române, cotele 3728-3731).

Budai-Deleanu, O. = Ion Budai-Deleanu, Opere. Ediție îngrijită de Gheorghe Chivu și Eugen Pavel. Academia Română. Fundația Națională pentru Știință și Artă. București, 2011.

Budai-Deleanu, Prav. = Pravilă de obște asupra faptelor rele și a pedepsirii lor. Traducere de Ion Budai-Deleanu. Viena, Iosif de Kurțbec, 1788.

Budai-Deleanu, TGR = I. Budai-Deleanu, Temeiurile gramaticii românești. Manuscris din 1815-1820 (Biblioteca Academiei Române, ms. 2425-2426).

Budai-Deleanu, T. V. = Ion Budai-Deleanu, Trei viteji, în Budai-Deleanu, O., p. 431-525 (text din 1801-1820).

Budai-Deleanu, Ț. (A) = Ion Budai-Deleanu, Țiganiada, versiunea A, în Ion Budai-Deleanu, Opere. Ediție critică de Florea Fugariu. București, Minerva, 1975, vol. II, p. 7-268 (text din c.1800).

Budai-Deleanu, Ț. (B) = Ion Budai-Deleanu, Țiganiada, versiunea B, în Budai-Deleanu, O., p. 3-429 (text din 1800-1812).

Budelco, Usc. cer. = Dr. Budelco, [Învățături pentru uscarea și curățirea cerealelor]. Foaie volantă. Sibiu, 1788.

Bughici, D. = Dumitru Bughici, Dicționar de forme și genuri muzicale. București, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 1974.

Bugnariu, N. = Iuliu Bugnariu, Dicționar poporal (Cuvinte românești din jurul Năsăudului, de popor grăite și tot pentru popor alcătuite), în GT 1887, nr. 251-265; 1888, nr. 48-54.

Bujor, S. A. = Paul Bujor, Scrieri alese. București, Editura pentru Literatură și Artă, 1951.

Bujorean, B. L. = George Bujorean, Boli, leacuri și plante de leac cunoscute de țărănimea română. Sibiu, Editura Asociațiunii „Astra” (Biblioteca poporală a Asociațiunii „Astra”, an 26, nr. 229-233), 1936.

Bujoreanu, Col. Leg. = Ioan. M. Bujoreanu, Collecțiune de Legiuirile României vechi și nuoi, câte s‑au promulgat până la finele anului 1870. București, Noua Typographie a Laboratorilor Români, 1873.

Bujoreanu, Col. Leg. App. = Ioan. M. Bujoreanu, Appendice la Collecțiunea de Legiuirile României vechi și nuoi, câte s‑au promulgat de la 1 ianuarie 1871 până la 1 ianuarie 1875 și în continuațiune. București, Noua Typographie a Laboratorilor Români, 1875.

Bul. com. ist. = Buletinul Comisiunii istorice a României, publicat de Ioan Bogdan (vol. I-II), apoi de N. Iorga. București, Atelierele Grafice Socec & Co. Societate anonimă. 1915-1938.

Bul. com. monum. = Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. Sub auspiciile Ministerului de Culte și Instrucțiune Publică. Editura Administrației Casei bisericei. București. Tip. Carol Göbl, Gutenberg și Cultura Națională, 1908-1945.

Bul. Grăd. Bot. = Buletinul de informații al Grădinii botanice și Muzeului Botanic de la Universitatea din Cluj. Cluj, 1921-1948.

Buletin, F. = Buletin. Foaie oficială. Iași, Institutul Albinei, 1833-1859.

Buletin, G. = Buletin. Gazetă administrativă. București, 1832-1859.

Burada, Dobr. = Teodor Burada, O călătorie în Dobrogea. Iași, Tipografia națională, 1880.

Busuioc, M. R. = Monica Mihaela Busuioc, Munca și răsplata ei (secolele XVII-XVIII). Studiu de terminologie. București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2 vol., 2001-2002.

Butură, Etnobot. = Valer Butură, Enciclopedie de etnobotanică românească. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979.

Butură, Etnogr. = Valer Butură, Etnografia poporului român. Cultura materială. Cluj, Editura Dacia, 1978.

Buzea, P. = Constanța Buzea, Poeme. București, Editura Albatros, 1977.

Buznea, C. Î. = D. N. Darvar, Culegere de înțelepciune. Traducere din limba greacă de Iancu Nicolaie [Buznea] Moldovean. București, Privileghiata Tipografie, 1827.

Buznea, F. = Lord Chesterfield, Filosoful indian sau Chipul de a trăi cineva fericit în soțietate. Traducere din franceză de Iancu Buznea. Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1834.

Buznea, M. = Manual de patriotizm. Traducere adăugită de Iancu Nicola [Buznea]. Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1829.

Buznea, P. V. = Bernardin de Saint-Pierre, Pavel și Virghinia. Traducere din limba franceză de Iancu Buznea. Iași, 1831.

Buzura, Or. = Augustin Buzura, Orgolii. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1977.

Buzura, T. R. = A. Buzura, Tentația risipirii. București, Editura Fundației Culturale Romne, 2003.

Caba, Săl. = Vazul Caba, Szilágy vármegye román népe, nyelve és népköltészete. Viena, 1918.

CAF = Caietele Arhivei de Folclor. Universitatea „Al. I. Cuza”; Institutul de Lingvistică, Istorie Literară și Folclor; Arhiva de Folclor a Moldovei și Bucovinei, Iași, 1979-1991.

Caiet = Caiet de istoria naturală și botanică. Caiet pentru economia rurală. Note luate la lecțiile lui L. Filipescu de Ioan Cernătescu în 1842. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 43).

Calafati, A. S. = Fr. Th. Marie de Baculard d’Arnaud, Adelson și Salvini. Traducere din limba franceză de Fotis Calafati. Manuscris, copie din 1806 (Biblioteca Academiei Române, cota 558).

Calend. Brașov = Calendari. Acum întâi rumânesc alcătuit de pe cel sârbesc... Brașov, 1733.

Calend. Buc. (A) = Calendar popular românesc (din 1843, Calendar popular). Tipărit la Librarul Curții, Fr. Walbaum, de C. A. Rosetti, E. Vinterhalder și F. Ohn. București, 1838-1854.

Calend. Buc. (B) = Calendariu pe anul de la Hristos ... întocmit pe gradurile și clima Țării Ungurești a marelui Prințipat al Ardealului, a Țării Românești și a Moldaviei... Alcătuit de Zaharia Carcalechi. București, 1839-1850.

Calend. Buda (A) = Calendariu pe anul de la Hristos ... întocmit pe gradurile și clima Țării Ungurești a marelui Prințipat al Ardealului, a Țării Românești și a Moldaviei... Alcătuit de Samuil Micu, Gheorghe Șincai, Petru Maior. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1806-1821.

Calend. Buda (B) = Calendariu pe anul de la Hristos ... întocmit pe gradurile și clima Țării Ungurești a marelui Prințipat al Ardealului, a Țării Românești și a Moldaviei... Alcătuit de Zaharia Carcalechi. Buda, la Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1817-1818.

Calend. Buda (C) = Calendariu pe anul de la Hristos ... întocmit pe gradurile și clima Țării Ungurești a marelui Principat al Ardealului, a Țării Românești și a Moldaviei... Alcătuit de I. Teodorovici. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1824-1853.

Calend. Iași (A) = Calendariu 1, pe anul de la Hristos 1821. În carele să cuprind 365 de zile. Arătând timpurile anului, cum și în fieștecare zi ce vreame va fi... Iași, Tipografia Politicească, 1821.

Calend. Iași (B) = Calendar nou pe anul de la Hristos ... Editat de Gheorghe Asachi. Iași, Institutul Albinei, 1835-1841.

Calend. Iași (C) = Calendar pentru poporul românesc (devenit apoi Calendar pentru români). Cu suplimentul Almanah de învățătură și petrecere. Editat anual de Mihail Kogălniceanu, 1842-1846 și după 1847, de Gheorghe Asachi. Iași, Cantora Foaiei Sătești, apoi Tipografia Institutului Albinei, 1842-1862.

Calend. Sibiu = Calendari românesc vechi pă anul de la Hristos… întocmit pe gradurile și pe clima Ardealului și a altor țări învecinate. Sibiu, în Chesaro Crăiasca Privileghiata Tipografia a lui Ioann Bart, Tipografia lui Petre Barth, Gheorghe Clozius, W. Krafft, 1792-1911.

Calend. Viena = Calendariu la anul de la nașterea lui Hristos 1794, cari e prost, cuprinzând în sine 365 de zile... Publicat de Paul Iorgovici. Viena, la Slaveno-Sârbeasca, Româneasca Privileghiata Tipografie.

Calendariu (1814) = Calendariu ce slujește pre 100 de ani, începând de la anul 1814 până în anul 1914. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1814.

Calit. = Calitatea vieții. Revistă de politici sociale. Academia Română. Institutul de Cercetare a Calității Vieții. București, Editura Academiei Române, 1990-.

Camilar, C. P. = E. Camilar, Cartea poreclelor. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.

Camilar, Cor. = Eusebiu Camilar, Cordun. București, Editura Fundațiilor, 1942.

Camilar, N. = Eusebiu Camilar, Negura. București, Editura de Stat, 2 vol., 1949-1950.

Candrea, F. = I.-A. Candrea, Folklorul medical român comparat. Ediție îngrijită de Lucia Berdan. Iași, Polirom, 1999 (prima ediție în 1944).

Candrea, Ț. O. = I.-A. Candrea, Graiul din Țara Oașului, București, Atelierele Socec, 1907 (extras din BSF II).

Canella, V. = Vocabular de câteva vorbe sinonime. Traducere de C. Canella. București, Tipografia Națională, 1867.

Canta, L. = Ioan Canta, Letopisețul Țării Moldovei de la a doua și până la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat Voevod (1741-1769), în Cronici moldovenești. Ediție critică de Aurora Ilieș și Ioana Zmeu. București, Editura Minerva („Restitutio”), 1987, p. 155-187 (scris la c. 1773).

Cantacuzino, A. = Montesquieu, Arsachie și Ismenia. Traducere de Ioan Cantacuzino de la 1794. Manuscris, copie din 1803 (Biblioteca Academiei Române, cota 3099, f. 50r-87v).

Cantacuzino, Machen = François-Thomas-Marie de Baculard D’Arnaud, Istoria lui Machen. Traducere de Ioan Cantacuzino de la 1794. Manuscris, copie din 1803 (Biblioteca Academiei Române, cota 3099, f. 1–49v).

Cantacuzino, Narchis = J. J. Rousseau, Narchis sau îndrăgitul însuși de sine. Traducere de Ioan Cantacuzino de la 1794. Manuscris, copie din 1803 (Biblioteca Academiei Române, cota 3099, f. 88–123v).

Cantacuzino, N. P. = Florian, Numa Pompilius, al doilea crai al Romii. Traducere din limba franceză de Ioan Cantacuzino, 1796. Manuscris de la începutul secolului al XIX-lea (Biblioteca Academiei Române, cota 1550).

Cantacuzino, P. = Ioan Cantacuzino, Poezii nouă. Ediție îngrijită de Andrei Nestorescu. București, 1993 (prima ediție: 1792-1796).

Cantacuzino, Plan = Ioan Cantacuzino, Plan sau formă dă oblăduire republicească aristodimocraticească. Manuscris, text din 1784-1787 (Biblioteca Academiei Române, ms. 409, f. 1-19).

A. Cantacuzino, S. T. = Alecu Cantacuzino, Serile de toamnă la țară. Ediție îngrijită de Livia Grămadă. Cluj, Editura Dacia, 1973 (prima ediție 1855).

C. Cantacuzino, Ist. Ț. R. = Stolnicul Constantin Cantacuzino, Istoria Țării Rumânești, în Cron. munt. I, p. 1-79 (scrisă în 1691-1699).

C. Cantacuzino, N. Î. = Stolnicul Constantin Cantacuzino, [Note și însemnări de pe vremea studiilor în Italia]. Manuscris, text din 1667-1669 (Biblioteca Academiei Române, ms. 1498).

G. M. Cantacuzino, A. F. = G. M. Cantacuzino, Arcade, firide și lespezi. București, Editura Cartea Românească, [1932].

G. M. Cantacuzino, I. P. = G. M. Cantacuzino, Izvoare și popasuri. București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1934.

G. M. Cantacuzino, S. arh. = George Mathei Cantacuzino, Introducere în studiul arhitecturii. București, Atelierele Grafice Socec & Co. Societate Anonimă, 1926.

M. Cantacuzino, Călăt. = Abatele Delaporte, A toată lume călătorie sau înștiințare de lumea nouă și cea veche. Traducere de Banul Mihai Cantacuzino (după versiunea rusească a operei Le Voyageur fran­çais, folosind și originalul francez), manuscris în 4 vol. Vol. I-III 1785, Biblioteca Universității Iași, cota IV-18; vol. IV, 1788, Biblioteca Academiei Române, cota 3771.

M. Cantacuzino, G. = Mihai Cantacuzino, Genealogia Cantacuzinilor. Ediție îngrijită de N. Iorga. București, Institutul de Arte Grafice și Editură „Minerva”, 1902 (text din 1787).

Cantemir, D. = Dimitrie Cantemir, Divanul sau Gâlceava înțeleptului cu lumea sau giudețul sufletului cu trupul. Ediție îngrijită de Virgil Cândea, în Cantemir, O., p. 101-314 (prima ediție 1698).

Cantemir, Hr. = Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor. Ediție îngrijită de Stela Toma, în Cantemir, O., p. 877-1509 (scris între 1717 și 1723).

Cantemir, I. I. = Dimitrie Cantemir, Istoria ieroglifică. Ediție îngrijită de Stela Toma, în Cantemir, O., p. 385-801 (scris în 1705).

Cantemir, O. = Dimitrie Cantemir, Opere. I. București, Academia Română. Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2003.

Cantuniari, L. M. = Șt. N. Cantuniari, Lexic mineralogic petrografic. București, 1926 (extras din Analele Minelor din România, VIII-IX).

Capidan, El. = Th. Capidan, Elementul slav în dialectul aromân. București, Cultura națională, 1925.

Cara, Ad. prav. = C. Armenopol, Îndămânoasă adunare a pravililor ce să numește exavivlos. Traducere din limba greacă de Toma Cara. Manuscris, copie din anul 1804 (Biblioteca Academiei Române, ms. 5282).

Carabella, A. D. = A. D. Carabella, Animale dăunătoare agriculturii. București, Casa Școalelor, [1943].

Caracostea, E. = D. Caracostea, Expresivitatea limbii române. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1942.

Carafoli, Aerodin. = Elie Carafoli, Aerodinamica. București, Editura Tehnică, 1951.

Carafoli – Oroveanu, M. F. = E. Carafoli, T. Oroveanu, Mecanica fluidelor. București, Editura Academiei Române, 2 vol., 1952-1955.

Caragea, L. = Legiuirea Caragea. Ediție critică de Andrei Rădulescu (coord.), București, Editura Academiei, 1955 (prima ediție în 1818).

Caragiale, M. = I. L. Caragiale, Momente. București, Editura Librăriei Socec & Co., 1901.

Caragiale, O. = I. L. Caragiale, Opere. Ediție îngrijită de Stancu Ilin (vol. I-IV), Nicolae Bârna (vol. I-II), Constantin Hârlav (vol. I-IV). București, Univers Enciclopedic, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 4 vol., 2000-2002.

M. I. Caragiale, O. = Mateiu Ion Caragiale, Opere. Ediție îngrijită de Barbu Cioculescu, București, Editura Univers Enciclopedic, 2001.

Caragiali, D. C. = Costache Caragiali, Doi coțcari sau Păziți-vă de răi ca de foc, în Pr. dram., p. 273-298 (text din 1849).

Caragiali, Î. P. = Costache Caragiali, Îngâmfata plăpămăreasă sau Cucoană sunt, în Pr. dram., p. 243-272 (scriere postumă).

Caragiali, R. M. = Costache Caragiali, O repetiție moldovenească sau Noi și iar noi, în Pr. dram., p. 181-203 (prima ediție în 1845).

Caragiali, S. M. = Costache Caragiali, O soare la mahala sau Amestec de dorințe, în Pr. dram., p. 205-241 (prima ediție în 1847).

Caraman, Col. = Petru Caraman, Colindatul la români, slavi și la alte popoare. Studiu de folclor comparat. Ediție îngrijită de Silvia Ciubotaru. București, Editura Minerva, 1983 (publicat postum).

Caraman, D. = Petru Caraman, Descolindatul în orientul și sud-estul Europei. Studiu de folclor comparat. Ediție îngrijită de Ion H. Ciubotaru. Iași, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 1997 (publicat postum).

Caraman, Studii = Petru Caraman, Studii de etnografie și folclor. Ediție de Ovidiu Bîrlea și Ion H. Ciubotaru. Iași, Editura Junimea, 1997 (publicat postum).

Caranfil, Asan. = Nicolae G. Caranfil, Asanarea lacurilor Colentinei, București. București, 1936.

Carcalechi, C. M. = Zaharia Carcalechi (ed.), Carte de mână împreună cu calendariul pre anul 1825, carele se cuprinde din 365 de zile, cum și ghenealoghia a împăraților, crailor și a prințipilor din Europa și alte folositoare lucruri și istorii. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1825.

Cardaș, C. P. = Cântece poporane moldovenești. Publicate de Gh. Cardaș. Arad, Editura Librăriei Diecezane, 1926.

Caribolu, C. D. = C. Caribolu, Carte de doftorii de orice boală, bună și încercată întru toate. Manuscris din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (Biblioteca Academiei Române, cota 4743).

Carte doftorii = Carte de doftorii foarte de mare folos cercate. Manuscris, text de la sfârșitul secolului al XVIII-lea (Biblioteca Academiei Române, cota 1171).

Cartojan, C. P. = N. Cartojan, Cărțile populare în literatura românească. Vol. I: Epoca influenței sud-slave. București, Editura Casei Școalelor, 1929; vol. II: Epoca influenței grecești, București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1938.

Cartojan, C. P.2 = N. Cartojan, Cărțile populare în literatura românească. Ediție îngrijită de Alexandru Chiriacescu. București, Editura Enciclopedică, 2 vol., 1974.

Cartojan, I. L. R. V. = N. Cartojan, Istoria literaturii române vechi. Vol. I: De la origini până la epoca lui Matei Basarab și Vasile Lupu. București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1940; vol. II: De la Matei Basarab și Vasile Lupu până la Șerban Cantacuzino și D. Cantemir. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1942; vol. III: Cronicarii moldoveni. Epoca lui Șerban Cantacuzino și a lui Const. Brâncoveanu. București, Fundația Regele Mihai I, 1945.

CAS = Curier de ambe sexe. Jurnal literar. București, periodul I 1836-1838, periodul II 1838-1840, periodul III 1840-1842, periodul IV 1842-1844, periodul V 1844-1847.

CAS2 = Curier de ambe sexe. Jurnal literar. Ediția a doua. București, Tipografia Heliade și asociați, 1862.

Cat. man. = Catalogul manuscriptelor românești. Edițiunea Academiei Române. Vol I: întocmit de Ioan Bianu, București, Inst. de Arte Grafice Carol Göbl. S-sor, Ioan St. Rasidescu, 1907; vol II: întocmit de Ioan Bianu și R. Caracaș, București, Socec & Co. și C. Sfetea, 1913; vol. III: întocmit de Ioan Bianu și G. Nicolaiasa, Craiova, „Scrisul Românesc” S.A., 1931; vol. IV: întocmit de V. Ștrempel, Fl. Moisil, L. Stoianovici. București, Editura Academiei 1967.

Cazaban, Vr. = Al. Cazaban, Din vremea ceea... București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1951.

Cazimir, Gr. = Otilia Cazimir, Grădina cu amintiri și alte schițe. București, Cartea Românească, 1929.

Cazimir, L. U. = Otilia Cazimir, Lumini și umbre. Iași, Editura Viața Românească, [1923].

Cazimir, P. = Otilia Cazimir, Poezii. București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1939.

Căian, Ces. = Comentariele lui Caiu Juliu Cesare de belulu civile, urmate de Comentariile lui A. Hirtiu de belele alexandrinu si africanu, precumu si de comentariele de belulu ispanicu ale unui autoru anonimu. Traducere de D. Caianu. București, Noua Tipografie a Laboratorilor Români, 1877.

Căian, P. = Demetrie Caian, Predică despre statul milităresc și semnele lui de învingere. Blaj, 1827.

Căian, Teol. = Teologhie dogmatică, după învățătura bunilor credincioși dascali întocmită. Traducere de Dimitrie Căian junior. Blaj, Tiparul Seminarului, vol. I-II: 1804, vol. III: 1811.

Călinescu, B. = G. Călinescu, Estetica basmului. București, Editura pentru Literatură, 1965.

Călinescu, C. O. = G. Călinescu, Cronicile optimistului. București, Editura pentru Literatură, 1964.

Călinescu, Ist. lit. rom. = G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până în prezent. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1941.

Călinescu, O. = G. Călinescu, Opere. Ediție inițiată sub supravegherea autorului, ulterior îngrijită de Andrei Rusu. București, Editura pentru Literatură / Editura Minerva, 17 vol., 1965-1983.

Călinescu, S. C. L. = G. Călinescu, Studii și cercetări de istorie literară. București, Editura Tineretului, 1966.

M. Călinescu, E. = Matei Călinescu, Titanul și geniul în poezia lui Eminescu. București, Editura pentru Literatură, 1964.

Căpățineanu, B. = Bibliotecă desfătătoare și plină de învățătură. Traducere din limba franceză de Stanciu Căpățineanu, 1830.

Căpățineanu, M. = Stanciu Căpățineanu, Mitologhie pe limba rumânească. 1830.

Căpățineanu, M. R. = Montesquieu, Mărimea romanilor sau băgare de samă asupra pricinilor înălțării și căderii lor. Traducere din limba franceză de Stanciu Căpățineanu, 1830.

Căpățineanu, Sad. = Voltaire, Sadic sau ursitoarea. Traducere de S. Căpățineanu. [Sibiu], 1831.

Cărtărescu, F. S. = Mircea Cărtărescu, Frumoasele străine. București, Editura Humanitas, Editura Humanitas, 2010.

Cărtărescu, F. = Mircea Cărtărescu, De ce iubim femeile. București, Editura Humanitas, 2004.

Cărtărescu, L. = Mircea Cărtărescu, Levantul. București, Editura Cartea Românească, 1990.

Cărtărescu, N. = Mircea Cărtărescu, Nostalgia. București, Editura Humanitas, 1993.

Cărtărescu, Or. = Mircea Cărtărescu, Orbitor. București, Editura Humanitas. Vol. I: Aripa stângă, 1996; vol. II: Corpul, 2002; vol. III: Aripa dreaptă, 2007.

Cărtărescu, P. R. = Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc. București, Editura Humanitas, 1999.

Cărtărescu, Trav. = Mircea Cărtărescu, Travesti. București, Editura Humanitas, 1994.

Cătană, B. = Balade poporale, din gura poporului bănățean culese. Culese de G. Cătană. Brașov, Editura Librăriei Ciurcu, 1895.

Cătană, P. B. = Poveștile Bănatului. Culese de G. Cătană. Tomul I-III. Gherla, Tipariul, editura și proprietatea Tipografiei „Aurora” A. Todoran, vol. I-II 1893, vol. III 1895.

Câmpeanu, Gnoz. = Petru Maller Câmpeanu, Introducere în gnoziologhie seau metafizică. Manuscris, curs predat la Academia Mihăileană din Iași în anii 1837-1838 (BCU Iași, ms. III-5).

Câmpeanu, Gr. rom. = P. M. Câmpeanu, Gramatica românească. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1848.

Câmpeanu, Gr. ung. = Emeric Salai, Gramatică ungurească. Traducere de Petru Maller Câmpeanu. Buda, Tiparul Universității Crăiești, 1832.

Cândea, R. D. = Virgil Cândea, Rațiunea dominantă. Contribuții la istoria umanismului românesc. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1979.

Cârlova, R. T. = Vasile Cârlova, Ruinurile Târgoviștii. Ediție îngrijită de Marin Sorescu. Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1975 (publicate postum).

Cârneci, H. = Magda Cârneci, Hipermateria. București, Cartea Românească, 1980.

C. blest. = [Carte de blestem contra celor care fac lux]. Iași, în Tipografia Sfintei Mitropolii, 1781.

C. buc. = O lume într-o carte de bucate. Manuscris din epoca brâncovenească. Ediție îngrijită de Toma Constantinescu. București, Editura Fundației Culturale Române, 1997 (text din 1749).

CC = Codrul Cosminului. I-X. Buletinul Institutului de Istorie și Limbă. Cernăuți, Universitatea din Cernăuți, Institutul de Arte Grafice și Editura Glasul Bucovinei. 1924-1939.

C. crim. = Partea întâi și a doua a Condicii criminalicești, ce s-au alcătuit în scurt pentru multa feliurime a faptelor criminalicești. Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1826.

Ceaslov rom. = O tipăritură munteană necunoscută din secolul al XVII-lea. Cel mai vechi ceaslov românesc. Ediție îngrijită de Ștefan Pașca. București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, 1939 (prima ediție în 1640).

Cerna, P. = P. Cerna, Poezii. București, Minerva, 1910.

Cerne, D. M. = Titus Cerne, Dicționar de muzică. Voci și instrumente. Biserica, concert, teatru. Compoziție și istorie. Iași, Librăria „Viața românească”, vol. I: A-D, 1898; vol. II: E-L, 1899.

CF = Cercetări filozofice. Revistă de filozofie. Academia Română. București. 1954-1963.

Cheia în. = Ioannykij Haleatovskyj, Cheia înțelesului. Traducere anonimă din slavonă de redacție ucraineană. Ediție îngrijită de Rodica Popescu. București, Fundația culturală Libra, 2000 (text din 1678).

Chendi, S. = Ilarie Chendi, Scrieri. Ediție, prefață, tabel cronologic, note și comentarii de Dumitru Bălăeț (vol. I-X), Ion Spătan (vol. VI-X). București, Editura Minerva / Fundația Națională pentru Știință și Artă, 10 vol., 1988-2007.

Chest. = Chestionar pentru un atlas lingvistic al limbei române. Chestionarul I-VIII. Sub redacția lui Sextil Pușcariu. Muzeul Limbei Române. Vol. I. Calul. Cluj, Editura Ardealul, 1922; vol. II. Casa. Sibiu, Editura Dacia Traiană, 1926; vol. III. Firul. Cluj, Editura Ardealul, 1929; vol. IV. Nume de loc și nume de persoană. Cluj, Editura Ardealul, 1930; vol. V. Stâna, păstoritul și prepararea laptelui. Cluj, Editura Ardealul, 1931; vol. VI. Stupăritul. Cluj, Editura Ardealul, 1933; vol. VII. Instrumente muzicale. Cluj, Editura Cartea Românească, 1935; vol. VIII. Mâncări și băuturi. Cluj, Editura Ardealul, 1937.

Chihaia, B. = Pavel Chihaia, Blocada. București, Editura Cultura Națională, [1947].

Chim. an. calit. = Raluca Ripan, Ervin Popper, Candin Liteanu, Chimie analitică calitativă. Semimicroanaliza. Ediția a doua. București, Editura Tehnică, 1957 (prima ediție 1954).

Chimet, W. = Iordan Chimet, Western. Filmele Vestului îndepărtat. București, Editura Meridiane, 1966.

Chiriacopol, D. Î. = Necolaie Chiriacopol, Doaăsprezece învățături folositoare. Pentru fimeile aceale îngrecate, pentru ceasul nașterii, pentru lehusia, pentru chipul a să hrăni copiii acei mici și pentru boalele lor. Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1827.

C. Chiriță, Cir. = Constantin Chiriță, Cireșarii. București, Editura Tineretului. Vol. I 1956, vol. II 1958, vol. III 1965, vol. IV 1968, vol. V 1969.

Chirițescu, Gr. = M. I. Chirițescu, Grănicerul. București, Minerva, 1912.

Chivu, VTR = Gheorghe Chivu, Vechi texte românești. București, Editura Academiei Române, 2015.

Ciaușanu – Fira – Popescu, Vâlcea = G. F. Ciaușanu, G. Fira, C. M. Popescu, Culegere de folclor din jud. Vâlcea și împrejurimi. București, Cultura Națională, 1928.

Ciaușanu, Gl. = G. F. Ciaușanu, Glosar de cuvinte din județul Vâlcea. București, Regia Monitorul Oficial, Imprimeria Națională, 1931.

J. Cihac, I. N. = J. Ch. Cihac, Istoria naturală. Iași, Institutul Albinei, 1837.

Cimpoeșu, S. L. = Petru Cimpoeșu, Simion liftnicul. Roman cu îngeri și moldoveni. București, Editura Compania, 2001.

Cimpoiul = Cimpoiul. Săptămânal ilustrat. Director și proprietar F. Damé. București, 1877-1907.

Cinema = Cinema. Revistă lunară de cultură cinematografică. București, 1963-1989.

Ciobanu, Pat. = Mircea Ciobanu, Patimile. București, Editura Tineretului, 1968.

Ciocanelli, Fis. = T. E. Ciocanelli, Estract de fisiognomonie, fisionomie și patognomonică. După Lavater, Kiuro de la Șambru, la Porta, Lebrun și alți fisionomiști. București, Tipografia Bisericească din Sfânta Mitropolie, 1855.

Ciocârlan, Pl. = Ion Ciocârlan, Pe plai. București, Institutul de Arte Grafice M. Eminescu, [1903].

Ciocârlie, C. S. = Livius Ciocârlie, Clopotul scufundat. București, Cartea Românească, 1988.

Cioculescu, C. = Șerban Cioculescu, Caragialiana. București, Editura Eminescu, 1974.

Cioculescu, I. C. = Șerban Cioculescu, Itinerar critic. București, Editura Eminescu, vol. I 1973; vol. II 1976; vol. III 1979; vol. IV: 1984; vol. V: 1989.

Cioran, A. G. = Emil Cioran, Amurgul gândurilor. București, Editura Humanitas, 1991 (prima ediție 1940).

Cioran, C. A. = Emil Cioran, Cartea amăgirilor. București, Editura Humanitas, 1991 (prima ediție 1936).

Cioran, C. D. = Emil Cioran, Pe culmile disperării. București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1934.

Cioran, L. S. = Emil Cioran, Lacrimi și sfinți. București, Editura Autorului, 1937.

Cioran, R. = Emil Cioran, Revelațiile durerii. Eseuri. Ediție îngrijită de Mariana Vartic și Aurel Sasu. Cluj, Editura Echinox, 1990.

Cioran, S. F. = Emil Cioran, Schimbarea la față a României. Ediția a II-a. București, Editura Vremea, 1941 (prima ediție 1936).

Cipariu, A. = Timotei Cipariu, Crestomatia seau Analecte literarie. Blaj, Tipariul Seminarului, 1858.

Cipariu, O. = Timotei Cipariu, Opere. Ediție îngrijită de Carmen Gabriela Pamfil. București, Editura Academiei Române, 2 vol., 1987-1992.

Ciprian, S. = G. Ciprian, Scrieri. București, Editura pentru Literatură, 2 vol., 1965.

Circ. mon. = Circulare monetare. Foaie volantă, Cluj, 1810.

Circ. monede = [Circulară privind regimul de folosire și cursul monedelor de șapte creițari și de 15 solzi]. Foaie volantă, Viena, 1802.

Cișman, Fiz. = Alexandru Cișman, Fizica generală. București, Editura Tehnică, 2 vol., 1956-1957.

Ciubotaru, Cat. Mold. = Ion H. Ciubotaru, Catolicii din Moldova. Universul culturii populare. Iași, Editura Presa Bună, vol. I 1998, vol. II 2002, vol. III 2005.

Ciubotaru, O. P. = Ion H. Ciubotaru, Ouăle de Paști la români. Vechime, semnificații, implicații, ritual-ceremoniale. Iași, Editura Presa Bună, 2012.

S. Ciubotaru, Folc. med. Mold. = Silvia Ciubotaru, Folclorul medical din Moldova. Tipologie și corpus de texte. Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2005.

S. Ciubotaru, Nu. = Silvia Ciubotaru, Nunta în Moldova. Iași, Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2000.

Ciuchindel, F. = C. Ciuchindel, Folclor vechi românesc. Ediție îngrijită de Constantin Ciuchindel. București, Minerva, 1990.

Ciupală, T. plut. = I. Ciupală, „Terminologia întrebuințată la plutăria lemnelor pe Bistrița”, în Rev. păd. XXVII, aug.-sept. 1913, p, 226-239.

Cizek, L. L. = Eugen Cizek, Istoria literaturii latine. București, Editura Adevărul, 2 vol., 1994.

C. înț. pop. = Cartea înțelepciunii populare. Ediție îngrijită de Ion Dodu Bălan. București, Editura Minerva, 1974.

C. litur. = Matilda Caragiu-Marioțeanu, Liturghier aromânesc. Manuscris anonim inedit. București, Editura Academiei, 1962 (text din 1770-1800).

Clemens, W. = Andreas Clemens, Kleines walachisch-deutsch und deutsch-walachisches Wörterbuch. Hermannstadt, W. H. Thierry, 1823.

Clemens, Wbl. = A. Clemens, Wörterbüchlein deutsch und wallachisches. Vocabularium nemțesc și românesc. Sibiu, Tipograf Martin Hochmeister, 1822.

CMVCP = Ion Gheție, Al. Mareș (coord.), Cele mai vechi cărți populare în literatura română. București, Minerva / Fundația Națională pentru Știință și Artă, 11 vol., 1996-2006.

Cobălcescu, G. = Gr. Cobălcescu, Eleminte de geologie pentru clasele gimnaziale. Prelucrare a scrierii lui Beudant. Iași, Tipografia lui Goldner, 1859.

Cocea, S. = N. D. Cocea, Scrieri. Ediție îngrijită de Virgiliu Ene. București, Editura Minerva, 2 vol., 1969-1970.

S. Cocea, S. C. = Sofia Cocea, Operile doamnei Sofia Chrisoscoleu, născută Coce. București, Tipografia Națională a lui Ștefan Rasidescu, 1862.

Cod. Bratul = Codicele Bratul. Ediție de text de Alexandru Gafton. Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2003 (text din 1559-1560).

Cod. Calimach = Codul Calimach. Ediție critică întocmită de colectivul pentru vechiul drept românesc condus de acad. Andrei Rădulescu. București, Editura Academiei Române, 1958 (text din 1833).

Cod. civil (1864) = Codul civil român. Conform textului oficial. Precedat de Constituțiune și un index alfabetic. Publicat și adnotat de Const. Hamangiu. București, Carol Müller, 1897.

Cod. civil (2011) = Codul civil. București, Monitorul oficial, 2011.

Cod. comerc. = Codul comercial. Adnotat cu jurisprudența Curții de Casație de la 1894 până la 1 ianuarie 1914 de George T. Ionescu. București, Editura Librăriei Leon Alcalay & Co., Tiparul Inst. de Arte Grafice „Eminescu”, 1915 (textul principal din 1887).

Cod. Dim. = Codex Dimonie. Editat de G. Weigand, în Jb. IV, V, VI (manuscris de la începutul sec. XIX).

Cod. Gen. Rom. = Codul general al României (codurile, legile și regulamentele în vigoare) 1856–1942. Întocmit după textele oficiale. Fondator: C. Hamangiu. Continuatori: G. Alexianu și S. St. Stoicescu. București, Monitorul oficial și imprimeriile statului / Imprimeria centrală.

Cod. muncii (1972) = Codul muncii al Republicii Socialiste România, 1972. Publicat în BO nr. 140 din 1 decembrie 1972, p. 1168-1186, ediția 1973.

Cod. muncii (2003) = Codul Muncii al României. București, Editura Moroșan, 2003.

Cod. penal (1864) = Codul Penal, în Codul Penal. Codul justiției militare. Codul justiției marine. Codul silvic. Adnotate de C. Hamangiu și N. M. Sotir. București, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1903, p. 1-317.

Cod. penal (1936) = Codul Penal „Regele Carol al II-lea”. București, Editura Curierul Judiciar, 1936.

Cod. penal (1948) = Codul penal al Republicii Populare Române. Adnotat de V. Papadopol, I. Stoenescu, V. Protopopescu. București, Editura de Stat pentru Literatură Juridică, 1948.

Cod. penal (1968) = Codul penal al Republicii Socialiste România. Comentat și adnotat. Vol. I: Partea generală. București, Editura Științifică, 1975 (adnotări din 1952-1972); Vol. II: Partea specială. Comentat și adnotat de Teo Vasiliu (coord.), Doru Pavel (coord.), George Antoniu. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1977 (adnotări din 1949-1975).

Cod. silv. = Cel mai vechi cod silvic românesc. Orânduiala de pădure pentru Bucovina, dată de împăratul Iosif al II-lea în 1786. [Traducere de Ion Budai-Deleanu.] Ediție îngrijită de Gh. T. Kirileanu. București, Tipografia „Gutenberg”, Joseph Göbl, 1908 (text din 1786).

Cod. Tod. – Cod. Mar. = Două manuscripte vechi. Codicele Todorescu și Codicele Marțian. Ediție îngrijită de Nicolae Drăganu. Edițiunea Academiei Române. București, Librăriile Socec & Co. și C. Sfetea; Leipzig, Otto Harrassowitz; Viena, Gerold & Comp., 1914 (texte de la înc. sec. XVII).

Cod. vor. = Codicele voronețean. Ediție îngrijită de Mariana Costinescu. București, Editura Minerva, 1981 (text din 1563-1583).

Codex Sturdz. = Codex Sturdzanus. Ediție îngrijită de Gheorghe Chivu. București, Editura Academiei Române, 1993.

Codreanu, S. = Mihai Codreanu, Scrieri. Ediție îngrijită de Constantin Ciopraga și Ilie Dan. București, Editura pentru Literatură, 2 vol., 1968.

Codrescu, Coliba = Hariet Beecher Stowe, Coliba lui Moș Toma sau Viața negrilor în sudul Statelor Unite din America. Traducere după versiunea lui León Pilatte de Th. Codrescu. Iași, Tipografia Buciumului Român, 2 vol., 1853.

Codrescu, D. = Th. Codresco, Dicționariu franceso-român, dupre edițiunea Domnilor P. Poienaru, F. Aron și G. Hill. Sporit și adaugit cu latinește de pe dicționariul lui Boïste. Iași, Tipografia Buciumului Român, 2 vol., 1859.

Codrescu, Gr. fr. = Th. Codrescu, Mică gramatică franțeză, pentru învățătura tinerimei moldo-române. Dupre Noël și Șapsal. Partea I. Iași, Institutul Albinei, 1841.

Codru-Drăgușanu, P. T. = Ion Codru-Drăgușanu, Peregrinul transilvan. Ediție îngrijită de Romul Munteanu, București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1956] (prima ediție în 1865).

Codru-Drăgușanu, R. = Ioanne Germaniu Codru [Drăgușanu], Rudimentele gramaticei române. București, Tipografia Colegiului Sântu-Sava, 1848.

Coloși, LWLH = Vasile Kolosy (= Coloși), Lexicon Walachico-Latino-Hungaricum. Manuscris din 1805 (Biblioteca Academiei Române, filiala Cluj).

Columna = Columna lui Traian. Redactor B. P. Hasdeu. București, 1870-1875; 1876-1877; 1882-1883.

Com. sat. = Comoara satelor. Revistă lunară de folclor. Director Traian Gherman. Blaj, Tipografia Seminarului greco-catolic, 1923-1927.

Coman, Gl. = Petre Coman, Glosar dialectal. București, Monitorul oficial și Imprimeria Națională, 1939.

Comarnescu, A. = Petru Comarnescu, America. Lume nouă – viață nouă. București, Editura R. Cioflec, 1947.

Comșa, N. Z. = Comșa, Nana Zamfira. Sibiu, Tipografia Cavaleriei, Editura Autorului, 1929.

Conachi, L. = Tragodia Lentor. Traducere din limba franceză de C. Conachi. Manuscris din 1805 (Biblioteca Academiei Române, ms 4746).

Conachi, S. A. = C. Conachi, Scrieri alese. Ediție îngrijită de Ecaterina și Alexandru Teodorescu. București, Editura pentru Literatură, 1963.

Concordia = Concordia. Jurnal politic și literar. Redactor C. A. Krețulescu. București, 1857.

Cond. com. = Condica de comerciu cu anexele ei. București, Tipografia lui I. Eliad, 1840.

Cond. doc. = [Condică de documente dintre anii 1769-1802, cele mai multe privitoare la relațiile Moldovei și Țării Românești cu Rusia din timpul războiului ruso-turc din anii 1769-1774]. Manuscris, copie din jurul anului 1800 (Biblioteca Academiei Române, cota 348)

Cond. Hațeg. = Un oraș românesc în Ardeal. Condica Hațegului. 1725-1847. Ediție de N. Iorga. București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională, 1941.

Cond. Mav. = Condica lui Constantin Mavrocordat. Ediție îngrijită de Corneliu Istrati. Iași, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 3 vol., 2008.

Cond. ost. = Condică penală ostășească, cu procedura ei și osebit suplement pentru starea de împresurare. București, Tipografia Colegiului Național, 1852.

Cond. vist. = Condica de venituri și cheltuieli a vistieriei de la leatul 7202-7212 (1694-1704). Publicată de C. D. Aricescu în Revista istorică a arhivelor României, vol. III, București, 1873.

Conofau, V. M. = Zisu Conofau, Zisu Conofau, Descriere pentru boala vărsatului celui mare, pentru întinderea și primejdiile ei și pentru mântuitoarea aflare și întrebuințare a vacținei sau a altoiului cu puroi de vacă. București, Tipografia lui Eliade, 1833.

Const. (1866) = Constituțiunea. 1866. Publicată și adnotată de Const. Hamangiu în Cod. civil (1864), p. IX-XL.

Const. (1952) = Constituția Republicii Populare Române. București, Editura pentru Literatură Politică, 1952.

Const. (1991) = Constituția României. București, Monitorul oficial, 1991.

Constant, O. C. = Paul Constant, Oameni cu cioc. Craiova, Editura Ramuri, 1939.

Constant, R. = Paul Constant, Râia. Craiova, Editura Ramuri, 1936.

Constante, E. I. = Lena Constante, Evadarea imposibilă. București, Editura Fundației Culturale Române, 1993 (scrisă între 1990 și 1992).

Constante, E. T. = Lena Constante, Evadarea tăcută. București, Editura Humanitas, 1992.

Constantinescu, S. = Pompiliu Constantinescu, Scrieri. Ediție îngrijită de Constanța Constantinescu. București, Editura pentru Literatură / Minerva, 6 vol., 1967-1972.

N. Constantinescu, R. = Nicolae Constantinescu, Relațiile de rudenie în societățile tradiționale. Reflexe în folclorul românesc. București, Editura Academiei Române, 1987.

Conta, O. F. = Vasile Conta, Opere filosofice. Ediție îngrijită de Nicolae Petrescu. București, Editura Cartea Românească, [1922].

Contemp. = Contemporanul. Săptămânal politic, social, cultural. București, 1946-1989.

Contemporanul = Contemporanul. Revistă știintifică și literară. Redactori: V. G. Morțun și I. Nădejde. Iași, 1881-1891.

Contribuții = Contribuții la istoria limbii române literare în secolul al XIX-lea. București, Editura Academiei, vol. I: 1956; vol. II: 1958; vol. III: 1962.

Conv. lit. = Convorbiri literare. Iași, apoi București, 1867-1944.

Corbea, A. = Dumitru Corbea, Anii tineri. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951].

T. Corbea, D. = Teodor Corbea, Dictiones latinae cum valachica interpretatione. Ediție îngrijită de Alin-Mihai Gherman. Cluj-Napoca. Editura Clusium, 2001 (text din 1691-1697).

T. Corbea, Ps. = Teodor Corbea, Psaltirea în versuri. Ediție îngrijită de Alin-Mihai Gherman. București, Editura Academiei Române, 2010 (text din c. 1705).

Corcea, B. = Balade poporale. Culese de Avram Corcea. Caransebeș, Editura și Tipariul Tipografiei și Librăriei Diecesane, 1899.

Coresi, Catehism = Catehismul lui Coresi. Text editat de Alexandra Roman Moraru, în Texte rom. (XVI), p. 101-105 (text din 1560).

Coresi, Ev. = Diaconul Coresi, Carte cu învățătură (1581). Ediție îngrijită de Sextil Pușcariu și Alexie Procopovici. Vol. I. Textul. București, Atelierele Grafice Socec & Co., 1914.

Coresi, L. = Lucrul Apostolesc. Apostolul. Tipărit de diaconul Coresi. București, Cultura Națională, 1930, în Texte de limbă din secolul al XVI-lea, reproduse în fascimile, îngrijite de I. Bianu, vol. IV (text din 1566).

Coresi, Lit. = Liturghierul lui Coresi. Ediție îngrijită de Al. Mareș. București, Editura Academiei Române, 1969 (text din 1570).

Coresi, Pravila = Pravila lui Coresi. Text editat de Gheorghe Chivu, în Texte rom. (XVI), p. 218-231 (text din c. 1560-1561).

Coresi, Ps.1 = Psaltirea românească (1570), tipărită de diaconul Coresi la Brașov, în aparatul critic din Coresi, Ps. sl.-rom.

Coresi, Ps.2 = Psaltirea slavo-română (1589), tipărită de Șerban Coresi, în aparatul critic din Coresi, Ps. sl.-rom.

Coresi, Ps. sl.-rom. = Coresi, Psaltirea slavo-română (1577) în comparație cu psaltirile coresiene din 1570 și din 1589. Ediție critică de Stela Toma. București, Editura Academiei Române, 1976.

Coresi, T. Ev. – Mol. = Coresi, Tâlcul evangheliilor și Molitvenic rumânesc. Ediție critică de Vladimir Drimba. București, Editura Academiei Române, 1998 (text din 1567-1568).

Coresi, Tetr. = Tetraevanghelul tipărit de Coresi, Brașov, 1560-1561, comparat cu Evangheliarul lui Radu de la Mănicești, 1574. Ediție alcătuită de Florica Dimitrescu. București, Editura Academiei Române, 1963.

Cornea, E. = Dionisie Piru Tesaleanul, Encolpiul doctorilor sau medicina practică. Prelucrare a unui original grecesc de D. Cornea. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 2 vol., 1849.

P. Cornea, R. = Paul Cornea, Originile romantismului românesc. Spiritul public, mișcarea ideilor și literatura între 1780-1840. București, Editura Minerva, 1972.

P. Cornea, T. L. = Paul Cornea, Introducere în teoria lecturii. București, Editura Minerva, 1988.

Cornelli = Ioan Cornelli, Glosar, manuscris, c.1832.

Coseriu, M. B. = Eugen Coseriu, „Material lingvistic basarabean”, în Arhiva, XLVII, 1940, p. 93-100.

Coseriu, S. E. = Eugenio Coseriu, „Semantisches und Etymologisches aus dem Rumänischen”, în Verba et vocabula. Ernst Gamilscheg zum 80. Geburtstag. Herausgegeben von Helmut Stimm und Julius Wilhelm. München, Wilhelm Fink Verlag, 1968, p. 135-145.

Cosmescu, Biog. = C. I. Cosmescu, Biografia învățătorului Dimitri Gou Ghianci Cosmescu. București, Tipografia Vocea Poporului Alexandru Agapie, 1912.

Costache – Simionescu, Act. econ. = Nicolae Costache, Maria Simionescu, Activitatea economică în atenția organizațiilor de partid. București, Editura Politică, 1968.

L. Costin, Gr. băn. = Lucian Costin, Graiul bănățean. Studii și cercetări. Vol. I: Timișoara, Cartea Românească, 1926; vol. II. Turnu-Severin, Tipografia Luiza I. Niculescu și Ion N. Bojneagu, 1934.

L. Costin, M. B. = Mărgăritarele Banatului. Texte culese de Lucian Costin. Timișoara, Cartea Românească, 1925.

M. Costin, Ist. cr. ung. = Miron Costin, Istorie de crăiia ungurească, în M. Costin, O., p. 277-314 (text din 1672-1674).

M. Costin, L. = Miron Costin, Letopisețul Țărâi Moldovei de la Aaron-Vodă încoace, de unde este părăsit de Uréche vornicul de Țara de Gios, în M. Costin, O., p. 41-201 (text din 1675).

M. Costin, N. M. = Miron Costin, De neamul moldovenilor, din ce țară au ieșit strămoșii lor, în M. Costin, O., p. 241-274 (text din 1686-1691).

M. Costin, O. = Miron Costin, Opere. Ediție critică de P. P. Panaitescu. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1958.

M. Costin, V. L. = Miron Costin, Viața lumii, în M. Costin, O., p. 318-325 (text din 1671-1673).

N. Costin, C. = Antonio de Guevara, Ceasornicul domnilor. Traducere din limba latină de Nicolae Costin. Ediție critică de Gabriel Ștrempel. București, Editura Minerva, 1976 (text din 1703-1709).

N. Costin, L. = Nicolae Costin, Letopisețul Țării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601. Ed. Ioan Șt. Petre. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1942 (scris între 1700 și 1712).

N. Costin, L.2 = Nicolae Costin, Letopisețul Țării Moldovei de la zidirea lumii până la 1601 și de la 1709 la 1711, în Nicolae Costin, Opere, I. Ediție îngrijită de Const. A. Stoide și I. Lăzărescu. Iași, Editura Junimea, 1976 (scris între 1700 și 1712).

Costinescu, V. = Ion Costinescu, Vocabular româno-frances. București, Tipografia Națională Antreprenor C. N. Rădulescu, 2 vol., 1870.

A. Costinescu, Geometria = Al. Costinescu, Geometria pentru studenții claselor colegia din Academia mihăileană. Manuscris din c.1840 (Biblioteca Academiei Române, cota 1814).

Coșbuc, O. A. = George Coșbuc, Opere alese. Ediție îngrijită de Gavril Scridon (vol. I-VI), Gh. Chivu (VII-VIII). București, Editura pentru Literatură / Editura Minerva, 1966-1988.

Coteanu, E. D. = I. Coteanu, Elemente de dialectologie a limbii române. București, Editura Științifică, 1961.

Coteanu, Gram. = I. Coteanu, Gramatica de bază a limbii române. București, Editura Albatros, 1982.

Coteanu, R. L. = I. Coteanu, Româna literară și problemele ei principale. București, Editura Științifică, 1961.

Coteanu, S. E. = I. Coteanu, Structura și evoluția limbii române (de la origini până la 1860). București, Editura Academiei Române, 1981.

Coteanu, S. F. = I. Coteanu, Stilistica funcțională a limbii române. București, Editura Academiei Române, vol. I: Stil, stilistică, limbaj, 1973; vol. II: Limbajul poeziei culte, 1985.

Cotruș, V. = Aron Cotruș, Versuri. Antologie de Ovidiu Cotruș. București, Editura Minerva, 1978.

C. pict. bis. = O redacțiune mai veche anonimă a unei cărți de pictură bisericească bizantină. Anexa 1, în Vasile Grecu, Cărți de pictură bisericească bizantină. Cernăuți, Tiparul „Glasul Bucovinei”, 1936, p. 317-404 (text de la sf. sec. XVIII).

CPÎ = De lipsă cărtice pentru învățătoriŭ a neuniților rumâneștilor mai mici școale în împărăteștile și crăieștile țări. Traducere anonimă. Viena, Iosif Curțbec, 2 vol., 1785.

CPLR = Cărțile populare în literatura românească. Ediție îngrijită de Ion C. Chițimia și Dan Simonescu. București, Editura pentru Literatură, 2 vol., 1963.

C. prav. = Carte de pravilă, ce cuprinde legele asupra faptelor răle și a călcărilor grele de poliție (pe vol. II: Carte de pravilă asupra grelilor călcări a politiceștilor orânduieli atârnătoare de poliție). Cernăuți, Peter Echard, 2 vol., 1807.

CR = Curierul rumânesc. Gazetă politică, comercială și literară. Sub conducerea lui Ion Heliade-Rădulescu. București, 1829-1848.

Crainic, M. = Nichifor Crainic, Memorii. București, Casa Editorială Gândirea, Vol. I: Zile albe, zile negre, ediție îngrijită de Nedic Lemnaru, 1991; vol. II: Pribeag în țara mea. Mărturii din închisoare. Memoriu răspuns la actul meu de acuzare, ediție îngrijită de Alexandru Condeescu, 1996.

Crainic, P. = Nichifor Crainic, Poezii. Ediție de Aureliu Goci. București, Editura 100 + 1 Gramar, 1998.

Crainic, P. card = Nichifor Crainic, Puncte cardinale în haos. București, Editura Cugetarea, 1936.

Crăiniceanu, Ig. = Gheorghe Crăiniceanu, Igiena țăranului român. București, Lito-tipografia Carol Göbl, 1895.

Creangă, A. = Ion Creangă, Amintiri din copilărie, în Creangă, O. I, p. 153-225 (publicat în reviste între 1881 și 1888).

Creangă, O. = Ion Creangă, Opere. Ediție îngrijită de Iorgu Iordan și Elisabeta Brâncuș, București, Editura Minerva, 2 vol., 1970.

Crest. L. R. V. = Crestomația limbii române vechi. Vol. I (1521-1639). Coordonator Alexandru Mareș. București, Editura Academiei Române Române, 1994.

Crest. L. R. V.2 = Crestomația limbii române vechi. Volumul I. (1521-1639). Ediția a II-a revăzută și adăugită de Liliana Agache, Alexandru Mareș, Cristinel Sava, Maria Stanciu-Istrate și Emanuela Timotin. Coordonator: Alexandru Mareș. Academia Română. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”. București, Editura Academiei Române, 2016.

Crețeanu, M. = George Crețeanu, Melodii intime. București, Imprimeria Sântei Metropolie, 1854.

Critil = Critil și Andronius. Traducere din limba franceză de arhimandritul Gherasim. Iași, Sfânta Mitropolie, 1794.

Critil2 = Critil și Andronius. Ediție îngrijită de Stela Toma și Coman Lupu. București, Editura Universității din București, 2018 (prima ediție 1794).

Crișan-Körösi, Cuv. = Ștefan Crișan-Körösi, Cuvântariu românesc-lătinesc-unguresc. Manuscris, 1802-1803 (BCU Iași, Ms.-VI-32).

Crohmălniceanu, L. R. = Ovid S. Crohmălniceanu, Literatura română între cele două războaie mondiale. București, Editura Minerva, vol. I 1967, vol. II 1974, vol. III 1975.

Cron. anon. Mold. = Cronica anonimă a Moldovei. 1661-1729. (Pseudo-Amiras). Ediție critică de Dan Simonescu. București, Editura Academiei Române Române, 1975 (text scris în 1726-1729).

Cron. anon. racov. = Cronica anonimă racovițeană (Letopisețul Țării Moldovii de la domnia lui Istrati Dabija v.v. până la a triea domnie a lui Mihai Racoviță v.v.), în Let. III, p. 5-82, atribuită greșit lui Muste, care a fost copistul textului (text din 1705-1732).

Cron. munt. = Cronicari munteni. Ediție îngrijită de Mihail Gregorian. București, Editura pentru Literatură, 2 vol., 1961.

Cron. pov. rom. = Cronici și povestiri românești versificate (sec. XVII-XVIII). Editate de Dan Simonescu. București, Editura Academiei Române, 1967.

Cronț, I. mediev. = Gheorghe Cronț, Instituții medievale românești. Înfrățirea de moșie. Jurătorii. București, Editura Academiei Române, 1969.

CSP = Caietele Sextil Pușcariu, Cluj, Editura Scriptor, anul I 2013-2015 ș.u.

Cuciuran, D. = Gh. Cuciuran, Descrierea celor mai însemnate spitaluri din Ghermania, Englitera și Franția. Iași, Institutul Albinei, 1842.

Cuciuran, M. = Gh. Cuciuran, [Memoriu pentru înființarea spitalului de boli venerice]. Manuscris, Iași, 1849 (Biblioteca Academiei Române, cota 4488).

Cuciuran, P. hol. = Gh. Cuciuran, Povățuiri pentru sătenii Moldovei la tâmplare de holeră. Iași, Tipografia Institutul Albinei, 1848.

Culianu, A. = N. Culianu, Curs elementar de algebră. Iași, Tipografia H. Goldner, 1872.

Culianu, C. cosm. = N. Culianu, Curs de cosmografie pentru usul școalelor secundare. Iași, Tipografia Națională, 1895.

I. P. Culianu, A. F. = Ioan Petru Culianu, Arta fugii. București, Editura Polirom, 2002 (eseuri scrise în 1967-1972).

Cult. cân. = Învățătură despre cultura sau lucrarea cânepei. Buda, Tipografia Universitatei din Pesta, 1828.

Cuparencu, Med. vet. = Ioan Cuparencu, Învățătura practică a medicinei veterinare. Iași, Tipografia H. Goldner, 1860.

Curentul = Curentul. Cotidian politic. București, Institutul de Arte Grafice „Tiparul Românesc”, 1928-1944; serie nouă, 1997-.

Curiosul = Curiosul. Gazetă de literatură, industrie, agricultură și noutăți. Redactor: Cezar Bolliac. București, 1836-1837.

CV = Cum vorbim. Revistă pentru studiu și explicarea limbii. București. 1949-1952.

Dacia lit. = Dacia literară. Redactor: Mihail Kogălniceanu. Iași, Cantora jurnalului. 1840.

D. adm. publ. = Anton P. Parlagi, Dicționar de administrație publică. București, Editura Economică, 2000.

D. afac. = Ileana Constantinescu, Anca-Nicoleta Precup, Dicționar de afaceri francez-român, român-francez. București, Editura Milena Press, 2005.

H. Daicoviciu, D. = Hadrian Daicoviciu, Dacii. București, Editura Științifică, 1965.

Dalametra = I. Dalametra, Dicționar macedo-român. București, Institutul de arte grafice Carol Göbl, 1906.

Damé, T. = Frédéric Damé, Încercare de terminologie poporană română. București, Stabilimentul Grafic I. V. Socec, 1898.

Damian, Cel. = Mircea Damian, Celula No. 13. București, Institutul de Arte Grafice „Vremea”, 1932.

Dan, U. = Pavel Dan, Urcan bătrânul. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1938.

Daneliuc, M. = Mircea Daneliuc, Marilena și câteva voluptăți. București, Editura Univers, 1999.

Danielopolu, F. N. = D. Danielopolu, Probleme de farmacodinamie nespecifică. București, Editura Academiei Române, 2 vol., 1954.

Danilov, C. N. = Nichita Danilov, Câmp negru. București, Cartea Românească, 1982.

Danovici, Cronograf = Cronograf. Traducere din limba greacă de Pătrașco Danovici. Ediție îngrijită de Gabriel Ștrempel. București, Editura Minerva, 2 vol., 1998-1999 (text din c. 1678-1689).

DAP = Georgeta Stoica, Paul Petrescu, Maria Bocșe, Dicționar de artă populară. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985.

DAR = Gh. Bulgăr, Gh. Constantinescu Dobridor, Dicționar de arhaisme și regionalisme. București, Editura Saeculum I. O., 2000.

D. arg.1 = Anca Volceanov, George Volceanov, Dicționar de argou și expresii familiare al limbii române. București, Livpress, 1998.

D. arg.2 = George Volceanov, Dicționar de argou al limbii române. București, Editura Niculescu, 2007.

D. arh. = Monica Mihaela Busuioc, Dicționar de arhaisme. București, Editura All Educational, 2005.

D. artă = Mircea Popescu (coord.), Dicționar de artă. Forme, tehnici, stiluri artistice. București, Editura Meridiane, vol. I 1995, vol. II 1998.

DAS = Ducere de mână cătră aritmetică sau socoteală, pentru treaba pruncilor rumânești celor neuniților ce se învață în școale cele mice. Viena, Iosif Curțbec, 1777.

D. asig. = Gh. D. Bistriceanu, Fl. Bercea, E. I. Macovei, Dicționar de asigurări. Chișinău, Editura Logos, 1993.

D. astr. = Călin Popovici (coord.), Dicționar de astronomie și astronautică. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1977.

Datculescu, Hort. = C. C. Datculescu, Tratat de horticultură. Florile. Râmnicu-Sărat, Proprietatea și editura autorului, 1882.

Davidoglu, M. = Mihail Davidoglu, Minerii. București, Editura de Stat, 1949.

Davidoglu, O. C. = Mihail Davidoglu, Omul din Ceatal. București, Editura Europolis, 1948.

Davila, V. V. = Alexandru Davila, Vlaicu-Vodă și alte scrieri despre teatru. Ediție de Dumitru D. Panaitescu. București, Editura Albatros, 1975.

Dâmbovița = Dâmbovița. Foaie politică și literară. Redactor responsabil: Dimitrie Bolintineanu. București, 1858-1865.

D. biol. = Teofil Crăciun, Virginia Crăciun, Mic dicționar de biologie. București, Editura Albatros, 1976.

D. bot. poligl. = C. Váczy, Dicționar botanic poliglot. Latină, română, engleză, germană, franceză, maghiară, rusă. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

D. burs. = Lucia Abil, Dicționar bursier. Termeni în limbile română, engleză, franceză, germană și italiană. București, Editura Economică, [1994].

DC = Grigore Bălănescu (coord.), Dicționar de chimie. București, Editura Tehnică, 1964.

D. calend. alm. = Georgeta Răduică, Nicodim Răduică, Dicționar de calendare și almanahuri. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.

D. cinem. = Cornel Cristian, Bujor T. Rîpeanu, Dicționar cinematografic. București, Editura Meridiane, 1974.

D. comunic. = Elena Aurelia Botezat, Emilian M. Dobrescu, Mirela Tomescu, Dicționar de comunicare, negociere și mediere. București, Editura C. H. Beck, 2007.

DCR1 = Florica Dimitrescu, Dicționar de cuvinte recente (DCR). București, Editura Albatros, 1982.

DCR2 = Florica Dimitrescu, Dicționar de cuvinte recente (DCR2). Ediția a II-a. București, Editura Logos, 1997.

DCR3 = Florica Dimitrescu, Alexandru Ciolan, Coman Lupu, Dicționar de cuvinte recente (DCR3). Ediția a III-a. București, Editura Logos, 2013.

DCSR = Elena Dănilă, Andrei Dănilă, Dicționar ilustrat de cuvinte și sensuri recente în limba română. București, Litera Internațional, 2011.

DDC = Mircea Costin, Mircea Mureșan, Victor Ursa, Dicționar de drept civil. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

D. dendr. = Milea Preda, Dicționar dendrofloricol. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1989.

DDIA = Mircea N. Costin, Dicționar de drept internațional al afacerilor. București, Editura Lumina Lex, vol. I 1996, vol. II-III 1998.

D. dipl. = Petre Bărbulescu, Ionel Cloșcă, Nicolae Ecobescu (coord.), Dicționar diplomatic. București, Editura Politică, 1979.

DDP = Dumitru Rădescu, Dicționar de drept privat. București, Mondan ’94, 1997.

D. dr. civ. = Mircea N. Costin, Călin M. Costin, Dicționar de drept civil de la A la Z. Ediția a II-a. București, Editura Hamangiu, 2007.

DDRF = Frédéric Damé, Nouveau dictionnaire roumain-français. Bucarest, Imprimérie de l’État, vol. I: A-E, 1893; vol. II: F-L, 1894; vol. III: M-R, 1894; vol. IV: S-Z, 1895.

DDRF2 = Frédéric Damé, Nouveau dictionnaire roumain-français. Nouvelle édition revue, corrigée et considérablement augmentée. București, Socec & Co., 1905.

D. dr. int. = Ionel Cloșcă (coord.), Dicționar de drept internațional public. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1982.

D. dr. m. = Șerban Beligrădeanu, Ion Traian Ștefănescu, Dicționar de drept al muncii. București, Lumina Lex, 1997.

D. dr. proc. = Mircea N. Costin (coord.), Dicționar de drept procesual civil. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

D. drog. = Jenică Drăgan, Dicționar de droguri. București, Editura Național, 2000.

DE = Nicolae Ionescu-Cruțan, Dicționar economic. Englez-român. Român-englez. București, Teora, 2006.

DEC = Marcel-Teodor Ban, Manuel Miclea, Alin-Tavi Mireștean, Cristian Miclea, Dicționar explicativ de calculatoare englez-român și român-englez. București, Editura Tehnică, 1994.

D. ecol. = Petre Neacșu, Zoe Apostolache-Stoicescu, Dicționar de ecologie. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1982.

D. econ. = Anca Streinu, Dicționar de economie. București, Editura Niculescu, 2001.

D. econ. p . = Georgeta Bușe, Spiridonia Crăiete, Silvia Bârsan, Dicționarul complet al economiei de piață. București, Informația Business Books, 1994.

D. ec. pol. = N. N. Constantinescu (coord.), Dicționar de economie politică. București, Editura Politică, 1974.

Decr. căr. = [Decretul cancelariei aulice pentru scăderea cărăușiilor]. Viena, 1748.

Decret or. bis. = Decretum cu diferite rânduiale. [Decret cu diferite orânduieli bisericești]. Foaie volantă, Sibiu, 1787.

DEI = [Lăcrămioara Chihaia, Lucia Cifor, Alina Ciobanu, Mircea Ciubotaru, Doina Cobeț, Eugenia Dima, Cristina Florescu, Maria Teodorovici, Constantin Teodorovici], Dicționar enciclopedic ilustrat. București, Editura Cartier, 1999.

DEL = Georgeta Burlea, Marin Burlea (coord.), Roxana Cristina Milici, Anamaria Burlea, Antoaneta Zanfirache, Mihaela Mereuță. Dicționar explicativ de logopedie. Ediția a II-a revăzută și adăugită. Iași, Polirom, 2011 (prima ediție 2004).

Delavrancea, O. = Barbu Delavrancea, Opere. Ediție îngrijită de Emilia Șt. Milicescu. București, Editura pentru Literatură / Editura Minerva, 9 vol., 1963-1974.

Delavrancea, S. = Barbu Delavrancea, Sultănica. București, Tipolitografia St. Mihalescu, 1885.

C. Delavrancea, A. = Cella Delavrancea, Arpegii în ton major. București, Editura Muzicală a Uniunii Compozitorilor, 1970.

D. el. șt. = Măriuca Marcu, Ion Moga, Dicționar elementar de științe. Matematică, fizică, astronomie. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978.

Demetrescu, O. = Traian Demetrescu, Opere alese. Ediție îngrijită de Geo Șerban. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1951.

Demetrius, A. = Lucia Demetrius, Album de familie. București, Fundația Regală pentru Literatură si Artă, 1945.

Demetrius, C. M. = Lucia Demetrius, Cei de mâine. Trei generații. Arborele genealogic. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1958.

Demetrius, Cump. = Lucia Demetrius, Cumpăna. București, Editura de Stat, 1949.

V. Demetrius, Str. = V. Demetrius, Strigoiul. București, Editura Librăriei și Tipografiei H. Steinberg, 1920.

D. Emin. = T. Vianu (coord.), Dicționarul limbii poetice a lui Eminescu. București, Editura Academiei Române, 1968.

DEN = Monica Mihaela Busuioc, Maria Păun, Zizi Ștefănescu-Goangă, Dicționar esențial de neologisme al limbii române. București, Editura Corint, 2009.

D. enc. = Dicționar enciclopedic. București, Editura Enciclopedică. Vol. I: A-C 1993, vol. II: D-G 1996, vol. III: H-K 2000, vol. IV: L-N 2001, vol. V: O-Q 2004, vol. VI: R-Ș 2006, vol. VII: T-Z 2009.

D. enc. art. = Radu Florescu, Hadrian Daicoviciu, Lucian Roșu, Dicționar enciclopedic de artă veche a României. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

D. enc. iud. = Dicționar enciclopedic de iudaism. Traducere de Viviane Prager, C. Litman și Țicu Goldstein. Schiță de istorie a poporului evreu. Traducere de C. Litman. București, Editura Hasefer, 2000.

D. enc. m. = Constantin Pârvu (coord.), Dicționar enciclopedic de mediu. București, Regia Autonomă Monitorul Oficial, 2 vol., 2005.

D. enc. mar. = Anton Bejan (coord.), Dicționarul enciclopedic de marină. București, Editura Societății Scriitorilor Militari, 2006.

D. enc. psih. = C. Gorgos (coord.), Dicționar enciclopedic de psihiatrie. București, Editura Medicală. Vol. I: 1987, vol. II: 1988, vol. III: 1989, vol. IV: 1992.

Densusianu, L. A. = Ovid Densusianu, Limanuri albe. București, Editura „Vieței Nouă”, 1912.

Densusianu, Ț. H. = Ovid Densusianu, Graiul din Țara Hațegului. București, Atelierele Grafice Socec, 1915.

N. Densușianu, D. P. = Nicolae Densusianu, Dacia preistorică. București, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, 1913.

DER = Dicționar enciclopedic român. București, Editura Politică. Vol. I: A-C 1962, vol. II: D-J 1964, vol. III: K-P 1965, vol. IV: Q-Z 1966.

DERS = Gh. Bolocan (redactor responsabil), Dicționarul elementelor românești din documentele slavo-române. 1374-1600. București, Editura Academiei Române, 1981.

DETS = Nicolae Andrei, Dicționar etimologic de termeni științifici (elemente de compunere greco-latine). București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1987. Ediția a doua, revăzută și adăugită, București, Oscar Print, 2003.

Desc. Am. = Joachim Heinrich Campe, Descoperirea Americii. Traducere de Nicola Nicolau. Tomul I... Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei din Peșta, 1816.

Desen. arh. = Carol Wallenstein, Elemente de deseniŭ și de arhitectură. București, Litografia lui Walbaum și Weisse, 1836.

D. est. = Valeriu Șuteu (coord.), Dicționar de estetică generală. București, Editura Politică, 1972.

Deșliu, C. G. = Dan Deșliu, Ceva mai greu. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1958.

Deșliu, G. = Dan Deșliu, Goarnele inimii. București, Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor, 1949.

Deșliu, M. = Dan Deșliu, Minerii din Maramureș. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1951.

Deșliu, N. = Dan Deșliu, În numele vieții. București, Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor, 1950.

D. etnol. = Romulus Vulcănescu, Dicționar de etnologie. I. Terminologie. II. Personalități. București, Editura Albatros, 1979.

DET – UE = Iordan Gheorghe Bărbulescu, Daniela Râpan, Dicționar explicativ trilingv al Uniunii Europene. Trilingual Dictionary of the European Union. Dictionnaire explicatif trilingue de l’Union Européene. Iași, Polirom, 2009.

DEXI = Eugenia Dima (coord.), Dicționar explicativ ilustrat al limbii române. Chișinău, Arc & Gunivas, 2007.

D. fil. = Octavian Chețan, Radu Sommer (coord. șt.), Dicționar de filozofie. București, Editura Politică, 1978.

D. filat. = Marcel Dănescu, Dicționar filatelic. București, Editura Sport – Turism, 1979.

D. filos. = Fanu Al.-Duțulescu, Dicționarul filosofiei. Craiova, Scrisul românesc, 1945.

D. fit. = Ana Hulea, E. Rădulescu, Vera Bontea, Dicționar de termeni populari, tehnici și științifici în fitopatologie. București, Editura Ceres, 1983.

D. fiz. = Ion Dima (coord.), Dicționar de fizică. București, Editura Enciclopedică Română, 1972.

DFLR = Gabriel Angelescu (coordonator), Emilia Mareș, Alexandru Mușina, Tania Mușina, Dicționarul fundamental al limbii române explicativ, morfologic, ortografic și ortoepic, Editura Aula, 2008.

DFT = Emil Vințeler, Dicționar de fizică teoretică. București, Editura Encicopledică, 1999.

DGDS = Maria Marin (coord.), Ion Ionică, Maria Marin, Anca Marinescu, Iulia Mărgărit, Teofil Teaha, Dicționarul graiurilor dacoromâne sudice. București, Editura Academiei Române, vol. I: A-C, 2009; vol. II: D-O: 2010; vol. III: P-Z, 2011.

DGLR = Eugen Simion (coord.), Dicționarul general literaturii române. București, Editura Univers Enciclopedic. Vol. I: A-B, 2004; vol. II: C-D, 2004; vol. III: E-K, 2005; vol. IV: L-O, 2005; vol. V: P-R, 2006; vol. VI: S-T, 2007; vol. VII: Ț-Z 2009.

D. geol. = N. Anastasiu, V. Mutihac, D. Grigorescu, Gh. C. Popescu, Dicționar de geologie. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1998.

D. geomorf. = V. Băcăuanu, I. Donisă, I. Hârjoabă, Dicționar geomorfologic cu termeni corespondenți în limbile franceză, germană, engleză, rusă. București, Editura Științifică, 1974.

Diaconovici-Loga, Ch. = C. Diaconovici-Loga, Chiemare la tipărirea cărților romanești și versuri pentru îndreptarea tinerilor. Buda, Tipariul Crăieștii Universității a Ungariei, 1821.

Diaconovici-Loga, Gr. rom. = Constantin Diaconovici-Loga, Gramatica românească. Ediție îngrijită de Olimpia Șerban și Eugen Dorcescu, Timișoara, Editura Facla, 1973 (text din 1822).

Diaconovici-Loga, Ort. = C. Diaconovici-Loga, Ortografia sau dreapta scrisoare pentru îndreptarea scriitorilor limbii romanești. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.

Diaconu, P. Vr. = Ion Diaconu, Păstoritul în Vrancea. București, 1930 (extras din GS).

Diaconu, Ț. V. = Ion Diaconu, Ținutul Vrancei. Etnografie. Folclor. Dialectologie. Vol. I-II, București, Editura pentru Literatură, 1969; vol. III-IV Miorița, ediție îngrijită de Paula Diaconu Bălan, Editura Minerva, 1989.

Diamandi, D. = Sterie Diamandi, Galeria dictatorilor. București, Editura Cugetarea, [1938].

Diamandi, O. P. = Sterie Diamandi, Galeria oamenilor politici. București, Editura Cugetarea, [1935].

Diamandi, R. R. = Sterie Diamandi, Eroii revoluției ruse. București, Editura Cugetarea, [1937].

Diariu = Diariu sau zioariu pe anul de la Hristos 1817, cel ce are 365 de zile. Acum întâia oară atât pentru poporul românesc cât și pentru cel sârbesc tipărit, în românește și sârbește. Buda, Chesaro-Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pesta.

Dicț. biol. = Teofil Crăciun, Luana-Leonora Crăciun, Dicționar de biologie. București, Editura Albatros, 1989.

Dicț. dialectal = Rubin Udler (redactor-responsabil) , Dicționar dialectal (cuvinte, sensuri, forme), 5 vol., Chișinău, 1985–1986.

Dicț. ec. = Angelescu Coralia, Dumitru Ciucur et al., Dicționar de economie. Ediția a doua. București, Editura Economică, 2001.

Dicț. ecol. = Zoe Partin, Melania Cristina Rădulescu, Dicționar ecologic. București, Editura Garamond, 1995.

Dicț. entop. = Gheorghe Bolocan, Elena Șodolescu Silvestru, Iustina Burci, Ion Toma, Dicționarul entopic al limbii române. Craiova, Editura Universitaria, vol. I (A-M) 2009, vol. II (N-Z) 2010.

Dicț. gr.-rom. = Dicționar grec-român după alfabet. Ediție îngrijită de Lia Brad Chisacof. București, Editura Academiei Române, 2005 (text din 1796).

Dicț. lit. rom. = [Gabriela Drăgoi, Florin Faifer, Dan Mănucă, Alexandru Teodorescu, Leon Volovici, Remus Zăstroiu (coord.)], Dicționarul literaturii române de la origini până la 1900. București, Editura Academiei Române, 1979.

Dicț. mar. = Ilie Manole, Gheorghe Ionescu, Dicționar marinăresc. București, Editura Albatros, 1982.

Dicț. mar.2 = Ilie Manole, Gheorghe Ionescu, Dicționar marinăresc. București, Editura Albatros, 1992.

Dicț. med. = Valeriu Rusu, Dicționar medical. Ediția a III-a revizuită și adăugită. București, Editura Medicală, 2007 (prima ediție 2001).

Dicț. șt. ist. = Ionel Gal (coord.), Dicționar al științelor speciale ale istoriei. Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1982.

Diichiti, Cron. exp. = Constantin Diichiti, Cronica expediției turcilor în Moreea. 1715. Publicată de N. Iorga. București, Atelierele Grafice Socec & Co. Societate anonimă, 1913.

Dilema = Dilema (din 2004: Dilema veche). Revistă săptămânală editată de Fundația Culturală Română. Director Andrei Pleșu. București, 1993-.

DIM = Valeriu Bărbuceanu, Dicționar de instrumente muzicale. București, Editura Teora, 1999.

Dima, L. C. = Alexandru Dima, Principii de literatură comparată. Ediția a II-a. București, Editura Enciclopedică Română, 1972 (prima ediție 1969).

Dima – Dima, Trad. = Eugenia Dima, Gabriela E. Dima, Traducătorii români și traducerile laice din secolul al XVIII-lea. Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2016.

Dimineața = Dimineața. Cotidian de opinie democratică și informare. București, 1990-2005.

Dimitrescu, C. ist. lb. = Dimitrescu Florica, Contribuții la istoria limbii române vechi. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1973.

Dimitriu, Alcătuire = Alcătuire înaurită a lui Samuil Ravvi jidovului. Traducere din neogreacă de logofătul Toma Dimitriu de la Mitropolia Moldovei. Iași, 1771.

Dimitriu, Etiopice = [Heliodor, Etiopice], traducere de pe la 1772 făcută de Toma Dimitriu, logofătul mitropoliei din Iași. Manuscris, 2 vol. (Biblioteca Academiei Române, vol. I, ms. 4837, f. 1-122, copie din 1784; vol. II, ms. 355, copie din 1772).

Dimitriu, Leg. cond. = Învățătură a însuși stăpânitoarei măriri Ecaterinii II cătră orânduita epitropie preste alcătuirea arătării a unii noao legiuitoare condică. Traducere de Toma Dimitriu de la mitropolia Moldovei. Iași, 1773.

Dimitriu, Ponturi = Ponturile contenirii armelor pentru adunarea marilor soli ai Rosiei, ai Ghermaniei, ai Prusiei, ai Porții Otomanicești ... după războiul anilor 1769, 1770, 1772 Traducere de logofătul Toma Dimitriu de la mitropolia din Iași, în anul 1772. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, ms. 499, f. 11r-12v).

Dimitriu, Rug. = Giovanni del Turco, Rugăciune a neamului grecilor cătră toată creștineasca Evropa. Traducere din neogreacă de logofătul Toma Dimitriu de la Mitropolia din Iași, probabil în anul 1772. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, ms. 499, f. 2r-7r).

Dimitriu, Telemah = Fénélon, Întâmplările lui Tilemah, fiul lui Odisefs. Traducere din limba greacă de Toma Dimitriu, în preajma anului 1772. Manuscris, 2 vol. (Biblioteca Academiei Române, partea I, ms. 342; partea II, ms. 262).

Dimitriu, Toaca = Voltaire, Toaca împăraților și Tălmăcire a facerii lui Ioan Plokof, sfetnicul lui Olstein la pricinile ceste de acum. Traduceri din neogreacă și din franceză făcute de logofătul Toma Dimitriu de la mitropolia din Iași, probabil în anul 1772. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 499, f. 7v-10v).

Dimitriu, T. pol. = Ambrosius Marlianus, Teatron politicon, priveliște politicească. Traducere din neogreacă de Toma Dimitriu, logofătul mitropoliei din Iași, pe la 1770-1775, manuscris (Biblioteca Academiei Române, ms. 1569, copie din anul 1787).

Dimov, C. V. = Leonid Dimov, Carte de vise. București, Editura pentru Literatură, 1969.

Dimov, S. D. = Leonid Dimov, Scrisori de dragoste. (1943-1953). Ediție îngrijită de Corin Braga. Iași, Editura Polirom, 2003.

Dimov, Texte = Leonid Dimov, Texte. București, Editura Albatros, 1980.

Dinescu, E. = Mircea Dinescu, Exil pe o boabă de piper. București, Cartea Românească, 1983.

Dinescu, I. N. = Mircea Dinescu, Invocație nimănui. București, Cartea Românească, 1971.

T. Dinu, Ț. Olt. = Titu Dinu, „Graiul din Țara Oltului”, în GS I, fasc. I, 1923, p. 107-139.

D. inf. = [Tiberiu Popescu (coord.)], Dicționar de informatică. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.

D. internet = Victor Pakondi, Dicționar internet & tehnologii world wide web. București, Editura Kondyli, 2000.

Dionisie, H. = Dionisie Eclesiarhul, Hronograf (1764-1815). Ediție îngrijită de Dumitru Bălașa și Nicolae Stoicescu. București, Editura Academiei Române, 1987 (text din 1814-1820).

Dionisie Romano, B. = Bibliotica tinerilor începători sau culegere de întiele cunoștințe trebuincioase pentru învățătura copiilor ce încep a ceti. Traducere din limba franceză de ierodiaconul Dionisie Romano. Vol. I, București, Zaharia Carcalechi, 1837; vol. II, Buzău, Școala Națională, 1838.

DIR = Mihail Roller (redactor responsabil), Documente privind istoria României în secolele XIII-XVII. Editura Academiei, București. Seria A, Moldova: Veacul XIV, XV 2 vol., Veacul XVI, 4 vol., Veacul XVII, 5 vol.; Seria B, Țara Românească: Veacul XIII, XIV, XV 1 vol., Veacul XVI 6 vol., Veacul XVII 4 vol.; Seria C, Transilvania, Veacul XI, XII, XIII 2 vol., Veacul XIV 3 vol., 1951-1957.

Disp. Isus = Disputa lui Isus cu Satana. Ediție îngrijită de Liliana Agache, în CMVCP V, p. 243-250 (text de la sf. sec. XVII).

DIV = D. M. Pippidi (coord.), Dicționar de istorie veche a României. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1976.

DÎ = Pentru descoperirea a multor împărății și locuri, care s-au descoperit și s-au aflat de portugali. Text din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, probabil traducere din franceză. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 3533).

D. îmb. func. = Gheorghe Pricop, Marcu Clarian (coord.), Dicționar de îmbunătățiri funciare. București, Editura Ceres, vol. I 1987, vol. II 1989.

Djamo-Diaconiță, LDSR = Lucia Djamo-Diaconiță, Limba documentelor slavo-române din Țara Românească din sec. XIV-XVI. București, Editura Academiei, 1971.

DJP = Emil Nicolcioiu (coord.), Dicționar juridic penal. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1976.

DJRP = Cristian Florin Popescu, Dicționar de jurnalism, relații publice și publicitate. București, Editura Niculescu, 2007.

Djuvara, I. rom. = Neagu Djuvara, O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri. București, Editura Humanitas, 1999.

Djuvara, Ist. adev. = Neagu Djuvara, Există istorie adevărată? București, Editura Humanitas, 2004.

DLRL = Aurel Sasu, Dicționarul limbii române de lemn. Pitești, Paralela 45, 2008.

DLRLC = Dimitrie Macrea, Emil Petrovici (coord.), Dicționarul limbii române literare contemporane. București, Editura Academiei. Vol. I: A-C, 1955; vol. II: D-L, 1956; vol. III: M-R, 1957; vol. IV: S-Z, 1958.

DLRLV = Mariana Costinescu, Magdalena Georgescu, Florentina Zgraon, Dicționarul limbii române literare vechi (1640-1780). Termeni regionali. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1987.

DLRM = D. Macrea (coord.), Dicționarul limbii române moderne. București, Editura Academiei Române, 1958.

D. Luc. = Marian Rodica, Șerban Felicia, Dicționarul Luceafărului eminescian. Ediție definitivă. București, Ideea Europeană, 2007.

D. man. = D. Fundătură (coord.), Dicționar de management. Aprovizionare, depozitare, desfacere. București, Editura Diacon Coresi, 1992.

D. mar. = Anton Bejan, Mihai Bujeniță, Dicționar de marină. București, Editura Militară, 1979.

D. mark. = Petre Mâlcomete (red. resp.), Dicționar de marketing. Iași, Editura Junimea, 1979.

D. marketing = Florin D. Frone, Dicționar de marketing (francez-englez-român). București, Editura Oscar Print, [1999].

DMC = Ducerea de mână cătră cinstea și direptatea adeacă la copiii rumâneștii neuniții, cei ce în școale ceale mici să învață, spre cetanie rânduită cartea. Viena, Iosif de Curțbec, 1777.

D. mec. = Caius Iacob (coord.), Dicționar de mecanică. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

D. med. = P. Simici (red. responsabil), Dicționar medical. București, Editura Medicală, 2 vol., 1969.

D. muz. = Iosif Sava, Luminița Vartolomei, Dicționar de muzică. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979.

DN1 = Florin Marcu, Constant Maneca, Dicționar de neologisme. București, Editura Științifică, 1961.

DN2 = Florin Marcu, Constant Maneca, Dicționar de neologisme. Ediția a II-a revăzută și adăugită. București, Editura Științifică, 1966.

DN3 = Florin Marcu, Constant Maneca, Dicționar de neologisme. Ediția a III-a. București, Editura Academiei, 1978.

DN (1986) = Florin Marcu, Constant Maneca, Dicționar de neologisme. București, Editura Academiei, 1986

Dobrogeanu-Gherea, O. C. = Constantin Dobrogeanu-Gherea, Opere complete. Ediție coordonată de Ion Popescu-Puțuri și Ștefan Voitec. București. Editura Politică, Institutul de Studii Istorice, 7 vol., 1976-1980.

Doc. agr. = Documente privind relațiile agrare în veacul al XVIII-lea. București, Editura Academiei. Vol. I: Țara Românească, redactori V. Mihordea, Ș. Papacostea, Fl. Constantiniu, 1961. Vol. II: Moldova, redactori V. Mihordea, Ioana Constantinescu, Corneliu Istrati, 1966.

Doc. bârl. = Documente bârlădene. Editate de Ioan Antonovici. Bârlad, Tipografia Neculai P. Peiu / Tipografia și legătoria de cărți Const. D. Lupașcu / Huși, Atelierele Zanet Corlăteanu, 5 vol., 1911-1926.

Doc. Bist. = Documente românești din arhivele Bistriței. Publicate de N. Iorga. București, Socec & Co., 2 vol., 1899-1900.

Doc. bresle = Bresle, negustori și meseriași în Țara Românească (1830-1848). Documente editate de V. Diculescu. București, Editura Academiei, 1973.

Doc. Buc. = Documente privitoare la istoria orașului București. Editate de George Potra, București, Editura Academiei Române. Vol. I, 1961; vol. II 1982.

Doc. buc. Colțea = Documente bucureștene privitoare la proprietățile mănăstirii Colțea. Publicate de I. Ionașcu. București, Fundația Regele Carol I, 1941.

Doc. bucov. = Documente bucovinene. Publicate de Teodor Bălan. Cernăuți, Institutul de Arte Grafice și Editură „Glasul Bucovinei” / Tiparul Mitropolitul Silvestru, 5 vol., 1933-1939.

Doc. Cal. = Documente privitoare la familia Callimachi. Publicate de N. Iorga. București, Institutul de Arte Grafice și Editură Minerva, 2 vol., 1902-1903.

Doc. Cantac. = Documente privitoare la familia Cantacuzino. Publicate de N. Iorga. București, Institutul de Arte Grafice și Editură Minerva, 1902.

Doc. Câmp. = Documente din vechiul ocol al Câmpulungului Moldovenesc. Editate de T. V. Ștefanelli. Edițiunea Academiei Române. București, Librăriile Socec & Comp. și C. Sfetea, 1915.

Doc. ec. = Documente privitoare la economia Țării Românești. 1800-1850. Ediție îngrijită de J. Cojocaru. București, Editura Științifică, 2 vol., 1958.

Doc. farm. = Acte și documente din trecutul farmaciei în Țările Românești. Publicate de Nicolae I. Angelescu. București, Tipografia Speranța, 1904.

Doc. ist. rom. = Documente privitoare la istoria românilor. Ediție începută de Eudoxiu de Hurmuzaki și continuată de Ion Nistor. București, Editura Socec / Ed. Socec, Sander și Teclu / Institutul de Arte grafice Carol Göbl, 21 vol., 1876-1913.

Doc. ist. rom. – S. = Documente privitoare la istoria românilor. Urmare la colecțiunea lui Eudoxiu de Hurmuzaki. București, Editura Socec. Suplement I, 6 vol., 1885-1895; Suplement II, 3 vol., 1893-1900.

Doc. Î. = Documente și însemnări românești din secolul al XVI-lea. Ediție îngrijită de Gheorghe Chivu, Magdalena Georgescu, Magdalena Ioniță, Alexandru Mareș și Alexandra Roman-Moraru. București, Editura Academiei Române, 1979.

Doc. Lăpuș. = Documente privitoare la târgul și ținutul Lăpușnei. Publicate de Aurel V. Sava. București, Fundația Regele Carol I, 1937.

Doc. Orh. = Documente privitoare la târgul și ținutul Orheiului. Publicate de Aurel V. Sava. București, 1944.

Doc. putn. = Documente putnene. Publicate de Aurel V. Sava. Vol. I: Vrancea, Odobești, Câmpuri, Focșani, Tipografia „Cartea Putnei”, 1929; vol. II: Vrancea, Irești-Câmpuri, Chișinău, Tipografia Băncii Centrale Cooperative, 1931.

Doc. Șch. = Documente privitoare la trecutul românilor din Șchei. Publicate de Sterie Stinghe. Brașov, Tipografia Ciurcu & Comp., 5 vol., 1901-1906.

Doc. T. V. = Documente privind istoria României. Răscoala din 1821. Editate de Andrei Oțetea, Nichita Adăniloaie, Nestor Camariano. București, 5 vol., 1959-1962.

Doc. Tel. = Documente de pe Valea Teleajenului. Publicate cu o introducere de N. Iorga. Vălenii de Munte, Tipografia „Datina Românească”, 1925.

Doc. v. lb. rom. = N. Iorga, Câteva documente de cea mai veche limbă românească. (Sec. al XV-lea și al XVI-lea). București, Carol Göbl, 1906 (extras din AA lit. seria II, tom. XXVIII, p. 99-115).

DOG = Stelian Pană, Stelian Pană jr., Dicționar de obstetrică și ginecologie. București, Editura Univers Enciclopedic, 1995.

Doinaș, A. P. = Ștefan Augustin Doinaș, Alfabet poetic. București, Editura Minerva, 1978.

Doine = 1000 Doine, strigături și chiuituri, culese de mai mulți învățători zeloși. Brașov, Editura Librăriei Ciurcu, 1891.

Dombrowski – Linția, Păs. I = Robert Ritter von Dombrowski, Păsările României (Ornis Romaniae). Traducere din limba germană, prelucrare și completare de profesor Dionisie Linția. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1946.

Dombrowski – Linția, Păs. II-III = [Robert Ritter von Dombrowski,] Dionisie Linția, Păsările din R.P.R. București, Editura Academiei Române, vol. II 1954, vol. III 1955.

Dombrowski, M. = Ritter von Dombrowski, „Materialien zu einer Ornis Rumäniens”, în Buletinul Societății de Științe, București, XII, 1903, p. 296-336.

Donescu, Ep. = C. Donescu, Epistolariu. București, Tipografia lui Eliad, 1840.

Donici, Fab. = Al. Donici, Fabule. Vol. I, Iași, Cantora Daciei Literare, 1840; vol. II, Iași, Cantora Foaiei Sătești, 1842.

Donici, Fab.2 = Al. Donici, Fabule. Ediție îngrijită de Cornelia Mosora. București, Editura Tineretului, [1963].

DOR = N. A. Constantinescu, Dicționar onomastic românesc. București, Editura Academiei, 1963.

Dosoftei, Acatist = Preacinstitul Acatist și Paraclis al Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Traducere de mitropolitul Dosoftei. Uniev, 1673.

Dosoftei, L. = Dosoftei, Dumnezăiasca liturghie. 1679. Ediție îngrijită de N. A. Ursu. Iași, Mitropolia Moldovei și Sucevei, 1980.

Dosoftei, Molit. = Molitvenic de-nțăles. Traducere de mitropolitul Dosoftei. Iași, Tiparnița Sfintei Mitropolii, 1681.

Dosoftei, O. = Dosoftei, Opere. I. Versuri. Ediție critică de N. A. Ursu. București, Editura Minerva, 1978.

Dosoftei, Par. = Dosoftei, Parimiile preste an. Ediție îngrijită de Mădălina Ungureanu. Iași, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2012 (text din 1683).

Dosoftei, Ps. = Dosoftei, Psaltirea în versuri. Ediție critică de N. A. Ursu. Iași, Mitropolia Moldovei și Sucevei, 1974 (prima ediție în 1673).

Dosoftei, Psalt. sl.-rom. = Dosoftei, Psaltirea slavo-română în proză, în aparatul critic al Psalt. Sch. ed. Candrea (text din 1680).

Dosoftei, V. S. = Dosoftei, Viața și petreacerea svinților. Iași, Tiparnița Svintei Mitropolii. Vol. I: lunile septembrie, octombrie, noiembrie, decembrie, 1682; vol. II: lunile ianuarie, februarie, 1683; vol. III: lunile martie, aprilie, mai, iunie, 1686; vol. IV: neterminat și netipărit, lunile iulie și august, 1686.

DP = Zissu Karniol, Carol Neumann, Radu Țițeica, Dicționar politehnic. București, Editura Tehnică, 1957.

DP2 = Radu Țițeica (coord.), Dicționar politehnic. Ediție revizuită și completată. București, Editura Tehnică, 1967.

D. paraps. = Ioan Mamulaș, Corin Bianu, Dicționar de parapsihologie. București, Editura Corvin & Editura R.A.I., [1996].

DPBA = Alexe Potlog, Vasile Velican, Dicționar practic de biologie agricolă. București, Editura Enciclopedică Română, 1974.

D. ped. = Anghel Manolache, Dumitru Muster, Iulian Nica, George Văideanu (coord.), Dicționar de pedagogie. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1979.

D. ped. cont. = Ștefan Bârsănescu (coord.), Dicționar de pedagogie contemporană. București, Editura Enciclopedică Română, 1969.

D. pisc. = Laurențiu Lustun, Ion Rădulescu, Vasile Voican, Dicționar piscicol. București, Editura Ceres, 1978.

DPM = Ernest Lupan, Dicționar de protecția mediului. București, Editura Lumina Lex, 1997.

D. pol. = Ionel Achim, Nae Androne et al., Dicționar politic. București, Editura Politică, 1975.

D. politic = B. N. Ponomarev (coord.), Dicționar politic. București, Editura Politică, 1958.

D. psih. = Paul Popescu-Neveanu, Dicționar de psihologie. București, Editura Albatros, 1978.

D. psih. soc. = Ana Bogdan-Tucicov, Septimiu Chelcea, Mihai Golu, Pantelimon Golu, Cătălin Mamali, Petru Pânzaru, Dicționar de psihologie socială. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1981.

Dragomir, O. M. = Nicolae Dragomir, „Din trecutul oierilor mărgineni din Săliște și comunele din jur”, în Lucrările Institutului de Geografie al Universității din Cluj, II. Cluj, Tipografia „Ardealul”, 1926, p. 193-259.

M. Dragomir, Hron. = Mioara Dragomir, Hronograf den începutul lumii (Ms. 3517). Studiu lexicologic. Iași, Editura Doxologia, 2 vol., 2017.

Dragomirescu, T. P. = Mihail Dragomirescu, Teoria poeziei. Ediție refăcută și completată. București, Editura Librăriei Socec & Co., 1927 (prima ediție 1906).

DRAM = Dorin Ștef, Dicționar de regionalisme și arhaisme din Maramureș. (DRAM). Baia Mare, Editura Ethnologica, 2011.

DRAM2 = Dorin Ștef, Dicționar de regionalisme și arhaisme din Maramureș. (DRAM). Ediția a II-a [revăzută și adăugită]. Baia Mare, Editura Ethnologica, 2015

Drașoveanu, Sint. = D. D. Drașoveanu, Teze și antiteze în sintaxa limbii române. Cluj, Editura Clusium, 1997.

Drăganu, Rom. = Nicolae Drăganu, Românii în veacurile IX-XIV, pe baza toponimiei și a onomasticei. București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, 1933.

Drăghiceanu, Cosm. = Mathei M. Drăghiceanu, Elemente de cosmographia prelucrate în usul școalelor secundare. București, Librăria H. C. Wartha, Tipografia St. Rasidescu, 1866.

Drăghicescu, T. L. = Al. G. Drăghicescu, Tratat de literatură. Conținând Stilul – Retorica. Poetica – Istoria literaturei române și Modele de literatură română. București, Tipografia modernă Gr. Luis, 1887.

Drăghici, D. = V. Drăghici, Doctorul și iconomul casnic sau Rețeti pentru tot soiul de boali omenești. Iași, Tipografia lui Adolf Bermann, 1858.

Drăghici, R. = Robinson Cruzoe seau Întâmplările cele minunate a unui tânăr. Traducere de Vasile Drăghici. Iași, Tipografia Albinei, 1835.

M. Drăghici, F. = Fisica sau știința firii. Traducere de Meletie Drăghici, partea I din 1830; partea III din 1840. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, cotele 3304; 3305).

Manolachi Drăghici, I. = Manolachi Drăghici, Iconomia rurală și dumesnică sau învățătură pentru lucrarea pământului și îmbunătățirea gospodăriei de câmp și de casă. Iași, Tipolitografia Albinei, 1834.

Manolachi Drăghici, Ist. = Manolachi Drăghici, Istoria Moldovei pe timp de 500 de ani, până în dzilele noastre. Iași, Tipografia Institutul Albinei, 2 vol., 1857.

Manolachi Drăghici, R. = Rețete cercate în număr de 500 din bucătăria cea mare a lui Robert, întâiul bucătar a curții Franției. Traducere de Manolachi Drăghici. Iași, Tipografia Institutul Albinei, 1846.

Manolachi Drăghici, R.2 = Rețete cercate în număr de 500 din bucătăria cea mare a lui Robert, întâiul bucătar a Curții Franției. Traducere de Manolachi Drăghici. Ediție nouă de Olga Rusu și Constantin Armand Vizitiu, Iași, Editura Opera Magna, 2005.

DREI = George Marin, Alexandru Puiu (coord.), Dicționar de relații economice internaționale. București, Editura Enciclopedică, 1993.

Dresda = Trista întâmplare a cetății Dresda. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1814.

DREV = Luiza Seche, Mircea Seche (red. resp.), Dicționarul limbii române pentru elevi. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1983.

DRH = Documenta Romaniae Historica. București, Editura Academiei Române. Seria A. Moldova 28 vol., 1965-2006; Seria B. Țara Românească 39 vol., 1965-2010; Seria C. Transilvania 4 vol., 1977-2014; Seria D. Relații între Țările Române 1 vol. 1977.

O. Drimba, Ist. C. C. = O. Drimba, Istoria culturii și civilizației. București, Editura Științifică și Enciclopedică, vol. I 1984, vol. II 1987, vol. III 1990, vol. IV 1994.

D. rock. = Daniela Caraman Fotea, Cristian Nicolau, Dicționar rock, pop, folk. București, Editura Humanitas, 1999.

Druță, P. = Ion Druță, Povara bunătății noastre. București, Minerva, 2 vol., 1992 (prima ediție: vol. I 1963, vol. II 1968).

DS = Aurelian Ionescu, Ștefan Sprangate. Dicționar tehnic silvic (român-francez-german-englez-italian-ungar-rus). București, Tip. Tirajul Popa Savu, 1936.

D. sănăt. = Eugen A. Pora (coord.), Dicționarul sănătății. București, Editura Albatros, 1978.

DSB = Dicționarul subdialectului bănățean, coord. Maria Purdela Sitaru, Timișoara, Tipografia Universității din Timișoara, vol. IV, 1988.

D. sem. med. = Dan Georgescu, Dicționar de semiologie medicală. București, Editura Național, 1999.

D. soc. = Cătălin Zamfir, Lazăr Vlăsceanu (coord.), Dicționar de sociologie. București, Editura Babel, 1993.

D. soc. ec. = Emilian M. Dobrescu (coord.), Dicționar de sociologie economică. București, Editura C. H. Beck, 2006.

DSR = Luiza Seche, Mircea Seche, Dicționarul de sinonime al limbii române. București, Editura Academiei Române, 1982.

DSR2 = Luiza Seche, Mircea Seche, Dicționarul de sinonime al limbii române. Ediția a II-a revăzută și adăugită. București, Editura Univers Enciclopedic, 1999.

D. stom. = Ioan Lixandru, Dicționar de stomatologie. Termeni, simptome și sindroame. București, Editura Național, 2000.

DȘL = Angela Bidu-Vrânceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar general de științe ale limbii. București, Editura Științifică, 1997.

DȘL2 = Angela Bidu-Vrânceanu, Cristina Călărașu, Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Mihaela Mancaș, Gabriela Pană Dindelegan, Dicționar de științe ale limbii. București, Editura Nemira, 2001.

D. șt. sol. = Ana Conea, Irina Vintilă, Andrei Canarache, Dicționar de știința solului. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1977.

DT = Paul Bunescu, Zissu Karniol, Radu Țițeica, Max Solomon, Dicționar tehnic. București, Editura Tehnică, 1953.

DTAM = Lucreția Titircă, Dicționar de termeni pentru asistenții medicali. Ediția a 9-a, București, Editura Viața Medicală Românească, 2008 (prima ediție în 1999).

DTEFB = Mihai Miroiu, Dicționar de termeni economici financiari-bancari și de bursă. Engleză, franceză, română. Alexandria, Editura Andreescu, 1992.

D. term. jur. = Ion Pitulescu, Pavel Abraham, Emil Derșidan, Ion Ranete, Dicționar de termeni juridici uzuali. Explicativ-practic. București, Editura Național, 1997.

D. term. lit. = Emil Boldan (coord.), Dicționar de terminologie literară. București, Editura Științifică, 1970.

DTI = Mihaela Marinescu, Marius Popa, Mic dicționar de termeni internaționali intrați în uzul limbii române. București, Editura Vremea, 2007.

DTL = Al. Săndulescu (coord.), Dicționar de termeni literari. București, Editura Academiei Române, 1976.

DTLRd = Cristina Florescu (coordonator), Elena Dănilă, Laura Manea, Marius-Radu Clim, DTLRd, Bază lexicală informatizată. Derivate în ‑ime și -iște. Iași, Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, 2008.

DTM = Zeno Vancea (coord.), Dicționar de termeni muzicali. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1984.

DTM2 = Gheorghe Firca (coord.), Dicționar de termeni muzicali. Ediția a II-a, revăzută și adăugită. București, Editura Enciclopedică, 2008.

DTO = Ion Bria, Dicționar de teologie ortodoxă. Ediția a II-a revizuită și completată. București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1994 (prima ediție în 1981).

DTT = Radu Țițeica (coord.), Dicționar de termeni tehnici. București, Editura Tehnică, 1972.

Dulfu, I. P. = Petre Dulfu, Isprăvile lui Păcală. București, Editura Tineretului, 1966 (prima ediție în 1894).

DULR = Elena Comșulea, Valentina Șerban, Sabina Teiuș, Dicționarul uzual al limbii române. Pitești, Editura Paralela 45, 2008.

Dumistrăcel, Expr. = Stelian Dumistrăcel, Până-n pânzele albe: expresii românești. Ediția a II-a, revăzută și augmentată. Iași, Institutul European, 2001 (prima ediție în 1997).

Dumistrăcel, Infl. lb. lit. = Stelian Dumistrăcel, Influența limbii literare asupra graiurilor dacoromâne. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978.

Dumitrache, I. = Stolnicul Dumitrache, Istoria evenimentelor din Orient, cu referință la principatele Moldova și Valahia, din anii 1769-1774. Editată, după copia lui Necolai Piteșteanul din anii 1782, de V. A. Urechia. București, Tipografia Academiei Române, 1889 (extras din AA ist. seria II, tomul X, p. 353-479).

Dumitrașcu, Str. = N. I. Dumitrașcu, Strigoii. București, Cultura Națională, 1929.

Dumitriu, E. = Anton Dumitriu, Eseuri. Știință și cunoaștere. Alétheia. Cartea întâlnirilor admirabile. București, Editura Eminescu, 1986.

Dumitriu, Ist. log. = Anton Dumitriu, Istoria logicii. Ediția a II-a revăzută și adăugită. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1975 (prima ediție în 1969).

D. Dumitriu, P. G. = Dana Dumitriu, Prințul Ghica. București, Cartea Românească, vol. I 1982; vol. II 1984; vol. III 1985.

P. Dumitriu, Cron. fam. = Petru Dumitriu, Cronică de familie. Ediția a III‑a. București, Editura Fundației Culturale Române, 3 vol., 1993 (prima ediție 1955).

Dunăreanu, Ch. = N. Dunăreanu, Chinuiții. București, Minerva, 1907.

Dunăreanu, R. = N. Dunăreanu, Răsplata. București, „Minerva”, 1908.

Duțu, C. Î. = Alexandru Duțu, Cărțile de înțelepciune în cultura română. București, Editura Academiei Române, 1972.

DZMV = Eugen Paștea (coord.), Dicționar de zootehnie și medicină veterinară. București, Editura Agrosilvică, 1969.

D. zoot. = Ion Dinu (coord.), Dicționar enciclopedic de zootehnie. București, Editura Ceres, 1982.

Ec. agr. = Probleme de economie agrară. Culegere. București, Editura de Stat pentru Literatură Politică, 1957.

Eftimiu, O. = Victor Eftimiu, Opere. Ediție îngrijită de Constantin Mohanu. București, Editura pentru Literatură / Editura Minerva / Fundația Națională pentru Știință și artă, 20 vol., 1969-2007.

EGT = Elementuri despre gheometrie. Elementuri despre trigonometria dreptliniată. Manuscris din anii 1820-1830 (Biblioteca Universității din Iași, cota III-11 f. 1-69; f. 70-82).

Eliade, C. A. = Mircea Eliade, Cosmologie și alchimie babiloniană. București, Editura Vremea, 1937.

Eliade, Jur. = Mircea Eliade, Jurnal. Ediție îngrijită de Mircea Handoca. București, Editura Humanitas, 2 vol., 1993.

Eliade, Mem. = Mircea Eliade, Memorii. Ediție îngrijită de Mircea Handoca. București, Editura Humanitas, 1991.

Eliade, N. S. = Mircea Eliade, Noaptea de Sânziene. Ediție îngrijită de Mircea Handoca. București, Editura Minerva, 2 vol., 1991 (prima ediție în română, 1971).

Eliade, O. = Mircea Eliade, Opere. Ediție îngrijită de Mihai Dascal și Mircea Handoca. București, Editura Minerva, 2 vol., 1994-1997.

Eliade, P. F. = M. Eliade, [Integrala prozei fantastice]. Ediție îngrijită de Eugen Simion. Iași, Editura Moldova, 3 vol., 1994-1995.

P. Eliade, L. =P. Eliade, Ce este literatura? Ediție îngrijită de Alexandru George. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1978 (prima ediție 1903).

ELR = Marius Sala (coord.), Enciclopedia limbii române. București, Editura Univers Enciclopedic, 2001.

Eminescu, O. = M. Eminescu, Opere. Ediție îngrijită de Perpessicius, ulterior de un grup de cercetători de la Muzeul Literaturii Române. București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II” / Editura Academiei Române, 16 vol., 1939-1993.

Enc. pers. = Dumitru Bondalici, Enciclopedia marilor personalități din Vechiul și Noul Testament. Caransebeș, Editura Diecezană, 2005.

Enc. rom. = C. Diaconovich, Enciclopedia română. Sibiu, Editura și tiparul lui W. Krafft. Tomul I: A-Copenhaga, 1898; tomul II: Copepode-Keman, 1900; tomul III: Kemet-Zymotic, 1904.

Enc. tehn. = Nic. P. Constantinescu, Enciclopedia invențiunilor tehnice. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, vol. I 1939; vol. II 1942; vol. III 1946.

Enc. vet. = Gr. Hortopan, Enciclopedie veterinară. Creșterea și boalele animalelor domestice. Ediția II-a. București, Tipografia Revista Geniului, 1912.

Episcupescu, A. = Ștefan Vasilie Episcupescul, Apele metalice ale Rumâniii mari. Buzău, Tipografia Sfintei Episcopii, 1837.

Episcupescu, M. = Ștefan Piscupescul (=Episcupescu), Mijloace și leacuri de ocrotirea ciumii. București, 1824.

Episcupescu, O. Î. = Ștefan Vasilie Episcupescul, Oglinda înțelepciunii, cunoștința sineșului, coprinzătoare de antropologhie și cosmologhie, spre aflarea puterilor omului și ale naturii. București, Tipografia Colegiului Sf. Sava, 1843.

Episcupescu, O. S. = Ștefan Vasilie Episcupescu, Oglinda sănătății și a frumuseții omenești. Mijloace și leacuri de ocrotirea și de îndreptarea stricăciunilor. București, Tipografia de la Cișmea, 1829.

Episcupescu, Practica = Ștefan Vasilie Episcupescu, Practica doctorului de casă, cunoștința apărării ș-a tămăduirii boalelor bărbătești, femeiești și copilărești. C-o prescurtare de hirurgie, de materia medică și veterinerie, pentru doctor și norod. București, Tipografia Colegiului Sf. Sava, 1846.

Epoca = Epoca. Cotidian politic, scos de Partidul Conservator. Redactori: Barbu Ștefănescu Delavrancea, Gr. Ventura. București, 1885-1889, 1895-1916; seria II, Iași, 18 sept.-1 dec. 1918; seria III, București, 2 dec. 1918-1923, 1926-1938.

ER = [Curs de economie rurală], Manuscris moldovenesc din 1835-1855; probabil o traducere din limba franceză (Biblioteca Academiei Române, cota 785).

Esop = Viața lui Esop. Ediție îngrijită de Violeta Barbu. București, Editura Minerva, 1999 (text din 1703).

Etimol. = Tretaj pentru tihnologiia etimologhică. Fragment de gramatică. Text moldovenesc, semnat „Theofan, 1810”. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 3051).

Eustatievici, Gr. rum. = Dimitrie Eustatievici Brașoveanul, Gramatica rumânească. 1757. Prima gramatică a limbii române. Ediție îngrijită de N. A. Ursu. București, Editura Științifică, 1969.

Eustatievici, I. = Scurt izvod pentru lucruri de obște și de chilin în scrisori de multe chipuri. Traucere de Dimitrie Eustatievici. Sibiu, Chesaro-crăiasca Rumânească Privileghiata a Răsăritului Tipografie a lui Petru Bart, 1792.

Eustatievici, Povăț. = Ducere de mână sau povățuire cătră aritmetică sau socoteală, pentru întrebuințarea pruncilor rumânești celor neuniți ce să învață în școalele cele mici. Traducere de Dimitrie Eustatievici. Sibiu, Tip. Petru Bart, 1789.

Eustratie, Prav. = Pravila aleasă. Traducere de Eustratie, manuscris din 1632 (Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, cota 41).

Eustratie, Prav.2 = Pravila aleasă. Traducere de Eustratie. Ediție, studiu introductiv, note și glosar de Alin-Mihai Gherman. București, Editura Academiei Române, 2018 (text din 1632).

Eustratie, Ș. taine = Șeapte taine a besearicii. Traducere de Eustratie. Iași, Tipariul cel domnesc, 1644.

Eustratie, Ș. taine2 = Șeapte taine a besearecii. Iași. 1644. Traducere de Eustratie Logofătul. Ediție critică, notă asupra ediției și studiu filologico-lingvistic de Iulia Mazilu. Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2012

Everac, C. L. = Paul Everac, A cincea lebădă. București, Editura Eminescu, 2 vol., 1982.

Ev. înv. = Evanghelie învățătoare (Govora, 1642). Ediție de Alin-Mihai Gherman. București, Editura Academiei Române, 2011.

Ev. sl.-rom. = Evangheliarul slavo-român de la Sibiu, 1551-1553. Facsimile publicate de Emil Petrovici. București, Editura Academiei Române, 1971.

E. Zoocin. = Mitică Georgescu, George Cristian Georgescu, Enciclopedie zoocinegetică. București, Editura Albatros, 1996.

Fabian-Bob – Gusti, Geogr. = V. Fabian ( = Fabian-Bob), D. Gusti, Geografia nouă pentru shoalele începătoare. Partea astronomică și fizică, de răposatul paharnic V. Fabian. Partea politică cu geografia Moldovei, de stolnicul D. Gusti. Ediția a III-a. Iași, Institutul Albinei, 1843.

Fabian-Bob, G. = V. Fabian-Bob, Gheografia elementară, cuprinzătoare preliminarelor și descrierei ghenerale a celor cinci părți a pământului. Ediția a doua. Iași, Tipografia Albinei, 1840 (prima ediție în 1834).

Facca, C. V. = Costache Facca, Comodia vremii, în Pr. dram., p. 87-110 (text din 1833).

Factor, M. = A. Factor, Manualul meu. Carte de obște folositoare pentru economii de casă și de câmp. București, Tipografia lui Eliad, 1837.

Familia = Familia. Foaie enciclopedică și beletristică cu ilustrațiuni. Pesta, apoi Oradea Mare. Redactor responsabil: Iosif Vulcan. 1865-1906.

Fauna rom. = Fauna Republicii Populare Române (ulterior Fauna Republicii Socialiste România și Fauna României). Academia Română, 16 vol. (apărute pe fascicule), București, Editura Academiei Române, 1951-2015.

Fauna rom. înd. = Fauna Republicii Populare Române. Îndrumător. Partea I. București, Editura Academiei Române, 1951.

Fătu, D. = A. Fătul, Descrierea și întrebuințarea apei simple și a apelor minerale din Moldova. Iași, Tipografia Româno-Franceză, 1851.

Fătu, M. = Anastasie Fătul, Manual pentru învățătura moașelor. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1852.

F. dum. = Foaia duminecii, spre înmulțirea cei de obște folositoare cunoștințe. Alcătuite de o soțietate de învățați. Brașov, Tipografia lui Ioan Gött, 1837.

Filat. = Marcel Dănescu, Filatelia de la A la Z. București, Editura Sport-Turism, 1987.

Filimon, O. = Nicolae Filimon, Opere. Ediție îngrijită de Mircea Anghelescu, București, Editura Minerva, 2 vol., 1975-1978.

Filipescu, D. = Dascalul agronomiei seau Mânoducătorul practic în toate ramurile economiei. Traducere din limba germană și adaosuri de Leon Filipescu. Iași, Institutul Albinei, 2 vol., 1844.

Filipi = Goran Filipi, Atlasul lingvistic istroromân. Pula, Znanstvena Udruga Mediteran, 2002.

Filitti, C. S. = I. C. Filitti, Clasele sociale în trecutul românesc. București, Atelierele Grafice Socec & Co., Soc. Anonimă, 1925 (extras din Conv. lit. LVII, februarie-martie).

Filitti, Org. adm. = Ioan C. Filitti, Despre vechea organizare administrativă a principatelor române. București, Fundația Culturală Regele Mihai I, Imprimeria, 1929 (extras din Revista de Drept Public IV, nr. 2).

Filocalia = Filocalia sau culegere din scrierile Sfinților Părinți cari arată cum se poate omul curăți, lumina și desăvârși. Traducere din limba greacă de Dumitru Stăniloae. Sibiu, Tipografia Arhidiecezană / București, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, Roman, Editura Episcopiei Romanului și Hușilor / București, Editura Harisma, vol. I 1946, vol. II 1947, vol. III 1948, vol. IV 1948, vol. V 1976, vol. VI 1977, vol. VII 1977, vol. VIII 1979, vol. IX 1980, vol. X 1981, vol. XI 1990, vol. XII 1991.

Fiziologul = Fiziologul. Ediție îngrijită de V. Guruianu, în CMVCP II, p. 93-98 (text din 1693).

FL = Foaie literară pe I semestru al anului 1838. Redactor G. Barițiu. Anul I. Brașov, Ioan Gött.

Fl. d. (1592-1604) = Floarea darurilor. Ediție îngrijită de Magdalena Georgescu, în CMVCP I, p. 119-182.

Fl. d. (1693) = Floarea darurilor. Text din 1693, manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 1436).

Flacăra = Flacăra. Revistă social-politică și literar-artistică. București, 1952-2012.

Flambura = Flambura. Revistă aromână tipărită la Salonic, vol. I 1912, vol. II 1914.

Flechtenmacher, T. = I. Morison, Tractație despre izvorul sănătății și pricina boalelor. Traducere de Cr. Flechtenmacher, Iași, din 1829-1831. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 3687).

F. leg. imp. = Foaea legilor imperiale pentru regatele și țerile representate în Senatul imperial. Viena, Imprimeria reg. de curte și stat, 1870-1918.

Flora Mold. = I. Szabo, Flora Prințipatului Moldovei. Iași. Manuscris, text din 1840-1842, 3 vol., (Biblioteca Muzeului de Istorie Națională al Universității din Iași, cota III 503).

Flora Rom. = Flora Republicii Populare Române. Flora Reipublicae Popularis Romanicae (de la vol. XI, Flora Republicii Socialiste România). București, Editura Academiei Române, vol. I 1952; vol. II 1953; vol. III 1955; vol. IV 1956; vol. V 1957; vol. VI 1958; vol. VII 1960; vol. VIII 1961; vol. IX 1964; vol. X 1965; vol. XI 1966; vol. XII 1972; vol. XIII 1976.

Florea, T. F. = Ion A. Florea, Terminologia fierăriei în mediul rural din Moldova și Bucovina. Glosar. Iași, Tipografia Universității „Al . I. Cuza”, 1981.

Florescu, G. = Florian, Gemenii din Bergam. Traducere de I. Florescu. București, Tipografia lui I. Eliad, 1836.

Florian, R. = Mircea Florian, Recesivitatea ca structură a lumii. Ediție îngrijită de Nicolae Gogoneață și Ioan C. Ivanciu. București, Editura Eminescu, 2 vol., 1983-1987 (publicat postum).

FM = Foaie pentru minte, inimă și literatură. Revistă socială și literară. Brașov, 1838-1865.

FN = Foletul novel. Calendarul lui Constantin-Vodă Brâncoveanu. 1693-1704. Traducere anonimă din limba italiană. Publicat de Emil Vârtosu. București, 1942.

Foaia populară = Foaia populară. Revistă săptămânală. București, 1898-1903.

Foarță, H. = Șerban Foarță, Holorime. București, Editura Litera, 1986.

Fochi, D. E. = Adrian Fochi, Datini și eresuri populare de la sfârșitul secolului al XIX-lea. Răspunsurile la chestionarele lui Nicolae Densusianu. București, Editura Minerva, 1976.

Fogarasi, Catehism = Fogarasi István, Catechismus, în Lajos Tamás, Kátéja, Cluj, 1942 (text din 1648).

Folc. Dobr. = Folclor din Dobrogea. Culegere de Constantin Brăiloiu, Emilia Comișel și Tatiana Gălușcă-Cârșmariu. București, Editura Minerva, 1978.

Folc. Mold. = Folclor din Moldova. Texte alese din colecții inedite. București, Editura pentru Literatură, 2 vol., 1969.

Folc. Olt. – Munt. = Folclor din Oltenia și Muntenia. Texte alese din colecții inedite. București, Editura pentru Literatură / Editura Minerva, vol. I-II 1967; vol. III 1968; vol. IV 1969; vol. V 1970.

Folc. Transilv. = Folclor din Transilvania. Texte alese din colecții inedite. București, Editura pentru Literatură / Editura Minerva, vol. I-II 1962; vol. III 1967; vol. IV 1969.

Fontanin, C. = G. Mar. Fontanin, Curs elementariu de geografia fisică și matematică. București, Tipografia Collegiului Naționale, 1855.

Fotino, Ist. = Dionisie Fotino, Istoria generală a Daciei. Traducere din neogreacă a unui volum din 1818, de George Sion. București, Imprimeria Națională a lui Iosef Romanov et Companie, 3 vol., 1859.

Fragm. Tod. = Fragmentul Todorescu. Text îngrijit de Ion Gheție, în Texte rom. (XVI), p. 336-343 (text din 1562-1571).

Frâncu – G. Candrea, M. = Teofil Frâncu, George Candrea, Românii din Munții Apuseni (Moții). București, Tipografia Modernă, 1888.

Frâncu – G. Candrea, R. = Teofil Frâncu, George Candrea, Rotacismul la moți și istrieni. București, Tipo-Litografia Dor. P. Cucu, 1886.

C. Frâncu, Neol. Olt. = C. Frâncu, Neol. Olt. = Constantin Frâncu, „Neologisme juridico-administrative în documentele din Oltenia din timpul administrației austriece (1718-1739)”, în SCL, XXXVI, 1985, nr. 4, p. 307-319 și nr. 6, p. 495-506.

Friedwagner, R. V. = Mathias Friedwagner, Rumänische Volkslieder aus der Bukowina. I. Band: Liebeslieder. Mit 380 von Alex. Voievidca aufgezeichneten Melodien, 6 farbigen Bildern, einer Auswahl von 100 Liedern in deutscher Übersetzung und einer Karte herausgegeben. Würzburg, Konrad Triltsch Verlag, 1940.

Frollo, V. = I. L. Frollo, Vocabular italiano-român, franceso-român și româno-italiano-frances cu trei tractate gramaticale și cu adăugerea numenilor proprie celor mai principale. Edițiune sterotipă. Partea I. Vocabular italiano-român. Pesta, Stabilimentul Tipografic al Societății Deutsch, 1869.

Frunză, S. = Eugen Frunză, Sub steagul vieții. București, Editura pentru Literatură și Artă, 1950.

Frunză, Z. = Eugen Frunză, Zile slăvite. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951].

Frunzetti, P. = Ion Frunzetti, Pegas între Meduza și Perseu. București, Editura Meridiane, 2 vol., 1985 (dat la tipar în 1943).

Fulea, B. = Moisi Fulea, Bucoavnă de normă. Sibiu, 1815.

Fulea, C. N. = [J. H. Campe], Cărticica năravurilor bune pentru tinerime. Traducere din limba germană de Moisi Fulea. Sibiu, Tipografia lui Ioann Bart, 1819.

Fundam. = Fundamentalnice legi pentru granița militărească al Carlstadului, Varasdinului, Banalului, Slavoniei și a Bănatului. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1808.

Fundescu, L. P. = Literatura populară, basme, orații, păcălituri și ghicitori. Adunate de I. C. Fundescu. Ediția a IV-a. București, Tipo-Litografia Dor. P. Cucu / Editura Librăriei H. Steinberg, 2 vol., 1896-1897 (prima ediție 1867).

Fundoianu, P. = B. Fundoianu, Poezii. Ediție îngrijită de Paul Daniel și G. Zarafu. București, Editura Minerva, 1978.

Furnică, D. C. = Documente privitoare la comerțul românesc. 1473-1868. Publicate de Dumitru Z. Furnică. București, Tipografia România Nouă, Theodor I. Voinea, 1931.

Furnică, I. C. = Din istoria comerțului la români, mai ales băcănia. 1593-1855. Documente publicate de Dumitru Z. Furnică. București, Socec & Co., Societate Anonimă, 1908.

Furnică, Ind. = Industria și desvoltarea ei în Țările Românești. Lucrare făcută pe baza documentelor de Dumitru Z. Furnică. București, Institut de Arte Grafice „Tiparul Românesc”, 1926.

Furtună, C. S. = Cuvinte scumpe. Taclale, povestiri și legende românești. Culese de Dumitru Furtună. București, Librăriile Socec & Co. și C. Sfetea, 1914.

Furtună, V. Î. = Vremuri înțelepte. Povestiri și legende românești. Culese de Dumitru Furtună. București, Librăriile Socec & Co., C. Sfetea și Librăria Națională, 1913.

Fuss = M. Fuss, „Alphabetarische Zusammenstellung der sächsischen, ungarischen, walachischen und deutschen Trivialnamen in Siebenbürgen wildwachsender oder allgemein cultivierter Pflanzen”, în Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, III, Hermannstadt, Verlag des Vereins, 1848, p. 177-208.

G = Gândirea. Revistă literară, artistică și socială. Cluj, apoi București, 1921-1944.

G. sp. = Gazeta sporturilor. Cotidian. București, 1989-.

Gafencu, Î. P. = Grigore Gafencu, Însemnări politice. 1929-1939. Ediție îngrijită de Stelian Neagoe. București, Editura Humanitas, 1991.

Galaction, O. = Gala Galaction, Opere. Ediție îngrijită de Teodor Vârgolici. București, Editura Minerva / Fundația Națională pentru Știință și Artă, 10 vol., 1994-2005.

Galan, B. = Valeriu Emil Galan, Bărăgan. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă / Editura Tineretului, 2 vol., 1954-1959.

Galan, Z. R. = Valeriu Emil Galan, Zorii robilor. Ediția a II-a. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1951 (prima ediție în 1950).

Gane, S. = Nicolae Gane, Scrieri. Ediție îngrijită de Ilie Dan. București, Editura Minerva, 1979.

C. Gane, A. V. = C. Gane, Amărâte și vesele vieți de jupânese și cucoane. Boieroaice din Moldova și Țara Românească în veacurile XVI-XIX. București, Editura Modernă, 1943.

C. Gane, T. V. = C. Gane, Trecute vieți de doamne și domnițe. București, Luceafărul S. A. / Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, vol. I 1932; vol. II 1935; vol. III 1939.

Gaster, Lit. pop. = Moses Gaster, Literatura populară română. Ediție îngrijită de Mircea Anghelescu. București, Editura Minerva, 1983 (prima ediție 1883).

Gavra, L. = Alexandru Gavra, Lexicon de conversație-istoricesc religionariu. Tom întâi. A-B. Buda, Tipărit în Regeasca Tipografie, 1847.

Gaz. săt. = Gazeta săteanului. Râmnicu Sărat, 1884-1894.

Gârbea, Marx = Horia Gârbea, Cine l-a ucis pe Marx? București, Editura Vinea, 2001.

Gârleanu, S. A. = Emil Gârleanu, Scrieri alese. Ediție îngrijită de Teodor Vârgolici. București, Editura pentru Literatură, 2 vol., 1963.

GBLR = Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Gramatica de bază a limbii române. București, Academia Română, Univers Enciclopedic Gold, 2010.

GBLR – CE = Gabriela Pană Dindelegan (coord.), Gramatica de bază a limbii române: Caiet de exerciții. București, Univers Enciclopedic Gold, 2010.

GCR = Chrestomație română. Alcătuită de M. Gaster. Leipzig / București, F. A. Brockhaus / Socec & Co., 2 vol., 1891.

Genilie, G. = I. Genilie, Geografie istorică, astronomică, naturală și civilă a continentelor în general și a României în parte. București, Tipografia lui Eliad, 1835.

Genilie, Princip. = I. Genilie, Principe de geografie pentru tinerimea studioasă. Ediția a doua. București, Tipografia Colegiului Național, 1851 (prima ediție în 1841).

Geologia XI = Ion Băncilă, Geologia. Manual pentru clasa a XI-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

Geom. sp. X = Cezar Coșniță, Geometrie în spațiu. Manual pentru clasa a X-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

Geometrie VIII = Cezar Coșniță, G. D. Simionescu, Geometrie. Manual pentru clasa a VIII-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

Geometrie IX = G. D. Simionescu, Cezar Coșniță, Geometrie. Manual pentru clasa a IX-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

Georgescu, R. M. = Al. Dumas, Regina Margot. Traducere de P. M. Georgescu. București, George Ioanid, 3 părți, 1856.

Georgescu – Sachelarie, Jud. dom. – P. J. = Valentin Al. Georgescu, Ovid. Sachelarie, Judecata domnească în Țara Românească și Moldova (1611-1831). Partea a II-a: Procedura de judecată. București, Editura Academiei Române, 1982.

Georgescu – Strihan, Jud. dom. – O. J. = Valentin Al. Georgescu, Petre Strihan, Judecata domnească în Țara Românească și Moldova (1611-1831). Partea I: Organizarea judecătorească. București, Editura Academiei Române, vol. I 1979, vol. II 1981.

Georgescu-Tistu, B. = Folklor din județul Buzău. Culegere de N. Georgescu-Tistu. București, Cultura Națională, 1928.

Georgescu-Tistu, B. L. R. = Nicolae Georgescu-Tistu, Bibliografia literară română. București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională 1932.

Gergely, O. L. = Omu de lume seau Sontice regule cuviinției, grației, mai alesului mod a vieței și a adeveratelor blândețe, spre întribuințarea tinerimei românești. Traducere adăugită de Vasilie Gerghely de Csokotis. Viena, Tipografia lui Dimitrie Davidovici, 1819.

Ghelase, T. pescuit. = Gh. I. Ghelase, Tehnica pescuitului. București, Editura Tehnică, vol. I 1949, vol. II 1951.

Gheogr. = Gheografie a tuturor stăpânirilor. Manuscris din 1834 (Biblioteca Academiei Române, cota 2771, f. 11-106v).

Gheografia = Parte a doua a gheografiii. Fragment. Pentru arătare globului. Întâia orânduial[ă] a globului. Manuscris din 1802 (Biblioteca Academiei Române, cota 1152, f. 48r-51v).

Gheom. – Trigon. = Începuturile gheometrii a lui Volfii, a căriia partea cea întâi arată începuturile a gheometriei ce să zice epipedos, adecă măsurare de câmp. Începuturile trigonometriii cei di pi câmp. Traducere din neogreacă, făcută în Moldova, în intervalul 1800-1820, probabil de dascălul Petru Stamatiadi de la Academia domnească. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 923).

Gheorgachi, Cer. = Literatura românească de ceremonial. Condica lui Gheorgachi, 1762. Studiu și text de Dan Simonescu. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1939.

Gheorghiu-Dej, Gosp. Agr. = Gh. Gheorghiu-Dej, Cuvântare rostită la Congresul fruntașilor din gospodăriile agricole colective, 23 mai 1953. București, Editura pentru Literatură Politică, 1953.

Gherasim, I. A. = Istoria Americăi. Traducere din limba franceză de Gherasim, arhimandrit al Mitropoliei Iașului. Manuscris, copii din: tom I 1800; tom II: 1795 (Biblioteca Universității din Iași, ms., cota IV-17).

Gherasim, Ist. = Voltaire, Istoria craiului Sveziei Carol 12. Traducere din limba franceză de arhimandritul Gherasim din Iași, manuscris din 1792 (Biblioteca Universității din Iași, cota IV-5).

Gherasim, Șt. stihii = Pentru știința stihiilor, unde să cuprindi și alte științi. Traducere din limba franceză de arhidiaconul, apoi arhimandritul Gherasim de la mitropolia din Iași, pe la 1786-1788. Manuscris, co­pie din anul 1814 (Biblioteca Academiei Române, ms. 194).

Gherasim, T. F. = Abatele Pérau, Taina francmasonilor. Traducere de arhimandritul Gherasim, din 1787. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 451).

Gherasim, V. H. = Lesage, Viața domnului Heruvim de la Ronda. Traducere de arhimandritul Gherasim de la mitropolia din Iași, manuscris din anul 1793 (Biblioteca Academiei Române, ms. 46).

Gherasim Putneanul, Gheografie = Gheografie noauă, care cearcă de obște toată fața a sferii idroghiu. Traducere din neogreacă făcută de ierodiaconul Gherasim Putneanul de la episcopia Romanului în 1770-1780. Manuscris, copie din 1780 (Biblioteca Arhivelor Statului, Iași, cota 121).

Gherasim Putneanul, Haract. = Haractirurile lui Epictit. Traducere din limba franceză a unei versiuni comentate a Manualului și altele, făcută de ierodiaconul Gherasim Putneanul de la episcopia Romanului. Manuscris, copie din anul 1779 (Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Iași, cota 124).

Gherasim Putneanul, Haract.2 = Cartea lui Epictit. Traducere din limba franceză a unei versiuni comentate a Manualului, făcută de ierodiaconul Gherasim Putneanul de la episcopia Romanului, ms. 27 BAR (București), copie din 1785, ed. de Antonie Plămădeală, în Mitropolia Ardealului, XXIX, 1984, nr. 9-10, p. 595-662.

Gherasim Putneanul, Telemahos = Fénélon, Întâmplările lui Telemahos, fiiului lui Ulises. Traducere din limba franceză făcută de ierodiaconul Gherasim Putneanul de la episcopia Romanului, pe la 1770. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 1576).

Gheție, R. M. = Ion Gheție, Dicționar român-maghiar pentru școală și privați. Román-magyar szótár. Budapest, Franklin – Társulat Magyar irod. intézet és kőnyvnyomda Kiadása, 1896.

I. Gheție, B. = Ion Gheție, Biruitorii. București / Chișinău, Editura Litera Internațional, 2 vol., 2002.

I. Gheție, B. D. = Ion Gheție, Baza dialectală a românei literare. București, Editura Academiei Române, 1975.

I. Gheție, Î. S. = Ion Gheție, Începuturile scrisului în limba română. Contribuții filologice și lingvistice. București, Editura Academiei Române, 1974.

I. Gheție – Mareș, Gr. = Ion Gheție, Al. Mareș, Graiurile dacoromâne în sec. al XVI-lea. București, Editura Academiei Române, 1974.

I. Gheție – Mareș, Intr. fil. = Ion Gheție, Al. Mareș, Introducere în filologia românească. Probleme. Metode. Interpretări. București, Editura Enciclopedică Română, 1974.

Ghibănescu, I. Z. = Ispisoace și zapise. Documente slavo-române publicate de Gh. Ghibănescu, 6 vol. a câte 2 părți, Iași, Tipografia Dacia / Goldner, 1906-1933.

Ghibănescu, S. I. = Surete și izvoade. Documente slavo-române. Publicate de Gh. Ghibănescu. Iași, Tipografia Dacia / Lumina Moldovei / Viața românească / Presa bună, Huși, Atelierele Zanet Corlățeanu / Tipografia „Lețcae” George Jorică, 25 vol., 1906-1933.

Ghibu, O. bis. = Onisifor Ghibu, Viața și organizația bisericească și școlară în Transilvania și Ungaria. București, Institutul de Arte Grafice „Nicolae Stroilă”, 1915.

Ghica, O. = Ion Ghica, Opere. Ediție îngrijită de Ion Roman. București, Editura pentru Literatură / Editura Minerva, 4 vol., 1967-1985.

Ghica, Scr. Al. = Ion Ghica, Scrisori către Vasile Alecsandri, ediție îngrijită de Radu Gârmacea, București, Humanitas, 2004.

Ghica – Sturdza, A. = Ion Ghica, Dimitrie A. Sturdza, Ajutorul comerciantului, al agricultorului și al ingineriului. Greutăți și măsuri etc. Formule întrebuințate la comerciu, bancă, agricultură și ingineria civilă. București, Librăria Socec & Co., Viena, Tipografia Carol Gerold și Fiii, 1873.

Ghinoiu, P. R. = Ion Ghinoiu, Panteonul românesc. Dicționar. București, Editura Enciclopedică, 2001.

Giuglea – Vâlsan, R. S. = G. Giuglea, G. Vâlsan, De la românii din Serbia. Culegere de literatură populară. București, Tipografia Curții Regale, F. Göbl Fiii, 1913.

C. Giurescu, St. ist. = C. Giurescu, Studii de istorie. Antologie, îngrijire de ediție și introducere de Dinu C. Giurescu. București, Editura Eminescu, 1993.

C. C. Giurescu, D. = C. C. Giurescu, „Contribuțiuni la studiul marilor dregătorii în secolele XIV și XV”, în Bul. com. ist. V (1926), p. 1-176.

C. C. Giurescu, I. R. = Constantin C. Giurescu, Istoria românilor. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, vol. I 1935; vol. II1-II2 1937; vol. III1 1942; vol. III2 1946.

C. C. Giurescu, Ist. șt. tehn. = Constantin C. Giurescu, Contribuții la istoria științei și tehnicii românești în secolele XV – începutul secolului XIX. București, Editura Științifică, 1973.

C. C. Giurescu, P. O. = Constantin C. Giurescu, Istoricul podgoriei Odobeștilor din cele mai vechi timpuri până la 1918. București, Editura Academiei Române, 1969.

GÎ = Gazeta învățământului. Organ al Ministerului Învățământului, Culturii și al Uniunii Sindicatelor din Instituțiile de Învățământ și Cultură. [București], 1953-1971.

Gîdei, Cron. mold. = Al. Gîdei, Studiu asupra cronicarilor moldoveni din punct de vedere al limbei, metodei și cugetărei. București, Editor Atanasie Nițeanu (Tip. E. Miulescu), 1898.

GL = Gazeta literară. Organ săptămânal al Uniunii Scriitorilor. București, 1954-1968.

Gl. Munt. = Maria Marin, Iulia Mărgărit, Glosar dialectal. Muntenia, București, Editura Academiei Române, 1999.

Gl. Olt. = Boris Cazacu (coord.), Glosar dialectal. Oltenia. București, Editura Academiei Române, 1967.

Glosele Bogdan = Glosele Bogdan. Ediție îngrijită de Magdalena Georgescu, în Texte rom. (XVI), p. 422-438 (sec. XVI–înc. sec. XVII).

Gl. reg. = V. Arvinte, D. Ursu, M. Bordeianu, Glosar regional. București, Editura Academiei Române, 1961.

GM = Gazeta de Moldavia. Urma Albinei Românești, cu a ei foileton. Publicație periodică politică și literară. Iași, 1850-1858.

Goga, O. = Octavian Goga, Opere. Ediție îngrijită de Ion Dodu Bălan. București, Editura Minerva, 2 vol., 1978.

Goga, O.2 = Octavian Goga, Opere. Ediție îngrijită de Ion Dodu Bălan, București, Univers Enciclopedic, vol. I 2011.

Golescu, Pilde = Constantin Golescu, Adunare de pilde bisericești și filosofești, Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei, 1826.

Golescu, S. = Constantin Golescu, Scrieri. Ediție îngrijită de Mircea Anghelescu. București, Editura Minerva, 1990.

Golescu, Tract. = Adunare de tractaturile ce s-au urmat între preaputernica împărăție a Russiii și Nalta Poartă, însă acelea numai, care sunt pe seama Prințipaturilor Valahiii și Moldaviii. Tălmăcită de Constandin Radovici din Golești [= Dinicu Golescu]. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1826.

I. Golescu, B. = Iordache Golescu, Băgări de seamă asupra canoanelor gramaticești. București, Tipografia lui Eliad, 1840.

I. Golescu, Cond. = Iordache Golescu, Condica limbii rumânești. Manuscris în șapte volume, c.1832 (Biblioteca Academiei Române, cotele 844-850).

I. Golescu, S. A. = Iordache Golescu, Scrieri alese. Teatru. Pamflete. Proză. Versuri. Proverbe. Traduceri. Excerpte din Condica limbii românești și din Băgări de seamă asupra canoanelor grămăticești. Ediție îngrijită de Mihai Moraru. București, Cartea Românească, 1990.

I. Golescu, U. O. = A. von Kotzebue, Urârea de oameni și pocăința. Traducere de Iordache Golescu după o versiune grecească, în 1816. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 2911).

Gologan, C. R. = N. V. G. Gologan, Cercetări privitoare la trecutul comerțului românesc din Brașov. București, 1928.

Goma, Jur. = Paul Goma, Jurnal. București, Editura Nemira / Criterion Publishing / Editura Anamarol, 8 vol., 1997-2007.

Goma, Ost. = Paul Goma, Ostinato. București, Univers, 1992 (scrisă în 1966).

Gorjan, H. = Halima sau povestiri mitologhicești arabești, pline de băgări de seamă, și de întâmplări foarte frumoase și de mirare. Traducere de I. Gherasim Gorjan. București, vol. I-II 1835, vol. III 1837, vol. IV 1838.

Gorovei, Cim. = Cimiliturile românilor. Publicate de Artur Gorovei. Edițiunea Academiei Române. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1898.

Gorovei, Cr. = Artur Gorovei, Credinți și superstiții ale poporului român. București, Librăriile Socec & Co., Pavel Suru, C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena Gerald & Comp., 1915.

Gorovei, D. = Artur Gorovei, Descântecele românilor. București, Regia M. O. Imprimeria Națională, 1931.

Gorovei – Lupescu, B. = Artur Gorovei, M. Lupescu, Botanica poporului român. Fălticeni, Tipografia Iosef Bendit, 1915.

Gorun, S. A. = Ion Gorun, Scrieri alese. Ediție îngrijită de Lidia Munteanu și Vasile Netea. București, Editura Minerva, 1983.

Graiul = Graiul nostru. Texte din toate părțile locuite de români. Publicate de I. A. Candrea, Ov. Densusianu, Th. D. Speranția. București, Socec & Co. Vol. I: 1906; vol. II: 1908.

Gram. Mold. = Verb-scrib-reguleta sau Gramatica moldov-românească. Preascrise de-al doilea din cărțile d[sa]le d. Gheorghie Dimitriu, în Seminariia Socola. Manuscris din jurul anului 1840 (Biblioteca Academiei Române, cota 528).

Gram. rom. = Dimitrie Macrea (coord.), Gramatica limbii române. Academia Română. București, Editura Academiei Române, 2 vol., 1954.

Gram. rom.2 = Al. Graur, Mioara Avram, Laura Vasiliu (coord.), Gramatica limbii române. Ediția a II-a, revăzută și adăugită. Academia Română. București, Editura Academiei Române, 2 vol., 1963.

Gram. rom.3 = Valeria Guțu-Romalo (coord.), Gramatica limbii române. Academia Română București, Editura Academiei Române, 2 vol., 2005.

Gram. rom.3 – 2008 = Valeria Guțu-Romalo (coord.), Gramatica limbii române. Tiraj nou, revizuit. Academia Română. București, Editura Academiei Române, 2 vol., 2008.

Grandea, S. = Grigore H. Grandea, Scrieri. Ediție îngrijită de Pavel Țugui. București, Editura Minerva, 1975.

Grădișteanu, D. P. = Molière, Domnu Pursoniac. Traducere de Gr. Grădișteanul fiul. București, Tipografia lui I. Eliad, 1836.

Greceanu, Î. = Polyzois Contos, Învățături de multe științe, folositoare copiilor creștinești cei ce vor vrea să înveațe și să știe dumnezeiasca Scriptură. Traducere din limba greacă de Nicodim Greceanul. Sibiu, Tipografia lui Ioann Bart, 1811.

R. Greceanu, Î. = Radu Greceanu, Începătura istoriii vieții luminatului și preacreștinului domnului Țării Rumânești, Io Costandin Brâncoveanu Basarab voievod, în Cron. munt. II, p. 5-272 (text din 1693-1714).

Răducanu Greceanu, Cuv. = Fontenelle, Cuvântări pentru mulțimea lumilor. Traducere din neogreacă de Răducanu Greceanu. Manuscris de la începutul secolului al XIX-lea (Biblioteca Academiei Române, cota 1383).

Grecescu, Fl. = Doctorul D. Grecescu, Conspectul florei României. Plantele vasculare indigene și cele naturalizate ce se găsesc pe teritoriul României, considerate subt punctul de vedere sistematic și geografic. București, Tipografia „Dreptatea”, 1898.

Gregorian, Cl. = M. Gregorian, Graiul din Clopotiva. București, Socec, 1937 (extras din GS, VII, 1937, p. 132-193).

Gridan, U. B. = Teofil Gridan, Universul bijuteriilor. București, Editura Enciclopedică, 2003.

Grigore Râmniceanu, Fragm. = [Fragmente de algebră, aritmetică și trigonometrie]. Text muntean din anul 1801, tradus probabil de Grigorie Râmniceanu, manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 1081).

Grigore Râmniceanu, L. = Ioan Damaschin, Loghică. Traducere de episcopul Grigore Râmniceanu. București, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1826.

Grigore Râmniceanu, M. A. = [Manuil Glyzonie Hiotul, Manual de aritmetică practică]. Traducere din greacă de Grigorie Râmniceanu. Manuscris din 1793 (Biblioteca Academiei Române, cota 1316).

Grigoriu, E. = S. Gessner, Erast. Traducere din limba greacă de sardăreasa Zoița Grigoriu. Iași, 1822.

Grigoriu-Rigo, M. P. = Gr. Grigoriu-Rigo, Medicina poporului. Vol. I: Boalele oamenilor, vol. II: Boalele vitelor. București, Inst. de arte grafice „Carol Göbl”, 1907 (extras din AA lit. seria II, tomul XXX).

Grigorovitza, C. G. = Em. Grigorovitza, Chipuri și graiuri din Bucovina. București, Editura Minerva, Institutul de Arte Grafice și Editură, 1905 (prima ediție în 1900).

Grigurcu, C. R. = Gheorghe Grigurcu, Critici români de azi. București, Editura Cartea Românească, 1981.

Grossman, DGR = S. J. Grossman, Dicționar german-român complect, vol. I, A-I, Iași, Tipolitografia H. Goldner, 1890.

Groșan, C. C. = Ioan Groșan, Caravana cinematografică. București, Editura Cartea Românească, 1985.

Groșan, P. O. = Ioan Groșan, O sută de ani de zile la porțile Orientului. Ediția a II-a. București, Editura Aula, 2002 (prima ediție în 1992).

Gr. Ucr. = Maria Marin, Iulia Mărgărit, Victorela Neagoe, Vasile Pavel, Graiuri dacoromâne din sud-estul Ucrainei. Studiu lingvistic. Texte dialectale. Glosar, București, Editura Academiei Române, 2016.

GS = Grai și suflet. Revista Institutului de Filologie și Folklor, publicată de Ovid Densusianu. București, 1923-1934; 1937.

GT = Gazeta de Transilvania (ulterior Gazeta Transilvaniei, Gazeta transilvană). Publicație periodică, politică și culturală. Brașov, 1838-1873; 1875-1945.

GTN = Gazeta Teatrului național. Revistă literară. Condusă de I. Heliade-Rădulescu. București, 1835-1836.

Guguțel = Guguțel, fiul vicleanului Meșter Perdaf, carte de tot glumeață și amusantă, oricine o cetește nu mai isprăvește a râde firește. Galați, Librăria, G. D. Nebunelly și fiii, 1879.

Gulian, B. C. = Constantin I. Gulian, Bazele istoriei și teoriei culturii. București, Editura Academiei Române, 1975.

Gusti, G. V. = D. Gusti, Geografia veche. Pentru clasele colegiale din Academia Mihăileană. Iași, Inst. Albinei, 1843.

Gusti, R. = Dimitrie Gusti, Ritorică română pentru tinerime, Iași, Tipografia Buciumului Român, 1852.

D. Gusti, P. A. = Dimitrie Gusti, Pagini alese. Ediție îngrijită de Ovidiu Bădina și Octavian Neamțu. București, Editura Științifică, 1965.

Gyr, P. = Radu Gyr, Poezii. Ediție îngrijită de Simona Popa. Timișoara, Editura Marineasa, 3 vol., 1992-1994.

H. = Răspunsuri la Chestionarul lingvistic al lui B. P. Hasdeu. Manuscris legat în 19 volume (Biblioteca Academiei Române, cotele 3418-3436).

Hamangiu – Nicolau, Dr. roman = C. Hamangiu, Matei G. Nicolau, Dreptul roman. Volumul I. București, Editura Librăriei Socec & Co., Societate anonimă, 1930.

Haneș, Ț. Olt. = V. V. Haneș, Din Țara Oltului. Însemnări etnografice și linguistice, culegere de texte, glosar de cuvinte și mai multe clișee. București, Editura Casei Școalelor, 1922.

P. Haneș, L. lit. = Petre V. Haneș, Dezvoltarea limbii literare române în prima jumătate a secolului al XIX-lea. București, Tipografia „Munca”, 1904.

Hasdeu, I. C. = B. P. Hasdeu, Istoria critică a românilor. Pământul Țărei Românești. Ediție îngrijită de Grigore Brâncuș. București, Editura Teora, 1999 (prima ediție: vol. I 1873, vol. II 1875).

Hasdeu, I. V. = B. Petriceicu-Hasdeu, Ion-Vodă cel cumplit. București, Imprimeria Ministerului de Resbel, 1865.

Hasdeu, O. = B. P. Hasdeu, Opere. Ediție îngrijită de Stancu Ilin (vol. I-II, IV-VI), I. Oprișan (vol. II, VII) și Crina Decusară Bocșan (vol. III). București, Editura Minerva / Editura Floarea Darurilor / Fundația Națională pentru Știință și Artă, 7 vol., 1986-2004.

Hasdeu, Pub. P. = B. P. Hasdeu, Publicistica politică. 1869-1902. Ediție critică, prefață, note și comentarii de I. Oprișan. București, Editura Saeculum I. O., 2 vol., 2001.

Hasdeu, Pub. pol. = B. P. Hasdeu, Publicistica politică. Volumul I. 1858-1868. Ediție critică de Stancu Ilin. București, Editura Floarea Darurilor, 2002.

Hasdeu, St. lingv. = B. P. Hasdeu, Studii de lingvistică și filologie. Ediție de Gr. Brâncuș, București, Editura Minerva, 2 vol., 1988.

Heliade-Rădulescu, A. = Aritmetica lui L. B. Francoeur. Traducere de I. Heliade-Rădulescu. București, Tipografia lui Eliad, 1832.

Heliade-Rădulescu, B. = Marmontel, Bărbatul bun. Traducere de I. Heliade-Rădulescu. București, Tipografia lui Eliad, 1832.

Heliade-Rădulescu, Corricolo = Alexandre Dumas, Din Corricolo (impresii de călătorie), trad. (selectivă) de I. Heliade-Rădulescu, București, 1846.

Heliade-Rădulescu, D. C. = Miguel de Cervantes, Don Chishot de la Mancha. Traducere din limba franceză, după Florian, de I. Heliade-Rădulescu. București, Tipografia lui Eliad, 2 vol., 1840.

Heliade-Rădulescu, D. J. = Lord Byron, Don Juan. Traducere de I. Heliade-Rădulescu. București, Tipografia lui Eliade, 1847.

Heliade-Rădulescu, F. B. = Marmontel, Femeia bună. Traducere de I. Heliade-Rădulescu. București, Tipografia lui Eliad, 1832.

Heliade-Rădulescu, Gr. p. = Regulile sau gramatica poeziii. Traducere de I. Heliade-Rădulescu. București, 1831.

Heliade-Rădulescu, Gr. rom. = Ion Heliade-Rădulescu, Gramatică românească. Ediție și studiu de Valeria Guțu Romalo. București, Editura Eminescu, 1980 (prima ediție în 1828).

Heliade-Rădulescu, Gr. rom. ms. = Ion Heliade-Rădulescu, Gramatică românească. Manuscris, copie din 1827 (Biblioteca Academiei Române, ms. 4796).

Heliade-Rădulescu, Hr. = I. Eliad [=Heliade-Rădulescu], Hristianismu la începutul său. Ecstract din Cele din urmă zile ale lui Pompei. București, Tipografia lui Eliad, 1836.

Heliade-Rădulescu, M. P. = A. de Lamartine, Meditații poetice. Traducere de I. Heliade-Rădulescu, București, 1830.

Heliade-Rădulescu, O. = Ion Heliade-Rădulescu, Opere. Ediție îngrijită de D. Popovici. București, Fundația Reglă pentru Literatură și Artă, 2 vol., 1939-1943.

Heliade-Rădulescu, O.2 = Ion Heliade-Rădulescu, Opere. Ediție critică de Vladimir Drimba. București, Editura pentru Literatură / Editura Minerva, 4 vol., 1967-1985.

Heliade-Rădulescu, O.3 = Ion Heliade-Rădulescu, Opere. Ediție îngrijită de Mircea Anghelescu. București, Univers Enciclopedic, 2 vol., 2002.

Heliade-Rădulescu, O. L. B. (A) = Din operile lui lord Byron. Traducere de I. Heliade-Rădulescu. București, Tipografia lui Eliad, vol. I: 1837; vol. II1-II2: 1839 (Biblioteca Academiei Române).

Heliade-Rădulescu, O. L. B. (B) = Din operile lui lord Byron. Traducere de I. Heliade-Rădulescu. București, Tipografia lui Eliad, vol. I: 1837; vol. II1-II2: 1839 (Biblioteca Națională).

Heliade-Rădulescu, Paralelism = I. Heliade, Paralelism între limba română și italiană (pe vol. II: Paralelism între dialectele român și italian sau forma ori gramatica acestor două dialecte). București, Tipografia lui Heliade, vol. I 1840, vol. II 1841.

Heliade-Rădulescu, S. L. B. = Din scrierile lui lord Byron. Traducere de I. Heliade-Rădulescu. București, Tipografia lui Eliad, 3 vol., 1834.

Heliade-Rădulescu, Speronare = Al. Dumas, Speronare (impresii de călătorie). Traducere de I. Heliade-Rădulescu. București, Tipografia lui Eliade, 1847.

Heliade-Rădulescu, V. = I. Eliade, Vocabular de vorbe streine în limba română, adică: slavone, ungurești, turcești, nemțești, grecești etc. București, Tipografia lui Eliade, 1847.

Heliade-Rădulescu – Câmpineanu, F. = Lucrările Soțietății filarmonice de la 1 dechemvrie 1833 până la 1 aprilie 1835. [Editat de I. Heliade-Rădulescu și I. Câmpineanu.] București, Tipografia lui Eliad, 1835.

Hepites, B.-A. = C. C. Epitis [ = Hepites], Însușire fisică a apei minerale numită Balta-Albă. București, La pitaru Zaharia Carcalechi, tipograful Curții, 1847.

Hepites, Pietr. M. = C. C. Hepites, Însemnări asupra pietrilor meteorice și asupra puțurilor arteziane. Brăila. Manuscris din 1835 (Biblioteca Academiei Române, cota 2859).

Herzog – Gherasim, M. = E. Herzog, V. Gherasim, „Glosarul dialectului mărginean”, partea I: A–cáškâ, în CC I, 1924, p. 355-399; partea II: Da–huzuri, în CC II-III, 1925-1926, p. 371-428; partea III: I–k’už, în CC IV-V, 1927-1928, p. 185-260; partea IV: l’–m, în CC VII, 1931-1932, p. 1-47.

Hill, Gram. lat. = George Hill, Începuturi de gramatică latină pentru clasele de limba latină, în Colegiul Sfântul Sava. București, Tipografia Colegiului, 1842.

Hist. urb. = Historia Urbana. Revista Comisiei de Istorie a Orașelor din România. Editura Academiei Române. Anul I (1993) ș.u.

Hobana, S. F. – L. A. = Ion Hobana, [Scrieri], vol. I: Science fiction. Autori, cărți, idei. București, Editura Eminescu, 1983; II: Literatura de anticipație. Autori, cărți, idei. București, Editura Eminescu, 1986.

Hodoș, C. băn. = Cântece bănățene. Culese de E. Hodoș. Caransebeș, 1898.

Hodoș, D. = E. Hodoș, Mic dicționar. Cuprinde peste 15 mii de neologisme, cuvinte străine, unele provincialisme, arhaisme ș.a. Pentru școale și particulari. Ediția I. Sibiu, Tipografia Arhidiecezană, [1929].

Hodoș, P. P. = Poezii poporale din Bănat. Culegere publicată de Enea Hodoș. 3 vol., vol. I: Caransebeș, 1892; vol. II: Balade. Sibiu, Editura „Asociațiunii”, 1906; vol. III: Descântece. Sibiu, Editura „Asociațiunii”, 1912.

Hogaș, D. M. = C. Hogaș, Pe drumuri de munte. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, vol. I 1944, vol. II 1947.

Hol. = Pentru holeră. București, foi volante din 1829-1830 (Biblioteca Academiei Române, pachetul IX).

Holban, R. = Maria E. Holban, „Un raport francez despre Moldova (1828) al consulului Lagan”, în Bul. com. ist. IX, 1930, p. 147-184.

A. Holban, O. = Anton Holban, Opere. Studiu introductiv, ediție îngrijită, note și bibliografie de Elena Beram. București, Editura Minerva, 3 vol., 1970-1975.

Horea, C. = Ion Horea, Coloană în amiază. Versuri. București, Editura pentru Literatură, 1961.

Horea, P. = Ion Horea, Poezii. București, Editura pentru Literatură și Artă, 1956.

Horga-Popovici, Og. = Nicolae Horga-Popovici, Oglindă arătată omului înțelept carea cuprinde în sine vechile ntâmplări cu pildă adusă cumu-i de lipsă omului a se cunoaște și celui de aproape îngăduit a fi din înțelepciunea sa. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1807.

Hoțul = Hoțul. Revistă săptămânală. București, 1887-1888.

Hrisoverghi, A. = A. Dumas, Antoni. Traducere de A. Hrisoverghi. București, Tipografia lui Eliad, 1837.

Hrisoverghi, P. = A. Hrisoverghi, Poezii. Ediție completă. Iași, Cantora Foaiei Sătești, 1843.

Hrisovul = Hrisovul. Buletinul Școalei de arhivistică. București, 1941-1947; serie nouă, 1995-2009.

Huboți, Î. = Ioan Huboți, Oarecare învățături pentru căutarea boalelor și prăsirea vitelor domestice. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1842.

Iacob, Mat. sup. = Caius Iacob, Curs de matematici superioare. București, Editura Tehnică, 1957.

Ianovici, Gram. rom. = Vasili Ianovici, Gramateca limbei românești, pentru a treia clasă a școalelor poporene. Viena, Leopold Grund, 1851.

Iarcu, D. S. = J. Jaclot, Doppia scriptură sau ținerea catastișelor, în partidă simplă și în partidă îndoită. Traducere din limba franceză de D. Iarcu. București, Tipografia lui Eliade, vol. I 1844, vol. II 1845.

Iarcu, M. G. = Mesuri și greuteți sau Aritmetica soțială. Culeasă și tipărită de Dimitrie Iarcu. București, Tipografia „Secolului”, 1857.

Iarcu, Rom. glum. = Românul glumeț. Basme, legende, tradițiuni populare orațiuni de Anul Nou și de nuntă, cântece populare vechi, ghicitori, povestea vorbii sau proverburi etc. Culese de Dimitrie Iarcu. Ediția a IV-a revăzută și adăugită. București, Tipografia Thiel & Weiss, 1874 (prima ediție în 1857).

I. B. = Informația Bucureștiului. Ziar, 1953-1989.

Ibrăileanu, O. = G. Ibrăileanu, Opere. Ediție îngrijită de Rodica Rotaru și Al. Piru. București, Editura Minerva, 10 vol., 1974-1980.

Ic. lum. = Icoana lumei. Foaie pentru îndeletnicirea moldo-românilor. Redactor responsabil: Gh. Asachi. Iași, Tipografia „Institutul Albinei”, 1840-1841; 1845-1846.

I. Cr. = Ion Creangă. Revistă de limbă, literatură și artă populară. Redactor: Tudor Pamfile. Bârlad, 1908-1921.

Ieud = Manuscrisul de la Ieud. Ediție îngrijită de Mirela Teodorescu și Ion Gheție. București, Editura Academiei Române, 1977 (text din 1622-1633).

IL = Iașul literar. Revistă a Uniunii Scriitorilor din România. Filiala Iași. 1954-1969.

Ilarion, Ex. = Vasile cel Mare, Exaimeronul. Traducere și comentarii de ieromonahul Ilarion de la Dragomirna, din 1774-1775. Manuscris, copie din jurul anului 1800 (Biblioteca mănăstirii Neamț, ms. 198).

Inochentie, E. = Ecaterina al doile. Istorie adunată a Împărățiii rusăști din ceputul ei pân la anul de acum. Împreună și scriire împrejuru a Tavricescului Hersonescului ostrov și a orașului Hersonii. Traduceri din grecește de ieromonahul Inochentie, egumenul mănăstirii Pângărați, probabil împreună cu logofătul Ioniță Chira, în anul 1788. Manuscris, copie din anul 1793 (Biblioteca Academiei Române, ms. 3102).

Inst. feud. = Ovid Sachelarie, Nicolae Stoicescu (coord.), Instituții feudale din Țările Române. Dicționar. București, Editura Academiei Române, 1988.

Instit. Ling. Val. = Institutiones Linguae Valachicae. Ediție îngrijită de Gh. Chivu, București, Editura Academiei Române, 2001 (text din c.1770).

Instr. dez. (1796) = [Instrucțiuni pentru iertarea dezertorilor]. Foaie volantă. Cluj, 1796.

Instr. dez. (1797) = [Instrucțiuni pentru iertarea dezertorilor]. Foaie volantă. Cluj, 1797. 

Instr. emigr. = [Instrucțiuni privitoare la emigrație]. Foaie volantă. Sibiu, 1787.

Instr. șc. = Inștrucție pentru școalele romanești în Bănat. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1809.

Instrucții = Instrucții [privitoare la emigrația din Bucovina]. Foaie volantă. Traducere de I. Budai-Deleanu. Viena, 1787.

Instrucțiuni = [Instrucțiuni pentru evidența populației]. Foaie volantă. Sibiu, Tipografia lui Petru Barth, 1785.

Intr. lingv. = Al. Graur (red. resp.), Introducere în lingvistică. București, Editura Științifică, 1958.

Ioanovici, Tehn. = Liviu Ioanovici, Tehnologia mecanică. Ediția a VII-a, București, Editura de Stat, 1949.

Ionescu, E. = Eugen Ionescu, Eu. Ediție îngrijită de Mariana Vartic. Cluj, Editura Echinox, 1990.

Ionescu, Nu = Eugen Ionescu, Nu. București, Editura Humanitas, 1991 (prima ediție 1934).

Ionescu, R. = Eugen Ionescu, Război cu toată lumea. Publicistică românească. Ediție îngrijită de Mariana Vartic și Aurel Sasu. București, Editura Humanitas, 2 vol., 1992.

G. Ionescu, C. T. = George Ionescu, Călăuza tipografului. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1906.

Gr. Ionescu, Ist. arhit. = Grigore Ionescu, Istoria arhitecturii românești din cele mai vechi timpuri până la 1900. București, Tiparul „Cartea Românească”, 1937.

I. Ionescu, Agr. M. = Ion Ionescu [de la Brad], Agricultura română din județul Mehedinți. București, Imprimeria Statului, 1868.

I. Ionescu, Agr. P. = Ion Ionescu [de la Brad], Agricultura română din județul Putna. București, Imprimeria Statului, 1869.

I. Ionescu, B. C. = Ion Ionescu [de la Brad], Calendar pentru bunul cultivator. Ediția a III-a. Adăugată cu elemente de meteorologie, agronomie și mechanica agricolă, și cu 54 de gravure reprezentând mașinile agricole cele mai însemnate. București, Tipografia Statului Nifon, 1861 (prima ediție în 1845).

I. Ionescu, B. G. = Ioan Ionescu [de la Brad], Calendar pentru bunul gospodar. Iași, Cantora Foaiei Sătești, 1845.

I. Ionescu, D. = Ion Ionescu [de la Brad], Agricultura română din județul Dorohoi. București, Imprimeria Statului, 1866.

I. Ionescu, F. = I. Ionescu [de la Brad], Ferma modelă și Institutul de Agricultură în Moldavia. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1847.

I. Ionescu, V. A. = David Low, Vitele albe din Englitera. Traducere și introducere de Ioan Ionescu de la Brad. Iași, la Institutul Albinei, 1842.

R. Ionescu, C. = R. Ionescu, Cânturi intime. București, Librăria A. Daniilopolu, 1854.

T. V. Ionescu, E. = Theodor V. Ionescu, Electricitatea. București, Editura Tehnică, 1957.

Ionescu-Boteni, S. N. = Ion Ionescu-Boteni, Din satul nostru. București, Minerva, 1908.

Ionescu-Muscel, Fil. = Iosif Ionescu-Muscel, Curs de filatură. Bumbac, in cânepă, iută, lână, mătase. București, Editura Tehnica Textilelor, 1947.

Ionescu-Muscel, Țes. = Iosif Ionescu-Muscel, Tratat de țesătorie. București, Editura Tehnica Textilelor, 1948.

Ionescu-Rion, S. = Raicu Ionescu-Rion, Scrieri. Ediție îngrijită de Florica Neagoe. București, Editura Științifică, 1964.

Ionescu-Rion, Scr. = Raicu Ionescu-Rion, Arta revoluționară. Scrieri de critică literară și social- politice. Ediție îngrijită de Victor Vișinescu. București, Editura Minerva, 1972.

Ionescu – Teodosiu, J. Ș. = D. Ionescu, Gr. Teodosiu, Jocuri școlare, pentru uzul familiilor și al școalelor. Ediția a II-a. București, Steinberg, 1905.

Ionică – Ciobanu, C. B. = Apostol Ionică, Ion R. Ciobanu, Compendiu de botanică. București, Editura Medicală, 1977.

Iordache, M. E. = Gheorghe Iordache, Mărturii etnolingvistice despre vechimea meseriilor populare românești. Studiu cu privire specială la Oltenia. Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1980.

Iordachi Hagiu, Stih. = Xenia Iordachi Hagiu, Stihuri. Ediție îngrijită de Eugenia Dima. Chișinău, Editura Gunivas, 2012 (text din 1826).

Iordan, G. = Iorgu Iordan, Gramatica limbii române. București, Cartea Românească, [1937].

Iordan, L. M. = Iorgu Iordan, „Lexicul graiului din sudul Moldovei”, în Arhiva XXVIII, 1921, p. 186-202.

Iordan, L. R. = Iorgu Iordan, Limba română contemporană. București, Editura Academiei Române, 1954.

Iordan, L. R. A. = Iorgu Iordan, Limba română actuală. O gramatică a „greșelilor”. Ediția a II-a. București, Editura Socec & Co., 1948 (prima ediție 1943).

Iordan, Mem. = Iorgu Iordan, Memorii. București, Editura Eminescu, vol. I: 1976; vol. II: 1977; vol. III: 1979.

Iordan, N. L. = Iorgu Iordan, Nume de locuri românești în Republica Populară Română. Volumul I. București, Editura Academiei Române, 1952.

Iordan, Stil. = Iorgu Iordan, Stilistica limbii române. București, Institutul de Linguistică Română, 1944 (Societatea Română de Linguistică. Seria II. Studii, 4).

Iordan, Top. = Iorgu Iordan, Toponimia românească. București, Editura Academiei Române, 1963.

Iorga, A. M. = N. Iorga, Acțiunea militară a României. În Bulgaria cu ostașii noștri. Vălenii de Munte, Tipografia Neamul Românesc, 1913.

Iorga, A. R. G. = Acte românești și câteva grecești din Archivele Companiei de comerț oriental din Brașov. Publicate cu o introducere despre istoria Companiei de N. Iorga. Vălenii de Munte, 1932.

Iorga, C. I. = N. Iorga, Istoria românilor în chipuri și icoane. București, „Minerva” / Socec, vol. I-II 1905, vol. III 1906.

Iorga, D. = N. Iorga, Discursuri parlamentare. 1907-1917. Antologie de Ion Constantinescu. București, Editura Politică, 1981.

Iorga, I. L. (XVIII) = N. Iorga, Istoria literaturii române în secolul al XVIII-lea (1688-1821). București, Institutul de Arte Grafice și Editură „Minerva”, 2 vol., 1901.

Iorga, I. L. (XIX) = N. Iorga, Istoria literaturii românești în veacul al XIX-lea, de la 1821 înainte, în legătură cu dezvoltarea culturală a neamului. Vol. I: București, Editura „Minerva”, 1907; vol. II: București, Editura „Minerva”, 1908; vol. III: Vălenii de Munte, Editura Tipografiei „Neamul Românesc”, 1909.

Iorga, Ist. arm. = N. Iorga, Istoria armatei românești. Vol. I, Vălenii de Munte. București, 1910, vol. II, București, Tipografia „Cultura Neamului Românesc”, 1919.

Iorga, Ist. bis. = N. Iorga, Istoria bisericii românești și a vieții religioase a românilor. Vălenii de Munte, Tipografia „Neamul Românesc”, vol. I 1908, vol. II 1909.

Iorga, Ist. com. = N. Iorga, Istoria comerțului românesc. Epoca veche. București, Tipografia „Tiparul Românesc”, 1925.

Iorga, Ist. ind. = N. Iorga, Istoria industriilor la români. București, 1927.

Iorga, Ist. înv. = N. Iorga, Istoria învățământului românesc. București, Editura Casa Școalelor, 1928.

Iorga, L. R. = N. Iorga, Istoria literaturii religioase a românilor până la 1688. București, Ateliere Grafice I. V. Socec, 1904.

Iorga, Mem. = Iorga, Memorii. București, Editura „Națională”, S. Ciornei, vol. I-II 1931; vol. III-VII 1939.

Iorga, N. rom. Ard. = N. Iorga, Neamul românesc în Ardeal și Țara Ungurească. București, „Minerva” Institut de Artă Grafică și Editură, 2 vol., 1906.

Iorga, N. rom. Bas. = N. Iorga, Neamul românesc în Basarabia. București, Editura Librăriei Socec & Co., 1905.

Iorga, N. rom. Bucov. = N. Iorga, Neamul românesc în Bucovina. București, Institutul de Arte Grafice și Editură „Minerva”, 1905.

Iorga, Oriz. = N. Iorga, Orizonturile mele. O viață de om așa cum a fost. Ediție îngrijită de Valeriu Râpeanu și Sanda Râpeanu. București, Editura Minerva, 1984 (prima ediție 1934).

Iorga, P. A. = N. Iorga, Pagini alese. Antologie de M. Berza. București, Editura pentru Literatură, 2 vol., 1965.

Iorga, SBD = N. Iorga, Scrisori de boieri, scrisori de domni. Ediția a II-a, Vălenii de Munte, Așezământul tipografic „Datina Românească”, 1925.

Iorga, S. D. = Studii și documente cu privire la istoria românilor. Publicate de N. Iorga. București, I. V. Socec / Socec & comp. / Tipografia „Neamul Românesc”, 29 vol., 1901-1914.

Iorga, S. M. = Nicolae Iorga, Sate și mănăstiri din România. București, „Minerva” Institut de Artă Grafică și Editură, 1905.

Iorga, S. N. = Scrisori de negustori. Tipărite cu o prefață de Nicolae Iorga. București, 1925.

Iorga, V. F. = N. Iorga, Viața femeilor în trecutul românesc. Vălenii de Munte, „Neamul Românesc”, 1910.

Iorgovici, Obs. = Paul Iorgovici, Observații de limba rumânească. Ediție îngrijită de Doina Bogdan-Dascălu și Crișu Dascălu. Timișoara, Editura Facla, 1979 (text din 1799).

Iosif, O. = St. O. Iosif, Opere. Ediție îngrijită Ion Roman. București, Editura Minerva, 4 vol., 1970-1981.

Iovescu, N. = Ion Iovescu, Nuntă cu bucluc. București, „Cugetarea”, [1936].

Ippocrat = Alegerile lui Ippocrat. Manuscris din a doua jumătate a secolului XVIII (Biblioteca Universității din Iași, cota VI-1).

Irimia, L. E. = Dumitru Irimia, Limbajul poetic eminescian. Iași, Editura Junimea, 1979.

Irimie, Port. P. = Cornel Irimie, Portul popular din zona Perșanilor. Țara Oltului. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1958].

Irineu, S. B. = Cora Irineu, Scrisori bănățene. București, Cultura Națională, 1924.

Isac, O. = Emil Isac, Opere. Ediție definitivă, îngrijită de Miron R. Paraschivescu. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1946.

Iser, V. = Andrei Iser, Walachisch-Deutsches Wörterbuch. Vocabular românesc-nemțesc. Kronstadt, Gebruckt bei Iohann Gött, 1850.

Isis = Isis sau Natura. Jurnal pentru răspândirea științelor naturale și esacte în toate clasele. Redactor: Iuliu Barasch. București, Imprimeria Națională a lui I. Romanov et Comp., 1856-1862.

Ispirescu, O. = Petre Ispirescu, Opere. Ediție îngrijită de Aristița Avramescu. București, Editura Minerva, 2 vol., 1969-1971.

Ispirescu, U. = Petre Ispirescu, Poveștile Unchiașului sfătos. București, 1879.

Ist. B.O.R. = Gheorghe I. Moisescu, Ștefan Lupșa, Alexandru Filipașcu, Istoria Bisericii române. Manual pentru institutele teologice. Vol. I, București, Editura Institutului biblic și de misiune ortodoxă, 1957.

Ist. dr. rom. = Vladimir Hanga (redactor responsabil), Istoria dreptului românesc. Vol. I, București, Editura Academiei, 1980.

Ist. l. rom. lit. = Ion Gheție (coord.), Istoria limbii române literare. Epoca veche (1532-1780). București, Editura Academiei Române, 1997.

Ist. lit. rom. = Istoria literaturii române. București, Editura Academiei. Vol. I: Folclorul. Literatura română în perioada feudală (1400–1780), red. resp. Al. Rosetti, 1964; vol. II: De la Școala Ardeleană la Junimea, red. resp. Al. Dima, 1968; vol. III: Epoca marilor clasici, red. resp. Șerban Cioculescu, 1973.

Ist. Rom. = Istoria României. București, Editura Academiei Române. Vol. I, Comuna primitivă. Sclavagismul. Perioada de trecere la feudalism, red. resp. C. Daicoviciu, 1960; vol. II: Feudalismul timpuriu. Feudalismul dezvoltat, în condițiile fărâmițării feudale și ale luptei pentru centralizarea statului. Feudalismul dezvoltat, în condițiile instaurării dominației otomane (a doua jumătate a secolului al XVI-lea), red. resp. A. Oțetea, 1962; vol. III: Feudalismul dezvoltat în secolul al XVII-lea și la începutul secolului al XVIII-lea. Destrămarea feudalismului și formarea relațiilor capitaliste, red. resp. A. Oțetea, 1964; vol. IV: Formarea și consolidarea orânduirii capitaliste (1848–1878), red. resp. P. Constantinescu-Iași, 1964.

Ist. T. = Istoria teatrului în România. București, Editura Academiei. Vol. I: De la începuturi până la 1848, coord. de George Oprescu, 1965; vol. II: 1849–1918, red. resp. Simion Alterescu, 1971; vol. III: 1919–1944, red. resp. Simion Alterescu, 1973.

Istorii = Herodot, Istorii. Ediție îngrijită de Liviu Onu și Lucia Șapcaliu. Prefață, studiu filologic, note, glosar de Liviu Onu. Indice de Lucia Șapcaliu. București, Editura Minerva, (Ediții critice), 1984 (text din 1668-1670).

Istrati, O. = Panait Istrati, Opere. Vol. I Povestiri, romane. Ediție îngrijită de Teodor Vârgolici, București, Editura Academiei Române, Univers Enciclopedic, 2003.

Istrati – Longinescu, Ch. = C. I. Istrati, G. G. Longinescu, Curs metodic de chimie și mineralogie pentru licee și cursuri speciale. Ediția IV prelucrată conform cu noile programe analitice. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1908.

Izvorașul = Izvorașul. Revistă muzicală populară. Redactor: Gh. N. Dumitrescu-Bistrița. Bistrița (jud. Mehedinți), apoi București, 1919-1940.

Ivasiuc, I. = Alexandru Ivasiuc, Interval. Roman. București, Editura pentru Literatură, 1968.

Ivasiuc, Păs. = Alexandru Ivasiuc, Păsările. Roman. București, Editura Minerva, 1970.

Ivasiuc, Vest. = Alexandru Ivasiuc, Vestibul. București, Editura pentru Literatură, 1967.

Ivănceanu, D. = Vintilă Ivănceanu, Până la dispariție. București, Editura pentru Literatură, 1968.

C. Ivănescu, D. = Cezar Ivănescu, Doina. București, Editura Cartea Românească, 1983.

M. Ivănescu, P. = Mircea Ivănescu, Poezii vechi și nouă. Antologie. București, Minerva, 1999.

Ivela, D. M. = A. L. Ivela, Dicționar muzical ilustrat. București, Editura Librăriei „Universala” – Alcalay Co., 1927.

I. z. = Informația zilei. Ziar, Satu Mare, online la: informatia-zilei.ro, 1990-.

Izvoade = Izvoadele lui Tudosie Dubău, Miron Logofătul și Vasile Demian. Publicate de C. Giurescu, București, Atelierele Grafice Socec & Co., Societate anonimă, 1915 (extras din Bul. com. ist. I, 163-214).

Îndr. leg. = Îndreptarea legii. 1652. Ediție întocmită de colectivul de drept vechi românesc condus de acad. Andrei Rădulescu. București, Editura Academiei Române, [1962].

Îndr. moral. = Îndreptări moralicești, tinerilor foarte folositoare. Cu cheltuiala jupânului Ioann Logofet. Buda, Tipografia Universitatei Ungurești din Peșta, 1813.

Îndreptarea = Îndreptarea dregătoriilor de ținerea sănătății de grije purtătoare și a fețelor pe lângă contumații slujitoare. Foaie volantă. Cluj, 1831.

Îns. ieș. = Însemnări ieșene. Revistă literară lunară. Iași, 1936-1940. Serie nouă. Iași, 1992-1993, 2004-2005, 2009-.

Îns. ms. = Însemnări de pe manuscrise și cărți vechi din Țara Moldovei. Un corpus editat de I. Caproșu și T. E. Chiaburu. Iași, Casa Editorială Demiurg, 4 vol., 2008-2009.

Însemnare = Însemnare pentru câte doftorii să află întru această cărticică. Manuscris din preajma anului 1788 (Biblioteca Academiei Române, cota 3750).

Înștiințare = Înștiințarea Soțietății Filosofești din Ardealul, în ȘA I, 199-202 (text din 1795).

Întâmpl. = Întâmplările războiului franțozilor și întoarcerea lor de la Moscva. Traducere din limba germană de Ioan Teodorovici-Nica și Nicola Nicolau. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1814.

Înv. adev. = A. Szöts și J. Eckstein, Învățătură adevărată pre scurt a vindeca boala sfranțului. Traducere de Ioan Piuariu-Molnar. Sibiu, Petru Bart, 1803.

Înv. cvit. = Învățătură pentru cvitanții. Foaie volantă. Sibiu, 1788.

Înv. cop. = C. Grigorescu, I. Creangă, V. Receanu, Învățătorul copiilor. Ediția a V-a, corectată și îmbunătățită. Iași, Tipografia D. Gheorghiu, 1878.

Înv. in. = Învățătură despre sămănarea inului, pentru Bohemia, Moravia și Silezia. Unterricht ueber den Flachsbau fuer Boehmen, Maehren und Schlesien. Liov, Iosef Ioan Piler, 1804

Înv. Isaia = Învățătură despre vremea de apoi a prorocului Isaia. Ediție îngrijită de Alexandru Mareș, în CMVCP VIII, p. 214-219 (text din 1673-1705).

Înv. lucr. = Învățătură pentru lucrătorii de tăbacă în Țara Ungurească și în Galiția. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei din Peșta, 1823.

Înv. șt. = Mult de lipsă și folositoare învățături și științe despre mai multe lucruri. Traducere din limba greacă, din 1832. Manuscris (Biblioteca Universității din Cluj, cota 1938/85).

Jarník – Bârseanu, D. = Doine și strigături din Ardeal. Culese de Ioan Urban Jarník și Andrei Bârseanu. Ediție îngrijită de Adrian Fochi. București, Editura Academiei, 1968 (prima ediție în 1885).

Jebeleanu, S. = Eugen Jebeleanu, Scrieri. Poezii. București, Editura Minerva, 2 vol., 1974.

Jianu, C. L. = Nicolaie Jianu, Cumpăna luminilor. București, Editura Tineretului, 1952.

Jinga, B. S. = Constantin Jinga, Biblia și sacrul în literatură. Timișoara, Editura Universității de Vest, 2001.

Jipescu, Op. = Gligore M. Jipescu, Opincaru, cum este și cum tribuie să hie săteanu. Scriere‑n limba țăranului muntean. București, Tip. Alessandru A. Grecescu, 1881.

Jipescu, R. = Gligore M. Jipescu, Răurile orașelor. București, Tipografia Academiei Române (Laboratorii români), 1884.

Jipescu, Suf. = Gligore M. Jipescu, Suferințele țărănimii și vindecarea lor. București, Tipografia Academiei Române, 1888.

Jitia = Cele douăsprezece vise. Jitia a doaosprezecea vise. Ediție îngrijită de Alexandru Mareș, în CMVCP VIII, p. 193-199 (text din jum. sec. XVIII).

JN = Justiția nouă. Revistă juridică democratică. București, Editura Cooperativei Justiția Nouă, 1945-1966.

Joja, S. L. = Ath. Joja, Studii de logică. București, Editura Academiei Române, 1960.

Jud. Rom. soc. = Județele României Socialiste. București, Editura Politică, 1969.

Jurn. agr. = Jurnal de agricultură. Redactor Ioan Ionescu de la Brad, Iași, 1857-1858.

Jun. lit. = Junimea literară. Revistă literară științifică sub direcțiunea unui comitet de redacție. Editor și redactor responsabil: Ion I. Nistor. Cernăuți, Suceava. 1904-1939.

Jurn. lit. = Jurnalul literar. Foaie săptămânală de critică și informație literară. Redactor responsabil: G. Călinescu. Iași, 1 ianuarie – 31 decembrie 1939; serie nouă, București, 1947-1948; 1990-.

Kernbach, D. M. = Victor Kernbach, Dicționar de mitologie generală. București, Editura Albatros, 1983.

Kernbach, D. M.2 = Victor Kernbach, Dicționar de mitologie generală. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1989.

Kifalov, Pov. hol. = Povață nouă împotriva holerii, adecă măsuri de pază și lecuire. Traducere de Mihail Kifalov. București, Tipografia lui Iosif Copainig, 1847.

Kirițescu, G. = Alexandru Kirițescu, Gaițele și alte piese de teatru. Studiu introductiv și note de Valeriu Râpeanu. București, Editura Eminescu, 1986.

C. Kirițescu, R. = Const. Kirițescu, Istoria războ­iului pentru întregirea României 1916-1919. București, România Nouă, vol. I 1922, vol. II 1924.

Kogălniceanu, O. = M. Kogălniceanu, Opere. Ediție îngrijită de Dan Simonescu (vol. I), Alexandru Zub (vol. II), Vladimir Diculescu (vol. III/I-III/III), Georgeta Penelea (vol. IV/I-IV/IV, V I-V/V). București, Editura Academiei Române / Fundația Națională pentru Știință și Artă, vol. I-V/V, 1974-2004.

Kogălniceanu, Scris. = M. Kogălniceanu, Scrisori (1834-1849). Cu o prefață, un indice de lucruri, de nume proprii și de cuvinte de Petre V. Haneș. București, Institut de Arte Grafice și Editura „Minerva”, 1913.

Kretzulescu, A. = N. A. Kretzulescu, Manual de anatomie descriptivă. București, Tipografia lui Eliade, 1843.

Kretzulescu, M. = F. E. Fodéré, Manual pentru îngrijitorii și îngrijitoarele de bolnavi, pentru îngrijitoarele de femei lehuze, pentru moașe și pentru mume de familie îndeobște. Traducere de N. A. Kretzulescu. București, Tipografia lui Eliade, 1842.

L = Luceafărul. Revistă literară a Uniunii Scriitorilor. București, 1958-1993; 1995-2008; (sub titlul Luceafărul de dimineață) 2009-.

Labiș, P. I. = Nicolae Labiș, Primele iubiri. București, Editura pentru Literatură, 1962.

Lacea, Cod. pușc. = Codicele Pușcașul. Studiu de Constantin Lacea, în Rev. fil. I, 1927, nr. 1-2, p. 67-84.

Lahovari, Disc. = Alexandru Lahovari, Discursuri parlamentare. Vol. I: 1868-1872, culese de Al. G. Florescu, București, Tipografia Dor. P. Cucu, [1909]; vol. II: 1888-1891, publicate de Al. G. Florescu, Petre V. Haneș și Em. N. Lahovari. București, Editura „Librăriei Școalelor” C. Sfetea, 1915.

Lambrior, St. = A. Lambrior, Studii de lingvistică și folcloristică. Ediție îngrijită și studiu introductiv de Ion Nuță. Iași, Editura Junimea, 1976.

Laurian, F. = A. Delavigne, Manual de filosofie. Traducere de A. T. Laurian. București, Colegiul Național, 1846.

Laurian, F. F. = W. Traug. Krug, Manual de filosofie și literatură filosofică. Traducere de A. T. Laurian. Tomul I. București, Tipariul Colegiului Național, 1847.

Laurian, M. III = A. T. Laurian, Manual de geografie pentru clasa III a școalelor primare din Moldavia. Edițiunea a doua. Iași, Tipografia lui Goldner, 1857 (prima ediție în 1855).

Laurian, M. IV = A. T. Laurian, Manual de geografie pentru clasa IV a școalelor primare din Moldavia. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1857.

Lazarini, M. = G. Lazarini, Matematică. Partea I-a. Aritmetica. Iași, Tipografia Româno-Francesă, 1854.

Lazăr, A. = Gh. Lazăr, Aritmetică matematicească. București. Manuscris din 1821 (Biblioteca Academiei Române, cota 2787).

Lazăr, T. = Gh. Lazăr, Trigonometriia cea dreaptă. București. Manuscris din 1821 (Biblioteca Academiei Române, cota 2788).

Lăcusteanu, A. = Grigore Lăcusteanu, Amintirile colonelului Lăcusteanu. Ediție îngrijită de Sande Vârjoghe. Galați, Editura Porto-Franco, Muzeul Literaturii Române, 1991 (text scris pe la 1874).

Lăcusteanu, A. – An. = A. Lăcusteanu, Amintirile colonelului Lăcusteanu. Anexă, în Lăcusteanu, A., p. 152-156 (text din 1848).

Lăncrănjan, C. = Ion Lăncrănjan, Cordovanii. București, Editura pentru Literatură, 3 vol., 1963.

Lăzărescu, San. = A. Lăzărescu, Sanuto. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1851.

LB = Lesicon românesc-latinesc-unguresc-nemțesc, care de mai mulți autori, în cursul a trideci și mai multor ani s-au lucrat, seu: Lexicon valachico-latino-hungarico-germanicum quod a pluribus auctoribus decursu triginta et amplius annorum elaboratum est. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1825.

Lecca, Cr. = A. von Kotzebue, Cruciații. Traducere de Constantin Lecca. Craiova, Tipografia lui Constantin Leca, 1839.

Lef. boier. = Lefile și veniturile boierilor Moldovei în 1776. Document de la Grigore A. Ghica Vv. Publicat cu o introducere de Petru Rășcanu. Iași, Tipografia Națională, 1887.

Leg. Dum. = Legendele Duminicii. Ediție îngrijită de Emanuela Timotin, în CMVCP X, p. 313-394 (nouă texte dintre 1601 și 1834).

Leg. ec. pl. = Legislația economiei planificate. București, Editura de Stat. Literatura Juridică, 1949.

Lem. crucii = Lemnul crucii. Ediție îngrijită de Emanuela Timotin, în CMVCP V, p. 193-199 (text din a doua jum sec. XVII).

N. Leon, Med. = N. Leon, Istoria naturală medicală a poporului român. București, Inst. de Arte Grafice „Carol Göbl” S-sor I. St. Rasidescu, 1903 (extras din AA șt., seria II, tom. XXV).

N. Leon, Zool. = Nicolae Leon, „Zoologia medicală a țăranului român”, în Arhiva, VIII (1897), nr. 5-6, p. 249-278.

Lesnea, V. = George Lesnea, Versuri. București, Editura pentru Literatură, 1964.

Lesnea, P. E. = Poeme de Serghei Esenin. Traduse de George Lesnea. A treia ediție. Iași, Cartea Moldovei, 1943 (prima ediție în 1937).

Let. = Letopisițile Țării Moldovii. Publicate pentru întâiași dată de M. Kogălniceanu. Iași, la Cantora Foiei Sătești, 3 vol. I 1852; vol. II 1845; vol. III 1846.

Let.2 = Cronicele României sau letopisețele Moldaviei și Valahiei. A doua edițiune. București, Imprimeria Națională, vol. I-II: 1872; vol. III: 1874.

Let. cantac. = Istoriia Țării Rumânești de când au descălecat pravoslavnicii creștini (Letopisețul Cantacuzinesc), în Cron. munt. I, p. 81-224 (text din 1665-1690).

Let. cantacuzinesc = Istoria Țării Românești 1290–1690. Letopisețul Cantacuzinesc. Ed. critică de C. Grecescu și D. Simonescu, București, Editura Academiei, 1960.

Lettr. Bist. = Lettres roumaines de la fin du XVI-e et du début du XVII-e siècle tirées des archives de Bistritza (Transylvanie). Ediție îngrijită de Alexandru Rosetti. Institutul de Filologie și Folclor. București, Socec & Co., 1926.

Let. Ț. Mold. = Pseudo-Enache Kogălniceanu, Letopisețul Țării Moldovii de la domnia întâi și până la a patra domnie a lui Constantin Mavrocordat Voevod (1733-1774), în Cronici moldovenești. Ediție critică de Aurora Ilieș și Ioana Zmeu. București, Editura Minerva, 1987, p. 1-153 (text de la sf. sec. XVIII).

Leu, Patr. = Corneliu Leu, Patriarhii. București, Editura Cartea Românească, 1979.

Lex. constr. = Lexicon de construcții și arhitectură. București, Editura Tehnică. Vol. I: A-C, de Șt. Bălan, N. Mihăilescu, A. Teodoru, 1985; vol. II: D-M, de Șt. Bălan, N. Mihăilescu, 1986; vol. III: N-Z, de Șt. Bălan, N. Mihăilescu, 1988.

Lex. cont. = Ion Agache, Lexicon contabil financiar. București, Editura Moldova, 1995.

Lex. mark. = Petre Mâlcomete, Lexicon de marketing intern și internațional. Iași. Editura Junimea, 1994.

Lex. Mars. = Il „Lexicon Marsilianum”. Dizionario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Ediție îngrijită de Carlo Tagliavini. București, Cultura Națională, 1930 (text de la c.1700).

Lex. mat. tehn. = I. Ivanov, Al. Căpățână, Lexicon de materiale tehnologice pentru industrie și construcții Vol. I. A-C. București. Editura Tehnică, 1995.

Lex. mil. = Stelian Staicu, Dumitru Atanasiu, Corneliu Soare, Vasile Gherghescu (coord.), Lexicon militar. București, Editura Militară, 1980.

Lexic reg. = Lexic regional. Vol. I, redactor coordonator Gh. Bulgăr, București, Editura Academiei Române, 1960; vol. II, redactor coordonator Lucreția Mareș, București, Editura Științifică, 1967.

LFBA = Gheorghe D. Bistriceanu, Lexicon de finanțe, bănci, asigurări. București, Editura Economică, 3 vol., 2001.

LFCI = C. G. Demetrescu, E. I. Macovei, Gh. D. Bistriceanu, Lexicon de finanțe-credit, contabilitate și informatică financiar-contabilă. București, Editura Didactică și Pedagogică, 2 vol., 1981.

Liiceanu, Î. = Gabriel Liiceanu, Încercare în politropia omului și a culturii. București, Cartea Românească, [1981].

Liiceanu, Jur. = Gabriel Liiceanu, Jurnalul de la Păltiniș. Un model paideic în cultura umanistă. Ediția a II-a revizuită și completată. București, Humanitas, 1991 (prima ediție în 1983).

Liiceanu, L. = Gabriel Liiceanu, Despre limită. București, Humanitas, 1994.

Liiceanu, U. I. = Gabriel Liiceanu, Ușa interzisă. București, Humanitas, 2002.

Liiceanu, U. = G. Liiceanu, Despre ură. București, Humanitas, 2007.

Lit. antimonarhică = Din literatura antimonarhică. București, Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor din România, 1950.

Literatorul = Literatorul. Revistă literară din București. Redactor: B. Florescu. București, Tip. Theodor Michăescu, 1880-1885, 1892, 1895, 1904.

Litinschi, M. = D. Litinschi, Manual de agronomie practică pentru Moldova. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1853.

Liuba – Iana, M. = Sofronie Liuba, Aurelie Iana, Topografia satului și hotarului Măidan. Caransebeș, Tipariul Tipografiei Diecesane, 1895.

Livaditu, D. = I. H. Livaditu, Dicționari de începători latino-românesc. București, 1852.

LM = A. T. Laurian, I. C. Massim, Dicționariul limbei române. După însărcinarea dată de Societatea Academică Română. Elaborat ca proiect. București, Noua Tipografie a Laboratorilor Români. Vol. I (A-H), 1871; vol. II (colaboratori Iosif Hodoș și G. Barițiu: I-Z), 1876.

LM Gl. = A. T. Laurian, I. C. Massim, Dicționariul limbei române. București, Noua Tipografie a Laboratorilor Români. Tom. III: Glossariu, care coprinde vorbele din limba română străine prin originea sau forma lor, cum și cele de origine îndoioasă, 1877.

Lobiuc, C. ucr.-rom. = Ioan Lobiuc, Contactele lingvistice ucraino-române (pe baza Atlasului lingvistic român și a tuturor celorlalte surse documentare). Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2004.

Lovinescu, C. = Eugen Lovinescu, Critice, vol. I, București, Editura Librăriei Socec & Co., 1909; vol. II, București, Editura Librăriei Socec & Co., 1910; vol. III, București, Institutul de Editură și Arte Grafice „Flacăra”, 1915; vol. IV, București, Tipografia „Gutenberg”, 1916; vol. V, București, Editura Viața Românească, S. A., 1921; vol. VI, București, Editura Ancora, 1921; vol. VII, București, Editura Ancora, 1922; vol. VIII, București, Editura Ancora, 1923; vol. IX, București, Editura Ancora, 1923.

Lovinescu, Ist. lit. = Eugen Lovinescu, Istoria literaturii române contemporane. București, Editura „Aurora” S. Benvenisti & Co., vol. I-II 1926, vol. III 1927, vol. IV 1928, vol. V 1937, vol. VI 1929.

Lovinescu, O. = Eugen Lovinescu, Opere. Ediție îngrijită de Maria Simionescu și Alexandru George. București, Editura Minerva, 9 vol., 1982-1989.

Lovinescu, S. = Eugen Lovinescu, Scrieri. Ediție îngrijită de Eugen Simion, București, Editura pentru Literatură / Minerva, 9 vol., 1969-1982.

H. Lovinescu, T. = Horia Lovinescu, Teatru. București, Editura pentru Literatură, 1963.

H. Lovinescu, T.2 = Horia Lovinescu, Teatru. București, Editura Eminescu, 2 vol., 1978.

M. Lovinescu, Jur. = Monica Lovinescu, Jurnal. București, Humanitas, 6 vol., 2002-2006.

V. Lovinescu, I. E. = Vasile Lovinescu, Interpretarea ezoterică a unor basme și balade populare românești. București, Cartea Românească, 1993.

LRC = Ion Coteanu (coord.) Limba română contemporană. București, Editura Didactică și Pedagogică, vol. I 1974; vol. II 1975.

LTR1 = Remus Răduleț (coord. principal), Lexiconul tehnic român. București, Editura Tehnică, vol. I 1949, vol. II 1950, vol. III 1951, vol. IV 1952, vol. V 1954, vol. VI-VII 1955.

LTR2 = Remus Răduleț (coord. principal), Lexiconul tehnic român. Elaborare nouă. București, Editura Tehnică, vol. I-II 1957, vol. III-IV 1958, vol. V 1959, vol. VI-VII 1960, vol. VIII-IX 1961, vol. X-XI 1962, vol. XII-XIII 1963, vol. XIV-XV 1964, vol. XVI-XVII 1965, vol. XVIII 1966, vol. XIX Indice 1968.

L. tr. văm. = Gheorghe Caraiani (coord. șt.), Lexicon de termeni în domeniul transporturilor și vămuirii. București, Editura Lumina Lex, 2000.

Luc. = Luceafărul. Revistă literară. Budapesta, 1902-1906; Sibiu, 1906-1914; București, 1919-1920; serie nouă, Sibiu, 1941-1944.

Lucaci, M. = V. Lucaci, Manual de epidemicile boale ale dobitoacelor. București, Imprimeria Sântei Metropolie, 1855.

Lucr. pământ. = Oarecare secreturi ale lucrării pământului și ale meșteșugului sădirii. Tălmăcite dintru o carte a unui dascal vestit și iscusit în meșteșugul lucrării de pământ, adecă al plugului. Tipărită de Dimitrie Râmniceanul, 1796.

Lumina = Lumina. Revistă poporană a românilor din Imperiul Otoman. Bitolia, 1903-1908.

Lungianu, Cl. = Mihail Lungianu, Clacă și robot. Icoane din viața țărănimei. Ediția a treia. București, Socec & Co., 1921 (prima ediție în 1916).

Lungianu, Cr. = Mihail Lungianu, La Cruci. Icoane de la țară. Ediția a II-a. București. Editura Cartea Românească, 1923 (prima ediție în 1911).

Lungu, B. C. = Dan Lungu, Sunt o babă comunistă. București, Editura Polirom, 2007.

Lupaș, C. I. = Cronicari și istorici români din Transilvania. Școala Ardeleană. Ediție comentată de I. Lupaș. Craiova, Scrisul Românesc, 2 vol., 1933.

Lupaș, DIT = I . Lupaș, Documente istorice transilvane. I (1599-1699). Cluj, Tipografia Cartea Românească, 1940.

Lupeanu-Melin, E. = Alexandru Lupeanu[-Melin], Evocări din viața Blajului. Blaj, Tipografia Seminarului, 1937.

Lupescu, Buc. țăr. = Mihai Lupescu, Din bucătăria țăranului român. Studiu introductiv și bibliografie de Maria Rafailă. București, Editura Paideia, 2000 (prima ediție în 1916).

Lupta = Lupta. Ziar liberal-opoziționist. Director: G. Panu. Iași, București, 1884-1895.

Lupta de clasă = Lupta de clasă. Organ teoretic și politic al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Român. București, 1920; (ilegal) 1926-1939; (legal) 1949-1972.

M = Muzica. Revista Uniunii Compozitorilor din România și a Ministerului Învățământului și Culturii. București, 1950-1989; serie nouă: 1990-.

Macarie, Gram. = Macarie arhimandritul, Gramatica moldovenească. Manuscris, Iași, text din 1772 (Biblioteca Academiei Române, cota 102).

Macarie, Irm. = Irmologhion sau Catavasieriu musicesc, care cuprinde în sine catavasiile praznicilor împărătești și ale Născătoarei de Dumnezeu, ale triodului și ale penticostariului. Traducere din limba greacă de Macarie ieromonahul. Viena, 1823.

Macarie, Izv. = Izvodul lui Macarie de pre elinogrecie. Carte numită Gramatică ori Ustav sau Erminie, în Cărți de pictură bisericească bizantină. Traducere de Macarie ieromonahul de la Căldărușani, după redacțiunea lui Dionisie din Furna. Ediție îngrijită de Vasile Grecu. Cernăuți, Tiparul „Glasul Bucovinei”, 1936, p. 43-313 (prima ediție în 1805).

Macarie, Lex. = Macarie ieromonahul, Păcurariul sau Lecsiconul păcurariului. Manuscris din 1778, pregătit pentru tipar la București (Biblioteca Academiei Române, ms. 2252).

Macarie, Theor. = Theoriticon sau Privire cuprinzătoare a meșteșugului musichiei bisericești după așăzământul sistimii ceii noao. Traducere din limba greacă de Macarie ieromonahul. Viena, 1823.

Macarovici, Ch. = Constantin Gh. Macarovici, Elemente de chimie generală. Cluj, Editura Cartea Românească, 1948.

Macarovici, Chim. cant. = Constantin Gh. Macarovici, Manual de chimie analitică cantitativă. Gravimetria. București, Editura Tehnică, 1956.

Macedonia = Macedonia, revistă, București, 1888-1889.

Macedonski, O. = Al. Macedonski, Opere. Ediție îngrijită de Adrian Marino (vol. I-VII) și Elisabeta Brâncuș (vol. VI-VII). București, Editura pentru Literatură / Minerva, 7 vol., 1966-1980.

Macrea, F. = Dimitrie Macrea, Probleme de fonetică. București, Editura Academiei Române, 1953.

Mag. Ist. Dacia = Magazin istoric pentru Dacia. Editori: A. T. Laurian și N. Bălcescu. București, vol. I 1845, vol. II 1846, vol. III 1846, vol. IV 1847 și vol. V 1847.

Magazin = Magazin. Revistă săptămânală. București, 1957-.

Magazin ist. = Magazin istoric. Revistă de cultură istorică. Societatea de Științe Istorice și Filologice din România. București, 1967-1989; serie nouă, 1990-.

Maior, D. = P. Maior, Dialogu pentru începutul limbei română, în Maior, S. II, p. 302-333 (prima ediție în 1819).

Maior, D. Z. = Dissertație a lui Ioann Burgher M. D. despre zăhar, carele din must de tulei de cucuruz și de jugastru se face. Traducere prescurtată de Petru Maior. Buda, Tipariul Crăieștei Tipografii a Universitatei Ungurești din Peșta, 1813.

Maior, Didahii = Petru Maior, , Didahii, adecă Învățături pentru creașterea fiilor, la îngropăciunea pruncilor morți. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1809.

Maior, Didahii2 = Petru Maior, Didahii, adecă învățături pentru creșterea fiilor, la îngropăciunea pruncilor morți (fragmente), în Maior, S. I, p. 59-92 (prima ediție în 1809).

Maior, Dis. limb. = Petru Maior, Dissertație pentru începutul limbei românești, în Maior, S. I, p. 296-313 (prima ediție în 1812).

Maior, Dis. lit. = Petru Maior, Dissertație pentru literatura cea veche a românilor, în Maior, S. I, p. 314-330 (prima ediție în 1812).

Maior, I. B. = Petru Maior, Istoria Besearicei românilor, atât a cestor dincoace precum și a celor din colò de Dunăre. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei din Peșta, 1813.

Maior, I. B.2 = Petru Maior, Istoria besericei românilor, atât acestor dincoace precum și a celor din colò de Dunăre (fragmente), în Maior, S. II, p. 94-197 (prima ediție în 1813).

Maior, Ist. = Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dachia. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1812.

Maior, Ist.2 = Petru Maior, Istoria pentru începutul românilor în Dachia (fragmente), în Maior, S. I, p. 93-295 (prima ediție în 1812).

Maior, Înv. doft. = Învățătură pentru ferirea și doftoriia boalelor celor ce încing prin țeară și a celor ce se leagă și a unor boale sporadice, adecă pe ici, pe colo îmblătoare, ale vitelor celor cu coarne, precum și a cailor, a oilor și a porcilor. [Traducere de Petru Maior]. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1816.

Maior, Înv. frăg. = Ludvig Mitterpacher, Învățătură despre cultura sau creșterea frăgarilor și a vermilor de mătasă pentru întrebuințarea școalelor naționale. [Traducere de Petru Maior]. Buda, Crăiasca Tipografie a Universiteții din Pesta, 1823.

Maior, Înv. pom. = Fr. Heintl, Învățătură pentru prăsirea pomilor. Traducere din limba germană de Petru Maior. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1812.

Maior, Înv. vin. = Ludwig Mitterpacher, Învățătură despre agonisirea viței de vie și despre măestriia de a face vin, vinars și oțet. Întocmită de autorii Șaptal, Rozier, Parmentier și Dussieux. Traducere prescurtată de Petru Maior. Buda, Tipariul Crăieștei Tipografii a Universitatei Ungurești din Peșta, 1813.

Maior, Înv. zăh. = I. Neuhold, Învățătură de a face sirup și zăhar din mustul tuleilor de cucuruz, după ce s-au cules cucuruzul de pre ei. Traducere din limba germană de Petru Maior. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1812.

Maior, Învățătură = Învățătură pentru ferirea și doftoriia boalelor celor ce încing prin țeară și a celor ce se leagă și a unor boale sporadice, adecă pe ici, pe colo înblătoare, ale vitelor celor cu coarne, precum și a cailor, a oilor și a porcilor. Traducere de Petru Maior. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1816.

Maior, Pred. = Petru Maior de Diciosânmărtin, Prediche sau învățături la toate duminecile și sărbătorile anului. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității din Peșta, vol. I: 1810; vol. II-III: 1811.

Maior, Proc. = Petru Maior, Procanon ce cuprinde în sine cele ce sânt de lipsă spre înțălesul cel deplin și desăvârșit al canoanelor și a toată tocmeala besericească, spre folosul mai cu samă a românilor, în Maior, S. I, p. 1-36 (scris în 1783).

Maior, Prop. = Petru Maior de Dicio Sânt-Mărtin, Propovedanii la îngropăciunea oamenilor morți. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1809.

Maior, Răsp. = Petru Maior, Răspunsul la cârtirea carea s-au dat asupra personei lui Petru Maior, autorului Istoriei ceii pentru începutul românilor în Dachia, în Șc. Ard. I, p. 790-814 (prima ediție în 1814).

Maior, S. = Petru Maior, Scrieri. Ediție critică de Florea Fugariu. București, Editura Minerva, 2 vol., 1976.

Maior, S. Î. = Frățilă Bene, Scurtă învățătură pentru vărsatul cel mântuitor. Traducere de Petru Maior. Ediția a II-a adăugită. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei de la Pesta, 1817 (prima ediție în c. 1800).

Maior, Tel. = Fénelon, Întâmplările lui Telemah, fiiului lui Ulise (Odissevs). Traducere din limba italiană de Petru Maior. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei din Pesta, 1818.

Gr. Maior, I. = Gavriil Grigore Maer (= Grigore Maior), [Instrucții la moartea Mariei Tereza]. Foaie volantă, Blaj, 1780.

Gr. Maior, Lex. = Grigore Maior, Lexicon Compendiarium Latino-Valachicum (1759-1765). În Institutiones Linguae Valachicae. Lexicon Compendiarium Latino-Valachicum, ediție îngrijită de Alin-Mihai Gherman. Alba Iulia, Universitatea „1 Decembrie 1918”, 2 vol., 2001.

Maiorescu, J. E. = Titu Maiorescu, Jurnal și Epistolar. Ediție îngrijită de Georgeta Rădulescu-Dulgheru și Domnica Filimon. București, Minerva, 9 vol., 1975-1989.

Maiorescu, L. = Titu Maiorescu, Logica. Ediția a cincea. București, Editura Socec & Co., 1898 (prima ediție în 1876).

Maiorescu, O. = Titu Maiorescu, Opere. Ediție îngrijită de D. Vatamaniuc. București, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, Univers Enciclopedic, 4 vol., 2005-2006.

Maiorescu, P. F. = Titu Maiorescu, Prelegeri de filosofie. Ediție îngrijită de Grigore Traian Pop, Alexandru Surdu. Craiova, Scrisul Românesc, 1980.

Man. Gött. = Manuscrisul italian-român din Göttingen. Editat de Ștefan Pașca în revista Studii italiene, II, 1935, p. 119-136 (text din 1770).

Manifest = Manifestul Înălției Sale împăratului Austriei, craiul Ungariei și al Bohemiei. Buda, Tipariul Crăieștei Tipografii a Universitatei Ungurești, 1813.

Man. ing. agr. = Manualul inginerului agronom. București, Editura Tehnică. Vol. I-II, coord. de V. Rogojanu, H. Chisel, 1952; vol. III-IV, coord. de C. Băicoianu, H. Chisel, 1954; vol. V, coord. de H. Chisel, C. Bodea, 1956.

Man. ing. chim. = Manualul inginerului chimist. București, Editura Tehnică. Vol. I1, coord. de Costin D. Nenițescu, Viorica Ioan, 1951; vol. I2, coord. de Costin D. Nenițescu, Viorica Ioan, 1952; vol. II3, coord. princ. Em. Bratu, 1953; vol. II4, coord. princ. Em. Bratu, 1954; vol. III5, coord. de Edith Beral, 1956; vol. III6, coord. gen. de Edith Beral. 1957.

Man. ing. forest. = Manualul inginerului forestier. București, Editura Tehnică. Vol. 80-81, coord. de T. Bălănică, 1955; vol. 82, coord. de D. Sburlan, 1955; vol. 83, coord. de D. Sburlan, 1956; vol. 84, coord. de V. Stinghe, 1957; vol. 85, coord. de V. Stinghe, 1958.

Man. ing. petr. = Manualul inginerului petrolist. București, Editura Tehnică, vol. XLI-XLIII, 1957.

Maniu, S. = Adrian Maniu, Scrieri. Versuri. Ediție definitivă, îngrijită de autor. București, Editura pentru Literatură, 2 vol., 1968.

V. Maniu, O. R. = Vasile Maniu, Disertațiune istorico-critică și literară tractândă despre originea românilor din Dacia Trajană. Timișoara, Tipariul lui M. Hazay și a fiului Guilomu, 1857.

Man. jur. = Manualul juridic al lui Andronachi Donici. Ediție întocmită de colectivul pentru vechiul drept românesc al Academiei condus de acad. Andrei Rădulescu. București, Editura Academiei Române, 1959 (prima ediție în 1814).

Manoilescu, Corp. = Mihail Manoilescu, Filozofia și doctrina corporatistă. București, Tipografia ziarului „Universul”, 1934.

Manolescu, I. = N. Manolescu, Igiena țăranului. București, Lito-Tipografia Carol Göbl, 1895.

N. Manolescu, A. N. = Nicolae Manolescu, Arca lui Noe. București, Editura Minerva, vol. I 1980; vol. II 1982; vol. III 1983.

N. Manolescu, C. M. = N. Manolescu, Contradicția lui Maiorescu. București, Editura Cartea Românească, 1970.

N. Manolescu, Ist. crit. = N. Manolescu, Istoria critică a literaturii române. Pitești, Editura Paralela 45, 2008.

N. Manolescu, M. P. = Nicolae Manolescu, Metamorfozele poeziei. București, Editura pentru Literatură, 1968.

Marcovici, C. = Culegere din cele mai frumoase nopți ale lui Yung. Traducere de Simeon Marcovici. A doua ediție. București, Tipografia lui Eliad, 1835 (prima ediție în 1831).

Marcovici, D. = Datoriile omului creștin. Întemeiate pe învățăturile Sfintei Scripturi. Traducere de Simeon Marcovici. București, Tipografia pitarului Constandin Pencovici, 1839.

Marcovici, R. = Simion Marcovici, Curs de retorică. București, Tipografia lui Eliad, 1834.

Marcovici, V. cont. = [M-me de Tencin,] Viața contelui de Comminj sau triunful virtuții asupra patimii amorului. Traducere din franceză de Simeon Marcovici. București, 1830.

Marcovici, Vel. = Marmontel, Velisarie. Traducere din franceză de Simeon Marcovici. București, Tipografia Curții lui Fr. Valbaum, 1843.

Marcu, A. = Alexandru Marcu, Valoarea artei în Renaștere. Craiova, Scrisul Românesc, 1942.

Marcu, F. F. = Alexandru Marcu, Figuri femenine din Renaștere. București, Editura Cartea Românescă, 1939.

Mardarie, L. = Mardarie Cozianul, Lexicon slavo-românesc și Tâlcuirea numelor din 1649. Ediție de Grigorie Crețu. Edițiunea Academiei Române. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1900.

Mareș, C. P. = Alexandru Mareș, Cărți populare din secolele al XVI-lea – al XVIII-lea. Contribuții filologice. București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2006.

Margela, Gram. = Ștefan Margela, Gramatică rusască și rumânească. Dipartamentul Opșteștei Îmvățări. Sankt Peterburg, 3 vol., 1827.

Marian, B. = Simion Florea Marian, Botanica poporană română. Ediție îngrijită de Aura Brădățan. Suceava, Editura Mușatinii / Editura Academiei Române, vol. I 2008, vol. II-III 2010 (publicat postum).

Marian, Ch. = S. Fl. Marian, Chromatica poporului român. Discurs de recepțiune, rostit în ședința Academiei Române de la 12 martie 1882. București, Tipografia Academiei Române, 1882 (extras din Analele Academiei Române, secț. II: Memorii și notiții, seria II, tomul V).

Marian, D. = Descântece poporane române. Culese de S. Fl. Marian. Suceava, Tipografia lui R. Eckhardt, 1886.

Marian, H. = Hore și chiuituri din Bucovina. Adunate de S. Fl. Marian. București, Librăriile Socec & Co., C. Sfetea și Librăria Națională, Viena, Gerold & Comp., Lipsca, O. Harrassowitz, 1910 (publicat postum).

Marian, Ins. = Sim. Fl. Marian, Insectele în limba, credințele și obiceiurile românilor. Edițiunea Academiei Române. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1903.

Marian, Î. = S. Fl. Marian, Înmormântarea la români. Edițiunea Academiei Române, București, Lito‑tipografia Carol Göbl, 1892.

Marian, Î.2 = S. Fl. Marian, Înmormântarea la români. Ediție critică de Teofil Teaha, Ioan Șerb, Ioan Ilușiu. București, Editura „Grai și Suflet” – Cultura Națională, 1995 (prima ediție în 1892).

Marian, Na. = S. Fl. Marian, Nașterea la români. Edițiunea Academiei Române. București, Lito‑tipografia Carol Göbl, 1892.

Marian, Na.2 = S. Fl. Marian, Nașterea la români. Ediție critică de Teofil Teaha, Ioan Șerb, Ioan Ilușiu. București, Editura „Grai și Suflet” – Cultura Națională, 1995 (prima ediție în 1892).

Marian, Nu. = S. Fl. Marian, Nunta la români. Edițiunea Academiei Române. București, Tipografia Carol Göbl, 1890.

Marian, Nu.2 = S. Fl. Marian, Nașterea la români. Ediție critică de Teofil Teaha, Ioan Șerb, Ioan Ilușiu. București, Editura „Grai și Suflet” – Cultura Națională, 1995 (prima ediție în 1890).

Marian, Orn. = S. Fl. Marian, Ornitologia poporană română. Cernăuți, Tipografia lui R. Eckhardt, 2 vol., 1883.

Marian, P. P. = Poesii poporale despre Avram Iancu. Adunate și publicate de Simeon Fl. Marian, Suceava, Editura Autorului, 1900.

Marian, S. R. = Sim. Fl. Marian, Sărbătorile la români. Studiu etnografic. Ediție îngrijită și introducere de Iordan Datcu. București, Editura Fundației Culturale Române, 2 vol., 1994 (prima ediție: vol. I 1898; vol. II 1899; vol. III 1901).

Marian, Sa. = Satire poporane române. Adunate de S. Fl. Marian, București, Editura Librăriei Socec & Co., 1893.

Marian, Tr. = Tradiții poporane române din Bucovina. Adunate de S. Fl. Marian, București, Imprimeria Statului, 1895.

Marian, Vr. = Vrăji, farmece și desfaceri. Adunate de S. Fl. Marian. București, Lito-tipografia Carol Göbl, 1893 (extras din AA lit. seria II, tomul XV).

Marian – Țițeica, Fiz. = Victor Marian, Radu Țițeica, Curs de fizică generală. Cluj, Editura Lepage, vol. I 1947, vol. II 1948.

Marin – Mărgărit, Gr. Ung. = Maria Marin, Iulia Mărgărit, Graiuri românești din Ungaria. Studiu lingvistic. Texte dialectale. Glosar. București, Editura Academiei Române, 2005.

Marin, Conv. geom. = Alexie Marin, Moș Pătru sau învățătorul de sat. Convorbiri asupra geometriei. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1839.

Marin, Conv. mec. = Alexie Marin, Moș Pătru sau învățătorul de sat. Convorbiri asupra mecanicei. București, Tipografia Colegiului Sf. Sava, 1842.

Marin, F. = D. Pouillet, Noțiuni generale de fisică și de meteorologie spre usul junimei. Traduse de A. Marin. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1857.

Marin, P. C. = A. Marin, Prescurtare de cunoștințe uzuale. A doua ediție. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1842 (prima ediție în 1839).

Marin, Pr. = T. J. Pelouze, E. Frémy, Prescurtare de himie. Traducere de Alexie Marin. București, Tipografia Colegiului Național, vol. I 1852, vol. II 1854.

D. Marin, Statute = Statutele și reglementu al privilegiatului național-bancului austriacesc. Traducere din limba germană de Dimitrie Marin. Brașov, Tipografia lui Ion Gatt, 1836.

S. Marin, C. B. = Sanda Marin, Carte de bucate. Ediția a XV-a revăzută. București, Editura Cartea Românească, 1946 (prima ediție în 1936).

Marinescu, P. A. = Gh. Marinescu, Pagini alese. București, Editura Academiei Române, 1955.

Marino, D. = Adrian Marino, Dicționar de idei literare. Vol. I, București, Editura Eminescu, 1973.

Marino, E. = Adrian Marino, Pentru Europa: integrarea României. Aspecte ideologice și culturale. Iași, Editura Polirom, 1995.

Marino, L. C. = Adrian Marino, Libertate și cenzură în Romania. Începuturi. Iași, Polirom, 2005.

Marino, M. = Adrian Marino, Modern, modernism, modernitate. București, Editura pentru Literatură Universală, 1969.

Marino, V. O. = Adrian Marino, Viața unui om singur. Iași, Editura Polirom, 2010 (scris în 1999).

Marketing – D. ex. = Constantin Florescu, Petre Mâlcomete, Nicolae Al. Pop (coord.), Marketing. Dicționar explicativ. București, Editura Economică, 2003.

Marki, E. = Anton de Marki, Auszug aus der für Normal- und Hauptschulen vorgeschriebenen deutschen Sprachlehre in deutscher und wallachischer Sprache, enthaltend das Wichtigste der deutschen und wallachischen Sprache. Cernăuți, Petrus Echardt, 1810.

Marțian, S. ec. pol. = Dionisie Pop Marțian, Studii sistematice în economia politică. Partea primă: Economia socială. București, Imprimeria Mitropolitului Nifon, 1858.

Mat. dialect. = Materiale și cercetări dialectale. Vol. I, București, 1960 (Academia Română, Filiala Cluj, Institutul de Lingvistică).

Mat. folk. = Materialuri folkloristice. Culese și publicate de Gr. G. Tocilescu. București, Tipografia Corpului Didactic, C. Ispirescu și G. Brătănescu, 2 vol., 1900.

Matcovschi, C. S. = Dumitru Matcovschi, Capul și sabia. București, Editura Fundației Culturale Române, 1993.

Mateescu, B. = Balade. Adunate de C. N. Mateescu. Vălenii de Munte, Tipografia „Neamul Românesc”, 1909.

Mateevici, S. = Alexie Mateevici, Scrieri. Ediție îngrijită de Ion Nuță. Iași, Editura Junimea, 1989.

Mazilu, Neb. = Teodor Mazilu, Acești nebuni fățarnici. Ediție îngrijită de Victor Parhon. București, Editura Eminescu, 1986.

Mazilu, T. = Teodor Mazilu, Teatru. București, Editura Cartea Românească, 1971.

Mălăncioiu, P. T. = Ileana Mălăncioiu, Pasărea tăiată. București, Editura Tineretului, 1967.

Măn. Sucevița = M. A. Musicescu, M. Berza, Mănăstirea Sucevița. București, Editura Academiei Române, 1958.

Mărgăritare = Ioan Gură de Aur, Mărgăritare. Traducere de Radu Greceanu și Șerban Greceanu. Ediție îngrijită de Rodica Popescu. București, Editura Libra, 2001 (text din 1691).

Mărgineanu, C. U. = Nicolae Mărgineanu, Condiția umană. Aspectul ei bio-psiho-social și cultural. București, Editura Științifică, 1973.

Mărginenii = Cornel Irimie, Nicolae Dunăre, Paul Petrescu (coord.), Mărginenii Sibiului. Civilizație și cultură populară românească. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1985.

Mândrescu, I. G. = Simion C. Mândrescu, Influența culturei germane asupra noastră. Influența germană asupra limbei române. Iași, Tipografia Editoare „Dacia”, Iliescu, Grossu & Comp., 1904.

Mândrescu, L. P. = Literatură și obiceiuri poporane din comuna Râpa de Jos, comitatul Mureș-Turda (Transilvania). Publicate de Simeon C. Mândrescu. București, Tipografia F. Göbl fiii, 1892.

Mândrescu, Ung. = Simeon C. Mândrescu, Elemente ungurești în limba română. București, Tipografia F. Göbl fiii, 1892.

MDBIG = Ștefan Brăgărea, Mic dicționar de biotehnologie și inginerie genetică. București, Editura Zecasin, 1995.

MDD = Mic dicționar diplomatic român. București, Editura Politică, 1967.

MDEA = Ileana Constantinescu, Gabriela Dijmărescu, Anne-Laure Stamminger, Elena Bălan-Osiac, Irina Adrian, Mic dicționar explicativ pentru afaceri (român-francez-spaniol-italian-englez-german). București, Editura Niculescu, 1997.

M. d. bibl. = Magdalena Timar, Constantin Olaru, Mic dicționar biblic. București, Editura Uranus, 1992.

M. d. enc. = Mic dicționar enciclopedic. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1972.

M. d. enc.2 = Mic dicționar enciclopedic. Ediția a II-a revăzută și adăugită. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978.

M. d. jur. = Vladimir Hanga, Mic dicționar juridic. București, Editura Lumina Lex, 1999.

M. d. lingv. = Gheorghe Constantinescu-Dobridor, Mic dicționar de terminologie lingvistică. București, Editura Albatros, 1980.

M. d. mod. = Doina Berchină, Mic dicționar subiectiv de modă contemporană. București, Editura Nemira, 1998.

MDEP = Gheorghe Gorincu, Mic dicționar al economiei de piață. București, Editura Porto Franco, 1991.

MDN (2000) = Florin Marcu, Marele dicționar de neologisme. Ediție revizuită, augmentată și actualizată. București, Editura Saeculum, 2000.

MDN (2006) = Florin Marcu, Marele dicționar de neologisme. Ediția a VIII-a, revăzută, augmentată și actualizată. București, Editura Saeculum I. O. 2006.

MDN (2008) = Florin Marcu, Marele dicționar de neologisme. Ediția a X-a, revăzută, augmentată și actualizată. București, Editura Saeculum Vizual, 2008.

MDT = Mic dicționar tehnic. București, Editura Tehnică, 1950.

MDTI = Mihai Manea, Mic dicționar de termeni istorici. București, Editura All Educational, 1999.

MEC = Mică enciclopedie de chimie. București, Editura Enciclopedică Română, 1974.

MED = Vladimir Trebici, Mică enciclopedie de demografie. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1975.

Mehedinți, G. F. = S. Mehedinți, Geografia fizică pentru clasa V-a secundară. București, Editura Librăriei Socec & Co., 1901.

Mehedinți, O. A. = Simion Mehedinți, Opere alese. Ediție îngrijită de V. Mihăilescu. București, Editura Științifică, 1967.

Mehedinți, O. M. = Soveja (= S. Mehedinți), Oameni de la munte. Ediția II. București, Editura Librăriei Socec, 1921 (prima ediție în 1920).

Mehedinți, Păm. = S. Mehedinți, Pământul. Ediția a III-a. București, Editura Librăriei Leon & Alcalay, 1905.

Mehedinți, R. = S. Mehedinți, România. Schiță geografică. București, Atelierele Socec & Co., 1907.

Meitani, C. = G. G. Meitani, Cânturi intime. București, Imprimeria Anunțătorului Român, Hanu Greci, 1860.

Melchisedec, H. = Episcopul Melchisedec, Chronica Hușilor și a Episcopiei cu aseminea numire. București, Tipografia C. A. Rosetti, 1869.

Melchisedec, R. = Episcopul Melchisedec, Chronica Romanului și a Episcopiei de Roman. București, Tipografia Națională, vol. I 1874, vol. II 1875.

Melik, G. = I. M. Melik, Elemente de geometrie. Edițiunea a IX-a. Iași, Tipolitografia H. Goldner, 1897 (prima ediție 1869).

Melinescu, C. I. = Gabriela Melinescu, Ceremonie de iarnă. Poezii. București, Editura pentru Literatură, 1965.

M. enc. agr. = C. Filipescu (coord.), Marea enciclopedie agricolă. București, Institutul de Arte Grafice „Luceafărul” / Editura P.A.S. Imprimeriile „Curentul”, vol. I 1937; II 1938; III 1940; IV 1942; V 1943.

M. enc. fin. = Gheorghe D. Bistriceanu, Mică enciclopedie de finanțe, monedă, asigurări. București, Editura Universitară, 3 vol., 2006.

M. enc. hort. = Mică enciclopedie de horticultură. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

Mera, L. B. = Din lumea basmelor. Publicate de I. T. Mera. București, Minerva, 1906.

Merișescu, Tin. = Dimitrie Foti Merișescu, Tinerețile unui ciocoiaș. Viața lui Dimitrie Foti Merișescu de la Colentina scrisă de el însuși la 1817 [ms. c.1840]. Ediție îngrijită, introducere și note de Constanța Vintilă-Ghițulescu. București, Humanitas, 2019.

Meșt. doft. = Meșteșugul doftoriei. Ediție îngrijită de Lia Brad Chisacof. București, Editura Academiei Române, 2017. Traducere din neogreacă a operei lui Fr. Páriz Pápai, Pax corporis. Editare a două manuscrise din 1760-1770, aflate la Biblioteca Academiei Române: ms. 933 BAR: p. 115-503; ms. 4841 BAR: p. 504-861.

Met. scr. = I. Creangă, C. Grigorescu, G. Ienăchescu, N. Climescu, V. Răceanu, A. Simionescu, Metodă nouă de scriere și citire. Ediția 22. Iași, Tipografia națională, 1891.

Meyer, Opisanie = Andrei Kazimirovici Meyer, Opisanie Očakovskija zemli. Sankt Petersburg, 1794.

MG = Monografia geografică a Republicii Populare Române. I. Geografia fizică. București, Editura Academiei Române, 1960.

MH = Florian, Mirtil și Hloe. Traducere manuscrisă; copie din 1819 (Biblioteca Academiei Române, cota 2364).

Micu, C. R. = Samuil Micu, Carte de rogacioni, pentru evlavia omului creștin. Viena, Joseph de Kurzbek, 1779.

Micu, D. = Samuil Klein (= Micu), Dictionarium Valachico-Latinum. Bevezető tanulmaanyal közzéteszi Gáldi László (Erdélyi Tudományos Intézet). Budapest, Királyi magyar egyetemi nyomada, 1944 (text din 1780-1801).

Micu, Ist. rom. = Samuil Micu, Istoria, lucrurile și întâmplările românilor pre scurt, adaos la Calend. Buda (A), Crăiasca Tipografie a Universității din Peșta, 1806.

Micu, Înv. = Samuil Klein (= Micu), Propovedanie sau învățături la îngropăciunea oamenilor morți. Blaj, Tipariul Seminariului, 1784.

Micu, L. = Friedrich Christian Baumeister, Loghica, adecă partea cea cuvântătoare a filosofiei. Traducere de Samuil Micu. Buda, Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatei Peștii, 1799.

Micu, L. F. = Friedrich Christian Baumeister, Legile firei, ihtica și politica sau filosofiia cea lucrătoare. Traducere de Samuil Micu. Sibiu, Tipografia lui Petru Bart, 2 vol., 1800.

Micu, Log. = [Friedrich Christian Baumeister,] Loghica. Traducere de Samuil Micu Clain. Ediție îngrijită de Alin-Mihai Gherman. Cluj-Napoca, Ed. Argonaut, 2007 (manuscris din 1781-1783) . Cuprinde: ediția tipărită în 1799, p. 40-119; ms. din 1781, revizuit 1783, p. 120-212 (ms. rom. 119, Biblioteca Filialei Cluj-Napoca a Academiei Române).

Micu, L. S. = [Legile sașilor din Ardeal]. Traducere de Samuil Micu, copiată de Simion Balomiri din Sas Sebeș în anul 1794 (reproduce manuscrisul din Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, cota 246).

Micu, Prax. = Samuil Micu, Praxișul furumului bisericesc. Manuscris din jurul anului 1800 (Biblioteca Academiei Române, cota 414).

Micu, St. = Statuta sau legile scaonelor săsești din Ardeal care în toate ju[de]cățile și rânduielile politicești să țin în scaonele săsești. Traducere de Samuil Micu. Manuscris din 1802 (Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române, cota 184).

Micu, T. M. = Wenzel Schanza, Teologhiia moralicească sau Bogosloviia, carea cuprinde învățătura năravurilor celor bune și a vieții creștinești. [Prelucrare de Samuil Micu] Blaj, 2 vol., 1796 (vol. II: Cartea a doua a Teologhiei moralicești, carea cuprinde învățătura despre contracturi și osibite detorii a fiștecărui stat și despre darul lui Dumnezeu și Tainele Sfintei Beserici și cealealalte).

Mihai, L. = Mihai Logofătul, Lexicon slavo-român. Târgoviște, 1678-1683, manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 1348).

Mihale, O. N. = Aurel Mihale, Ogoare noi. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1953].

Mihali, C. ist. nat. = Simeon Mihali, Compediu de istoria naturală pentru începători. Ediția a II-a. Blaj, 2 vol., 1856 (prima ediție în 1854).

Mihalic, Obs. = C. Mihalic de Hodocin, Observații asupra stărei pădurilor din Valea Bistriței de Sus. Iași, Institutul Albinei, 1840.

Mihalic, Pr. = C. Mihalic de Hodocin, Proiect pentru băi publice și o shoală de înotat și Disertația despre folosul unui asemenea așezământ. Iași, Institutul Albinei, 1843.

Mihaly, Diplome = Mihaly de Apșa, Diplome maramureșene din sec. XIV și XV. Sighet, Tipografia lui Mayer și Berger, 1900.

Mihăescu, O. = Gib I. Mihăescu, Opere. Ediție îngrijită de Al. Andriescu. București, Editura Minerva, 5 vol., 1976-1985.

D. Mihăescu, C. R. = Doru Mihăescu, Cronografele românești, București, Editura Academiei Române, 2006.

Mihăilă, C. I. C. L. = G. Mihăilă, Contribuții la istoria culturii și literaturii române vechi. București, Editura Minerva, 1972.

Mihăilă, C. L. R. V. = G. Mihăilă, Cultură și literatură română veche în context european. Studii și texte. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979.

Mihăilă, Or. – Occ. = G. Mihăilă, Între Orient și Occident. Studii de cultură și literatură română în secolele al XV-lea – al XVIII-lea. București, Editura Roza Vânturilor, 1999.

Mihăilă, S. L. = G. Mihăilă, Studii de lexicologie și istorie a lingvisticii românești. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1973.

Mihăileanu = Ștefan Mihăileanu, Dicționar macedo-român. București, Carol Göbl, 1901.

Mihăilescu, Geogr. = Vintilă Mihăilescu. Geografie Teoretică: Principii fundamentale, orientare generală în științele geografice, București, Editura Academiei, 1968.

Mihăilescu, Lit. rom. = Dan C. Mihăilescu, Literatura română în postceaușism. Iași, Editura Polirom, vol. I 2004, vol. II 2006, vol. III 2007.

Mihuț, Man. = Manuductor pentru învățătorii sholasticești sau îndreptare cătră cuviincioasa împlinire a diregătoriei învățătorești. Traducere din germană de Ioan Mihuț. Buda, Tipariul Crăieștei Tipografii a Universitatei Ungariei, 1818.

Mil. instr. = Milostiva inștrucție pentru maghistratualiștii carii regulația urbarialicească o vor duce în săvâșire (execuție). Traducere din limba latină. Cluj, 1819,

Milescu Spătarul, A. – O. = Ioan Cantacuzino, Patru apologii pentru religia creștină și Patru orații. Traducere de Nicolae Milescu Spătarul. Ediție critică de Eugenia Dima. Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2010 (texte din 1651-1680).

Milescu Spătarul, Septuaginta = Vechiul Testament – Septuaginta. Versiunea lui Nicolae Spătarul Milescu (Ms. 45 de la Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române). Ediție de text, prefață, notă asupra ediției, introducere, bibliografie, indice de cuvinte și forme, indice de nume proprii de Eugen Munteanu (coordonator), Ana-Maria Gînsac, Ana-Maria Minuț, Lucia-Gabriela Munteanu, Mădălina Ungureanu. Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2016 (traducere din 1665-1685).

Mille, S. A. = C. Mille, Scrieri alese. Ediție îngrijită de Virgiliu Ene. București, Editura pentru Literatură, 1961.

Millo, B. H. = Matei Millo, Baba hârca, în Pr. dram., p. 371-416 (prima ediție în 1851).

Millo, Î. = Matei Millo, Însurățeii, în Pr. dram., p. 303-355 (publicat postum).

Millo, P. R. = Matei Millo, Un poet romantic, în Pr. dram., p. 357-370 (prima ediție în 1850).

M. Millo, A. = Matei Millo, Aritmetica. Arătare pentru pravilile întâie, pentru cele de alte feliuri, prifacere a celor mari în mai mici și a celor mici în mai mari, cu povățuiri la toate pravilele. Manuscris din 1795 (Biblioteca Academiei Române, cota 4566).

Mineiul (1698) = Mineiul. Tipărit de episcopul Mitrofan. Buzău, 1698.

Mineiul = Mineiul. Sfânta Episcopie a Râmnicului, 1776-1780. Tipărite de episcopii Chesarie (oct. 1776; nov. 1778; dec., ian., febr., mar. 1779) și Filaret (aprilie, mai, iunie, iulie, august: 1780).

Minerva = Minerva. Enciclopedie română. Cluj, Editura Comitetului de Redacție al Enciclopediei Române Minerva, 1930.

Minulescu, O. = Ion Minulescu, Opere. Ediție îngrijită de Emil Manu. București, Editura Minerva, 4 vol., 1974-1983.

Minulescu, R. = Ion Minulescu, Roșu, galben și albastru. Roman. Ediție îngrijită de Traian Radu. București, Editura Minerva, 1991 (prima ediție în 1924).

Miorița = Adrian Fochi, Miorița. Tipologie, circulație, geneză, texte. București, Editura Academiei Române, 1964.

Mironescu, S. = I. I. Mironescu, Scrieri. Ediție îngrijită de Ilie Dan. București, Editura pentru Literatură, 1968.

Missail, A. = G. Missail, Prescurtare de astronomie populară. Traducere din franceză. București, Tipografia lui August Ruof, 1839.

MLC = [Mircea Miclea], Mic lexicon de cadastru și carte funciară. București, Editura All Beck, 2000.

MN = Muzeul național. Gazetă literală și industrială. Suplement la Curierul Românesc. Redactor: I. Heliade-Rădulescu. București, 1836-1838.

MO = Monitorul oastei. Ziar oficial. București, Tipografia Ministerului de Război, 1860-1862.

Moaler, Simb. pl. = Petru Moaler, Simbolul plinelor de bucurie simțiri. Buda, Tipariul Crăieștii Universitate din Pesta, 1829.

Mogoș – Ianculescu, C. = Gheorghe Mogoș, Alexandru Ianculescu, Compendiu de anatomie și fiziologie a omului. București, Editura Științifică, [1972].

Moldovan, Ț. N. = Silvestru Moldovan, Țara noastră. Descrierea părților Ardealului de la Murăș spre miazăzi și Valea Murășului. Sibiu, Tipografia Archidiecesană, 1894.

T. Moldovan, C. Leg. = Cartea legilor, pravililor de obște pârgărești. Traducere de Toma Moldovan, revizuită de Ion Budai-Deleanu. Cernăuți, Tipografia Bucovinii, 3 vol., 1812.

Moldovanu, AS = Acte sinodali ale baserecei romane de Alba Iulia și Fagarasiu. Publicate de Ioan M. Moldovanu. Blaj, Tipografia lui S. Filtsch (W. Krafft), vol. I, 1869, vol. II 1872.

Molière, Dandin = Molière, Gheorghii Dandin sau bărbatul cel sinhisit. Traducere anonimă, copie din anul 1827 (Direcția Județeană a Arhivelor Naționale Iași, ms. 219).

Molin, Gr. băn. = Romul S. Molin, „Din graiul bănățenilor”, în N. Rev. R. VIII, 1910, nr. 13-14, p. 191-196.

Molin, R. B. = R. S. Molin, Românii din Banat. Timișoara, Craiova, Scrisul Românesc, 1928 (extras din Arh. Olt. VI, 1927, nr. 32-33, p. 281-289 și nr. 34, p. 416-422).

V. Molin, V. T. = Virgil Molin, Vocabularul tipografului român. Craiova, Editura Autorului, [Tiparul Scrisul românesc], 1923

V. Molin, V. T.2 = Virgil Molin, Vocabularul tipografului. Ediția a II-a. Craiova, Editura Grafica Română, 1928.

V. Molin, V. T.3 = Virgil Molin, Vocabularul tipografului. București, Editura Uniunea Camerelor de Muncă, 1940.

Molitvenic = Un fragment din cel mai vechi molitvenic românesc. Publicat de Nicolae Drăganu în revista DR II, 1922, p. 254-326 (sec. XVII).

Mon. of. = Monitorul oficial. București, 1859-1949; 1989-.

Montan, Str. = Gheorghie Montan, Străinul în Pesta. Adecă o vorbire între un străin din Țara Turcească și între un cetățean din Pesta. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1816.

Morariu, Pl. = Iuliu Morariu, „Noi numiri populare românești de plante”, în Arh. som., 1937, nr. 23, p. 453-468.

L. Morariu, D. N. = Alexandru Leca Morariu, De la noi, Povești bucovinene. Suceava, Tipo­grafia Societății „Școala Română”, 1915.

Moroianu, C. S. = George Moroianu, Chipuri din Săcele. București, Fundația Culturală Regală „Principele Carol”, [1938].

Moxa, C. = Mihail Moxa, Cronica universală. Ediție îngrijită de G. Mihăilă. București, Editura Minerva, 1989 (text din 1620).

Mozaicul = Mozaicul. Revistă culturală și literară. Redactor: Constantin Lecca. Craiova, 1838-1839; serie nouă 1998-.

Ms. = Manuscriptum. Revistă trimestrială, editată de Muzeul Literaturii Române. București, 1970-.

Mumuleanu, S. = Barbu Paris Mumuleanu, Scrieri. Ediție îngrijită de Rodica Rotaru. București, Editura Minerva, 1972.

Munde, Descr. așez. = Carol Munde, Descriere cu de-amănuntul asupra așezământului de cură cu apă rece și asupra metodului de tămăduire a lui Prisniț de la Grefenberg. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1840.

Muntean, P. R. = Proverbe românești. Antologie de George Muntean, București, Editura Minerva, 1984 (prima ediție 1967).

Munteanu, Lex. bibl. = Eugen Munteanu, Lexicografie biblică românească. București, Editura Humanitas, 2008.

Mureșanu, I. = Cr. F. Salțman, Carol Han, Icoana creșterei rele cu mijloace de a o face și mai rea. Traducere prelucrată de Andrei Mureșanu. Brașov, Tipografia lui Ioan Gött, 1848.

Mureșanu, P. A. = Andrei Mureșanu, Poezii. Articole. Antologie de Ion Buzași. București, Editura Minerva, 1988.

Murgoci – Ludwig, M. = G. M. Murgoci, E. Ludwig, Noțiuni de mineralogie. Manual pentru clasa VI-a liceală. București, Göbl, 1902.

Murgu, C. F. = Eftimie Murgu, Curs de filosofie, ținut la Academia Mihăileană. Iași, manuscris. Vol. I-II 1834-1835; vol. III 1835-1836 (Biblioteca Centrală Universitară din Iași, ms. III 15, 16, 17).

Murgu, C. F.2 = Eftimie Murgu, Curs de filosofie, ținut la Academia Mihăileană. Ediție îngrijită și studiu introductiv de Victor Țârcovnicu. Timișoara, Editura Facla, 1986.

Murnu, DMR = Ioan Murnu, Dicționar macedo-român. Manuscris din secolul XIX, în 4 vol. (Biblioteca Academiei Române, cota 4822-4825).

Murnu, Gr. = George C. Murnu, Studiu asupra elementului grec antefanariot în limba română. București, Tipografia Curții Regale F. Göbl fii, 1894.

Murnu, I. = Homer, Iliada. Douăsprezece cânturi. Traducere în versuri de George Murnu. Budapesta, Institutul de Arte Grafice și Editură „Luceafărul”, 1906.

Murnu, Odis. = Homer, Odiseea. Traducere de George Murnu. București, Cultura Națională, [1924].

Mușatescu, S. = Tudor Mușatescu, Scrieri. Ediție îngrijită de Traian Radu. București, Editura pentru Literatură / Editura Minerva, 9 vol., 1969-1990.

Mușlea – O. Bârlea, F. = Ion Mușlea, Ovidiu Bârlea, Tipologia folclorului din răspunsurile la chestionarele lui B. P. Hasdeu. București, Editura Minerva, 1970.

Mutso, Ort. = Gh. Mutso, Scurtă ortografie a limbei dacoromână, cu stremoșeștile latinești litere. Pesta, 1829.

Myst. = Mystirio sau sacrament sau taine 2 den ceale 7, botezul și sfântul Myr. Târgoviște, 1651.

N. Rev. R. = Noua revistă română. Politică, literatură, știință și artă. Director: C. Rădulescu-Motru. București, 1900-1902; 1908-1916.

N. Test. = Noul Testament. Tipărit pentru prima dată în limba română la 1648 de către Simion Ștefan, mitropolitul Transilvaniei. Reeditat după 340 de ani din inițiativa și purtarea de grijă a Prea Sfințitului Emilian, episcop al Alba Iuliei. Alba Iulia, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Alba Iuliei, 1988.

Nagy, P. = Nagy Jenö, Portul popular maghiar din Trascău. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1958].

NALR – B. = Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Banat. Sub conducerea lui Petru Neiescu, întocmit de Eugen Beltechi, Ion Faiciuc și Nicolae Mocanu. București, Editura Academiei Române, vol. I 1980; vol. II: 1997.

NALR – B. ms. = Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Banat. Material netipărit.

NALR – C. = Noul Atlas lingvistic român. Crișana. Vol. I: Corpul omenesc (Părțile corpului, boli, însușiri fizice și morale), întocmit de Ionel Stan și Dorin Urițescu. București, Editura Academiei Române, 1996; vol. II: Familia (Rude, naștere, căsătorie). Casa (părțile casei, mobiliere, obiecte casnice), întocmit de Ionel Stan și Dorin Urițescu. București, Cluj-Napoca, Editura Academiei Române, Editura Clusium, 2003; vol. III: Curtea, agricultura și legumicultura; pomicultura, viticultura, apicultura; cânepa, de Dorin Urițescu (coord.), Ionel Stan, Gabriela Violeta Adam, Lăcrămioara Oprea, Veronica Ana Vlasiu. București, Editura Academiei Române, 2011; vol. IV: Pădurea (flora și fauna ei); vânătoare; pescuit; hrană; îmbrăcăminte; încălțăminte; timpul; fenomene atmosferice; terenul; relieful; școala; armata; administrația; meserii; comerț; diverse, de Dorin Urițescu (coord.), Ionel Stan, Gabriela Violeta Adam, Lăcrămioara Oprea, Veronica Ana Vlasiu. București, Editura Academiei Române, 2018.

NALR – C. ms. = Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Crișana. Material netipărit.

NALR – M. B. = Noul Atlas lingvistic al României. Moldova și Bucovina. Vol. I, întocmit de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion A. Florea, Ion Nuță, Adrian Turculeț. Iași, Editura Academiei Române, 1987; vol. II, întocmit de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion A. Florea, Ion Nuță, Adrian Turculeț. Iași, Editura Academiei Române, 1997; vol. III, întocmit de Vasile Arvinte, Luminița Botoșineanu, Stelian Dumistrăcel, Ion A. Florea, Doina Hreapcă, Ion Nuță, Florin Theodor Olariu, Adrian Turculeț. Iași, Editura Academiei Române, 2007; vol. IV, întocmit de Vasile Arvinte, Luminița Botoșineanu, Stelian Dumistrăcel, Ion A. Florea, Doina Hreapcă, Ion Nuță, Florin Theodor Olariu, Adrian Turculeț. Iași, Editura Academiei Române, 2014.

NALR – M. D. = (anchete efectuate în 1966-1973) Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Muntenia și Dobrogea. Material netipărit.

NALR – O. = Noul Atlas lingvistic român pe regiuni. Oltenia. Întocmit sub conducerea lui Boris Cazacu, de Teofil Teaha, Ion Ionică și Valeriu Rusu. București, Editura Academiei Române, vol. I 1967; vol. II 1970; vol. III 1974; vol. IV 1980; vol. V 1984.

Nandriș-Cudla, Sib. = Anița Nandriș-Cudla, 20 de ani în Siberia. Destin bucovinean. București, Editura Humanitas, 1991 (publicat postum).

Natura = Natura. Revistă științifică pentru răspândirea științei, publicată sub îngrijirea lui G. Țițeica și G. G. Longinescu. București, Tipografia Gutenberg, 1905-1916; 1922-1948; serie nouă 1949-1960.

G. Naum, C. A. = Gellu Naum, Cărțile cu Apolodor. Ediția a 4-a. București, Editura Humanitas Educațional, 2003 (prima ediție în 1979).

G. Naum, Z. = Gellu Naum, Zenobia. București, Editura Humanitas, 2005 (prima ediție în 1985).

Naum Râmniceanu, C. I. = Naum Râmniceanu, Cronica inedită de la Blaj. Partea I-a. Text însoțit de un studiu introductiv de Șt. Bezdechi. Cluj – Sibiu, Tipografia „Cartea Românească”, 1944 (scris între 1800 și 1802).

Naum Râmniceanu, G. = [Naum Râmniceanu, Introducere în gramatica grecească și românească]. Manuscris grecesc și românesc din 1805 (Biblioteca Academiei Române, cota 1492, f. 2-46).

Naum Râmniceanu, H. = Hristoitheia nea. Buna obicinuință noauă. Traducere de Naum Râmniceanu, manuscris românesc și grecesc de la începutul secolului al XIX-lea (Biblioteca Academiei Române, cota 1487).

Naum, Ist. art. = Alexandru A. Naum, Istoria artei, de la începutul creștinismului până în secolul al XIX-lea. Vol. I: Vechea artă creștină în Apus. București, Tipografia „Cultura”, 1925; vol. II: Vechea artă creștină în Răsărit. Iași, Tipografia „Presa bună”, 1937,

Nădejde, S. = Sofia Nădejde, Scrieri. Ediție îngrijită de Victor Vișinescu. Iași, Editura Junimea, 1978.

Năsturel, Varlaam – Ioasaf = Viața sfinților Varlaam și Ioasaf. Traducere de Udriște Năsturel, în Maria Stanciu Istrate, Reflexe ale medievalității europene în cultura română veche. București, Editura Muzeului Național al Literaturii Române, 2012 (text din 1648).

Năsturel, Varlaam – Ioasaf, ed. Năsturel = Vieața Sfinților Varlaam și Ioasaf. Tradusă din limba elenă la anul 1648 de Udriște Năsturel de Fierești, al doilea logofăt. Tipărită pentru prima oară de Generalul P. V. Năsturel. București, Stabiliment de arte grafice „Universala”, 1904 (textul reproduce o copie din 1675, prelucrată de grămăticul Fota, mss. 3339).

NDN = Florin Marcu, Noul dicționar de neologisme. București, Editura Academiei Române, 1997.

NDU = Ioan Oprea, Carmen-Gabriela Pamfil, Rodica Radu, Victoria Zăstroiu, Noul dicționar universal al limbii române. București / Chișinău, Litera Internațional, 2006.

Neagoe, Înv. = Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Theodosie. Ediție îngrijită de Florica Moisil și Dan Zamfirescu. București, Editura Minerva, 1970 (text din prima jumătate a sec. XVII).

V. Neagoe – Mărgărit, Gr. bulg. = Victorela Neagoe, Iulia Mărgărit, Graiuri dacoromâne din nordul Bulgariei. Studiu lingvistic. Texte dialectale. Glosar. București, Editura Academiei Române, 2006.

Neagu, F. N. = Fănuș Neagu, Frumoșii nebuni ai marilor orașe. Fals tratat despre iubire. București, Editura Eminescu, 1976.

Neagu, Î. = Fănuș Neagu, Îngerul a strigat. Roman. București, Editura pentru Literatură, 1968.

Neam. rom. pop. = Neamul românesc pentru popor. Fondator: Nicolae Iorga. Vălenii de Munte, Tipografia „Neamul Romanesc”, 1910-1916; 1920-1924; 1925-1940.

Neculce, L. = Ion Neculce, Letopisețul Țării Moldovei de la Dabija Vodă până la a doua domnie a lui Constantin Mavrocordat și O samă de cuvinte, în Ion Neculce, Opere. Ediție îngrijită de Gabriel Ștrempel. București, Editura Minerva, 1982 (text din 1743).

Neculuță, Ț. D. = D. Th. Neculuță, Spre țărmul dreptății. Ediție îngrijită de Mihu Dragomir. București, Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor, [1950].

Nedelciu, A. = Mircea Nedelciu, Aventuri într-o curte interioară. Antologie de autor. București, Editura Paralela 45, 1999 (prima ediție 1979).

Nedelciu – Babeți – Mihăieș, F. = Mircea Nedelciu, Adriana Babeți, Mircea Mihăieș, Femeia în roșu. București, Editura Cartea Românească, 1990.

Nedelcovici, G. I. = Bujor Nedelcovici, Grădina Icoanei. București, Editura Eminescu, 1977.

Nedelcovici, T. H. = Bujor Nedelcovici, Un tigru de hârtie. Eu, Nica și Securitatea. București, Editura Allfa, 2003.

Nedelcovici, Z. = Bujor Nedelcovici, Zile de nisip. București, Cartea Românească, 1979.

Negoescu, R. = Cristu S. Negoescu, Retorica. Ploiești, Tipografia Progresul, 1883.

Negoițescu, S. M. = Ion Negoițescu, Scriitori moderni. Ediție îngrijită de Mihai Ungheanu. București, Editura Eminescu, vol. I 1996, vol. II 1997. (prima ediție 1966; 1970)

Negruzzi, O. = Costache Negruzzi, Opere. Ediție critică, cu studiu introductiv, comentarii și variante de Liviu Leonte. București, Editura Minerva, vol. I 1974, vol. II 1984, vol. III 1986.

Negruzzi, S. = Costache Negruzzi, Scrieri, București, Librăria Socec & Co., vol. I-II, 1872, vol. III, 1873.

Negruzzi – Kogălniceanu, R. B. = C. Negruzzi, M. Kogălniceanu, 200 rețete cercate de bucate, prăjituri și alte trebi gospodărești. Iași, Cantora Foaiei Sătești, 1841.

I. Negruzzi, S. = I. Negruzzi, Scrieri. Ediție îngrijită de Andrei Nestorescu și Nicolae Mecu. București, Editura Minerva, 2 vol., 1980-1983.

Negulescu, F. R. = P. P. Negulescu, P. Negulescu, Filosofia Renașterii. Vol. I-II. București. Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, vol. I 1910, vol. II 1914.

Negulescu, F. R.2 = P. Negulescu, Filosofia Renașterii. Ediția a II-a. București, Editura Cugetarea – Georgescu Delafras / Cugetarea, vol. I [1945]; vol II [1946]; vol. III [1947].

Negulescu, G. = P. P. Negulescu, Geneza formelor culturii. Priviri critice asupra factorilor ei determinanți. Ediție îngrijită de Z. Ornea. București, Editura Eminescu, 1984 (prima ediție 1910).

Negulici, E. = L. Aimé Martin, Educația mumelor de familie sau civilisația neamului omenesc prin femei. Traducere de I. D. Negulici. București, Tipografia lui Fr. Walbaum, vol. I: 1844; vol. II: 1846.

Negulici, V. = I. D. Negulici, Vocabular român de toate vorbele străbune repriimite până acum în limba română, și de toate cele ce sunt a se mai priimi d-acum înainte, și mai ales în științe. București, Tipografia Colegiului, 1848.

Nemișescu, Ist. Dachiei = Istoriia politicească a Dachiei și a neamului românilor. Traducere din anul 1808 de Ioan Nemișescu, după sinteza lui Ludwig Albrecht Gebhardi, Allgemeine Weltgeschichte. Manuscris, partea I, Istoria Valahiei (Biblioteca Centrală Universitară din Iași, cota IV-30); partea a II-a, Istoria Moldaviei (Biblioteca Academiei Române, cota 4702); partea a III-a, Istoria Bulgariei (Biblioteca Centrală Universitară din Iași, cota III-18).

Nenițescu, C. O. = Costin D. Nenițescu, Tratat elementar de chimie organică. Ediția IV. București, Editura Tehnică, vol. I 1956; vol. II 1958 (prima ediție în 1928).

Nica, L. Vam. = N. C. Nica, Lexicon vamal, cuprinzând: denumirea comercială (uzuală) a mărfurilor, prevăzute cu art. respectiv de taxare, cu taxele vamale și modul de taxare, conform tarifului vamal român din 1929. București, Craiova, Tiparul Scrisul Românesc, 1930.

Nichifor, P. C. = Allgemeine Handlungs- und Wechsel-Ordnung sau Pravilă comerțială, care cuprinde regulile comerțiii, ale catastifelor și ale vexelilor și socoteala interesurilor ș.a. Traducere din germană de Emanoil Ioan Nichifor. Brașov, Tipografia lui Johann Gött, 1837.

Nicodin, L. = Dinu Nicodin, Lupii. București, Atelierele Grafice «Bucovina» I. E. Torouțiu, București, III, 1933 (scris în 1931).

Nicodin, R. = Dinu Nicodin, Revoluția. Ediție îngrijită de Ion Simuț. București, Editura Albatros, 2 vol., 2000 (prima ediție 1943).

Nicolau, P. N. = Pierre Blanchard, Plutarh nou sau pe scurt scrierea vieților celor mai vestiți bărbați și muieri a toate neamurilor, din ceale mai vechi vremi până în vremile noastre. Traducere de N. Nicolau. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 2 vol., 1819.

Nicolăescu-Plopșor, Ce. = C. S. Nicolăescu-Plopșor, Ceaur. Povești oltenești. Craiova, Tip. Craiova, 1928.

Nicolăescu-Plopșor, V. O. = C. S. Nicolăescu-Plopșor, Vorbe oltenești. București, Tipografia Convorbiri literare, 1922. (Extras din Conv. lit., LIV, 1922, , nr. 2, p. 163-166 și nr. 4, p. 363-372).

Niculescu, ILRLR = Niculescu Alexandru, Individualitatea limbii române între limbile romanice. Vol. 1: Contribuții gramaticale, București, Editura Științifică, 1965; vol. 2: Contribuții socioculturale, București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1978; vol. 3: Noi contribuții, Cluj-Napoca, Clusium, 1999; vol. 4: Elemente de istorie culturală. Cluj-Napoca, Clusium, 2003.

Niculescu-Varone, Dicț. joc. = G. T. Niculescu-Varone, Elena Costache Găinariu-Varone, Dicționarul jocurilor populare românești. București, Editura Litera, 1979.

Niculiță-Voronca, D. = Elena Niculiță-Voronca, Datinele și credințele poporului român. Ediție îngrijită de Victor Durnea. Iași, Editura Polirom, 2 vol., 1998 (prima ediție în 1903).

Nistor, H. W. = I. Nistor, Handel und Wandel in der Moldau bis zum Ende des 16. Jahrhunderts. Cernăuți, K. K. Universitätsbuchhandlung H. Pardini, 1912.

Nistor, Ist. bas. = Ion Nistor, Istoria Basarabiei. Ediție îngrijită de Stelian Neagoe. București, Humanitas, 1991 (prima ediție 1923).

Nistor, Ist. Bucov. = Ion Nistor, Istoria Bucovinei. Ediție îngrijită de Stelian Neagoe. București, Humanitas, 1991 (scrisă în 1942-1950).

Nițescu, Șt. N. = A. von Kotzebue, Ștefu Nerod sau ce știi, aceasta la ce e bună. Traducere de I. Nițescu. București, Tipografia lui Eliad, 1835.

Noica, D. = Constantin Noica, Devenirea întru ființă. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 2 vol., 1981.

Noica, M. C. E. = Constantin Noica, Modelul cultural european. București, Editura Humanitas, 1993.

Noica, M. = Constantin Noica, Mathesis sau Bucuriile simple. Ediția a doua. București, Editura Humanitas, 1992 (prima ediție în 1934).

Noica, R. = Constantin Noica, Rostirea filozofică românească. București, Editura Științifică, 1970.

Noica, S. R. = Constantin Noica, Sentimentul românesc al ființei. București, Editura Eminescu, 1978.

Nom. min. = Nomenclatura minimală a produselor și utilajului. Ediția a II-a. București, Imprimeria Națională, 2 vol., 1949 (prima ediție în 1948).

Nom. prof. = Nomenclatura profesiunilor și întreprinderilor, cuprinzând și codul profesiunilor. București, 1933.

Norme și precizări = Terminologia științifică românească. I: Norme și precizări generale. Științe matematice și fizice. Academia Română. București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, 1940.

Novacovici, C. B. = Cuvinte bănățene. Adunate de Emilian Novacoviciu. Vol. I: Oravița, Tipografia Felix Weiss, 1924-1925; vol. II: Oravița, Tipografia Iosif Kader, 1931.

Nunta = Nunta la români. Antologie din poezia ceremonialului nunții. Ediție îngrijită de I. Moanță. București, Editura Minerva, 1977.

Nuță, D. V. = Ion Nuță, Dicționar de termeni viticoli. Vol. I: Denumiri pentru soiuri de struguri. Universitatea „Al. I. Cuza” – Iași. Centrul de Lingvistică, Istorie, Literatură și Folclor. Iași, 1989.

Nylström, Mijlociri = Nyls Nylström, Mijlociri noauă aflate păntru stângerea focului. Traducere din limba germană. Liov, Tipariu lui Piller, 1794.

OAI = [Orânduială privitoare la ajutorarea invalizilor de război]. Foaie volantă, Cluj, 1816.

Oblăduirea = T. Thornton, Starea de acum din oblăduirea gheograficească, orășenească și politicească a Prințipaturilor Valahiei și a Moldaviei după îngrijirile făcute de o lăcuire de ani cincisprăzeace, atât în Țarigrad, cât și în Împărăția Turcească. Traducere din franceză. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1826.

Obradovici, Aritm. = Povățuire cătră învățătura socoatei sau Arithmetica spre trebuința școalelor celor românești. Traducere din germană de Gr. Obradovici. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității din Peșta, 1805.

Obradovici, D. = Datorințele a subdaților, adecă a suptpușilor, cătră monarhul lor, spre întrebuințarea în școalele cele românești naționalnice. Traducere din germană și adăugiri de Gr. Obradovici. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1805.

Obradovici, Or. ec. = Carte de mână pentru bine orânduita economie, lucrarea câmpului și pentru plămădirea și pândirea a vitelor și a pasărilor celor casnice. Tradusă de pre limba cea serbească prin Gr. Obradovici. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1807.

Obradovici, Povăț. înv. = Scurtă de mână povățuire cătră modrul cel înainte scris de învățătură, pentru învățătorii cei de sate și orașă (vernaculi). Traducere din limba germană de Gr. Obradovici, în 1810, manuscris (Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române, fondul Oradea, cota 180).

Obs. cult. = Observator cultural. Revistă săptămânală. Fondator și redactor-șef: Ion Bogdan Lefter. București, 2000-2004; serie nouă, redactor-șef: Carmen Silvia Mușat. București, 2005-.

Observatoriul = Observatoriul. Ziar politic, economic și literar. Redactor responsabil: G. Barițiu. Sibiu, 1878-1885.

Odobescu, Fumuri = Al. Odobescu, Fumuri archeologice scornite din lullele prehistorice. București, Tipografia Curții, 1873.

Odobescu, O. = Al. Odobescu, Opere. Ediție îngrijită de G. Pienescu (vol. I), Marta Anineanu (vol. II), Mircea Babeș (vol. IV), Marian Ciucă (vol. V), Nadia Lovinescu (vol. VIII-XIII), Filofteia Mihai (vol. VIII-XIII), Rodica Bichis (vol. VIII-XIII). București, Editura Academiei, 10 vol., 1965-1996.

Odobescu, O. C. = Alexandru Odobescu, Opere complete, București, Editura Institutului de Arte Grafice „Minerva”, 2 vol., 1906-1908.

Odobescu, S. = Alexandru Odobescu, Scrieri literare și istorice. București, Socec, 3 vol., 1887.

Odobescu – Slavici, C. Cit. = Al. Odobescu, Ioan Slavici, Carte de citire. Ediția a 22-a. București, Socec, 1890.

Ojog-Brașoveanu, B. M. = Rodica Ojog-Brașoveanu, Bună seara, Melania!. Cluj, Editura Dacia, 1975.

Ollănescu-Ascanio, A. P. = Quintus Horatius Flaccus, Ad Pisones (Ars Poetica). Traducere de Dumitru Constantin Ollănescu[-Ascanio]. București, Carol Göbl, 1891.

Ollănescu-Ascanio, O. E. = Quintus Horatius Flaccus, Ode, Epode, Carmen Saeculare. Traducere de Dumitru Constantin Ollănescu[-Ascanio]. București, Socec & Co., 1891.

Ollănescu-Ascanio, P. T. P. = D. C. Ollănescu-Ascanio, Poezii. Teatru. Proză. Ediție îngrijită de Florin Berindeanu. București, Editura Minerva, 1988.

Olteanu – Șerban, M. = Ștefan Olteanu, Constantin Șerban, Meșteșugurile din Țara Românească și Moldova în Evul Mediu. București, Editura Academiei Române, 1969.

Oncescu, G. = N. Oncescu, Geologia Republicii Populare Române. București, Editura Tehnică, 1957.

Onciul, Î. ort. = Dimitrie Onciul, Îndreptariu pentru ortografia română. Regule și vocabulariu ortografic, în Scrieri istorice despre Bucovina și Transilvania și studii lexicografice. București, Editura Academiei Române, 2010, p. 171-247 (text din 1893).

Onciul, S. A. = Dimitrie Onciul, Scrieri alese. Ediție îngrijită de Ștefan Ștefănescu, Dorina N. Rusu, Bogdan-Alexandru Halic. București, Editura Academiei Române, 2006.

Onișor, Doine = Victor Onișor, Doine și strigături din Ardeal. Partea I. Iași, Editura Librăriei Școalelor Frații Șaraga (Stabilimentul Grafic “Miron Costin”), 1894.

Oprea, T. F. = Ioan Oprea, Terminologia filozofică românească modernă. Studiu asupra epocii de formare. București, Editura Științifică, 1996.

Oprescu, A. M. = G. Oprescu, Considerații asupra artei moderne. București, Editura Meridiane, 1966.

Oprescu, I. A. = G. Oprescu, Manual de istoria artei. Ediția II-a. București, Editura „Universul”, vol. I 1943, vol. II 1945, vol. III-IV 1946.

Oprescu, S. = G. Oprescu, Scrieri despre artă. București, Editura Meridiane, 1966.

Orășanu, M. M. = N. T. Orășanu, Misterele mahalalelor sau Cronica scandaloasă a orașului. Vol. I-V, București, Imprimeria Națională a lui Iosif Romanov et Comp., 1857; vol. VI-IX, București, Imp. Nifon Mitropolitul, 1858.

Orășanu, O. S. = Nicolae T. Orășanu, Opere satirice. București, Tipografia August Laurian, 1875. Vol. I: Satire vechi. 1859-1868; vol. II: Satire nuoi. 1868-1872; vol. III: Dicționaru politic seau epoca pruso-ciocoiască, 1871.

Orând. C. = [Orânduiala căsătoriei soțiilor foștilor militari, morți sau dispăruți în timpul războiului]. Foaie volantă, Sibiu, [1803].

Orând. P. = [Orânduiala paraclisurilor împărătești]. Iași, Tipografia cea Politicească a lui Mihail Strilbițchi, 1789.

Orbonaș, Mec. = I. Orbonaș, Manual de atelier mecanic. București, Fundațiunea pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1935.

Ord. cium. = [Ordonanță împotriva ciumii]. Foaie volantă, Blaj, 1766.

Orescu, T. G. = Tratație asupra geometriei descriptive. Traducere din limba franceză, după Louis Etienne Lefébure de Fourcy, de Alexandru Orescu. București, 1851.

Oreste = Voltaire, Oreste, fiul Clitimnestrii și a lui Agamemnon. Traducere manuscrisă de la începutul secolului al XIX-lea (Biblioteca Academiei Române, cota 3696).

Org. săn. = T. Ilea, L. Grom, P. Pruteanu (coord.), Organizarea ocrotirii sănătății. București, Editura Medicală, 1956.

OTB = [Orânduieli în treburile bisericești, dintre anii 1758-1784, adunate și tipărite sub nr. 7889]. Foaie volantă, Sibiu, 1785.

Otescu, Cr. = I. Otescu, Credințele țăranului român despre cer și stele. București, Institutul de Arte Grafice „Carol Göbl”, [1907] (extras din AA lit., seria II, tom. XXIX, p. 425-506).

Oțelea, A. F. = Nicolae Oțelea, Alese fabule. Ediție îngrijită de Mircea Popa. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1985 (prima ediție 1784).

Oțetea, R. = Andrei Oțetea, Renașterea și Reforma. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1941.

Oțetea, T. V. = Andrei Oțetea, Tudor Vladimirescu și mișcarea eteristă în Țările Românești, 1821-1822. București, 1945 (Institutul de Studii și Cercetări Balcanice. Seria istorică, nr. 5).

Oxenstiern, C. = Oxenstiern, [Cugetări]. Traducere din limba franceză, atribuită de N. A. Ursu lui Gherasim Putneanul, c.1770. Cartea I, copie din 1779 (manuscris, Biblioteca Academiei Române, cota 2773), cartea a II-a, copie din 1780 (manuscris, Biblioteca Academiei Române, cota 96).

Paia – Minda, DM = Nicolae Paia, Teodor Minda, Dicționar meglenoromân, ms., Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti”, București, terminat în 1968.

Paleologu, L. = Alexandru Paleologu, Despre lucrurile cu adevărat importante. Ediție îngrijită de Adriana Babeți. Iași, Editura Polirom, 1997.

Paleologu, S. L. = Alexandru Paleologu, Spiritul și litera. Încercări de pseudocritică. București, Editura Eminescu, 1970.

Paleologu, T. L. = Alexandru Paleologu, Treptele lumii sau calea către sine a lui Mihail Sadoveanu. București, Editura Cartea Românească, 1978.

Paler, A. G. = Octavian Paler, Apărarea lui Galilei. Dialog despre prudență și iubire. București, Cartea Românească, 1978.

Paler, D. = Octavian Paler, Drumuri prin memorie. Versiune nouă. București, Editura Albatros, 1999 (prima ediție 1972).

Paler, V. P. = Octavian Paler, Viața pe un peron. Ediția a II‑a. București, Editura Albatros, 1991 (prima ediție 1981).

Palia ist. = Palia istorică. Ediție îngrijită de Alexandra Moraru și Mihai Moraru, în CMVCP IV 101-243 (text din sec. XVII).

Palladi, C. I. = Teodor Palladi, Către toți iubitorii de lumină compatrioți, cinste și închinăciune. Prospect la publicațiunea Împrumutată învățătură. București, 1824.

Pamfile, A. R. = Tudor Pamfile, Agricultura la români. București, Librăriile Socec și C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1913.

Pamfile, B. = Tudor Pamfile, Basme. Ediție îngrijită de V. Marian. Iași, Editura Junimea, 1976

Pamfile, B. L. = Tudor Pamfile, Boli și leacuri la oameni, vite și păsări, după datinile și credințele poporului român. Adunate din comuna Țepu (Tecuci). București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea și Librăria Națională, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1911

Pamfile, C. Ț. = Cântece de țară. Adunate de Tudor Pamfile. București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea și Librăria Națională, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1913.

Pamfile, Cer. = Tudor Pamfile, Cerul și podoabele lui după credințele poporului român. București, Librăriile Socec & Co., Pavel Suru, C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1915.

Pamfile, Cim. = Cimilituri românești. Introducțiune și glosar de Tudor Pamfile. Academia Română. București, [Institutul de Arte Grafice „Progresul” – Ploiești], 1908.

Pamfile, Cr. = Tudor Pamfile, Sărbătorile la români. Crăciunul. București, Librăriile Socec & Co. și C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1914.

Pamfile, D. = Tudor Pamfile, Diavolul învrăjbitor al lumii, după credințele poporului român. București, Librăriile Socec & Co., C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1914.

Pamfile, I. C. = Tudor Pamfile, Industria casnică la români. Trecutul și starea ei de astăzi. București, Librăria Socec & Comp., Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1910.

Pamfile, J. = Jocuri de copii. Adunate din satul Țepu (jud. Tecuci) de Tudor Pamfile. Vol. I, extras din AA lit., seria II, tom. XXVIII, 1906; vol. II extras din AA lit. seria II, tom. XXIX, 1907; vol. III, Academia Română. Institutul de Arte Grafice „Progresul”, Ploiești, 1909

Pamfile, Mit. = Tudor Pamfile, Mitologie românească. Vol. I: Dușmani și prieteni ai omului. București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea, Pavel Suru, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp. 1916; vol. II: Comorile. București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea, Pavel Suru, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1916; vol. III: Pământul. După credințele poporului român. București, Cultura Națională, 1924 (publicat postum).

Pamfile, S. T. = Tudor Pamfile, Sărbătorile la români. Sărbătorile de toamnă și postul Crăciunului. București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea, Pavel Suru, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1914.

Pamfile, S. V. = Tudor Pamfile, Sărbătorile de vară la români. București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea, Pavel Suru, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1910.

Pamfile, Văzd. = Tudor Pamfile, Văzduhul după credințele poporului român. București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea, Pavel Suru, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1916.

Pamfile – Lupescu, Cr. = Tudor Pamfile și Mihai Lupescu, Cromatica poporului român. București, Librăriile Socec & Comp., C. Sfetea, Pavel Suru, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold & Comp., 1914.

Panaitescu, C. R. = P. P. Panaitescu, Introducere la istoria culturii românești. București, Editura Științifică, 1969.

Panaitescu, O. Ț. = P. P. Panaitescu, Obștea țărănească în Țara Românească și Moldova. Orânduirea feudală. București, Editura Academiei Române, 1964.

Pandrea, P. C. = Petre Pandrea, Portrete și controverse. Vol. I. București, „Bucur Ciobanul” S. A., 1945; vol. II București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1946.

Pann, G. M. = Anton Pann, Mică gramatică musicală, teoretică și practică, care coprinde în sine învățătura a tuturor semnelor și a scărilor musicii bisericești. București, Tipografia A. Pann, 1854.

Pann, Muz. bis. = A. Pann, Bazul teoretic și practic al muzicii bisericești sau Gramatica melodică. București, Întru a sa tipografie, 1845.

Pann, N. E. = Anton Pann, Noul Erotocrit, Sibiu, Gheorghie de Clozius, 5 vol., 1837.

Pann, S. L. = Anton Pann, Scrieri literare. Ediție îngrijită de Radu Albala și I. Fischer. București, Editura pentru Literatură, 3 vol., 1963

Pann, P. V. = Anton Pann, Povestea vorbii. Ed. îngrijită de I. Fischer. București, Editura pentru Literatură, 1967, 2 vol.

Panțu, Orchid. = Zach. Panțu, Orhidaceele din România. București, Librăriile Socec & Co., 1915.

Panțu, Pl. = Zach. C. Panțu, Plantele cunoscute de poporul român. Vocabular botanic cuprinzând numirile române, franceze, germane și științifice. București, Institutul de Arte Grafice și Editură „Minerva”, 1906.

Panțu, V. B. = Zach. C. Panțu, Vocabular botanic, coprinzând numirile științifice și populare ale plantelor. București, Inst. de Arte Grafice și Editură Minerva, 1902 (extras din Buletinul Erbariului Institutului Botanic din București, anul I).

I. Panțu, C. C. = I. C. Panțu, Curs complet de corespondență comercială cu esplicarea terminilor comerciali. Ediția a doua prelucrată și augmentată. Brașov, Tipografia Mureșianu, 1904 (prima ediție în 1897).

I. Panțu, L. M. = I. C. Panțu, Logofătul Matei. Brașov, Tipografia Alexi, 1887.

I. Panțu, Pr. = I. C. Panțu, Procent, promil, interese și teoria conturilor curente. Ediția II-a prelucrată și completată. Brașov, Editura Librăriei Ciurcu, 1910 (prima ediție în 1898).

I. Panțu, Sch. = I. C. Panțu, Schițe. Brașov, Editura Ciurcu, 1893.

Panu, A. = G. Panu, Amintiri de la „Junimea” din Iași. Vol. I, București, Editura Societății Anonime pe Acțiuni Adevărul, 1908; vol. II, București, Noua Tipografie Brozer & Parzer, 1910.

Papacostea, Sof. = Cezar Papacostea, Sofiștii în Antichitatea greacă. Studiu însoțit de o traducere din Platon, Gorgias (481-506, 521-527). București, Editura Cartea Românească, 1934.

Ș. Papacostea, Olt. = Șerban Papacostea, Oltenia sub stăpânirea austriacă (1718-1739). București, Editura Academiei Române, 1971.

Papadat-Bengescu, O. = Hortensia Papadat-Bengescu, Opere. Ediție îngrijită de Eugenia Tudor-Anton. București, Editura Minerva, 5 vol., 1972-1988.

Papahagi, B. = Pericle Papahagi, Basme aromâne și glosar. Edițiunea Academiei Române, București, Institutul Carol Göbl, 1905.

Papahagi, Gl. = Pericle Papahagi, „Glosar”, în Românii din Meglenia. Texte și glosar. București, Tipo-litografia Societatei „Tiparul”, 1900, 30-72.

Papahagi, Gl.2 = Pericle Papahagi, „Glosar”, în Megleno-românii. Studiu etnografico-filologic (extras din „Analele Academiei Române”. Seria II, Tom. XXV. Memoriile Secțiunii Literare, 35 [1902–1903]), București 1902, p. 185–267.

Papahagi, Lit. = Pericle Papahagi, Din literatura poporană a aromânilor. București, Tipografia Corpului Didactic, 1900.

Papahagi, M2 = Pericle Papahagi, Megleno-românii. Studiu etnografic-filologic. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1902.

Papahagi, P. A. = Per. Papahagi, Parallele Ausdrücke und Redensarten im Rumänischen, Albanesischen, Neugriechischen und Bulgarischen. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der philosophischen Fakultät der Universität Leipzig. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1908.

Papahagi, Scr. = Pericle Papahagi, Scriitori aromâni în secolul al XVIII-lea. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1909.

T. Papahagi, Ant. = Tache Papahagi, Antologie aromănească. București, Tipografia „România nouă”, Theodor I. Voinea, 1922.

T. Papahagi, C. A. = T. Papahagi, Cercetări în Munții Apuseni. București, Atelierele Socec & Co.,1925 (extras din GS II, p. 22-89).

T. Papahagi, C. L. = T. Papahagi, Contribuții lexicale. București, Atelierele Grafice Socec & Co., S. A., 1939.

T. Papahagi, I. = T. Papahagi, Images d’ethnographie roumaine. Vol. I: Daco-roumaine et aroumaine. 471 photographies avec texte français et roumain. Publié sous les auspices de la Societatea Cultural-Națională Apostol Mărgări. București, 1928; vol. II: Daco-roumaine et aroumaine. 318 photographies avec texte français et roumain. București, Atelierele Grafice Socec & Co, 1930; vol. III: Banat. Oltenie. 361 photographies avec texte français et roumain. București, Atelierele Grafice Socec & Co, 1934.

T. Papahagi, M. = T. Papahagi, Graiul și folklorul Maramureșului. București, Cultura Națională, 1925.

Papazoglu, Dion = Din cuvântările lui Dion filosoful, ce s-au numit de greci Hrisostom, adecă Gură-de-Aur. Traducere din limba greacă de medelnicerul Ianache Papazoglu. București, Privileghiata Tipografie, 1825.

Papilian, N. = Victor Papilian, Nuvele oltenești. Craiova, Editura Ramuri, 1946.

Papu, M. L. = Edgar Papu, Motive literare românești. București, Editura Eminescu, 1983.

Papu, Protocron. = Edgar Papu, Din clasicii noștri. Contribuții la ideea unui protocronism românesc. București, Editura Eminescu, 1977.

Paraclis = Cea mai veche carte rakóczyană. Ediție îngrijită de N. Drăganu, în An. Ist. Naț, I, 1921-1922, p. 244-263 (text din 1639).

Parascheva, Oștirea = Oștirea franțezilor în Rosia la leat 1812. Traducere din limba greacă de clucerul de arie Parascheva. București, Privileghiata Tipografie, 1826.

Paraschivescu, S. = Miron Radu Paraschivescu, Scrieri. Ediție îngrijită de George Zarafu. București, Editura pentru Literatură, 2 vol., 1969.

Parhon, B. = C. I. Parhon, Bătrânețea și tratamentul ei. Problema reîntineririi. București. Editura de Stat pentru Literatura Medicală, 1948.

Parhon, O. A. = C. I. Parhon, Opere alese. București, Editura Academiei Române, vol. I 1954; vol. II 1957; vol. III 1959; vol. IV 1961; vol. V 1962.

Pas, L. = Ion Pas, Lanțuri. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, vol. I: 1950; vol. II: 1951.

Pas, Z. = Ion Pas, Zilele vieții tale. București, Editura de Stat, vol. I-II: 1949; vol. III-IV: 1950.

Pascadi, A. = Ion Pascadi, Arta de la A la Z. Iași, Editura Junimea, 1978.

Pascu, Cim. = Giorge Pascu, Despre cimilituri. Teză de doctorat tipărită cu ajutorul Fundațiunii Universitare Carol I. Iași, 1909.

Pascu, Ist. lit. = Giorge Pascu, Istoria literaturii și a limbii române din secolul XVI. București, Editura Cartea Românească Soc. Anon., 1921.

Pașca, Gl. = Ștefan Pașca, Glosar dialectal. București, Cultura Națională, 1928.

Pașca, N. = Ștefan Pașca, Nume de persoane și nume de animale în Țara Oltului. București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională Cartea Românească, 1936.

I. Pașca, M. = Meșteșugul lungimei de viață prin doftoreasca grije a trupului și a sufletului. Traducere din limba latină de Iosif Pașca. Manuscris din 1815 (Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, cota 449).

Patapievici, C. L. = Horia-Roman Patapievici, Cerul văzut prin lentilă. Ediția a cincea revăzută. Iași, Editura Polirom, 2005 (prima ediție în 1995).

Patapievici, O. R. = Horia Roman Patapievici, Omul recent. București, Editura Humanitas, 2001.

Patent = [Patent pentru ținerea sărbătorilor]. Foaie volantă, Blaj, 1787.

Patent tol. = [Patent de toleranță]. Foaie volantă, Blaj, 1782.

Pauleti, C. S. = Nicolae Pauleti, Cântări și strigături românești de cari cântă fetele și feciorii jucând. Ediție îngrijită de I. Mușlea. București, Editura Academiei Române, 1962.

Paulini, Gram. = V. Paulini, Gramatica româno-latină. Iași, Institutul Albinei, 2 vol., 1840.

Pavel, P. M. = Emilia Pavel, Portul popular moldovenesc. Iași, Editura Junimea, 1976.

Pavel, S. E. = Emilia Pavel, Studii de etnologie românească. Iași, Editura Junimea, 1990.

Pavel, S. Ț. = Emilia Pavel, Scoarțe și țesături populare. București, Editura Tehnică, 1989.

D. Pavel, Elem. alg. = M. Sonnet, Întâile elemente de alghebră. Traducere din franceză adăugită de Dimitrie Pavel. București, Tipografia Colegiului Național, 1852.

D. Pavel, El. arit. = Dimitrie Pavel, Elemente de aritmetică raționată. București, Tipografia Colegiului Național din Sf. Sava, 1855.

D. Pavel, Trigon. dr. = Elemente de trigonometrie drept-liniată și sferică. Culeasă de Dimitrie Pavel. București, Tipografia Colegiului Sf. Sava, 1850.

Eug. Pavel, C. T. = Eugen Pavel, Carte și tipar la Bălgrad (1567-1702). Cluj-Napoca, Editura Clusium, 2001.

Pavlescu, E. = Eugen Pavlescu, Economia breslelor în Moldova. București, Fundația „Regele Carol I”, 1939.

Pavlescu, M. N. = Eugen Pavlescu, Meșteșug și negoț la românii din sudul Transilvaniei (sec. XVII-XIX). București, Editura Academiei Române, 1970.

Păcală, M. R. = Victor Păcală, Monografia comunei Rășinariu. Sibiu, Tiparul Tipografiei Arhidiecezane, 1915.

Păcală, R. = Victor Păcală, Din etnografia comunei Rășinari, în revista „Transilvania”, Sibiu, XLI 1910, p. 57-84.

Păcurariu, Ist. B.O.R. = Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române. Pentru Seminariile Teologice Liceale. București, Editura Institutului Biblic și de Misiune a Bisericii Ortodoxe Române, 2006.

Păcurariu, S. ist. B.O.R. = Mircea Păcurariu, Studii de istorie a Bisericii Ortodoxe Române. București, Editura Academiei Române, vol. I 2005, vol. II 2009.

Pământeanul = Pământeanul. Publicație politică și literară. București, 3 iulie -25 septembrie 1839.

Păsculescu, L. P. = Literatură populară românească. Adunată de Nicolae Păsculescu. București, Librăria Socec & Co., Viena, Gerold et comp., Leipzig, O. Harrassowitz, 1910.

Păstr. pr. = Păstrătorul prunciei și tinereții sau Mijloace de a se întrebuința la creșterea copiilor, de la nașterea lor până în vârsta de pubertate (junie). Traducere din limba franceză de G. Ioanid. București, 1835.

Pătrășcanu, O. A. = D. D. Pătrășcanu, Opere alese. Ediție îngrijită de Viorica Farcașiu. Iași, Editura Junimea, 2 vol., 1971-1972.

Păunescu, F. = Adrian Păunescu, Fântâna somnambulă. București, Editura pentru Literatură, 1968.

Păunescu, U. = Adrian Păunescu, Ultrasentimente. București, Editura pentru Literatură, 1965.

Păun-Pincio, V. P. = Ioan Păun-Pincio, Versuri, proză, scrisori. Ediție îngrijită de Andrei Rusu. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1955.

Pâcleanu, I. = Torquato Tasso, Ierusalimul liberat. Traducere de Atanasie N. Pâcleanu. București, Tipografia lui Iosef Kopainig, 2 vol., 1852.

Pârvan, G. = Vasile Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei. București, Cultura Națională, 1926 (extras din AA ist., seria III, tomul III, nr. 2).

Pârvan, I. F. = Vasile Pârvan, Idei și forme istorice. Patru lecții inaugurale. București, Editura Cartea Românească, 1920.

Pârvan, S. ist. = Vasile Pârvan, Studii de istorie medievală și modernă. Ediție îngrijită de Lucian Nastasă. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1990.

Pârvescu, H. C. = Pompiliu Pârvescu, Hora din Cartal. București, Institutul de Arte Grafice „Progresul”, 1908.

Pârvu, M. R. = Gogu Pârvu, Minerale și roci. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1983.

C. Pârvu, Univ. Pl. = Constantin Pârvu, Mică enciclopedie. Universul plantelor. București, Editura Enciclopedică, 1991.

Pârvulescu, B. I. = Ioana Pârvulescu, Întoarcere în Bucureștiul interbelic. București, Humanitas, [2003].

Pârvulescu, I. S. = Ioana Pârvulescu, În intimitatea secolului 19. București, Editura Humanitas, 2005.

PBC = [Proclamația generalului Buccow pentru încetarea certurilor între românii ortodocși și cei uniți cu biserica Romei]. Text în germană, maghiară și română. Foaie volantă, Sibiu, 1761.

Pelimon, C. I. = Al. Pelimon, Coliba indiană și poesii diverse. București, Tipografia lui Iosef Copainig, 1850.

Pelimon, I. = Alexandru Pelimon, Impresiuni de călătorie în România. Ediție îngrijită de Dalila-Lucia Aramă. București, Editura Sport-Turism, 1984 (prima ediție 1858).

Pelimon, P. V. = Alexandru Pelimon, Paul și Virginia, trad. din fr. după Bernardin de Saint-Pierre, Paul et Virginie. București, Tipografia lui Iosef Copainig, 1850.

Pelimon, Suliot. = Al. Pelimon, Suliotul. Grecia liberă. Poezii. București, Tipografia lui Iosif Copainig, 1847.

Peltz, C. V. = Isac Peltz, Calea Văcărești. București, „Cultura Națională”, 2 vol., 1933.

Pen. Balc. = Peninsula Balcanică. Revistă lunară. București, 1923-1930.

Penescu, M. = I. Penescu, Manual de economia casnică sau Datoriile morale și materiale ale stăpâniei de casă. Pentru învățătura fetelor. București, Tipografia lui Anton Pann, 1846.

Penescu, Pr. = I. Penescu, Prințipuri de agricultură, cu adăogire de cele patru lucrări din aritmetică cu numere întregi și câteva sentenții morale. București, Tipografia lui Anton Pann, 1845.

Perpessicius, O. = Perpessicius, Opere. București, Editura pentru Literatură / Editura Minerva, 6 vol., 1966-1973.

Peșacov, S. = Gh. Peșacov, [Scrisoare către Zaharia Carcalechi]. Manuscris,1828 (BAR, ms. 1277, f. 117-121).

Petică, S. = Ștefan Petică, Scrieri. Ediție îngrijită de Eufrosina Molcuț. București, Editura Minerva, 2 vol., 1970-1974.

C. Petrescu, 1907 = Cezar Petrescu, 1907. București, Editura „Cugetarea”, vol I [1937]; vol. II [1938]; vol. III [1943].

C. Petrescu, A. = Cezar Petrescu, Aurul negru. București, Editura „Naționala” S. Ciornei, [1934].

C. Petrescu, A. R. = Cezar Petrescu, Ajun de revoluție 1848. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1954.

C. Petrescu, A. Ș. = Cezar Petrescu, Aranca, știma lacurilor. Proză fantastică. Postfață și bibliografie de Ion Maxim. București, Editura Minerva, 1973.

C. Petrescu, C. V. = Cezar Petrescu, Calea Victoriei. București, Editura „Naționala” S. Ciornei, [1930].

C. Petrescu, Î. = Cezar Petrescu, Întunecare. Craiova, Editura Scrisul Românesc, vol. I 1927; vol. II 1928.

C. Petrescu, O. P. = Cezar Petrescu, Oraș patriarhal. București, Editura „Cugetarea”, 2 vol., [1932].

C. Petrescu, R. Dr. = Cezar Petrescu, Comoara regelui Dromichet. București, Editura „Naționala” S. Ciornei, 1931.

C. Petrescu, S. R. = Cezar Petrescu, Scrisorile unui răzeș. București, Cultura Națională, [1922].

Camil Petrescu, B. = Camil Petrescu, Bălcescu. București, Editura de Stat, 1949.

Camil Petrescu, Nuv. = Camil Petrescu, Nuvele. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1953].

Camil Petrescu, O. = Camil Petrescu, Opere. Ediție îngrijită de Al. Rosetti și Liviu Călin. București, Editura Minerva, 6 vol., 1973-1984.

Camil Petrescu, T. = Camil Petrescu, Teatru. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, vol. I-II 1946, vol. III 1947.

R. Petrescu, C. M. = Radu Petrescu, Catalogul mișcărilor mele zilnice. Jurnal. 1946-1951; 1954-1956. București, Humanitas, 1999.

R. Petrescu, M. I. = Radu Petrescu, Matei Iliescu. București, Editura Eminescu, 1970.

R. Petrescu, Priz. = Radu Petrescu, Prizonier al provizoratului. Jurnal. 1957-1970. Ediție îngrijită de Ruxandra Mihăilă. Pitești, Paralela 45, 2002.

Petri, V. = S. Petri, Vocabular portativ românesc-nemțesc și nemțesc-românesc. Sibiu, Tipografia lui Gheorghie de Clozius, 1861.

Petrovici, Ped. = Villaume, Pedagoghia și methodica pentru învățătorii shoalelor orășenești și sătești. Traducere de Naum Petrovici. Buda, Crăiasca Tipografia a Universitatei Ungariei, 1818.

E. Petrovici, St. = Emil Petrovici, Studii de dialectologie și toponimie. Ediție îngrijită de I. Pătruț, B. Kelemen, I. Mării. București, Editura Academiei Române, 1970.

I. Petrovici, A. = I. Petrovici, Amintirile unui băiat de familie. București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1938.

I. Petrovici, Filos. C. = I. Petrovici, Filosofi contemporani. Ediție îngrijită Alexandru Boboc. București, Editura Garamond, 1997.

I. Petrovici, I. M. = Ion Petrovici, Introducere în metafizică. Ediția a II-a adăugită. București, Editura Școalelor, 1929 (prima ediție în 1924).

I. Petrovici, L. V. = I. Petrovici, De-a lungul unei vieți. Amintiri. București, Editura pentru Literatură, 1966.

Philippide, O. A. = Alexandru Philippide, Opere alese. Editate de G. Ivănescu și Carmen-Gabriela Pamfil. București, Editura Academiei Române, 1984.

Al. Philippide, S. = Alexandru A. Philippide, Scrieri. Ediție de autor. București, Editura Minerva, 2 vol., 1976.

Pilde filosoficești (1795) = Pilde filosofești. Traducere din neogreacă. Sibiu, Tipografia lui Petru Bart, 1795.

Pillat, O. = Ion Pillat, Opere. Ediție îngrijită de Cornelia Pillat. București, Editura Eminescu, 3 vol., 1985-1986.

Pitiș, Sărb. jun. = G. I. Pitiș, „Sărbătoarea junilor la Paști. Obicei particular al românilor din Șchei, Brașov”, în Rev. nouă, II, 1889, nr. 7, p. 278-280; nr. 8, p. 299-303.

Pitiș, Șch. = G. I. Pitiș, „Nunta în Șchei până pe la 1830”, în Rev. nouă, I, 1888, nr. 3, p. 104-112 și nr. 4, p. 150-156.

Piuariu-Molnar, D. = Ioan Piuariu-Molnar, Deutsch-walachische Sprachlehre. Wien, Joseph Edlen von Kurzbek, 1788.

Piuariu-Molnar, E. S. = Ioan Piuariu-Molnar, Economiia stupilor. Viena, Iosif Curțbec, 1785.

Piuariu-Molnar, I. = Claude-François-Xavier Millot, Istorie universală, adecă de obște, care cuprinde în sine întâmplările veacurilor vechi. Traducere după originalul francez și după versiunea germană de I. Piuariu-Molnar. Buda, Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatei Peștii, 1800.

Piuariu-Molnar, Începuturi = Claude-François-Xavier Millot, Începuturi temeinice ale istoriii de obște. Istorii vechi. Partea dintâi. Traducere de Ioan Piuariu-Molnar. Sibiu, Tipografia lui Petru Bart, 1798.

Piuariu-Molnar, Ret. = Ioan Molnar, Retorică, adecă învățătură și întocmirea frumoasei cuvântări. Buda, Crăiasca Tipografie Orientalicească a Universitatei Peștii, 1798.

Piuariu-Molnar, W. = I. Piuariu-Molnar, Wörterbüchlein deutsch und wallachisches. Vocabularium nemțesc și românesc. Sibiu, Martin Hohmaister, 1822.

Pl. med. = Gr. Constantinescu și Elena Maria Hațieganu, Plantele medicinale. București, Editura Medicală, 1979.

Platon, M. = Constantin Platon slugeriu, Manual de gramatică română. Compusă după scrierile celor mai buni autori. Iași, Institutul Albinei, 1845.

Pleșoianu, A. = G. Pleșoianul, Abețedar franțezo-românesc pentru tinerii începători. A doua ediție. Sibiu, 1829.

Pleșoianu, Ab. = G. Pleșoianu, Abețedar înlesnitor pentru învățătura copiilor. Sibiu, 1828.

Pleșoianu, A. L. = Marmontel, Aneta și Luben. Traducere din limba franceză de G. Pleșoianu. București, 1829.

Pleșoianu, A. M. = Abețedar moral și religios sau Lecții scoase din Sfânta Scriptură. Traducere adăugită din limba franceză de G. Pleșoianu. Sibiu, 1833.

Pleșoianu, Cun. = Pierre Blanchard, Cele dintâi cunoștințe pentru trebuința copiilor care încep a citi. Traducere din limba franceză și adăugiri de Grigorie Pleșoianu. București, 1828.

Pleșoianu, Gram. = M. Fournier, Limba franțuzească și ortografia ei, arătată prin prinsipuri în 24 de lecții; au Gramatecă franțuzească, prin ajutorul căria poate să învețe cinevași, singur și fără dascăl, a vorbi ș-a scri regulat. Traducere de G. Pleșoianu. Sibiu, 1830.

Pleșoianu, Tel. = Fénelon, Întâmplările lui Telemah, fiul lui Ulise. Traducere din limba franceză de G. Pleșoianu. Craiova, 4 vol., 1831.

Pleșoianu – Libriér, Abețedar = Grigorie Pleșoianu, Gheorghie Libriér, Abețedar greco-român cu frumoase dialoguri, rugăciuni, legi moralicești, idei fizicești, gheograficești și istoricești. București, 1825.

Pleșu, Com. = A. Pleșu, Comèdii la porțile Orientului. București, Editura Humanitas, 2005.

Pleșu, Î. = Andrei Pleșu, Despre îngeri. București, Editura Humanitas, 2003.

Pleșu, J. T. = Andrei Pleșu, Jurnalul de la Tescani. București, Editura Humanitas, 1993.

Pleșu, M. M. = Andrei Pleșu, Minima moralia. Elemente pentru o etică a intervalului. București, Cartea Românească, 1988.

Pleșu, O. L. = Andrei Pleșu, Ochiul și lucrurile. București, Editura Meridiane, 1986.

PLR = Presa literară românească. Articole-program de ziare și reviste. Ediție de I. Hangiu. București, Editura pentru Literatură, 2 vol., 1968.

PO = Palia de la Orăștie. 1581-1582. Ediție îngrijită de Viorica Pamfil. București, Editura Academiei Române, 1968 (text din 1582).

Podariu, Fl. = Flori de pe câmpie. Poezii poporale, culese de T. Podariu. Sibiu, Editura Asociațiunii „Astra”, 1929.

Podoleanu – Luca, C. B. = Lucia Podoleanu, Thea Luca, Carte de bucate. București, Editura Ceres, 1980.

Poenaru, E. A. = Elemente de algebră, dupe Appeltauer. Traducere din latinește, cu oarecare modificații, de P. Poenaru. București, Tipografia Colegiului Sfântul Sava, 1841.

Poenaru, G. = Elemente de geometrie, după Legendre. Traducere de P. Poenaru. București, Tipografia lui Eliad, 1837.

Poenaru, Î. = P. Poenaru, Învățături pentru prăsirea duzilor și creșterea gândacilor de mătasă, adunate și întocmite pe clima Țării Românești. București, Tipografia C. A. Rosetti și Winterhalder, 1849.

Poenaru – Aaron – Hill, V. = P. Poenaru, F. Aaron, G. Hill, Vocabular franțezo-românesc. București, Tipografia Colegiului Sf. Sava, Tomul I: A-H, 1840; tomul II: I-Z, 1841.

I. Poenaru, D. L. = I. B. Henry (Des Vosges), Curs elementariu de desemnul liniariu de agrimensură (arpentage) și de architectură. Traducere de I. M. Poenaru. A 5-a edițiune. București, Imprimeria Statului, 1865 (prima ediție în 1852).

Poeții Văcărești = Poeții Văcărești (Ienache, Alecu și Nicolae). Opere. Ediție îngrijită de Cornel Cârstoiu. București, Editura Minerva, 1982.

Poez. Văcăreștilor = Poeziile Văcăreștilor. Ediție îngrijită de Al. Odobescu, București, Socec & Co., 1908.

Pogor, Henriada = Voltaire, Henriada. Traducere de Vasile Pogor. București, Tipografia lui Eliad, 1838.

Pogor, S. = Vasile Pogor, Scrieri. Ediție îngrijită de Vasile Sandu. București, Editura Minerva, 1986.

Polițion = Istoria lui Polițion și a Militinei. Ediție îngrijită de Florina Racoviță-Cornet, în CMVCP VII 58-135 (text din 1794).

Polizu, H. = G. A. Polizu, Mica hirurgie. București, Tipografia Serdarului C. Pencovici, 1844.

Polizu, P. anat. = G. A. Polizu, Prescurtare de anatomie descriptivă, cu scurte notițe fisiologice, care deslușesc lămurit tot ce se petrece în om. București, Imprimeria Națională a lui I. Romanov et Comp., 1859.

Polizu, V. = G. A. Polizu, Vocabular româno-german. Îmbogățit și corectat de g. Barițiu. Brașov, Tiparul Römer și Kamner, 1857.

Pompiliu, B. = Balade populare române. Adunate de Miron Pompiliu. Iași, Tipografia Societății Junimea, 1870.

Pompiliu, Bih. = M. Pompiliu, „Graiul românesc din Biharea, în Ungaria”, în Conv. lit. XX, 1887, nr. 12, p. 993-1022.

Pompiliu, L. = Literatură și limbă populară. Culegere de Miron Pompiliu. Ediție de Vasile Netea. București, 1967.

Poni, Ch. = Petru Poni, Curs de chimie elementară, fundat pe teoria atomică. Edițiunea a treia. Iași, Tipografia Națională, 1891 (prima ediție în 1885).

Poni, F. = Petru Poni, Elemente de fisică. Ediția VII-a. Iași, Tipografia H. Goldner, 1897 (prima ediție: 1883).

Pontbriant, D. = Raoul de Pontbriant, Dicțiunar româno-frances. București și Göttingen, Adolf Ulrich, Paris, Gustave Bossange & C-ia, Leipzig, E. F. Steinacker, 1862.

Ponturi = Ponturi. Alcătuite prin obșteasca adunare de Preaosfințitul mitropolit, cu dumnealor veliții boieri, pentru urmarea ce are să se păzească a avaeturilor și a împlinealelor i altele. Iași, 1815.

A. Pop, Chirurg. = Alexandru Pop, Elemente de chirurgie. Sibiu, Editura H. Welther, 1943.

D. Pop, M. = Dariu Pop, Mărturii strămoșești. Satu Mare, Athenaeum, 1938.

G. Pop, A. = D. G. Popp, Prescurtare de aritmetică spre întrebuințarea școalelor începătoare. București, Tipografia lui Eliad, 1833.

G. Pop, E. = L. B. Francoeur, Elemente de aritmetică raționată. Traducere din franceză de slugerul G. Pop. București, Tipografia Colegiului Sf. Sava, 1850.

G. Pop, G. = L. M. Desdouits, Elemente de geometrie teoretică și practică spre întrebuințarea claselor elementare colegiale. Traducere din limba franceză de G. Pop. București, Tipografia Colegiului Național, 1852.

I. Pop, Gr. rom. = [Ioan Pop,] Grămatică românească. București, Tipografia lui Eliad, 1835.

I. Pop, Gr. rom.12 = [Ioan Pop,] Gramatică românească. Primită în clasele de începători ale școalelor publice. A douăsprezecea ediție. București, Librăria lui A. Daniilopulul, 1853.

I. Pop, L. = Lecții de analisă logică. Traducere de Ioan Pop. București, Tipografia lui Iosif Copainig, 1848.

T. Pop, D. J. = Traian Pop, Dicționar juridic român-maghiar și maghiar-român. Cluj, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1921.

Popa, B. = Victor Ion Popa, Bătaia. București, Editura „Vremea”, [1942].

Popa, T. = V. I. Popa, Teatru. Ediție îngrijită de Ștefan Cristea. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1958].

Popa, Vel. = Victor Ion Popa, Velerim și Veler Doamne. București, Editura Cultura Națională, 1933.

M. Popa, I. L. R. = Marian Popa, Istoria literaturii române de azi pe mâine. 23 august 1944 – 22 decembrie 1989. București, Editura Fundația Luceafărul, 2 vol., 2001.

C. Popescu, T. V. = Chiriac Popescu, Memoriu despre mișcarea lui Tudor Vladimirescu [1862], în N. Iorga, Izvoarele contemporane asupra mișcării lui Tudor Vladimirescu. București, Librăriile Cartea Românească și Pavel Suru, 1921.

C. T. Popescu, Trigr. = Cristian Tudor Popescu, Trigrama Shakespeare. Ficțiuni speculative. Antologie și prefață de Mihai Iovănel. București, Editura Corint, 2005.

D. R. Popescu, O. Î. = D. R. Popescu, Orașul îngerilor. București, Editura Cartea Românească, 1985.

D. R. Popescu, T. = D. R. Popescu, Teatru. Ediție îngrijită de Valentin Silvestru. București, Editura Eminescu, 1985.

D. R. Popescu, T. B. = Dumitru Radu Popescu, Viața și opera lui Tiron B. Vol. I: Iepurele șchiop. București, Editura Cartea Românească, 1980; vol. II: Podul de gheață. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1982.

D. R. Popescu, V. R. = D. R. Popescu, Vânătoarea regală. București, Editura Eminescu, 1973.

I. A. Popescu, Or. = Orații de nuntă. Colăcării, cântece și strigături alese de pe Valea Someșului. Publicate de Ion Apostol Popescu. București, Editura Minerva, 1979.

L. Popescu, M. F. = Lorența Popescu, Moda feminină în vocabularul românesc. Secolul al XIX-lea. București, Editura Academiei Române, 2015.

P. Popescu, G. P. = Petru Popescu, Dulce ca mierea e glonțul patriei. Roman. București, Editura Cartea Românească, 1971.

R. Popescu, Ist. = Radu Popescu, Istoriile domnilor Țării Rumânești, în Cron. munt. I, p. 225-577 (text din 1718-1729).

R. Sp. Popescu, G. G. = Radu Sp. Popescu, Graiul gorjenilor de lângă munte. Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1980.

Sp. Popescu, S. = Spiridon Popescu, Scrieri. Ediție îngrijită de Ion Tiba. București, Editura Minerva, 1977.

Popescu-Scriban, Geogr. Dac. = Mică geografie a Daciei, Moldaviei și a Țărei Românești. Prelucrată de pitarul V. Popescu-Scriban. Iași, Tipografia Albinei, 1838.

Popolul = Popolul suveran. Gazetă politică și literară. București, 1848.

Popovici, Cuv. = Toma Popovici, Tristă cuvântare la îngroparea strelucitului și înalt învățatului domn Naum Petrovici. Buda, Tipariul Crăieștii Universitate din Pesta, 1824.

D. Popovici, P. E. = D. Popovici, Poezia lui Mihai Eminescu. București, Editura Tineretului, 1969 (publicat postum).

I. Popovici, Istr. = Iosif Popovici, Dialectele române (Rumänische Dialekte), vol. IX: Dialectele române din Istria. Partea a 2-a (Texte și Glosar), Halle a.d. Saale, 1909.

I. Popovici, R. D. = Iosef Popovici, Rumaenische Dialekte. Band I: Die Dialekte der Munteni und Pădureni im Hunyader Komitat. Halle, Max Niemeyer, 1905.

T. Popovici, C. P. = Titus Popovici, Cartierul Primăverii. Cap sau pajură. București, Editura, 1998 (publicat postum).

T. Popovici, Se. = Titus Popovici, Setea. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1958.

T. Popovici, St. = Titus Popovici, Străinul. București, Editura Tineretului, 1955.

Tim. Popovici, D. M. = Timotei Popovici, Dicționar de muzică. Sibiu, Tipografia lui W. Krafft, 1905.

Popovici-Bănățeanul, L. = Ion Popovici-Bănățeanul, În lume. Nuvele și schițe. Ediție îngrijită de Nicolae Țirioi. Timișoara, Editura Facla, 1973.

A. Popovici – Kirileanu, B. = A. Popovici, Gh. T. Kirileanu, Descrierea moșiei regale Broșteni județul Suceva. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1906.

I. Popp, T. = Ioan Popp, Tractat de puntuațiune. București, Imprimeria Națională a lui Iosif Romanov & Comp., 1858.

V. Popp, A. M. = Vasilie Popp, Despre apele minerale de la Arpătac, Bodoc și Covasna și despre întrebuințarea acelorași în deschilinite patimi. Sibiu, Tipografia lui Ioan Bart, 1821.

Pop-Reteganul, Ch. = Cine nu știe striga cetească cartea asta, adecă chiuituri de care strigă feciorii în joc. Culese de Ion Pop-Reteganul. Gherla, Tiparul, editura și proprietatea Tip. „Aurora” A. Todoran, 1891.

Pop-Reteganul, N. S. = Ioan Pop-Reteganul, Novele și schițe. Vol. I: Gherla, Tipografia „Aurora” A. Todoran, 1898; II: Sibiu, Tipografia „Societate pe Acțiuni”, 1899.

Pop-Reteganul, Pov. = Zâna apelor. Povești ardelenești. Culese de Ion Pop-Reteganul. Ediție îngrijită de Iordan Datcu. București, Editura Minerva, 1997 (prima ediție în 1888).

Pop-Reteganul, Pov.1 = Povești ardelenești, culese din gura poporului de Ioan Pop-Reteganul. Brașov, Ciurcu, 1888.

Pop-Reteganul, Pov. p. = Povești din popor. Adunate de Ioan Pop-Reteganul. Sibiu, Tiparul Tipografiei Archidiecesane, 1895.

Pop-Reteganul, Pov. țăr. = Ioan Pop-Reteganul, Povestiri din viața țăranilor români. Sibiu, Editura Asociațiunii, Tipariul Tipografiei Archidiecesane, vol. I: 1900, vol. II: 1901.

Pop-Reteganul, Tr. = Trandafiri și viorele. Culegere de poezii de Ioan Pop-Reteganul. Ediția a II-a amplificată. Gherla, Tipariul și Editura Tipografiei „Aurora” A. Todoran, 1891 (prima ediție în 1884).

Poronca Div. = Copii de pe poronca dumnealui deplin-împuternicitului prezident Divanurilor cătră înaltul comitet a stârpirei boalei molipsitoare. Foaie volantă, Iași, 1829-1830.

Porțile de Fier = Graiul din zona „Porțile de Fier”. Vol. I. Texte. Sintaxă. Publicate de Cornelia Cohuț și Magdalena Vulpe. București, Editura Academiei Române, 1973.

Porucic, E. = T. Porucic, „Lexiconul termenilor entopici din limba română din Basarabia”, în Arh. Bas. X (1930), nr. 1, p. 1-33, nr. 2, p. 186-202, nr. 3, p. 315-331, nr. 4, p. 467-476.

Poruncă = [Poruncă pentru depunerea jurământului de cătră locuitorii din Bucovina]. Dată de Maria Thereza, împărăteasa Austriei. Foaie volantă. Tipografia Episcopiei Blajului din Ardeal, [1777].

Poteca, C. P. = Eufrosin Poteca, Cuvinte panighirice și moralnice. București, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1826.

Poteca, F. = Ioannes Gottlieb Heineccius, Filosofia cuvântului și a năravurilor, adecă loghica și ithica elementare, cărora să pune înainte istoria filosoficească. Traducere din limba greacă de Eufrosin Poteca. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1829.

Poteca, G. = Dimitrie Nicolae Darvari, Mai nainte gătire spre cunoștința de Dumnezeu prin privirea celor ce sânt. Traducere din limba greacă de Eufrosin Poteca. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1818.

Poteca, I. = Eufrosin Poteca, Ideile faptelor mele pă anul 1828, până la april 1829. Pesta, manuscris din 1829 (Biblioteca Academiei Române, cota 1564).

Potlog, D. A. = Alexe S. Potlog, Dicționar practic de agronomie. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1979.

Pov. țăr. = Povestea țărilor Asiei. Cosmografie românească veche. Ediție de Cătălina Velculescu și V. Guruianu. București, Editura Vestala, 1997 (texte copiate între 1693 și 1703).

Povăț. săn. = Povățuitoriul sănătăței și a economiei. Foaie periodică pentru poporul românesc. Redactor: C. Vârnav. Iași, 1844-1845.

Povăț. tin. = Povățuitoriul tinerimei cătră adevărata și dreapta cetire. Sub îngrijirea lui Zaharia Carcalechi. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei a Ungariei, 1826.

Povățuiri = Povățuiri pentru holera morbus. Foaie volantă. Iași, 1829-1830.

P. Pr. = Lászlo Pál Baranyi, Pânea pruncilor sau Învățătura credinței creștinești, strânsă în mică șumă. Traducere de Ianăș Duma. Ediție îngrijită de Florina Ilis. Cluj-Napoca, Argonaut, 2008 (prima ediție în 1702).

Prale, Psalt. = Psaltirea prorocului și împărat David. Traducere în versuri de Ioan Prale. Brașov, Tipografia D. Franțisc de Șobeln, 1827.

Prav. cond. = Pravilniceasca Condica (1780). Ediție critică întocmită de colectivul pentru vechiul drept românesc al Academiei Române, condus de acad. Andrei Rădulescu. București, Editura Academiei Române, 1957.

Prav. Gov. = Pravila aceasta iaste direptătoriu de leage, tocmeala sfinților apostoli tocmite de 7 săboară cătră aceasta și a preacuvioșilor părinți învățătorilor lumie. Tipărită în vremea lui Matei Basarab la mănăstirea Govora, 1640.

Prav. Lucaci = Pravila ritorului Lucaci. Ediție îngrijiă de I. Rizescu, București, Editura Academiei Române, 1971 (text din 1581).

Prav. Mold. = Carte românească de învățătură. Ediție critică întocmită de colectivul pentru vechiul drept românesc al Academiei Române, condus de acad. Andrei Rădulescu. București, Editura Academiei Române, [1961] (prima ediție în 1646).

Pravila Donici = Adunare cuprinzetoare în scurt din cărțile împărăteștilor pravile. Alcătuită de Andronache Donici. Iași, 1814.

Pr. dram. = Primii noștri dramaturgi. Ediție îngrijită de Al. Niculescu. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1956].

Pr. drept = Principii de drept. Ministerul Justiției. București, Editura Științifică, 1959.

Precup, Păst. = Emil Precup, Păstoritul în Munții Rodnei. Cluj, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1926.

Preda, O. = Marin Preda, Opere. Ediție îngrijită de Victor Crăciun. București, Academia Română. Fundația Națională pentru Știință și Artă, 3 vol., 2002

Preda, V. P. = Marin Preda, Viața ca o pradă. București, Editura Albatros, 1977.

Predetici, D. = Anton Predetici Nasodi, Lexicon Germanico-Latino-Daco-Romanum (pe al doilea caiet: Dictionarium trium linguarum. Germano-Latina et Daco-Romana). Manuscris din 1792-1793, 3 vol. (Biblioteca Academiei Române, Filiala Cluj, cota 457-459).

Presc. ist. univ. = L. Domairon, Prescurtarea istoriii universale. Traducere din neogreacă, după At. Stagiritul. București, Priveleghiata Tipografie, vol I-II: 1826, vol. III-IV: 1827.

Pretorian, D. C. = Alessandru Pretorian, Noțiuni de drept constituțional și administrativ, pentru usul școalelor publice din țară. Edițiunea IV-a, corectată și adăogită. București, Alcalay, Tipografia „Dreptatea”, 1899 (prima ediție 1882).

Prev. accid. = Prescripțiuni tehnice pentru prevenirea accidentelor de muncă. București, (Metalica Întreprindere naționalizată), 1949.

Probl. econ. = Probleme economice. Revistă de studii și documentare. Organ al Consiliului Superior Economic. Redactor responsabil Radu Mănescu. București, Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului. Imprimeria Națională, 1948-1974.

Probl. geogr. = Probleme de geografie. București, Editura Academiei Române, vol. I 1954, vol. II 1955.

Probl. lit. noi = Probleme ale literaturii noi în România. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1952].

Prodan, I. = David Prodan, Iobăgia în Transilvania în secolul al XVII-lea. București, Editura Academiei Române, vol. I 1967, vol. II-III 1968.

Prodan, R. H. = David Prodan, Răscoala lui Horea. Ediție nouă, revăzută. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 2 vol., 1984 (prima ediție în 1979).

Prodan, S. L. V. = David Prodan, Supplex Libellus Valachorum. Ediție nouă refăcută. București, Editura Științifică, 1967 (prima ediție în 1948).

Prodan, Transilv. = David Prodan, Transilvania și iar Transilvania. București, Editura Enciclopledică, 1992.

Prodan, Urb. = David Prodan (ed.), Urbariile Țării Făgărașului. București, Editura Academiei Române, vol. I 1970; vol. II 1976.

I. Prodan – Buia, F. I. = I. Prodan – Al. Buia, Flora mică ilustrată a Republicii Populare Române. Ministerul Agriculturii și Silviculturii. București, Editura Agrosilvică de Stat, 1958.

Propășirea = Propășirea. Foaie științifică și literară. Ediție îngrijită de Mariana Costinescu și Petre Costinescu. București, Editura Minerva, 1980 (prima ediție în 1844).

Protici, Pat. chir. = P. Protici, Studiu de patologia hirurgicală. Curs manuscris copiat de studentul Vasile Vlădesco. București, manuscris din 1859 (Biblioteca Academiei Române, cota 1707).

Protopopescu – Popescu, N. D. = E. Protopopescu și V. Popescu, Nou dicționar portativ de toate zicerile radicale și streine reintroduse și introduse în limbă, coprinzând și termeni știențifici și literari. București, 1862, vol. I: Tipografia lui Toma Teodorescu, vol. II: Tipografia Oprea Demetrescu.

D. Protopopescu, C. C. = Dragoș Protopopescu, Condamnați la castitate. București, Editura Națională Ciornei, [1933].

D. Protopopescu, F. E. = Dragoș Protopopescu, Fenomenul englez. Studii și interpretări. București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1936.

Psalt. Alba Iulia = Psaltirea de la Alba Iulia 1651. Tipărită acum 350 de ani sub păstorirea lui Simion Ștefan, Mitropolitul Ardealului. Alba Iulia, Reîntregirea, 2001.

Psalt. Hur. = Psaltirea Hurmuzaki. Ediție de Ion Gheție și Mirela Teodorescu. București, Editura Academiei Române, 2 vol., 2005 (text din c.1500).

Psalt. Sch. = Psaltirea scheiană. Publicată de prof. I. Bianu. Edițiunea Academiei Române, București, Tipografia Carol Göbl, 1889 (text din 1573-1578).

Psalt. Sch., ed. Candrea = Psaltirea Scheiană, comparată cu celelalte psaltiri din sec. XVI și XVII traduse din slavonește. Ediție de I.-A. Candrea. Vol. II Textul și glosarele. București, Atelierele grafice Socec & Co., 1916 (text din 1573-1578).

Psalt. Vor. = Slavisch-rumänisches Psalter Bruchstück. Herausgegeben von Constantin Gălușcă. Halle, Max Niemeyer, 1913 (text din 1551-1558).

Pseudo-Costin, L. = Pseudo Neculai Costin, Leatopisețul Țării Moldovii de la Ștefan sin Vasilie vodă, în Let. II, p. 3-77 (text din 1715).

Publ. per. rom. = Publicațiile periodice românești (ziare, gazete, reviste). Vol. I, Catalog alfabetic 1820-1906, de Nerva Hodoș și Al. Sadi-Ionescu, București, Socec și C. Sfetea, 1913; vol. II, Catalog alfabetic 1907-1918. Supliment 1790-1906, de George Baiculescu, Georgeta Răduică și Neonila Onofrei, București, Editura Academiei Române, 1969; vol. III, Catalog alfabetic 1919-1924, de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morărescu, Ioana Patriche, Adriana Raliade și Iliana Sulică, București, Editura Academiei Române, 1987; vol. IV, Catalog alfabetic 1925-1930, de Ileana Stanca Desa, Dulciu Morarescu, Ioana Patriche, Cornelia Luminița Radu, Adriana Raliade și Iliana Sulică, București, Editura Academiei Române, 2004; vol. V, Catalog alfabetic 1931-1935, de Ileana Stanca Desa, Elena Ioana Mălușanu, Cornelia Luminița Radu, Iliana Sulică și Maria Buturugă, București, Editura Academiei Române, Partea 1, 2009, Partea 2-3, 2017.

Pumnul, Conv. = Aron Pumnul, Convorbire între un tată și între fiiul lui asupra limbei și literelor românești. Cernăuți, în Tipografia lui Ioan Ekhardt și fiiu, 1850.

Purdela Sitaru, E. L. = Maria Purdela Sitaru, Etnomedicină lingvistică. Timișoara, Amarcord, 1999.

Pușcariu, D. V. = Sextil Pușcariu, Călare pe două veacuri. Amintiri din tinerețe (1895-1906). București, Editura pentru Literatură, 1968.

Pușcariu, Mem. = Sextil Pușcariu, Memorii. Ediție îngrijită de Magdalena Vulpe și Ion Bulei. București, Editura Minerva, 1978.

Pușchilă, Mol. = D. Pușchilă, Molitvelnicul lui Dosoftei. București, Librăriile Socec & Co. și C. Sfetea, 1914 (extras din AA lit., seria II, tom. XXXVI, 1913-1914, p. 1-114).

P. v. rom. = Poezie veche românească. Antologie de Mircea Scarlat. București, Editura Minerva, 1985.

Racoce, Chrest. rom. = Chrestomaticul românesc sau adunare a tot feliul de istorii și alte făptorii, scoase din autorii di pe osebite limbi. Parte întâia. Traducere de Teodor Racoce. Cernăuți, Petru Ekart, 1820.

Ralea, F. = Mihail Ralea, Cele două Franțe. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1956].

Ralea, Oc. = Mihai Ralea, În Extremul Occident. Note de drum din Antile, California, Canada. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1955.

Ralea, S. = Mihail Ralea, Scrieri. Ediție îngrijită de N. Tertulian (vol. I-III) și Florin Mihăilescu (vol. IV-VII). București, Editura Minerva, 7 vol., 1972-1989.

Ralet, Suv. = Dimitrie Ralet, Suvenire și impresii de călătorie în România, Bulgaria, Constantinopole. Ediție îngrijită de Mircea Anghelescu. București, Editura Minerva, 1979.

Rădulescu, Silv. = Anton V. Rădulescu, Silvicultură generală. București, Editura Agrosilvică, 1956.

M. Rădulescu, L. det. = Mihai Rădulescu, Istoria literaturii române de detenție. București, Editura Ramida, 2 vol., 1998.

Rădulescu-Codin, Î. = Îngerul românului. Povești și legende din popor. Publicate de C. Rădulescu-Codin. București, Librăriile Socec & Co. și C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassovitz, Viena, Gerold & Comp., 1913.

Rădulescu-Codin, L. = Legende, tradiții și amintiri istorice. Adunate din Oltenia și din Muscel de C. Rădulescu-Codin. București, Librăria Socec & Co. Leipzig, Otto Harrassovitz, Viena, Gerold & Comp., 1910.

Rădulescu-Codin, L. P. = C. Rădulescu-Codin, Literatură populară. Vol. I. Ediție îngrijită de Ioan Șerb și Florica Șerb. București, Editura Minerva, 1986.

Rădulescu-Codin, L. tr. = C. Rădulescu-Codin, Literatură, tradiții și obiceiuri din Corbii-Mușcelului. București, Atelierele Grafice „Cultura Națională”, 1929.

Rădulescu-Codin, M. = C. Rădulescu-Codin, O seamă de cuvinte din Muscel. Ediția I. Câmpulung, Tipografia și Leg[ătoria] de Cărți Gheorghe N. Vlădescu, [1901].

Rădulescu-Codin, M. C. P. = C. Rădulescu-Codin, Din Muscel. Cântece poporane, I. București, Editura Librăriei Socec & Comp., 1896.

Rădulescu-Codin, M. N. = C. Rădulescu-Codin, Muscelul nostru. I: Comuna Corbi și locuitorii săi. Câmpulung, Tipografia, librăria și legătoria de cărți Gheorghe N. Vlădescu, 1922.

Rădulescu-Codin – Mihalache, Sărb. = Sărbătorile poporului, cu obiceiurile, credințele și unele tradiții legate de ele. Culegere din părțile Muscelului de C. Rădulescu-Codin, D. Mihalache. București, Tipografia „Cooperativa”, 1909.

Rădulescu-Motru, P. E. = C. Rădulescu-Motru, Personalismul energetic. Ediție îngrijită de G. Pienescu, București, 1984.

Rădulescu-Motru, Psih. = C. Rădulescu-Motru, Psihologia poporului român. Ediție îngrijită de Constantin Schifirneț. București, Editura Albatros, 1999

Rădulescu-Motru, T. D. = C. Rădulescu-Motru, Timp și destin. Ediție îngrijită de Constantin Schifirneț. București, Editura Minerva, 1997 (prima ediție în 1940).

Rădulescu-Niger, R. = N. Rădulescu-Niger, Rustice. București, Librăria Socec, vol. I-II 1893, vol. III 1894, vol. IV 1900.

Rând. căs. = Rânduiala căsătoriilor. Foaie volantă. Sibiu, Tipografia lui Petru Bart, 1786.

Rând. crim. = Obștească giudecătorească rânduială de criminal. Text paralel german-român, probabil traducere de Petru Aron. Liov, Tipografia Pilăreștilor, 1789.

Rând. jud. = Rânduială judecătorească de obște. Pentru Bohemie, Moravie, Silesie, Austrie de jos de Enț și de sus de Enț, dimpreună cu hotarăle ei împreunată. Text paralel german-român. Traducere de Georg Oechsner, revizuită de Ion Budai-Deleanu. Viena, Iosif Kurțbec, 1787.

Rând. neutr. = [Rânduiala despre neutralitate]. Foaie volantă. Sibiu, 1803.

Rând. văm. = [Rânduiala cea nouă a vămilor]. Foaie volantă. Sibiu, 1784.

Rând. vân. = [Rânduiala lui Iosif al II-lea pentru vânătoare]. Foaie volantă, text paralel german-român. Traducere de Ion Budai-Deleanu. Viena, 1786.

Rebreanu, Jur. = Liviu Rebreanu, Jurnal. Ediție îngrijită de Puia-Florica Rebreanu. București, Editura Minerva, 2 vol., 1984.

Rebreanu, O. = Liviu Rebreanu, Opere. Ediție îngrijită de Niculae Gheran (vol. I-X), Nicolae Liu (vol. I-III). București, Editura pentru Literatură / Editura Minerva, 10 vol., 1968-1981.

Reg. Ad-hoc. = Regulămîntul Adunării ad-hoc a Moldovei. Iași, Tipografia Buciumul Român, 1857.

Reg. fin. = Regulament de finance. 1860. Noemvrie 29. București, 1860.

Reg. școlast. = Regulele școlasticești, care sânt orânduite și așezate pentru țânearea și procopseala școalelor românești celor din Țeara Ungurească și din părțile ei împreunate. Traducere din limba germană atribuită lui Gh. Șincai. Buda, tipărită cu cheltuiala Crăieștei Tipografii a Universităței Ungurești, 1806.

Regl. ost. = Reglement ostășesc de slujba infanteriii. Cartea întâia. Pentru slujba frontului. Traducere din limba rusă de căpitanul A. D. Macedonski. București, C. A. Rosetti & Vinterhalder. Partea I, Eczersițul de roată, 1850; partea a doua. Eczersițiul de batalion, 1851.

Regl. Shol. = Reglement a sholelor publice din Prințipatul Moldovii. Iași, manuscris din 1835 (BCU Iași, ms. IV-60).

Regl. telegr. = Reglementul instituției telegrafice a Moldaviei. Iași, Tipografia lui A. Bermann, 1858.

Regul. Org. Mold. (1831) = [Regulamentul organic al Moldovei]. Traducere, după redacția franceză, de Gh. Asachi. Manuscris din 1831 (Biblioteca Universității din Iași, cota VI – 61).

Regul. Org. Mold. (1837) = Regulamentul organic a Prințipatului Moldovei. Iași, Tipografia Albinei, 1837.

Regul. Org. Ț. Rom. (1832) = Regulamentul organic [al Țării Românești]. București, 1832.

Regul. Org. Ț. Rom. (1847) = Regulamentul organic, întrupat cu legiuirile din anii 1831, 1832 și 1833 și adăogat, la sfârșit, cu legiuirile de la anul 1834 până acum, împărțite pe fiecare an, precum și cu o scară deslușită a materiilor. București, Pitarul Z. Carcalechi tipograful Curții, 1847.

Regul. ost. = Regulament ostășesc pentru miliția pământenească a prințipatului Valahiii. București, 1831.

Resmeriță, D. = Alexandru Resmeriță, Dicționarul etimologico-semantic al limbei române. Craiova, Institutul de Editură „Ramuri”, 1924.

Ret. rom. = Retorica românească. Antologie. Ediție îngrijită de Mircea Frînculescu. București, Editura Minerva, 1980.

Reț. hol. = Rețetă pentru boala ce să numește holera morbus. Foaie volantă. Iași, 1831.

Reț. med. = [Rețete medicale și descântece]. Manuscris din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (Biblioteca Academiei Române, cota 1320, f. 20r-22v; 31-32).

Rev. crit. = Revista critică. Director Giorge Pascu. Iași, 1927-1940.

Rev. crit. lit. = Revista critică literară. Director Ar. Densusianu. Iași, 1893-1897.

Rev. filos. = Revista de filosofie. Editura Academiei, 1964-.

Rev. ist. = Revista pentru istorie, archeologie și filologie. Sub direcțiunea lui Gregoriu G. Tocilescu. București, Tipografia Academiei Române, 1882-1885; 1887; 1891; 1894; 1902-1903; 1909-1915; 1922.

Rev. istorică = Revista istorică. Dări de seamă, documente, notițe. Publicată sub auspiciile Casei Școalelor de N. Iorga cu concursul mai multor specialiști. București, 1915-1924; Vălenii de Munte, 1925-1946; serie nouă, red. resp. Ovidiu Cristea, București, Editura Academiei Române, 1990-.

Rev. nouă = Revista nouă. Director B. P. Hasdeu. București, 1887/1888-1894/1895.

Rev. păd. = Revista pădurilor. Organ al Societății „Progresul silvic”. București, 1881-1882; 1886-1916; 1919-.

Rev. șt. med. = Revista științelor medicale, București, Tipografia Cultura, 1905-1951.

RFR = Revista Fundațiilor Regale. Revistă lunară de literatură, artă și cultură generală. Directori: D. Caracostea și Al. Rosetti, București, 1934-1945; serie nouă, director Al. Rosetti, 1945-1947.

RL = România liberă. Ziar. București, 1944-.

Rogoz, E. = Ion Rogoz, Ecologia faunei acvatice din Câmpia Olteniei. București, Editura Academiei Române, 1979.

Rom. lib. = România liberă. Cotidian politic și literar. București, 1877-1889.

Rom. lit. = România literară. Foaie periodică, sub direcția d-lui V. Alecsandri. Iași, Tipografia Franco-Română, 1855.

Rom. = Românul. Cotidian. Arad, 1911-1916; 1918-1922; 1927-1932; 1935-1938.

Romanescu, Ist. C. = Vasile Romanescu, Istoria unei cărți. Operă completă. București, Tiparul Cartea Românească, 1944 (prima ediție 1934-1936).

România literară = România literară. Săptămânal de literatură și artă. Editat sub egida Uniunii Scriitorilor. București, 1968-.

Românul = Românul. Ziariu politic, comercial, literar. București, 1857-1864; 1865; 1866-1905; 1914-1915.

Ronetti-Roman, M. = Ronetti-Roman, Manasse. București, Editura Librăriei Șteinberg, 1900.

Rosetti, C. relig. = Al. Rosetti, Colindele religioase la români. București, Librăriile „Cartea Românească” și „Pavel Suru”, 1920 (extras din AA lit. seria II, tom XL).

Rosetti, I. sl. = Al. Rosetti, Influența limbilor slave meridionale asupra limbii române (sec.VI-XII). București, Editura Academiei Române, 1954.

Rosetti, L. descânt. = Al. Rosetti, Limba descântecelor românești. București, Editura Minerva, 1975.

Rosetti, S. L. = Al. Rosetti, Studii lingvistice. București, Editura Academiei Române, 1955.

Rosetti – Byck, G. = Al. Rosetti, J. Byck, Gramatica limbii române. Ediția a doua revăzută și adăogită. București, Editura Universul, 1945 (prima ediție în 1943).

Rosetti – Cazacu = Al. Rosetti, Boris Cazacu, Istoria limbii române literare. Vol. I. București, Editura Științifică, 1961.

Rosetti – Cazacu – Onu, I. L. R. = Al. Rosetti, Boris Cazacu, Liviu Onu, Istoria limbii române literare. Vol. I: De la origini până la începutul secolului al XIX-lea. București, Editura Minerva, 1971.

C. A. Rosetti, C. = C. A. Rosetti, Ceasurile de mulțumire. București, Tipografia Curții a lui Fred. Walbaum, 1843.

C. A. Rosetti, N. I. = C. A. Rosetti, Note intime. Adnotate și publicate de Vintilă C. A. Rosetti. București, Tipografia Lucrătorilor Asociații Marinescu & Șerban, 2 vol., 1902-1903.

R. Rosetti, S. = Radu Rosetti, Scrieri. Ediție îngrijită de Cătălina Poleakov. București, Editura Minerva, 1980.

Roșca, E. T. = D. D. Roșca, Existența tragică. Încercare de sinteză filosofică. Ediție de A. Mihu. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1995 (text din 1934).

RPL = [Rânduială în privința loteriei]. Foaie volantă. Cluj, 1813.

R. Psih. = Revista de psihologie. Institutul de Psihologie. București, Editura Academiei Române. 1955-.

RRG = Revue Roumaine de Géologie, et de Géographie (din 1964: Revue Roumaine de Géologie, Géophysique, et de Géographie; din 1991 Revue Roumaine de Géologie), București, Editura Academiei, 1957-1963; 1964-1989; 1991-.

Rromathan = Rromathan. Studii despre rromi. Revistă apărută cu sprijinul Fundației pentru o societate deschisă. Anul I, 1997.

R. R. Term. = Alexandru Timotin, Florin T. Tănăsescu, Paraschiva Onica (coord.) Remus Răduleț și contribuțiile românești la dezvoltarea terminologiei electrotehnice. București, Editura Agir, 2006.

R. soc. = Revista română de sociologie. Serie nouă. Institutul de Sociologie „Dimitrie Gusti”. București, Editura Academiei Române, 1996-.

RT = Romanul Troadei. Manuscris din 1766 (Biblioteca Academiei Române, cota 2183).

Rucăreanu, F. S. = Prințesa Constanca de S., Douăzeci și patru de ore ale unei femei simțibile sau O mare leție. Traducere de N. Rucăreanu. București, Tipografia lui Eliade, 1843.

Rucăreanu, I. = Nicolae Rucăreanu, Impresiuni d-un viagiu la Constantinopole. București, Tipografia Academiei Române (Laboratorii români), 1886.

Rudow, T. L. = Wilhelm Rudow, Neue Belege zu türkischen Lehnwörtern im Rumänischen, în ZRPh, XVII, 1893, p. 368-418.

Rudow, R. W = Wilhelm Rudow, Neue Belege zu rumänischen Wörtern nichttürkischen Herkunft, în ZRPh, XXII, 1898, p. 217-242.

Rus, I. = Ioan Rus, Icoana pământului sau carte de geografie. Ediție de Florica-Elisabeta Nuțiu, Doina-Elena Horhoi, Adrian-Vasile Podar. Târgu-Lăpuș, Galaxia Gutenberg, 3 vol., 2011 (prima ediție 1842).

Ruset, E. = Corneille, Eraclie, împărat al Răsăritului. Traducere din limba franceză de I. Ruset. București, 1831.

Ruset, Sg. = Molière, Sgârcitul. Traducere de I. Ruset. București, Tipografia lui I. Eliad, 1836.

Russo, S. = Alexandru Russo, Scrieri. Publicate de Petre V. Haneș. Edițiunea Academiei Române. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1908.

Russo, S. L. = Alecu Russo, Scrieri literare. Ediție îngrijită de Teodor Vârgolici. București, Editura 100+1 Gramar, 1996.

Russu-Șirianu, M. = I. Russu-Șirianu, Militărește. Comedie într-un act. Brașov, Editura Librăriei Ioan I. Ciurcu, 1913.

Rusu, L. F. = Liviu Rusu, Logica frumosului. Cluj, Editura Universității „Regele Ferdinand I”, 1946.

S = Steaua. Revistă a Uniunii Scriitorilor din România. Cluj, 1954-.

Sadoveanu, E = Mihail Sadoveanu, Evocări. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1954.

Sadoveanu, P. C. = Mihail Sadoveanu, Poezia cimiliturilor. București, Editura pentru Literatură și Artă, [1949].

Sadoveanu, O. = Mihail Sadoveanu, Opere. Ediție începută sub îngrijirea autorului, ulterior îngrijită de Constantin Mitru. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă / Editura Minerva, 22 vol., 1954-1973.

I. M. Sadoveanu, S. V. = Ion Marin Sadoveanu, Sfârșit de veac în București. Ediție îngrijită de I. Oprișan. București, Editura Minerva, 1975 (prima ediție în 1944).

Sahia, S. A. = Alexandru Sahia, Scrieri alese. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1960.

Sandu-Aldea, A. M. = C. Sandu-Aldea, Ape mari. București, „Minerva”, Institut de Arte Grafice și Editură, 1910.

Sandu-Aldea, D. N. = C. Sandu-Aldea, Două neamuri. București, „Minerva”, Institut de Arte Grafice și Editură, 1906.

Sandu-Aldea, D. P. = C. Sandu[-Aldea], Drum și popas. București, „Minerva”, Institut de Arte Grafice și Editură, 1904.

Sandu-Aldea, S. C. = Constantin Sandu[-Aldea], Selecțiunea metodică a cerealelor și bazele științifice ale selecțiunii. București, „Minerva”, Institut de Arte Grafice și Editură, 1907.

Sandu-Aldea, U. P. = C. Sandu-Aldea, În urma plugului. București, „Minerva”, Institut de Arte Grafice și Editură, 1905.

Sandu-Timoc, P. P. = Poezii populare de la românii din Valea Timocului. Culegere de C. Sandu-Timoc. Craiova, Editura „Scrisul Românesc”, 1943.

Sandu-Timoc, Pov. = Povești populare românești. Culegere de Cristea Sandu-Timoc. București, Editura Minerva, 1988.

Sanielevici, R. = Alex. S. Sanielevici, Radioactivitatea. Vol. I. București, Editura Academiei Române, 1956.

Săghinescu, S. dicț. = V. Săghinescu, Scrutare Dicționarului universal al limbei române, de Lazăr Șăineanu. Iași, Tipografia-Editoare „Dacia” P. Iliescu & D. Grossu, 1898.

Săghinescu, V. = V. Săghinescu, Vocabular românesc de vreo câteva mii cuvinte, cu o critică minuțioasă și cu îndreptar erorilor „Dicționarului universal al limbei române” de Lazăr Șăineanu. Iași, Tipografia Națională, 1901.

Săghinescu, V. – S. = V. Săghinescu, Suplement la Vocabularul limbei române de câteva mii de cuvinte. Iași, Tipografia Națională, 1902.

Săm. = Sămănătorul. Revistă literară săptămânală. București, 1901-1910.

Săm. vist. = Sămile Vistieriei Țării Moldovei. Ediție îngrijită de Ioan Caproșu. Iași, Casa Editorială Demiurg, vol. I: 1763-1784, 2010; vol. II: 1786-1798, 2010; vol. III: 1805-1826, 2011.

Săptămâna = Săptămâna culturală a Capitalei. Redactor: Eugen Barbu. București, 1962-1989.

Sărmanul Klopștock, F. = Sărmanul Klopștock, Feciorul lui nenea Take Vameșul. Biblia unui trecut 1879-1925. Vol. I, București, Editura „Națională” S. Ciornei, 1932; vol. II: București, Fundația pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1935; vol. III: București, Editura Casa Școalelor, 1943.

Săulescu, Gram. rom. = Gh. Săulescu, Gramatică românească seau Observații grămăticești asupra limbei românești. Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii, partea I-II: 1833; partea a III-a: 1834.

Săulescu, Hr. = Gh. Săulescu, Hronologhia și istoria universală. Iași, Tipografia Sf. Mitropolii, 2 vol., 1837.

Săulescu, Î. = Gh. Săulescu, Întâiele cunoștințe de litere și de idei, pentru tinerimea școalelor începătoare. Iași, Tipografia Albinei, 1832.

Săvulescu, M. U. = Traian Săvulescu, Monografia uredinalelor din Republica Populară Română. București, Editura Academiei Române, 2 vol., 1953.

Săvulescu, Pat. veg. = Traian Săvulescu, Patologia vegetală. București, 1946-1947 (curs litografiat).

Săvulescu, Ustil. = Tr. Săvulescu, Ustilaginalele din Republica Populară Română. [București], Editura Academiei Române, 2 vol., 1957.

SB = Scrisul bănățean. Revistă a Uniunii Scriitorilor din România. Timișoara, 1949-1963.

Sbiera, F. S. = Ion G. Sbiera, Familia Sbiera, după tradițiune și istorie și Amintiri din viața autorului. Cernăuți, Tipografia Universitară a lui R. Eckhardt, 1899.

Sbiera, Pov. = Povești poporale românești. Culese de Ion G. Sbiera. Cernăuți, Editura Proprie, Tipografia Archiepiscopală, 1886.

S. Braș. = Socotelile Brașovului și scrisori românești către sfat în secolul al XVII-lea. Publicate de N. Iorga, București, 1899.

Scară = Scară a cuvintelor celor streine și a celor făcute din firea limbii, care cuvinte au cerut neapărat trebuința a să metahirisi în alcătuirea pravililor. Iași, 1815.

Scavinschi, M. = Cristoph Wilhelm Hufeland, Macroviotică sau methodul a lungi viiața ominiască. Traducere din limba germană de D. Scavinschi. Manuscris, c.1830 (Biblioteca Academiei Române, cota 409).

Scavinschi, Odă = D. Scavinschi, Odă din partea opștiei întru slava nunții luminării sale prințesii Elenco Sturza, ce să prăznuiește astăzi, octomvrii 18. Anul 1825 (2 f.).

Scânteia = Scânteia. Organ al Comitetului Central al Partidului Comunist din România. București, Tip. „Curierul”, 1944-1989.

S. C. Geof. = Studii și cercetări de geofizică (în 1963-1989: Studii și cercetări de geologie, geofizică, geografie. Seria Geofizică). București, Editura Academiei Române, 1963-2006.

Schelitti, R. M. = Reglement militar pentru oștirea Moldaviei. Slujba de garnizon. Traducere din rusă de P. Schelitti. Iași, Cantora Foaiei Sătești, 1845.

Schütz, Manual = [Manual de istorie universală], curs predat prin anii 1815-1819 în seminarul de la Socola din Iași. Traducere anonimă a primelor două volume ale lucrării lui J. B. Schütz, Allge­meine Weltgeschichte für denkende und gebildete Leser, Viena, 1805. Manuscris, copie din anul 1824 (Biblioteca Academiei Române, ms. 2791, f. 5-327).

SCB = Studii și cercetări de bibliologie (în 1964-1968, Studii și cercetări de documentare și bibliologie). Biblioteca Academiei Române. București, Editura Academiei, 1955-1968; serie nouă, 1969-1974.

SCLF = Studii și cercetări de istorie literară și folclor. București, Editura Academiei Române, 1952-1963.

S. C. Șt. (Cluj) = Studii și cercetări științifice. Academia Română. Filiala Cluj. 1950-1955.

S. C. Șt. (Iași) = Studii și cercetări științifice. Filologie. Academia Română. Filiala Iași. 1950-1964.

Scurtu, T. Î. = Vasile Scurtu, Termenii de înrudire în limba română. București, Editura Academiei Române, 1966.

Scutul cat. = Scutul catichizmușului cu răspunsu den scrăptura svăntă. Bălgrad, 1656.

Scutul cat.2 = Catehismul Calvinesc impus clerului și poporului român sub domnia principilor Georgiu Rakoczy I și II, 1656. Ediție îngrijită de G. Barițiu, Sibiu, Tipografia lui W. Kraft, 1879, a lucrării Scutul catichizmușului cu răspunsu den scrăptura svăntă (Bălgrad, 1656).

S. D. lit. = Studii și documente literare. Publicate de I. E. Torouțiu. București, Institutul de Arte Grafice „Bucovina”, vol. I, în colaborare cu Gh. Cardaș, 1931; vol. II-III 1932; vol. IV 1933; vol. V 1934; vol. VI 1938; vol. VII 1936; vol. VIII 1939; vol. IX 1940; vol. X 1940; vol. XI 1940; vol. XII 1940; vol. XIII: 1946.

SDR = Studii de drept românesc. Institutul de Cercetări Juridice. București, Editura Academiei Române. 1989-2011

Sebastian, Jur. = M. Sebastian, Jurnal. 1935-1944. Text îngrijit de Gabriela Omăt. București, Editura Humanitas, 1996.

Sebastian, O. = M. Sebastian, Opere. Ediție coordonată de Mihaela Constantinescu-Podocea. București, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 7 vol., 2011-2015.

Seche, S. I. L. R. = Mircea Seche, Schiță de istorie a lexicografiei române. București, Editura Științifică, vol. I 1966; vol. II 1969.

Selingher, Povăț. = I. Selingher, Povățuire pentru curățeniia gurii și păstrarea sănătății dinților și a altor boale ale gurii. București, Privileghiata Tipografie, 1828.

Serrurie, P. = Grigorie Serrurie, Collecțiune de poezii scrise în esiliu. București, Imprimeria Nifon Mitropolitul, 1858.

Sevastos, A. P. = Elena Didia Odorica Sevastos, Anecdote poporane. Iași, Editura librăriei Frații Șaraga, 1893.

Sevastos, C. mold. = Cântece moldovenești. Publicate de Elena Didia Odorica Sevastos. Iași, Tipografia Națională, 1888.

Sevastos, N. = Elena Didia Odorica Sevastos, Nunta la români. București, Tipografia Carol Göbl, 1889.

Sevastos, Pov. = Povești. Publicate de Elena Didia Odorica Sevastos. Iași, Editura Librăriei Frații Șaraga, Tipografia Națională, [1892].

M. Sevastos, C. B. = Mihail Sevastos, Carte de bucate. Bucătăria românească, franceză, rusă, greacă, italiană, turcă, ungară, poloneză și germană. București, Editura „Cugetarea” – P. C. Georgescu Delafhas, [1939]

Severin, Syn. = C. I. V. Severin, Synonymele limbii române cu radicali diferiți în raport mai cu samă la lucrurile divine, la cult și la terminologia eclesiastică. Vol. I. Iași, Atelierele Grafice Lumina Moldovei, 1923.

Sf. rom. = Sfinți români și apărători ai legii strămoșești. Lucrare alcătuită din încredințarea Sfântului Sinod sub directa purtare de grijă a înalt Prea Sfințitului Nestor, Arhiepiscop al Craiovei și Mitropolit al Olteniei. București, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1987.

SG = Studii de gramatică. București, Editura Academiei. Vol. I: 1956; vol. II: 1957; vol. III: 1961.

Sibineanu, Com. = Despre vestita cometa anului 1834 și despre sistema soarelui. Traducere de Ioan Sibineanu. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1833.

Sibineanu, S. bărb. = I. Sebeni (= I. Sibineanu), Sculamentul bărbaților și femeilor cu doctoriile sale apărătoare și lecuitoare. București, Tipografia lui Eliade, 1837.

SIE = Studii de istorie economică și istoria gândirii economice. Secția de științe economice, juridice și sociologie. Comisia de istorie economică și istoria gândirii economice. București, Editura Academiei Române, 1996-.

Sihleanu, A. = Al. Sihleanu, Armonii intime. București, Imprimeria lui Ferdinand Om, 1857.

Sima, F. moț. = Grigore Sima, Folclor din Țara Moților. Ediție îngrijită de Ioan Felea și Mircea Popa. Cluj, Napoca Star, 2003.

Sima, M. = Gr. Sima al lui Ion, „Materialuri de limbă”, în Rev. ist. II, 1884, p. p. 181-185.

Sima, S. A. Moț. = Scrieri alese din Țara Moților. Culegere de Grigore Sima al lui Ion. Ediție îngrijită de Ioan Felea. Cluj, Napoca Star, 2003.

Simion Dascălul, Let. = Simion Dascălul, Letopisețul Țării Moldovei până la Aron Vodă (1359-1595), întocmit după Grigorie Ureche vornicul, Istratie logofătul și alții. Ediție îngrijită de Const. Giurescu. București, Atelierele Grafice Socec & Co., Societate anonimă, 1916 (text din a doua jum. sec. XVII).

Simion, D. P. = Eugen Simion, Dimineața poeților. București, Editura Cartea Românească, 1980.

Simion, E. = Eugen Simion, Proza lui Eminescu. București, Editura pentru Literatură, 1964.

Simion, S. R. = Eugen Simion, Scriitori români de azi. București, Editura Cartea Românească, vol. I 1974, vol. II 1976, vol. III 1984, vol. IV 1989.

Simionescu, F. R. = I. Simionescu, Fauna României. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă „Regele Carol”, 1938.

Simionescu, Fl. = I. Simionescu, Flora României. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă „Regele Carol II”, 1939.

M. Simionescu, I. = Mircea Horia Simionescu, Ingeniosul bine temperat. Ediția a II-a. București, Editura Alfa, 5 vol., 2000. (prima ediție: vol. I 1969; vol. II 1970; vol. III 1976; vol. IV 1980; vol. V 1983).

Sindipa (1703) = Sindipa. Ediție îngrijită de Magdalena Georgescu, în CMVCP I, 249-315.

Sindipa (1786) = Istoria lui Sindipa, filosoful. Manuscris din 1786 (Biblioteca Academiei Române, cota 830).

Sion, C. M. = Gh. Sion, Ceasurile de mulțemire. Iași, Cantora Foaiei Sătești, 1844.

Sion, E. = Dimitrie Cantemir, Evenimentele Cantacuzinilor și Brâncovenilor din Țeara Muntenească. Traducere din limba grecească de G. Sion, în Operele Principelui Demetriu Cantemir, tom. V. București, Typographia Curții, proprietar F. Göbl, 1878, p. 7-31.

Sion, F. = George Sion, 101 fabule. București, Imprimeria Națională, 1869.

Sion, Ist. Ț. R. = Frații Tunusli, Istoria politică și geografică a Țerei Românesci de la cea mai veche a sa întemeiere până la anul 1774. Traducere din limba greacă de George Sion. București, Tipografia Națională a lui Stephan Rassidescu, 1863.

Sion, M. = A. de Lamartine, Moartea lui Socrat. Traducere de Gheorghie Sion. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1847.

Sion, S. C. = G. Sion, Suvenire contimpurane. București, Tipografia Academiei Române (Laboratorii români), 1888.

Sîrbu, A. E. = Ion D. Sîrbu, Adio, Europa! București, Editura Cartea Românească, vol. I 1992, vol. II 1993 (scrisă în 1980).

Slavici, O. = Ioan Slavici, Opere. Ediție îngrijită de Dumitru Pop (vol. I), Ion Șeulean (vol. I), Octavian Șchiau (vol. I), Teofil Teaha (vol. II-V), Ioan Dodu Bălan (vol. VI), C. Mohanu (vol. VII-XII), Gherasim Pintea (vol. XIII). București, Editura pentru Literatură / Editura Minerva, 14 vol., 1967-1987.

Slătineanu, A. = Metastasio, Ahilefs la Schiro. Traducere din limba greacă de Iordache Slătineanu, în vol. Metastasio, Ahilefs la Schiro. Sibiu, Tipografiia lui Martin Hohmaister, 1797, p. 1-96.

Slătineanu, Caton = [Metastasio], Caton. Traducere din neogreacă de Iordache Slătineanu, manuscris din c.1800, manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 3454, f. 59-86v).

Slătineanu, I. S. = Istoria lui Sofronim. Greaca noao. Traducere din neogreacă de Iordache Slătineanu, în Metastasio, Ahilefs la Schiro. Sibiu, Tipografiia lui Martin Hohmaister, 1797, p. 97-120.

Slătineanu, Mil. Tit. = [Metastasio], Milostivirea lui Tit. Traducere din neogreacă de Iordache Slătineanu, manuscris din c.1800 (Biblioteca Academiei Române, cota 3454, f. 1v-30).

Slătineanu, Siroiu = [Metastasio], Siroiu. Traducere din neogreacă de Iordache Slătineanu, manuscris din c.1800 (Biblioteca Academiei Române, cota 3454, f. 30v-58v).

SMFC = Studii și materiale privitoare la formarea cuvintelor în limba română. Vol. I-VI. București, Editura Academiei Române. (Institutul de Lingvistică din București), vol. I 1959; vol. II 1961; vol. III 1962; vol. IV 1967; vol. V 1969; vol. VI 1972.

SMIM = Studii și materiale de istorie medie. Academia Română, Institutul de Istorie „Nicolae Iorga”. București, Editura Academiei Române, 1956-.

Snoava = Snoava populară românească. Ediție critică de Sabina-Cornelia Stroescu. București, Editura Minerva, vol. I 1984, vol. II 1986, vol. III 1987, vol. IV 1989.

Soare, Înc. T. Ș. = Liliana Soare, Din începuturile terminologiei științifice românești. Vol. I. Medicină. Științe ale naturii (Botanică, Zoologie, Geologie). Studiu introductiv, selecție, transcriere, comentarii și glosar. Pitești, Paralela 45, 2013.

Soare, Maș. = D. D. Soare, Elemente de mașini. București, Institutul de Documentare Bibliografie și Editura Tehnică, 1949.

Sob. hris. = Sobornicescul Hrisov (1785, 1835, 1839). Ediție critică întocmită de Colectivul pentru vechiul drept românesc al Academiei Române, condus de academicianul Andrei Rădulescu. București, Editura Academiei Române, 1958.

Sobaru, Ec. plan. = Al. Sobaru, Economia și planificarea comerțului socialist în R.P.R. București, Editura Științifică, 1957.

Soc. rom. = Sociologie românească. Director: D. Gusti. București, Editura Institutului Social Român, 1936-1943; serie nouă: redactor-șef: Ion Ungureanu. București, Editura Academiei Române, 1990-2006.

Sociolingv. = Liliana Ionescu-Ruxădoiu, Dumitru Chițoran (coord.), Sociolingvistica: orientări actuale. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1975.

Sol. rom. = Cristian Hera, Ioan Oancea (coord.), Folosirea rațională și conservarea solurilor românești. București Editura Academiei Române, 2002.

Sorbul, T. = Mihail Sorbul, Teatru. București, Editura pentru Literatură, 1963.

Sorescu, D. = Marin Sorescu, Descântoteca. Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1976.

Sorescu, I. = Marin Sorescu, Iona. București, Editura pentru Literatură, 1968.

Sorescu, L. L. = Marin Sorescu, La Lilieci. Vol. I: București, Editura Eminescu, 1973; vol. II: București, Editura Cartea Românească, 1977; vol. III: București, Editura Cartea Românească, 1980; vol. IV: Craiova, Scrisul Românesc, 1988; vol. V: București, Editura Creuzet, 1995; vol. VI: București, Fundația „Marin Sorescu”, 1998.

Sorescu, O. = Marin Sorescu, Opere. Ediție îngrijită de Mihaela Constantinescu Podocea. București, Univers Enciclopedic, Editura Academiei, Fundația Națională pentru Știință și Artă, 6 vol., 2002-2006.

Sorescu, P. = Marin Sorescu, Poeme. București, Editura pentru Literatură, 1965.

Sorescu, S. P. = Marin Sorescu, Singur printre poeți. Parodii. București, Editura pentru Literatură, 1964.

Sorescu, Tuș. = Marin Sorescu, Tușiti. București, Editura Eminescu, 1970.

Sorescu, U. = Marin Sorescu, Unde fugim de-acasă? (Aproape teatru, aproape poeme, aproape povești). București, Editura Tineretului, 1966.

SP = Gheografia sau scrierea pământului. Întocmită după orânduiala cea mai noao, așezată pentru 4 părți ale pământului, adecă: Evropa, Asia, Africa, America, cu tot cuprinsul lor. Traducere de de Nicola Nicolau și Ioan Teodorovici. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, vol. I 1814, vol. II 1815.

Sp. pop. = Sportul popular. Ziar pentru răspândirea sportului în marile mase populare. Organ al Comitetului pentru Cultură fizică și sport de pe lângă Consiliul de Miniștri și al C.G.M. București, 1945-1967.

Speranția, A. P. = Th. D. Speranția, [Anecdote populare]. Vol. I: Anecdote populare. București, Editura Librăriei și Tipografiei Școalelor, 1888; II: Alte anectode populare. București, Editura Librăriei și Tipografiei Școalelor, C. Sfetea, 1892; III: Tot anecdote populare. București, Editura Librăriei H. Steinberg, 1893.

Speranția, Introd. = Th. D. Speranția, Introducere in literatura popularǎ Românǎ: studiu comparativ. București, Tipografia „Clementa”, 1904.

Spic. = Spicuitorul moldo-român. Jurnal sțientific, literar și industrial, rediguit de o soțietate de literați. Iași, Institutul Albinei, 4 vol., 1841.

Sporer, Meșt. moș. = I. Sporer, Meșteșugul moșârii pentru învățătura moașelor la Institutul Maternității din București. București, Tipografia lui August Ruof, 1839.

Sportul = Sportul. Ziar al Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport. București, 1968-1988.

Staicu, Lex. = Grămăticul Staicu, Lexicon slavo-român, în B. P. Hasdeu, Cuvente den bătrâni. București, Tipografia Societății Academice Române, vol. I, 1878, p. 259-312 (manuscris c.1660-1670, Biblioteca Academiei Române, cota 312).

Stamati, D. = T. Stamati, Disionăraș românesc de cuvinte tehnice și altele greu de înțeles. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1851.

Stamati, F. = Teodor Stamati, Fizica elementară pentru clasele colegiale din Prințipatul Moldovei. Compilată după F. Crișu. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1849.

Stamati, M. = T. Stamati, Manual de istoria naturală, prescurtată pentru tinerimea românească. Iași, Institutul Albinei, 1841.

Stamati, Pep. = Teodor Stamati, Pepelea sau Trădiciuni năciunare românești. Partea I. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1851.

Stamati, V. = Teodor Stamati, Vocabulariu de limba germană și română, cu adăogirea celor mai obicinuite și în conversăciune primite cuvinte streine. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1852.

C. Stamati, M. = Constantin Stamati, Muza românească. Compuneri originale și imitații din autorii Europei. Ediție îngrijită de Ion și Rodica Rotaru. București, Editura pentru Literatură, 1967.

Stamati-Ciurea, R. = Constantin Stamati-Ciurea, Resunete din Basarabia. Cernăuți, Editura H. Pardini, Societatea Tipografică Cernăuțeană, 1898.

Stancu, D. = Zaharia Stancu, Desculț. Roman. Ediția a IV-a. [București], Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1952 (prima ediție în 1948).

Stancu, M. I. = Zaharia Stancu, Ce mult te-am iubit. București, Editura pentru Literatură, 1968.

Stancu, P. S. = Zaharia Stancu, Poeme simple. 1923-1943. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957.

Stancu, R. A. = Zaharia Stancu, Rădăcinile sunt amare. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, vol. I-IV 1958, vol. V 1959.

Stancu, Ș. = Zaharia Stancu, Șatra. Ediția a II-a. București, Editura pentru Literatură, 1969 (prima ediție în 1968).

Stancu, U.R.S.S. = Zaharia Stancu, Călătorind prin U.R.S.S. Ediția a doua. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1951] (prima ediție în 1950).

Stăncescu, B. = Basme. Culese de Dumitru Stăncescu. București, Ig. Haimann, Librar-editor, 1892.

Stănescu, C. R. = N. Stănescu, Cartea de recitire. București, Editura Cartea Românească, 1972.

Stănescu, O. C. = N. Stănescu, Ordinea cuvintelor. Versuri. (1957-1983). Ediție îngrijită de Alexandru Condeescu cu acordul autorului. București, Editura Cartea Românească, 2 vol., 1985.

Stănescu, R. = Nichita Stănescu, Respirări. București, Editura Sport – Turism, 1982.

Stăniloae, O. R. = Dumitru Stăniloae, Ortodoxie și românism. Ediție îngrijită de Constantin Schifirneț. București, Editura Albatros, 1998 (scris în 1937).

Stănoiu, C. I. = Damian Stănoiu, Călugări și ispite. București, Editura Cartea Românească, 1928.

Stâncă, Med. soc. = Ștefan Stâncă, Mediul social ca factor patologic. Cu un studiu introductiv și adnotări de Samuil Iszak. București, Editura Academiei Române, 1956 (prima ediție în 1891).

Steaua = Steaua Dunării. Jurnal politic, literar și comercial. Sub redacția lui M. Kogălniceanu. Iași. 1855-1856; 1858-1860.

Steege, Ape min. = L. Steege, Apele minerale de la Slănic, în Moldova, în priivirea analogiilor cu ape minerale streine și a lucrărei terapeutice. Iași, A. Hennig & comp., Institutul Albinei, 1854.

Steinberg, D. = Adolphe Steinberg, Cel mai nou dicționar de buzunar pentru tălmăcirea cuvintelor radicale și zicerilor streine din limba română. București, Tipografia Academiei Române (Laboratorii români), 1886.

Steinhardt, Jur. = N. Steinhardt, Jurnalul fericirii. Ediție îngrijită și postfață de Virgil Ciomoș. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1991 (scris la începutul anilor 1970; publicat postum).

Stere, O. = Constantin Stere, Opere. În preajma revoluției. Ediție îngrijită de Victor Durnea. București, Academia Română. Fundația Națională pentru Știință și Artă, 2 vol., 2010.

Stere, Pub. = C. Stere, Publicistică. Vol. I. (1893-1905). Ediție îngrijită de Victor Durnea. Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 2010.

Sterescu, N. = St. Sterescu, „Nărojii”. Poveste populară din Gorj, cu note lingvistice, în Conv. lit., XLVI, 1912, p. 1044-1055 și 1164-1168.

Stoenescu, F. = George Virgil Stoenescu, Fratele meu. București, Editura Univers Enciclopedic, 2000.

Stoian, Păst. = I. I. Stoian, „Păstoritul în Râmnicul Sărat”, în GS VI, 1933-1934, p. 41-74.

I. M. Stoian, D. R. = Ion M. Stoian, Dicționar religios. Termeni religioși, credințe populare și nume proprii. București, Editura Garamond, 1994.

Stoica, Vân. = Coriolan Stoica, Călăuza vânătorului. Cluj, Tipografia Cartea Românească, 1937.

N. Stoica, C. B. = Nicolae Stoica de Hațeg, Cronica Banatului. Ediție îngrijită de Damaschin Mioc. Ediția a II-a revăzută. Timișoara, Editura Facla, 1981 (text din 1825-1829).

N. Stoica, S. = Nicolae Stoica de Hațeg, Scrieri. Ediție îngrijită și prefață de Damaschin Mioc. Timișoara, 1984.

Ș. Stoica, J. C. = Julie Cesar. Tragedie în cinci acte de William Shakspeare [sic!]. Tradusă de căpitanul S. [= Ștefan] Stoica. București, Tipografia lui Eliad, 1844.

Ș. Stoica, Osândit = Victor Hugo, Zioa dupe urmă a unui osândit. Traducere din franceză de Ștefan Stoica. București, Tipografia lui Eliad, 1839.

Stoicescu, C. R. = Nicolae Stoicescu, Continuitatea românilor. Privire istoriografică. Istoricul problemei, dovezile continuității. București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980.

Stoicescu, C. S. = Nicolae Stoicescu, Curteni și slujitori. Contribuții la istoria armatei române. București, Editura Militară, 1968.

Stoicescu, D. = Nicolae Stoicescu, Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și Moldova. Sec. XIV-XVII. București, Editura Enciclopedică Română, 1971.

Stoicescu, S. D. = Nicolae Stoicescu, Sfatul domnesc și marii dregători din Țara Românească și Moldova (Sec. XIV-XVII). București, Editura Academiei Române, 1968.

Stoilow, T. F. = S. Stoilow, Teoria funcțiilor de o variabilă complexă. Vol. I: Noțiuni și principii fundamentale. București, Editura Academiei Române, 1954; vol. II: Funcții armonice. Suprafețe riemanniene, în colaborare cu Cabiria Andreian Cazacu. București, Editura Academiei Române, 1958.

Streinu, P. C. = Vladimir Streinu, Pagini de critică literară. Marginalia. Eseuri. Ediție începută sub îngrijirea autorului (vol. I-II) și îngrijită ulterior de George Muntean (vol. III-V). București, Editura pentru Literatură / Minerva, vol. I-II 1968, vol. III 1974, vol. IV 1976, vol. V 1977.

Streinu, V. M. = Vladimir Streinu, Versificația modernă. Studiu istoric și teoretic asupra versului liber. București, Editura pentru Literatură, 1966.

Strilbițki, Fiziogn. = Curioznică și în scurt arătare celor ce iubesc a cerca vrednice învățături din Fiziognomie. Traducere din limba rusă de Mihai Strilbițki. Iași, 1785.

Stud. fiziol. = Studii și cercetări de fiziologie. Institutul de Fiziologie Normală și Patologică București, Editura Academiei, 1956-1970.

Studii = Studii. Academia Română, București, 1948-1989.

Stud. statist. = Studii de statistică. Lucrările consfătuirii științifice de statistică, 27-29 noiembrie 1961. București, Direcția Centrală de Statistică, 1962.

Sturdza, E. = Demetriu A. Sturdza, La morminte de eroi. București, Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, 1896.

Sturdza, M. N. = Demetriu A. Sturdza, Memoriu asupra numismaticei românești. București, Tipografia Societăței Academice Române, 1878 (extras din Columna, 1877, no. 10-11).

Sturdza, N. = Dimitrie A. Sturdza, Numismatica română. București, Tipografia Națională C. N. Rădulescu, 1878 (extras din Globul).

S. Ț. = Cei de obște articuli pentru soțietățile și țehurile de supt crăimea Ungariei. Buda, Tipariul Crăieștei Tipografii a Universitatei Ungurești, 1813.

Suceveanu, I. A. = W. Robertson, Istoria Americii. Traducere din limba greacă de C. Suceveanu. Manuscris în 4 vol., Iași, 1818-1820 (Biblioteca Universității din Iași, cota III–23).

Suciu, S. B. = Moise Suciu, Semnul bucuriei și a poftei inimei. Buda, Tipariul Crăieștii Universitate din Pesta, 1829.

Suciu, DILT = Coriolan Suciu, Dicționar istoric al localităților din Transilvania. București, Editura Academiei, vol. I 1967, vol. II 1968.

Sufl. olt. = Suflet oltenesc. Culegeri și cercetări folcloristice. Publicație apărută la Craiova, 1927.

Suțu, Not. = N. Suțu, Notiții statistice asupra Moldaviei. Traducere cu adăugiri de Th. Codrescu. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1852.

SVSR = Pandele Olteanu (coordonator), Gheorghe Mihăilă, Lucia Djamo-Diaconiță, Emil Vrabie, Elena Lința, Olga Stoicovici, Mihai Mitu, Slava veche și slavona românească. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1975.

Synopsis = Synopsis, adecă adunare de multe învățături care acum întâi s-au tipărit întru acestaș chip, cu osteneala și toată chieltuiala a preosfințitului Mitropolit al Moldovei, Chir Iacov. Iași, Tipografia Sfintei Mitropolii, 1757.

S. Z. = Scrisori și zapise de meșteri români. Publicate de N. Iorga. București, 1926.

ȘA = Școala Ardeleană. Ediție îngrijită de Florea Fugariu. București, Editura Minerva, 2 vol., 1983.

Șaguna, Ist. Bis. Ort. = Andrei Șaguna, Istoria Bisericei Ortodoxe Răsăritene Universale de la întemeierea ei, până în zilele noastre. Sibiu, Tipografia Diecesană, 2 vol., 1860.

Șaguna, Pred. = Mitropolitul Andrei Șaguna, Predici. Cluj, Editura Episcopiei Ortodoxe Române, 1945 (prima ediție în 1855).

Șandru – Brînzeu, Jina = D. Șandru, F. Brînzeu, Printre ciobanii din Jina. București, Atelierele Socec & Co., 1934 (extras din GS, vol. V, 1931-1932, VI, 1933-1934).

Șandru, F. = Folclor românesc. Culegere de Dumitru Șandru. Ediție îngrijită de Tudora Șandru Olteanu. București, Editura Minerva, 1987.

Șăineanu, B. = Lazăr Șăineanu, Basmele române în comparațiune cu legendele antice clasice și în legătură cu basmele popoarelor învecinate și ale tuturor popoarelor romanice. Ediție îngrijită de Ruxandra Niculescu. București, Minerva, 1978 (prima ediție în 1895).

Șăineanu, DRG = Lazăr Șăineanu, Dicționar româno-german, conținând Nomenclatura completă a Vocabularului român; termenii tecnici și neologismele cele mai întrebuințate; indicarea etimologiei și a accentului, fraseologia și expresiunile idiomatice. București, Librăria Socec & Comp., 1889.

Șăineanu, E. T. = L. Șăineanu, Elementele turcești în limba română. București, Tipografia Academiei Române (Laboratorii români), 1885.

Șăineanu, S. = Lazăr Șăineanu, Încercare asupra semasiologiei limbei române. Studie istorice despre transițiunea sensurilor. București, Tipografia Academiei Române, 1887.

Șc. Ard. = Școala Ardeleană. Antologie alcătuită și coordonată de Eugen Pavel. Academia Română, Fundația Națională pentru Știință și Artă, Muzeul Național al Literaturii Române, Editura Fundației Naționale pentru Știință și Artă, 4 vol., 2018.

ȘDU1 = Lazăr Șăineanu, Dicționar universal al limbei române. Craiova, Institutul de Editură Ralian și Ignat Samitca, [1896].

ȘDU2 = Lazăr Șăineanu, Dicționar universal al limbei române. A doua edițiune cu totul prelucrată și adăugită. Ortografia Academiei Române. Craiova, Institutul de Editură „Samitca”, I. Samitca și D. Baraș, 1908.

ȘDU4 = Lazăr Șăineanu, Dicționar universal al limbei române. A 4-a edițiune revăzută și adăogită, Craiova, Editura „Scrisul Românesc”, 1922.

ȘDU6 = Lazăr Șăineanu, Dicționar universal al limbei române. A 6-a edițiune revăzută și adăogită, Craiova, Editura „Scrisul Românesc”, 1929.

ȘDU8 = Lazăr Șăineanu, Dicționar universal al limbei române. A opta edițiune. Revăzut și adăogit la ediția VI-a. Ortografia Academiei Române. Craiova, Editura „Scrisul Românesc”, [1930].

Șesan, G. = Dragoș Șesan, Glosar de cuvinte rare și uitate. București, Editura Universității, 2012.

Șez. = Șezătoarea. Revistă pentru literatură și tradițiuni populare. Director: Artur Gorovei. Fălticeni, 1892-1899; 1901-1905; 1907-1916; 1922-1929.

Șincai, Aritm. = Povățuire cătră arithmetică sau învățătura numerilor spre folosul școalelor românești celor din Țeara Ungurească și din părțile ei împreunate. Traducere din limba germană de Gh. Șincai. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1806.

Șincai, Cat. = Gheorghie Gavriil Șincai, Catehismul cel mare, cu întrebări și răspunsuri. Alcătuit și întocmit pentru folosul și procopsala tuturor școalelor normălești a neamului românesc. Blaj, Tipariul Seminariului, 1783.

Șincai, D. sup. = Datorințele supușilor cătră monarhul lor. Traducere din limba germană de Gh. Șincai. Buda, Crăiasca Tipografie a Universităței Ungurești, 1806.

Șincai, Economia = Povățuire cătră economia de câmp, pentru folosul școalelor românești celor din Țeara Ungurească și din părțile ei împreunate. Traducere de Gh. Șincai. Buda, Crăiasca Tipografie a Universităței Ungurești, 1806.

Șincai, Hr. = Gheorghe Șincai, Hronica românilor, în Opere. Hronica românilor. Ediție îngrijită de Florea Fugariu. București, Editura pentru Literatură, vol. I 1967, vol. II-III 1969 (terminat în 1812).

Șincai, I. nat. = Istoria naturei sau a firei. Traducere din limba germană, după Helmuth, de Gh. Șincai. Manuscris din 1806 (Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române, cota 422; descriere veche, făcută de N. A. Ursu: fondul Oradea, cota 40).

Șincai, Î. = G. Șincai, Îndreptare cătră arithmetică. Întâia parte. Blaj, Tipariul Seminariului, 1785.

Șincai, Înv. = Învățătura firească spre surparea superștiției norodului. Traducere de Gh. Șincai. Ediție îngrijită de Dumitru Ghișe și Pompiliu Teodor. București, Editura Științifică, 1964 (text din 1804-1808).

Șincai, P. princ. = Gh. Șincai, Prima principia latinae grammatices quae ad usum scholarum Valachico-nationalium propter maiorem incipientium puerorum facilitatem, adiecta Valachica lingua. Blaj, Tiparul Seminarului Diocezan, 1783.

Șincai, V. ist. nat. = Gh. Șincai, Vocabularium pertinens ad tria Regna Naturae. Vocabulariu ce se ține de istoria naturei. Manuscris din anii 1804-1808 (Biblioteca Filialei Cluj a Academiei Române, cota 482; descriere veche, făcută de N. A. Ursu: fondul Oradea, cota 125).

Șt. și tehn. = Știință și tehnică. București, 1954-.

Ștefănescu, C. compt. = Theodor Ștefănescu, Curs complect de comptabilitate în partidă dublă, pentru usul scoalelor, comercianților și în general al persoanelor atașate pe lângă secsiuni de comptabilitate. Ediția IV. București, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 1896 (prima ediție în 1874).

T. = Teatrul. Ministerul Culturii și Uniunea Scriitorilor. București, 1956-1989.

Tafrali, Ist. art. = Oreste Tafrali, Manual de istoria artelor. București, Editura „Cartea Românească”, Atelierele C. Sfetea, vol. I [1922], vol. II: 1927.

Tafrali, S. dobr. = O. Tafrali, Scene din viața dobrogeană. București, Editura „Biroului Universal”, Athelier I. Nițeanu, Stabilimentul de arte grafice „Universala”, 1906.

Tavernier, A. = Alcibiade Tavernier, Amărunturi apărătoare și highienice pentru miserere sau holera-morbus și alte boale epidemice. București, Privileghiata Tipografie, 1831.

Tărâțeanu, L. = Vasile Tărâțeanu, Litanii din Țara de Sus. Timișoara, Editura „Augusta”, 1995.

Tăutu, Priv. pol. = Pierre d’Herbigny, Privire politicească a Evropii toată din anu 1825, tradusă din limba franceză și adnotată de comisul Ionică Tăutu, la Constantinopol, prin anii 1825-1826, copie de Costache Conachi (Biblioteca Academiei Române, ms. 5887).

Tăutu, S. = Ionică Tăutu, Scrieri social-politice. Ediție îngrijită de Emil Vîrtosu. București, Editura Științifică, 1974.

Tâmpeanul, G. = Serdarul Scarlat Tâmpeanul, Gheografia Țării Rumânești. București, Tipografia pitarului Constandin Pencovici, 1840.

T. dial. B.-N. = Texte dialectale și glosar. Bistrița-Năsăud. Publicate de Maria Marin și Marilena Tiugan. Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice, București, 1987.

T. dial. D. = Texte dialectale și glosar. Dobrogea. Publicate de Paul Lăzărescu, Victorela Neagoe, Ruxandra Pană, Nicolae Saramandu. Institutul de Cercetări Etnologice și Dialectologice, București, 1987.

T. dial. M. = Texte dialectale. Muntenia. București, Editura Academiei Române. Vol. I, coord. de Boris Cazacu, texte publicate de Galina Ghiculete, Paul Lăzărescu, Maria Marin, Bogdan Marinescu, Ruxandra Pană, Magdalena Vulpe, 1973; vol. II, coord. de Boris Cazacu, texte publicate de Paul Lăzărescu, Maria Marin, Bogdan Marinescu, Victorela Neagoe, Ruxandra Pană, Magdalena Vulpe, 1975; vol. III, texte publicate de Costin Bratu, Galina Ghiculete, Maria Marin, Bogdan Marinescu, Victorela Neagoe, Ruxandra Pană, Marilena Tiugan, Magdalena Vulpe, 1987.

T. dial. M. B. = Noul Atlas Lingvistic Român pe regiuni. Moldova și Bucovina. Texte dialectale. Culese de Stelian Dumistrăcel și publicate de Doina Hreapcă și Ion-Horia Bîrleanu. Vol. I, partea 1, Iași, Editura Academiei Române, 1993; partea a 2-a, Iași, Editura Academiei Române, 1995; vol. II, partea 1, texte culese de Ion-Horia Bîrleanu și publicate de Doina Hreapcă și Ion-Horia Bîrleanu, București, Editura Academiei Române, 2002; vol. III, texte publicate de Vasile Arvinte, Stelian Dumistrăcel, Ion Florea, Ion Nuță, Adrian Turculeț, Luminița Botoșineanu, Doina Hreapcă, Florin-Teodor Olariu, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2007; vol. III. Supliment, cuprinzând materialul din punctele cu anchete privitoare la graiurile huțule din volumele I și II ale NALR – Moldova și Bucovina, de Adrian Turculeț, Iași, Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 2007.

T. dial. O. = Texte dialectale. Oltenia. Publicate sub redacția lui Boris Cazacu de Cornelia Cohuț, Galina Ghiculete, Maria Mărdărescu, Valeriu Șuteu și Magdalena Vulpe. București, Editura Academiei Române, 1967.

T. doc. Dâmb. = Tezaurul documentar al județului Dâmbovița (1418-1800). Ediție îngrijită de George Potra. Târgoviște, Muzeul județean Dâmbovița, 1972.

TDR = Valeriu Rusu (coord.), Tratat de dialectologie românească. Craiova, Editura Scrisul Românesc, 1984.

Teaha, C. N. = Teofil Teaha, Graiul din valea Crișului Negru. București, Editura Academiei Române, 1961.

Telegraful = Telegraful român. Gazetă de informație socială și culturală. Sibiu, Editura și tiparul Tipografiei diecesane, 1853-.

Telegraful (Buc.) = Telegraful (ulterior: Telegraful de București). Cotidian politic, istoric și literar. Tipografia C. N. Rădulescu, 1871-1892.

Tem. gheom. = Temeiurile gheometriii. Manuscris, probabil copii după cursul lui Gh. Lazăr, c. 1820, 2 caiete (Biblioteca Academiei Române, I: cota 1189; II: cota 3356).

Tempea, Ist. b. Șch. = Radu Tempea, Istoria sfintei besereci a Șcheilor Brașovului. Ediție îngrijită de Octavian Șchiau și Livia Bot. București, Editura pentru Literatură, 1969 (publicată postum).

R. Tempea, Gram. = Radu Tempea, Gramatică românească. Sibiu, Tipografia lui Petru Bart, 1797.

Radu Tempea, O. S. = Radu Teampe, Oglinda statului bisericesc și politicesc sau Învățătura năravurilor celor bune și a vieții creștinești. Brașov, Tipografia a lui Ioan Gött, 1835.

Teodoreanu, O. A. = Ionel Teodoreanu, Opere alese. Ediție îngrijită de Nicolae Ciobanu. București, Editura pentru Literatură / Editura Minerva, 6 vol., 1963-1981.

Al. O. Teodoreanu, H. = Al. O. Teodoreanu, Hronicul măscăriciului Vălătuc. Iași, Editura Junimea, 1989 (prima ediție în 1928).

E. Teodoreanu, B. = Elena Teodoreanu, Bioclimatologie umană. București, Editura Academiei Române, 2002.

Teodorescu, B. = Basme române. Culegere de G. Dem. Teodorescu. Ediție îngrijită și glosar de Rodica Pandele și Petre D. Anghel. București, Editura Vitruviu, 1996.

Teodorescu, Înc. = G. Dem. Teodorescu, Încercări critice asupra unor credințe, datine și moravuri ale poporului român. București, Tipografia Petrescu-Conduratu, 1874.

Teodorescu, P. P. = Poezii populare române. Culegere de G. Dem. Teodorescu. Ediție îngrijită de George Antofi. București, Editura Minerva, 1982 (prima ediție în 1885).

A. Teodorescu, A. = A. Teodorescu, Aritmetică sau învățătura socotelilor. Iași, Tipografia Sf. Mitropolii, 1839.

Teodori, A. = Al. Teodori, Scurtă arătare despre om și despre întocmirile lui, în Carcalechi, C. M., 1825, p. 55-86.

Teodorovici, Alexandru = Johann Daniel Friedrich Rumpf, Arătarea stăpânirei și a caracterului lui Alexandru I, împăratul a toată Rossia. [Traducere de Ioan Teodorovici]. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1815.

Teodorovici, I. = Pavel Kengyllácz, Istoria universală sau a toată lumea. Traducere de Ioann Theodorovici. Buda, Tipariul Crăeștei Universitate din Pesta, 1824.

Teodorovici, L. P. = Scurtă arătare despre luarea Parisului și alte întâmplări, de la un iubitoriu de pace. [Traducere de Ioan Teodorovici]. Buda, în Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1814.

Teodorovici, M. = Moralnice sentenții sau folositoare pilde. Traducere de Ioan Teodorovici. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1813.

Teodorovici, Napoleon = Napoleon Bonaparte, ce au fost și ce iaste. O întocmită arătare despre viiața și faptele lui, dimpreună cu bătaia ce s-au întâmplat la luarea Parisului până la ducerea lui în insula Elba. [Traducere de Ioan Teodorovici]. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1815.

Teodorovici, Piramida = Vreadnica de pomenire biruință, ce în vreamea noastră s-au făcut, sau Piramida cea din tunuri înălțată în marea cetate Moscva. [Traducere de Ioan Teodorovici] Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungariei, 1815.

Teodorovici, Prunc. = Leopold Șimani, Pruncii cei părăsiți, ajutoriului lui Dumnezeu și purtării de grijă a unei bătrâne și credincioasă crescătoare încredințați. Traducere din limba franceză de Ioan Teodorovici. Buda, Tipariul Crăieștei Tipografii a Universitatei din Pesta, 1830.

Tes. = Tesaur de monumente istorice pentru România, atât din vechi tipărite, cât și manuscripte. Ediție îngrijită de A. Papiu Ilarian. București, Tipografia Națională a lui Ștefan Rassidescu, vol. I 1862, vol. II 1863, vol. III 1864.

Teulescu, Ces. = A. de Lamartine, Istoria lui Cesar. Traducere de D. P. Teulescu. București, Tipografia Națională a lui Roman et C-nie, 1856.

Teulescu, H. S. = Edmond About, Hagi-Stavros, regele munților. Traducere liberă din limba franceză de P. Teulescu. București, Tipografia Națională a lui I. Romanov et Comp., 1857.

Teulescu, I. = George Sand, Indiana. Traducere de P. Teulescu. București, Tipografia lui C. A. Rosett și Vinterhalder, 1847.

Texte rom. (XVI) = Ion Gheție (coord.), Texte românești din secolul al XVI-lea. București, Editura Academiei Române, 1982.

Texte uitate = Texte uitate – texte regăsite. Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”. București, Academia Română / Fundația Națională pentru Știință și Artă, vol. I, 2002, vol. II, 2003, vol. III, 2004, vol. IV, 2005.

Theodorescu, V. A. = Cicerone Theodorescu, Versuri alese. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 2 vol., 1955.

Tiktin, Gr. = Hariton Tiktin, Gramatica română pentru învățământul secundar, teorie și practică. Ediția a doua. Vol. I, Etimologia; vol. II, Sintaxa, București, Tipografia Nouă Grigorie Panaitescu, 1895 (prima ediție în 1893).

Timotin, Descânt. = Emanuela Timotin, Descântecele manuscrise românești (secolele al XVII-lea – al XIX-lea). București, Editura Academiei Române, 2010.

Timp. = Timpul. Cotidian. Din 1877, director Titu Maiorescu. București, 1876-1884; 1889-1900; 1923-1924.

Timpul = Timpul. Jurnal politic-comercial. Prim-redactor: Gr. R. Bossueceanu. (Din 1857, titlul Secolul, iar din 1861 redevine Timpul). București, 1854-1855; 1856-1857.

Tin. Rom. = Sholasticescul fruct al tinerimei romane din libera crăiască cetate Pesta, carele în cursul de veară l-au făcut și la publica examenare, în 2 septemvrie anul 1824, s‑au arătat. Buda, Tipariul K. Universitatei din Pesta, 1824.

Titel, Ț. Î. = Sorin Titel, Țara îndepărtată. Roman București, Editura Eminescu, 1974.

Titulescu, D. = Nicolae Titulescu, Documente diplomatice. Ediție coordonată de George Macovescu. București, Editura Politică, 1967.

Tocilescu, Mon. = Monumentele epigrafice și sculpturali ale Museului național de antichități din București și a altor colecțiuni particulare din Roumania. Publicate de Gr. G. Tocilescu. Partea I: Colecțiunea epigrafică a Museului până la anul 1881. București, Tipografia „Corpului Didactic” C. Ispășescu & G. Brătănescu, 1902; II: Colecțiunea sculpturală a Muzeului până la 1881. Noua tipografie Profesională Dim. C. Ionescu, 1908.

G. Tocilescu, Pr. civ. = George G. Tocilescu, Curs de procedură civilă. (Organisațiune judecătorească. Competință și Procedura civilă propriu-zisă). Vol. I: Organisațiunea judecătorească. Iași, Tipografia Națională, 1887; vol. II: Competința juridicțiunilor civile. Iași Tipografia Națională, 1889; vol. III: Procedura civilă propriu-zisă. București, Tipografia Gutenberg, 1893.

Todoran, Contr. = Romulus Todoran, Contribuții la studiul limbii române. Cluj-Napoca, Editura Clusium, 1998.

Todoran, Gl. = Romulus Todoran, Mic glosar dialectal. Cluj, Cartea Românească, 1949 (manuscris din 1887).

Tohăneanu, Cuv. rom. = Gheorghe Tohăneanu, Cuvinte românești. Timișoara, Editura Facla, 1986.

Tohăneanu, V. L. = Gheorghe Tohăneanu, „Viața lumii” cuvintelor. Vechi și nou din latină, Timișoara, Editura Augusta, 1998.

Tomescu, Gl. = Mircea Tomescu, Glosar din județul Olt. Slatina, Tipografia „Tiparul Oltului”, 1944.

Tomici, C. A. = Cultura albinelor sau Învățătura despre ținerea stupilor în magaținuri. Traducere de Ioan Tomici. Buda, Tipariul Crăieștei Universitătei din Pesta, 1823.

Tomici, C. B. = Iosif Blașcovici, Cultura bombițelor sau Învățătura despre ținerea și creșterea omidelor sau goangelor de mătasă. Traducere de Ioan Tomici. Buda, Tipariul Crăieștei Universitate din Pesta, 1823.

Tomici, Î. = Ioan Tomici, Scurte învățături pentru creșterea și buna purtare a tinerimei română, precum și niște alease cântări besearicești și unele cuvioase și desfătătoare lumești. Buda, Tipariul Crăeștei Universitate din Pesta, 1827.

Topîrceanu, S. = G. Topîrceanu, Scrieri. Ediție îngrijită de Al. Săndulescu. București, Editura Minerva, 2 vol., 1983.

Transilvania = Transilvania. Redactor: G. Barițiu. Brașov, Tip. Römer & Kamner, 1868-1879; Sibiu, 1881-1946; Cluj, 1948-1969; serie nouă: redactor-șef Mircea Tomuș, 1972-1989, Ion Mircea, 1990-1999; Sibiu, 2002-.

Trib. = Tribuna. Director: Ioan Slavici. Sibiu, Editura și Tipariul „Institutului Tipografic”, 1884-1903.

Trib. rom. = Tribuna românilor de peste hotare, revistă, București, 4 vol., 1924-1927.

Tribuna = Tribuna. Revistă. Săptămânal de cultură. Redactor-șef: Ioanichie Olteanu. Cluj. 1957-.

Trigonom.-R. X = O. Sacter, Trigonometrie. Manual pentru clasa a X-a reală. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

Trigonom.-U. X = Gheorghe Popescu, Alfred Schüszler, Trigonometrie. Manual pentru clasa a X-a umanistică. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1961.

Tr. lingv. gen. = Al. Graur, S. Stati, Lucia Wald (red. resp.), Tratat de lingvistică generală. București, Editura Academiei Române, 1971.

Tudoran, Opt. = Radu Tudoran, Al optzeci și doilea. București, Editura pentru Literatură, 1966.

Tudoran, P. S. = Radu Tudoran, Toate pânzele sus! București, Editura Tineretului, 1954.

Tulbure, V. R. = Victor Tulbure, Vioara roșie. București, Editura de Stat, 1948.

Turcu, E. = Ioan Turcu, Escursiuni pe munții Țărei Bârsei și ai Făgărașului, din punctul „La om” de pe Buceciu” până dincolo de „Negoiul”. Brașov, Tipografia A. Mureșianu, 1896.

Turnescu, Chir. = N. Turnescu, Curs de clinică chirurgicală. Copie de Vasilie Vlădescu, București, 1859. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 1706).

Turnescu, Med. op. = N. Turnescu, Curs elementar de medicină operatorie sau de operație. Copie de Vasilie Vlădescu, București, 1857. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 1705).

Tuțescu – Danilescu, Catanele = Șt. St. Tuțescu, P. Danilescu, Monografia istorică, economică, culturală, socială a satului Catanele din districtul Doljiu. Craiova, Librăria și Stabilimentul Grafic Fane Constantinescu, 1908.

Tuțescu, Sf. = St. St. Tuțescu, O parte din sfinții poporului. Craiova, Tipografia „Fulgerul”, 1908.

Tzara – Pană = Tristan Tzara, Primele poeme și Insurecția de la Zürich prezentată de Sașa Pană. București, Editura Cartea Românească, [1971]

Ț. N. = Țara noastră. Revistă săptămânală, (din 1932) cotidian. Director Octavian Goga. Sibiu, 1907-1909; Cluj, 1922-1926; București, 1927; Cluj, 1928-1930; Cluj, București, 1931; București, 1932-1938.

Țichindeal, A. M. = Dosithei Obradovici, Adunare de lucruri moralicești, de folos și spre veselie. Traducere de Dimitrie Țichindeal. Buda, Crăiasca Tipografie a Universității Ungurești, 1808.

Țichindeal, F. = Dimitrie Țichindeal, Fabule și moralnice învățături. Ediție îngrijită de Virgil Vintilescu. Timișoara, Editura Facla, 1975 (prima ediție în 1814).

Țichindeal, Sf. = Dosithei Obradovici, Sfaturile a înțeleajerii cei sănătoase. Traducere de Dimitrie Țichindeal. Buda, Tipariul Crăieștei Tipografii Orientalicească a Universitatii Peștii, 1802.

Țichindeal, St. inst. = D. Țichindeal, Arătare despre starea acestor noao întroduse scolasticești instituturi ale nației rumânești, sârbești și grecești. Buda, Tipariul Crăieștei Tipografii a Universitatei Ungurești din Peșta, 1813.

Țiplea, P. P. = Poezii populare din Maramureș. Adunate de Alexandru Țiplea. București, Carol Göbl, 1906 (extras din AA lit., seria II, tomul XXVII, p. 413-531).

Țiucra Pribeagul, P. R. = Petru Țiucra Pribeagul, Pietre rămase. Contribuție la monografia județului Arad. București, Imprimeria Căilor Ferate Române, 1936.

Țoiu, G. = Constantin Țoiu, Galeria cu viță sălbatică. București, Editura Eminescu, 1976.

Țoiu, Î. = Constantin Țoiu, Însoțitorul. București, Editura Eminescu, 1981.

Țopa, Contr. = Emilian Țopa, „Contribuțiuni etnobotanice”, în Buletinul Facultății de Științe din Cernăuți, XI, 1937, p. 217-224.

Udrescu, Gl. = D. Udrescu, Glosar regional Argeș. București, Editura Academiei Române, 1967.

Ugliș-Delapecica, P. B. = Poezii și basme populare din Crișana și Banat. Culegere de Petre Ugliș-Delapecica. București, Editura pentru Literatură, 1968.

Ulieru, C. M. = George Ulieru, Din carnetul unui medic de plasă. București, Editura pentru Literatură și Artă, 1948.

Unirea = Unirea. Foaie bisericească-politică. Redactor responsabil: V. Hossu; redactor: Al Grama. Blaj, Tipografia Seminarului Teologic Greco-catolic, 1891-1945. 

Unirea Pop. = Unirea poporului. Număr poporal al „Unirii”. Director: Alexandru-Lupeanu Melin, redactor responsabil: Iuliu Maior. Blaj, Tipografia Seminarului Teologic Greco-catolic, 1919-1948.

Univ. = Universul. Noutăți din toată natura, cultura, literatura. [Revistă săptămânală]. Editor și redactor: I. Genilie. București, 1845-1848.

Univ. ap. = Dan Rădulescu, Cristina Tebeica, Universul apei. Mică enciclopedie. București. Editura Științifica și enciclopedică, 1987.

Universul = Universul. Cotidian de informație politică și culturală, cu pagină literară. Directori: Luigi Cazzavillan (1884-1903), Stelian Popescu (1918-1948). București, 1884-1916; 1918-1953.

Universul liter. = Universul Literar. Supliment săptămânal al ziarului „Universul”. București, Tip. Universul, 1888-1916, 1919-1931, 1938-1945.

Urbariul = Urbariul [pentru Banat]. Viena, 1781.

Ureche, L. = Grigore Ureche, Letopisețul Țărâi Moldovei. Ediție îngrijită de P. P. Panaitescu. Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1955 (text din 1642-1647).

Ureche, L.2 = Grigore Ureche, Letopisețul Țărâi Moldovei. Ediție îngrijită de P. P. Panaitescu, ediția a doua revăzută. Editura de Stat pentru Literatură și Artă, București, 1958 (text din 1642-1647).

Urechia, E. = V. Alecs. Urechia, Urechia, Despre elocința română. Oratoria forensă, amvonul, haranga. Oratorii moderni. Panu, Barbu Catargiu, Kogălniceanu, Brătianu & &. Lectură publică ținută în 12 (21) Decembriu, 1866. București, Tipografia Ioan Weiss, 1867.

Urechia, I. R. = V. A. Urechia, Istoria românilor. Curs făcut la Facultatea de Litere din București Lito-Tipografia Carol Göbl / Institutul de Arte Grafice Carol Göbl / Tipografia și Fonderia de Litere Thoma Basilescu, 13 vol., 1891-1902.

Urechia, Leg. = Vasile A. Urechia, Legende române, București, Socec, 1891.

Urechia, S. L. = V. A. Urechia, Scrieri literare. Ediție îngrijită de Alexandru George. București, Minerva, 1976.

Uricariul = Uricarul sau Colecțiune de diferite acte care pot servi la istoria românilor (vol. I-VII cu titluri diferite). Documente publicate de Theodor Codrescu. Iași, Tipografia Buciumului Român. Vol. I: Uricariul cuprinzătoriu de hrisoave, anaforale și alte acte, din suta a XVIII și a XIX, 1852; vol. II: Uricariul cuprinzătoriu de hrisoave, firmanuri și alte acte ale Moldovei, 1852; vol. III: Uricariul cuprinzătoriu de hrisoave, firmanuri și alte acte ale Moldovei, 1853; vol. IV: Uricariul cuprinzătoriu de hrisoave, anaforale, tratate și alte acte de ale Moldo-Valahiei, 1857; vol. V: Uricariul cuprinzătoriu de hrisoave, tratate și alte acte atingătoare de Moldo-Valahia, 1862; vol. VI: Uricariul cuprinzător de hrisoave, ispisoace, urice, anaforale, proclamațiuni, hatișerife și alte acte de ale Moldovei și Țărei Românești, de pe la anul 1461 și până la 1854, 1875; vol. VII: Uricarul cuprinzătoriu de diverse acte care pot servi la istoria românilor, 1886; vol. VIII 1886; vol. IX 1887; vol. X 1888; vol. XI-XV 1889; vol. XVI-XIX 1891; vol. XX-XXI 1892; vol. XXII 1893; vol. XXIII-XXV 1895.

Urmuz, P. B. = Urmuz, Pagini bizare. Ediție întocmită de Sașa Pană. București, Editura Minerva, 1970.

Ursachi, N. L. = Mihai Ursachi, Nebunie și lumină. București, Editura Nemira, 1998.

Ursachi, Z. = Mihai Ursachi, Zidirea și alte povestiri. București, Editura Cartea Românească, 1978.

Ursu, C. ist. cult. = N. A. Ursu, Contribuții la istoria culturii românești în secolul al XVII-lea. Studii filologice. Iași, Editura Cronica, 2003.

Ursu, C. ist. lit. = N. A. Ursu, Contribuții la istoria literaturii române. Studii și note filologice. Iași, Editura Cronica, 1997.

Vaida, Săl. = Vasilie Vaida, „Material jargon de dialect sălăgian”, în Trib. 1890, nr. 83, p. 329; nr. 84, p. 333; nr. 85, p. 337-338; nr. 86, p. 341-342; nr. 87, p. 345-346; nr. 88, p. 349; nr. 89, p. 353; nr. 90, p. 358; nr. 91, p. 361-362; nr. 92, p. 365-366; nr. 93, p. 369-370; nr. 94, p. 373-374; nr. 95, p. 378-379; nr. 96, p. 381-382; nr. 97, p. 385-386.

Vaillant, V. = J. A. Vaillant, Vocabular purtăreț rumânesc-franțozesc și franțozesc-rumânesc, urmat de un mic vocabular de omonime. București, Tipografia lui Friderih Valbaum, 1839.

Varlaam, Caz. = Varlaam, mitropolitul Moldovei, Cazania (1643). Ediție îngrijită de J. Byck. București, Fundația Regală pentru Literatură și Artă, 1943.

Varlaam, Leastvița = Ioan Scărarul, Leastvița sau Scara raiului. Traducere de ierarhul Varlaam. Ediție de Oana Panaite. Iași, Trinitas, 2007 (text din 1613).

Varlaam, R. C. = Varlaam mitropolitul, Opere. Răspunsul împotriva catihismului calvinesc. Ediție îngrijită de Mirela Teodorescu. București, Editura Minerva, 1984 (prima ediție 1645).

Varlaam – Sadoveanu = De la Varlaam la Sadoveanu. Studii despre limba și stilul scriitorilor. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1958].

Vasici-Ungureanu, Antrop. = P. Vasici-Ungurean, Antropologhia sau Scurta cunoștință despre om și despre însușirile sale. Buda, Crăiasca Tipografia Universitatei Ungurești, 1830.

Vasici-Ungureanu, Dietet. = P. Vasici-Ungurean, Dietetica sau Învățătura a păstra întreagă sănătate; a domoli boalele; a se feri de primejdia morții și a se mântui dintr-însa. Buda, Crăiasca Tipografie a Universitatei Ungurești, 1831.

Vasici-Ungureanu, M. = Cr. W. Hufeland, Macroviotica sau măiestria a lungi viața. Traducere de Pavel Vasici[-Ungureanu]. Brașov, Tipografia lui Ioan Gött, vol. I 1844, vol. II 1845.

Vasici-Ungureanu, Nep. vind. = P. Vasici[-Ungureanu], Neputința și a ei totala vindecare cu mijloace simple cercate prin esperiență și aprobate de mulți pătimași. Brașov, Tipografia lui Ioan Gött, 1846.

Vasiliu, Cânt. = Cântece, urături și bocete de-ale poporului. Adunate de Alexandru Vasiliu. Academia Română. București, 1909.

Vasiliu, P. L. = Povești și legende. Culese de Alexandru Vasiliu. Academia Română. București, Cultura Națională, 1928.

Vasiliu – Kirileanu, T. = Al. Vasiliu, Gh. T. Kirileanu, „Tălmăcirea cuvintelor mai neobicinuite”, în Ion Creangă, Opere complete, București, Minerva, 1906.

E. Vasiliu, I. = Emanuel Vasiliu, Introducere în teoria textului. București, Editura Științifică, 1990.

Vatra = Vatra. Foaie ilustrată pentru familie. București. Directori: I. Slavici, I. L. Caragiale și G. Coșbuc. 1894-1896; serie nouă: Târgu Mureș, 1971-.

Văcărescu, Gr. = Ianache Văcărescu, Observații sau băgări-dă-seamă asupra regulelor și orânduelelor grammaticii rumânești, în Poeții Văcărești, p. 85-180 (text din 1787).

Văcărescu, Ist. = Ianache Văcărescu, Istoria othomanicească. Ediție îngrijită de Gabriel Ștrempel. București, Editura Biblioteca Bucureștilor, 2001 (text din 1794).

Văcărescu, P. = Ianache Văcărescu, Poezii, în Poeții Văcărești, p. 311-324 (text din 1793).

A. Văcărescu, P. = Alecu Văcărescu, Poezii, în Poeții Văcărești, p. 327-355 (texte din 1795).

I. Văcărescu, O. = Iancu Văcărescu, Opere. Ediție îngrijită de Cornel Cârstoiu. București, Editura Minerva, 1985.

N. Văcărescu, C. = Nicolae Văcărescu, Din corespondența lui ... către nepotul său Iancu Văcărescu, în Poeții Văcărești, p. 383-391.

N. Văcărescu, P. = Nicolae Văcărescu, Poezii, în Poeții Văcărești, p. 379-382 (ante 1825).

Vătășianu, Ist. A. E. = Virgil Vătășianu, Istoria artei europene. Vol. I: Epoca medie. București, Editura Didactică și Pedagogică, 1967; vol. II: Arta din perioada Renașterii. București, Editura Minerva, 1972.

Vătășianu, Ist. A. F. = Virgil Vătășianu, Istoria artei feudale în Țările Române. Vol. I: Arta în perioada de dezvoltare a feudalismului. București, Editura Academiei Române, 1959.

Vâlsan, O. A. = George Vâlsan, Opere alese. Ediție coordonată de Tiberiu Morariu. București, Editura Științifică, 1971.

Vân. pesc. = Vânătorul și pescarul sportiv (în 1990-1991: Revista vânătorilor și pescarilor). Revista vânătorilor și pescarilor sportivi din România. București, 1953-1989; 1990-2001; 2006-.

Vârnav, F. = Ch. Rollin, Frumsețile a istoriei romanești sau Tabla întâmplărilor cari au înveșnicit pe romani. Traducere din limba franceză de serdariul Vasilie Vârnav. Manuscris din 1823. (Biblioteca Academiei Române, cota 175).

Vârnav, F. M. = Muratori, Filosofia moralicească. Traducere din limba greacă de Vasilie Vârnav. Manuscris din 1825, 2 vol. (Biblioteca Academiei Române, cotele 189 și 183).

Vârnav, G. P. = Chesar Vecaria, Pentru greșele și pedepsi, politicește prăvite. Traducere din limba greacă de V. Vârnav. Manuscris din 1824 (Biblioteca Academiei Române, cota 185).

Vârnav, L. = Condillac, Loghica sau Întâile tălmăcirile meșteșugului de a să socoti cineva bine. Traducere din limba greacă de banul Vasilie Vârnav. Manuscris din 1825 (Biblioteca Academiei Române, cota 425).

Vârnav, S. M. = D. Cantemir, Scrisoarea Moldovei. Traducere de Vasile Vârnav, tip. Sfânta Monastire Neamțul, 1825.

C. Vârnav, H. = Costachi Vârnav, Despre holera epidemiască sau Istoria ei în scurt, chipul în care să arată și în care să lățește, cât și mijloacele de a să feri și de a să vindeca de ea și fără doftor. Iași, Tipografia Institutului Albinei, 1848.

C. Vârnav, Z. F. = G. Fr. Loredano, Zăbava Fandasiei. Traducere din limba greacă de Constantin Vârnav (în continuarea traducerii lui Toma Dimitriu). Iași, manuscris, copie din 1788, 2 vol. (Biblioteca Academiei Române, cotele 1793 și 433).

V. cotid. = Viața cotidiană a Țării Românești în documente. 1800-1848. Publicate de Vl. Diculescu. Cluj, Editura Dacia, 1970.

Ved. Dan. = Vedenia lui Chir Daniil. Ediție îngrijită de Andrei Timotin și Emanuela Timotin, în CMVCP VI, p. 155-168 (text din 1793).

Ved. Sof. = Vedenia Sofianei. Ediție îngrijită de Andrei Timotin și Emanuela Timotin, în CMVCP VI, p. 133-163 (text de la sfârșitul sec. XVII – începutul sec. XVIII).

Veisa, I. = [Dr. Tollhausen], Instrucție în scurt de prințipurile ighienismului sau a sistemii morizoniane și de întrebuințarea doftoriei universale de veghetaluri. Traducere din limba franceză de căminarul C. Veisa. Iași, Tipografia Sfintei Mitropoliei, [1836].

Velini, C. M. = [Curs de metafizică]. Predat de Anton Velini la Seminarul de la Socola din Iași, prin anii 1844-1847. Manuscris (Biblioteca Centrală Universitară din Iași, cota II-7).

Velini, L. = Anton Velini, [Curs de logică]. Predat la Seminarul de la Socola din Iași, prin anii 1844-1847. Manuscris (Biblioteca Academiei Române, cota 3043).

Velini, M. P. = Antoniu Velini, Manual de metodică și pedagogică pentru profesorii școalelor primarie. Iași, Tipografia Buciumului Român, 1860.

Veress, Păst. = Andrei Veress, Păstoritul ardelenilor în Moldova și Țara Românească (până la 1821). București, Cultura Națională, 1927.

Vianu, O. = Tudor Vianu, Opere. București, Editura Minerva, 14 vol., 1971-1990.

Viciu, Col. = Colinde din Ardeal. Culegere de Alexiu Viciu. București, Librăriile Socec & Co. și C. Sfetea, Leipzig, Otto Harrassowitz, Viena, Gerold &comp., 1914.

Viciu, F. = Flori de câmp. Doine, strigături, bocete, balade. Publicate de Alexiu Viciu. Ediție îngrijită de R. Todoran și I. Taloș. Cluj-Napoca, Editura Dacia, 1976.

Viciu, Gl. = Alexiu Viciu, Glosar de cuvinte dialectale din graiul viu al poporului român din Ardeal. București, Carol Göbl, 1906 (extras din AA lit., seria II, tomul XXIX).

Viciu, S. Gl. = Alexiu Viciu, Suplement la „Glosar de cuvinte dialectale” din graiul viu al poporului român din Ardeal. București, Cultura Națională, 1925 (extras din AA lit., seria III, tomul III).

Vida, Gram. = Gheorghie Vida, Gramatică practică romano-franțozască. Buda, Tipariul Crăieștii Universități, 1833.

Vidmann, Apa miner. = Carol Vidmann, Despre apa minerală de la Balta Albă. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Winterhalder, 1847.

Vieru, V. M. = Grigore Vieru, Văd și mărturisesc. București, Editura Minerva, 1996.

Vinea, O. = Ion Vinea, Opere. Ediție îngrijită de Elena Zaharia Filipaș. București, Editura Minerva / Fundația Națională pentru Știință și Artă, 8 vol., 1984-1995.

Vinețchi, Lucr. fol. = Această cărticică, ce acum întâiași dată s-au tipărit și s-au tălmăcit după limba leșască pre limba rumânească, care cuprinde întru sine multe lucruri spre folosul a toată obștea atât oamenilor, cât și dobitoacelor. Traducere de Gavriil Vinețchi. București, 1806.

Vintilă, O. F. = Petru Vintilă, Oamenii și faptele lor. Poeme. București, Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor din România, 1949.

Vise șah. = Cele douăsprezece vise. Slujba Șahișului paratului. Ediție îngrijită de Alexandru Mareș, în CMVCP VIII, p. 209-213 (text din a doua jumătate a sec. XVII).

Vise Șaic = Cele douăsprezece vise. 12 vise a lui Șaic-Împărat. Ediție îngrijită de Alexandru Mareș, în CMVCP VIII, p. 200-208 (text din 1643-1652).

Vissarion, Fl. = I. C. Vissarion, Florica și alte nuvele. București, Librăria Nouă, 1916.

Vissarion, Î. = I. C. Vissarion, Învietorul de morți. București, Fundația Regală pentru Literatură, 1935.

Vissarion, S. A. = I. C. Vissarion, Scrieri alese. Ediție îngrijită de Viorica Florea. București, Editura Minerva, 3 vol., 1983-1987.

Vișniec, T. = Matei Vișniec, Teatru. București, Editura Cartea Românească, 2 vol., 1996.

Vîrcol, M. = V. Vîrcol, „Din graiul popular al județului Mehedinți”, în N. Rev. R, vol. VIII, 1910, nr. 6, p. 84-88.

Vîrcol, Vâlcea = V. Vîrcol, Graiul din Vâlcea. București, Atelierele Grafice Socec, 1910.

Vlad, L. R. = Cezar Vlad, Litiaza renală. Răspândire. Cauza. Tratament. Ediția a II-a. București, Editura Academiei Române, 2004 (prima ediție în 2000).

Vlad-Delamarina, P. B. = Victor Vlad Delamarina, Poesii bănățenești. Întocmiri. Adunate de dr. Valeriu Braniște. Lugoj, 1902.

Vlahuță, S. A. = A. Vlahuță, Scrieri alese. Ediție îngrijită, studiu introductiv, note, comentarii și bibliografie de Valeriu Rîpeanu. București, Editura pentru Literatură, 3 vol., 1963-1964.

Vlasiu, A. P. = Ion Vlasiu, Am plecat din sat. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1957 (prima ediție în 1938).

Vlasiu, D. = Ion Vlasiu, Drum spre oameni. București, Editura pentru Literatură, 1961 (prima ediție în 1947).

Vlădescu, M. = G. M. Vlădescu, Moartea fratelui meu. Cluj, Editura Dacia, 1971 (prima ediție în 1934).

Vocea Oltului = Vocea Oltului (în 1857 și Oltul). Jurnal politic și literar. Craiova, 1857-1860.

Voiculescu, L. = V. Voiculescu, Toate leacurile la îndemână. București, Fundația Principelui Carol, 1935.

Voiculescu, P. = V. Voiculescu, Poezii. Ediție îngrijită de I. Voiculescu și V. Iova. București, Editura pentru Literatură, 2 vol., 1968.

Voiculescu, Pr. lit. = V. Voiculescu, Integrala prozei literare. Ediție îngrijită de Roxana Sorescu. București, Editura Anastasia, 1998.

Voinescu I, Corina = Germaine de Staël, Corina sau Italia, traducere din fr. de Ioan Voinescu [I]. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Winterhalder.

Voinescu II, B. = Molière, Bădăranul boierit. Traducere de căpitanul Iaon Voinescu [II]. București, Tipografia lui Eliad, 1836.

Voinescu II, M. = A. von Kotzebue, Misantropia și pocăința. Traducere de maiorul Ioan Voinescu [II]. București, Tipografia lui Eliad, 1837.

A. Voinescu, J. = Alice Voinescu, Jurnal. 1929-1961. Ediție îngrijită de Maria Ana Murnu. București, Editura Albatros, 1997.

Vornic, O. P. = Tiberiu Vornic, Oameni sub patrafir. București, Editura pentru Literatură și Artă a Uniunii Scriitorilor din România, [1950].

Vornic, Paj. = Tiberiu Vornic, Sub pajura împărăției. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 1954.

Vorobchievici, A. M. = Isidor Vorobchievici, Manual de armonia musicală. Cernăuți, Tipariul lui Rudolf Echardt, 1869.

Voronca, S. = Ilarie Voronca, Scrieri. Ediție îngrijită de Ion Pop. București, Minerva, 3 vol., 1992-1996.

Vrabie, B. P. = Gheorghe Vrabie, Balada populară română. București, Editura Academiei Române, 1966.

Vrabie, Pr. = Gheorghe Vrabie, Proza populară românească. București, Editura Albatros, 1986.

Vrănceanu, G. D. = Gheorghe Vrănceanu, Lecții de geometrie diferențială. București, Editura Academiei Române, vol. I 1951, vol. II 1952.

Vrănceanu, Geom. an. = Gh. Vrănceanu, Geometrie analitică și proiectivă. București, Editura Tehnică, 1954.

V. rom. = Viața Românească. Revistă literară și științifică. Iași, (din 1930) București, 1906-1916; 1920-1940; 1944-1946, 1948-.

V. Sf. Vasile = Viața Sfântului Vasile cel Nou și vămile văzduhului. Ediție îngrijită de Maria Stanciu-Istrate, în CMVCP IX, p. 149-243 (text din dec. 4-5 sec. XVII).

V. t. rom. = Ion Gheție (coord.), Cele mai vechi texte românești. București, Tipografia Universității, 1982.

Vuia, Păst. = Romulus Vuia, Tipuri de păstorit la români (sec. XIX – începutul sec. XX). București, Editura Academiei Române, 1964 (publicat postum).

Vuia, Port. = Romulus Vuia, Portul popular al pădurenilor din regiunea Hunedoara. București, Editura de Stat pentru Literatură și Artă, [1958].

Vuia, Ț. H. = R. Vuia, Țara Hațegului și regiunea Pădurenilor. Cluj, Tiparul „Ardealul”, 1926 (extras din Lucrările Institutului de Geografie al Universității din Cluj, vol. II, 1924-1925, p. 35-152).

Vulcan, T. = [Simion-Auguste André Tissot], Tractat despre vindecarea morburilor poporului de la țară. Manuscris autograf al lui Samuil Vulcan, c.1820-1830 (Biblioteca Filialei din Cluj a Academiei Române, cota 563; descrierea veche, făcută de N. A. Ursu: fondul Oradea, cota 283).

I. Vulcan, Nov. = Iosif Vulcan, Novele. Pesta, Tipariul lui Alesandru Kocsi, vol. I-II 1872, vol. III 1873.

I. Vulcan, S. = Iosif Vulcan, Scrieri. Ediție îngrijită de Lucian Drimba. București, Editura Minerva / Fundația Națională pentru Știință și Artă, 4 vol., 1987-2002.

Vulcănescu, D. R. = Mircea Vulcănescu, Dimensiunea românească a existenței. Ediție îngrijită de Marin Diaconu și Zaharia Balica. București, Editura Eminescu, 3 vol., 1996.

Vulpescu, P. = Romulus Vulpescu, Poezii. București, Editura pentru Literatură, 1965.

I. Vulpescu, A. C. = Ileana Vulpescu, Arta conversației. București, Editura Cartea Românească, 1980.

I. Vulpescu, C. P. = Ileana Vulpescu, Carnetul din port-hart. București, Editura Eminescu, 1996 (prima ediție în 1995).

Vulpian, P. = Dimitrie Vulpian, Poesia populară pusă în musică. București, Tipolitografia Ștefan Mihăilescu, 1886.

Wachmann, M. = I. Wachmann, Principuri generale de muzică europeenească modernă. București, Tipografia lui C. A. Rosetti și Vinterhalder, 1846.

Weigand, Ar. = Gustav Weigand, Die Aromunen – ethnographisch-philologisch-historiche Untersuchungen. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, vol. I 1895, vol. II 1894.

Weigand, B. B. = Gustav Weigand, Die Dialekte der Bukowina und Bassarabiens. Leipzig, Johann Ambrosius Barth, 1904.

Weigand, S. = Gustav Weigand, Die Sprache der Olympo-Walachen. Leipzig, Metzer & Wittig, 1888.

Wertheimer, Descr. ape. = M. Wertheimer, Descrierea tutulor apelor minerale din România și unele din străinătate, cele mai cunoscute și mai obicinuite, precum și o indicație despre modul întrebuințărei lor. București, Tipografia Sântei Mitropolii, 1853.

Wertheimer, Mat. medic. = M. Wertheimer, Manual de materie medicală. București, 1858.

Wertheimer, Parab. = M. Wertheimer, Wertheimer, Curs de parabolanologhie pentru formare de garde malade (îngrijitori de bolnavi). Adaptare după dr. Schmidt. București, Imprimeria Nifon Mitropolitul, 1857.

Xenopol, I. R. = A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană. Iași, H. Goldner, vol. I 1888, vol. II 1889, vol. III 1890, vol. IV 1891, vol. V 1892, vol. VI 1893.

Xenopol, I. R.2 = A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană. București, Editura C. Sfetea, vol. I 1913, vol. II-V 1914

Xenopol, I. R.3 = A. D. Xenopol, Istoria românilor din Dacia Traiană. Ediția III-a, postumă, îngrijită de I. Vlădescu. București, Cartea Românească, vol.I-II 1925, vol. III 1926, vol. IV-V 1927, vol. VI 1928, vol. VII-IX 1929, vol X-XIV 1930 (reproduce ediția a II-a, incompletă (vol. 1-5), și 9 volume ms. ale autorului).

N. Xenopol, B. P. = N. Xenopol, Brazi și putregai. Moravuri provinciale. Ediția a 3-a, București, Tipografia „Voința națională”, 1892 (prima ediție în 1881).

Ygrec, M. N. = Doctorul Ygrec, Medicul nostru. Dicționar enciclopedic medical. București, „Adevărul”, [1931].

Zaciu, Jur. = Mircea Zaciu, Jurnal. Cluj-Napoca, Editura Dacia / București, Editura Albatros, vol. I 1993; vol. II 1995; vol. III 1996; vol. IV 1998.

Zalomit, E. F. = A. Charma, Elemente de filosofie. Traducere de I. Zalomit. București, Tipografia Colegiului Național, 1854.

Zamfirescu, L. N. = Duiliu Zamfirescu, Lume nouă și lume veche. București, Editura Librariei Carol Müller, 1895.

Zamfirescu, O. = Duiliu Zamfirescu, Opere. Ediție îngrijită de Mihai Gafița (vol. I-V), Ioan Adam (vol. V-VI/2), Georgeta Adam (vol. VI/1-VI/2), Al. Săndulescu (vol. VII-VII). București, Editura Minerva, 8 volume, 1970-1985.

G. M. Zamfirescu, T. = G. M. Zamfirescu, Teatru. Ediție îngrijită de Valeriu Râpeanu. București, Editura Minerva, 1983.

G. M. Zamfirescu, M. D. = George Mihail Zamfirescu, Maidanul cu dragoste. București, Editura Naționala Ciornei, 2 vol., 1933.

G. M. Zamfirescu, Sf. M. = George Mihail Zamfirescu, Sfânta mare nerușinare. București, Editura Cartea Românească, vol. I 1935, vol. II 1936.

Zanne, Prov. = Iuliu A. Zanne, Proverbele românilor din România, Basarabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia. București, Imprimeria Statului, Editura Librăriei Socec & Co. / Institutul de Arte Grafice, Carol Göbl, Editura Librăriei Socec & Co. / Stabilimentul Grafic I. V. Socec, Editura Librăriei Socec & Co., vol. I 1895; vol. II 1897; vol. III 1899; vol. IV 1900; vol. V 1900; vol. VI 1901; vol. VII 1901; vol. VIII 1900; vol. IX 1901; vol. X 1903.

Zarifopol, A. L. = Paul Zarifopol, Pentru arta literară. Ediție îngrijită de Al. Săndulescu. București, Editura Fundației Culturale Române, vol. I 1997, vol. II 1998.

Zarifopol, I. G. = Paul Zarifopol, Din registrul ideilor gingașe. București, Cultura Națională, 1926.

Zeletin, N. = Ștefan Zeletin, Neoliberalismul. Studii asupra istoriei și politicii burgheziei române. Ediția a III-a îngrijită de C. D. Zeletin. București, Editura Scripta, 1992 (prima ediție în 1927).

Zilot Românul, O. = Zilot Românul, Opere complete. Ediție îngrijită de Marcel-Dumitru Ciucă. București, Editura Minerva, 1996.

Zimbrul = Zimbrul. Gazetă politică și literară. (Între 1 noiembrie și 30 decembrie 1858 apare sub titlul Zimbrul și Vulturul). Iași, 1850-1852; 1855-1856.

Zoba, S. A. = Ioan Zoba din Vinț, Sicriul de aur. Ediție îngrijtă și studiu introductiv de Anton Goția. București, Editura Minerva, 1984 (prima ediție în 1683).

Zoologia IX = Constantin Bogoescu, Emil Sanielevici, Coralia Nițescu-Vernescu, Zoologia. Manual pentru clasa a IX-a. București, Editura de Stat Didactică și Pedagogică, 1962.

Zosim = Călătoria lui Zosim la blajini. Ediție îngrijită de Maria Stanciu-Istrate, în CMVCP III, p. 55-65 (text din 1676).